Update of the Finnish-Finnish Convnet bibliography
Compiled by Eveliina Korpela


Links to Word-files: [doc] [rtf]

1) NEW ENTRIES:

Ahopalo, Liisa, 2001: Ei-kielelliset keinot afasiavuorovaikutuksessa. [Nonverbal means in aphasic interaction]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Berg, Maarit, 2003: Syytöksiä ja epäilyksiä: toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa. [Accusations and suspicions. On interaction between journalists and politicians in televised conversation]. PhD Dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Berg, Maarit, 2001: Haastateltavana poliitikko. Politiikka, kieli ja keskusteluntutkimus. [Interviewing an politician. Politics, language and conversation analysis.] In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 35-46.

Björkbacka, Kaija, 2003: Teatteriohjaajan väliintulot ohjaustilanteessa. [Interventions of a director in a rehearsal of a drama]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Bäckman, Sonja, 2000: Fysioterapeuttinen neuvontatyö - keskustelunanalyyttinen tutkimus itsehoitoa tukevasta vuorovaikutuksesta [Advice-giving in Physiotherapy - A Conversation Analytic Study of Interaction Supporting Self-Care]. Unpublished M.A. thesis. Department of Sociology, University of Helsinki.

Bäckman, Sonja, 2002: Keskustelunanalyysi fysioterapeuttisen neuvontakäytännön kuvaajana [Conversation Analysis as a Means of Describing the Provision of Advice in Physiotherapy]. The Physiotherapy, 49:8, 8-13.

Duvallon, Outi & Routarinne, Sara, 2001: Parenteesi keskustelun kieliopin voimavarana. [Parendissertation as a resource in interactional linguistics]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 122-154.

Eerola, Anu, 2002: Pronominit määräisyyden ja referenssin osoittamisen keinoina keskusteluaineiston kertomuksissa. [Pronouns sho wing definity, indefinity and reference in narratives in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Turku.

Grubert, Seppo, 2003: "And you know what I did?" The use of ‘you know’ in American English conversations. Unpublished MA dissertation. Department of English, University of Oulu.

Haakana, Markku, 2001: Lääkäri, potilas ja nauru [Doctors, patients and laughter]. In: Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä & Kari Eskola (eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino, 135-160.

Haakana, Markku, 2001: Kielen ohessa? Näkökulmia vuorovaikutuksen ei-kielellisiin keinoihin. [Perspectives on non-verbal devices in interaction]. In: Mia Halonen & Sara Routarinne (eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. Helsingin yliopisto, Suomen kielen laitos, 70-88.

Haakana, Markku, 2001: Laughter as a patient's resource: Dealing with delicate aspects of medical interaction. Text 21-1/2, 187-219.

Haakana, Markku, 2002: Laughter in medical interaction: From quantification to analysis, and back. Journal of Sociolinguistics 6:2. 207-235.

Haakana, Markku & Mäntynen, Anne, 2002: Rakas ärsyttävä äidinkieli. Kielestä puhuminen ja tunteet radion kieliohjelmissa. [Talking about language and emotions in radio call-in-programmes about language]. In: Ilona Herlin, Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen & Tiina Onikki-Rantajääskö (eds.): Äidinkielen merkitykset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society], Helsinki, 287-311.

Haakana, Markku, 2001: Lääkäri, potilas ja nauru. [Doctor, patient and laughter]. In: Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä & Kari Eskola (toim.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla. [Conversation in the general practice consultation]. Tampere: Vastapaino, 135–159.

Haakana, Markku (forthcoming): On the inte ractional differences between 'saying' and 'thinking': Reported thoughts in complaint stories. In: Elizabet Holt & Rebecca Clift (eds.): Voicing - Reported speech and footing in conversation.

Haakana, Markku (forthcoming): Sanottua, ajateltua ja melkein sanottua - Puheen ja ajatusten referointi valituskertomuksissa [Reported speech and thought in complaint stories]. In: Markku Haakana & Jyrki Kalliokoski (eds.): Referointi ja moniäänisyys.

Haakana, Markku & Laura Visapää (forthcoming): Tuttu TV:stä! - Fakta homman äänet vuorovaikutuskeinoina. [Voices from the television show "Fakta homma" as interactional devices]. In: Markku Haakana & Jyrki Kalliokoski (eds.): Referointi ja moniäänisyys.

Haddington, Pentti, 2002: Congruent Gaze Points, Mutual Gaze and Evasive Gaze: Some Ways of Using Gaze in Stance-taking Sequences in a Conversation. In: Elise Kärkkäinen, James Haines & Timo Lauttamus (eds.) Studia Linguistica et Litteraria Septentrionalia. Studies Presented to Heikki Nyyssönen . Oulu University Press. 107-125.

Haddington, Pentti, in preparation: On categorization and identity-ascription in stance-taking sequences – a case study of an American television interview. In: I. Lassen, J. Strunck & T. Vestergaard (eds.) Proceedings of the Image 2002 Conference. University of Aalborg, Denmark.

Haddington, Pentti (forthcoming): Some Gaze Patterns in Evaluative Stance Taking. In: Research on Language and Social Interaction.

Halonen, Mia, 2002: Kertominen terapian välineenä. Tutkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa. [Telling as a therapeutic tool. A study of interaction in Minnesota model group therapy.] PhD dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Heinonen, Mari, Petra Korhonen, Mirka Mäntylä, Sanna Putkonen & Liisa Tainio, (eds.) 2001: Keskustelun kuosit. [Modes of conversation.] Kielen opissa 6. Helsinki: Department of Finnish, University of Helsinki.

Helasvuo, Marja-Liisa, 2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversational discourse. Studies in Discourse and Grammar. Amsterdam: John Benjamins. 

Helasvuo, Marja-Liisa, Anu Klippi & Minna Laakso, 2001c: Grammatical structuring in Broca's and Wernicke's aphasia in Finnish. In: Michel Paradis (ed.), Manifestations of Aphasic Symptoms in Different Languages. Elsevier Science, Oxford / Special issue of the Journal of Neurolinguistics  14 (2-4): 147-169.

Helasvuo, Marja-Liisa, 2003a: Emergent grammar. In: Chris Bulcaen, Jef Verschueren & Jan-Ola  Östman (eds.), Handbook of  Pragmatics. 2002 installment.

Helasvuo, Marja-Liisa, 2003c: What can intonation tell us about constituency? In: Tsuyoshi Ono, Toshihide Nakayama & Hongyin Tao (eds.), Recent studies in empirical approaches to grammar. Santa Barbara Papers in Linguistics XX. University of California, Santa Barbara, 20–34.

Helasvuo, Marja-Liisa, Minna Laakso & Marja-Leena Sorjonen, 2004: Searching for words: syntactic and sequential construction of word search in conversations of Finnish speakers with aphasia. Research on Language and Social Interaction, 37:1.

Helasvuo, Marja-Liisa (forthcoming): Shared syntax: the grammar of co-constructions. Journal of Pragmatics.

Hirsto, Heidi, 2002: Puheenjohtajan ja osallistujien välinen vuorovaikutus yrityksen sisäisessä kokouksessa. [Communication between chairman and participants in an interior meeting of a company]. Unpublished M.A. thesis, Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Hirvonen, Pia, 2000: Vaikutus palvelupuhelinkeskustelussa. Keskustelunanalyysin ja markkinoinnin näkökulmia Tele-Infon palveluihin. [A study of Tele-Info services from the conversation analytical and marketing's perspective]. Unpublished M.A. thesis, Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Huhta, Susanna, 2002: HYY:n edustajiston kokous institutionaalisena keskusteluna. [Student's union meeting as an institutional dialogue]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Häikiö, Mia, 2000: Preferenssijäsennys kysymysten ja vastausten sekä kannanottojen muodostamissa vieruspareissa. Viisivuotiaiden tyttöjen keskustelut. [Preference organization of questions, answers and assessments in conversations of 5 year old girls]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Hämäläinen, Katariina, 1997: Puhujan itseensä viittaamisen keinot murrehaastattelussa. [Referring to oneself in an interview]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Ihalainen, Johanna, 2003: Afaattisen ihmisen ja omaisen vuorovaikutuksen arviointi CAPPA-menetelmällä. [The assessment of conversation between the person with aphasia and the conversation partner using CAPPA-method (Conversation Analysis Profile for People with Aphasia)]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Kajanne, Milla, 2001: Kansalaiset kysyjinä: yleisön kysyminen osana vuorovaikutusta television EU-keskusteluissa. [Participating citizens. Audience questioning as a form of interaction in Finnish television discussions concerning the European Union.] PhD dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Kalliokoski, Jyrki, 2001: Vuorovaikutuksen näkökulma ja toisen kielen käytön tutkimus. [Interactional perspective and second language studies]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 105-121.

Kangasharju, Helena, 2000: Miten päästä käsiksi päätöksentekoprosessiin? [How to get one’s hands on the decision-making process?] In: Mirjaliisa Charles & Helena Kangasharju (eds.), New orientations and developments. Business Communication Research and Teaching. Working Papers W-269. Helsinki School of Economics. 20 - 51.

Kangasharju, Helena, 2001: Keskustelunanalyysi kokousten ja neuvottelujen tutkimuksessa. [Conversation analysis in examining negotiations and business meetings]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 185-207.

Kangasharju, Helena, 2002: Alignment in disagreement: forming oppositional alliances in committee meetings. In: Journal of Pragmatics, 34, 1447-1471.

Kangasharju, Helena & Louhiala-Salminen, Leena, 2003: Kulttuurierot konkretisoituvat käytänteissä [Cultural differences are concretized through practices]. In: Työn tuuli, 1, 22 – 26.

Kangasharju, Helena & Nikko, Tuija & Säntti, Risto, 2003. Organisaation sisäinen kokous johtamisen välineenä [Internal meetings a management tool in organizations]. In: Aikuiskasvatus, 4, 260 – 268.

Karjalainen, Päivi, 1997: Päällekkäispuhunta lukiolaisten neuvottelukeskusteluissa. [Overlap in negotiations of senior high school students]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Karjalainen, Sari, 2001: Sormi sanojen joukossa. Yhteistyö ja konteksti topiikin ylläpidossa aikuisen ja lapsen välisessä kuvakirjakesksutelussa. [Finger among words - topic maintenance as an achievement due to co-operation and context in picture book conversation between child and adult]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Karvonen, Katri, 2002: Oppilaalle puheenvuoro - tapaustutkimus siitä, miten oppilas saa puheenvuoron kahdella lukion oppitunnilla. [A case study of a student getting a turn in two different lessons in high school]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki .

Kauppi, Susanna, 2000: Mitä Harakka tekee mustassa laatikossa? - Toimittajan kolmannen position vuorojen tarkastelua televisiokeskustelussa. [A study of a reporter's third position turns in TV-conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Keisanen, Tiina, 2002. Keskustelijoiden asennoitumiseen käyttämiä vuoro­vaikutuksellisia ja kielellisiä keinoja naurua sisältävissä sekvensseissä [Interactional and linguistic resources of stance staking in sequences with laughter]. In: Anna Mauranen and Liisa Tiittula (eds.), Kieli yhteiskunnassa – yhteiskunta kielessä. AFinLA yearbook 2002, No. 60, 101-119.

Keränen, Tuula, 1996: "No nyt oj jo minuv vuoro": tyttö- ja sekaluokalla olleiden kolmasluokkalaisten tyttöjen keskustelun piirteitä. [Conversational features of girls attending third grade in same sex and mixed sex groups]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Kiiskinen, Hanne, 2001: Miten kampaaja aloittaa? Keskusteluanalyyttinen tapaustutkimus kampaajan aloituspuheenvuoroista. [A conversation analytical case study of hairdresser's opening turns]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Klippi, Anu, see also Helasvuo, Marja-Liisa, Klippi, Anu  & Laakso Minna, 2001c.

Korkalainen, Maria, 2002: Myötäelämisen dynamiikkaa. Affiliaation kutsuminen, tarjoaminen ja torjuminen nuorten naisten omakohtaisessa kokemuskerronnassa. [Fishing, offering and averting affiliation in young women's conversations concerning personal experiences]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kohonen, Riitta, 2002: Katson ja kuuntelen, jäljittelen ja puhun. Tapaustutkimus kokleaimplanttia käyttävän lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisestä. [I look, I listen, I imitate, and I speak. A case study of the development of interaction with a child with cochlea implant]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Korpela, Eveliina, 2002: Lapset lääkäreinä ja potilaina. Miten institutionaalisia rooleja ilmaistaan leikissä? [ Playing doctor and patient: how institutional roles are expressed in a children's game]. Virittäjä, 106, 2-34. [Abstract in English]

Koskela, Heidi, 2001: Topic-invoked participation frameworks in "Talk" discussion programs. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Kronholm, Riitta, 2001: Se-pronominien käyttö raamattupiirin keskustelussa. [The use of pronoun se (it) in Bible studies]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Kukko, Mirjami, 2002: Tekstiviesti keskusteluna. [SMS as a conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kulkula, Outi, Korjausjäsennys IRC-keskustelussa. [Repair structure in IRC-conversations]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Kurhila, Salla, 2003: Co-constructing understanding in second language conversation. Helsinki: Department of Finnish Language, University of Helsinki.

Kuusisto, Jenni, 2001: Asiakkaan käynnin syyn selvittäminen Kelan asiointitilanteissa. [Chasing up a reason for a visit in Kela encounters (pension institution in Finland)]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kärkkäinen, Elise, 2002. Asennoituminen keskustelun osanottajien yhteistoimintana [Stance as joint activity between discourse participants]. In: Anna Mauranen & Liisa Tiittula (eds.), Kieli yhteiskunnassa – yhteiskunta kielessä. AFinLA yearbook 2002 , No. 60. 85-100.

Kärkkäinen, Elise, 2003a. Epistemic stance in English conversation. A description of its interactional functions, with a focus on I think. Amsterdam: John Benjamins.

Kärkkäinen, Elise, 2003b. ’Is she vicious or dense?’ Dialogic practices of stance taking in spoken English. In Tsuyoshi Ono, Toshihide Nakayama and Hongyin Tao (eds.), Santa Barbara Papers in Linguistics 12. Recent Studies in Empirical Approaches to Language. University of California, Santa Barbara, 47–65.

Kärkkäinen, Elise, (forth.): Stance-taking in Conversation: From Subjectivity to Intersubjectivity. In: Robin Shoaps & Paul Kockelman (eds.), Journal of Linguistic Anthropology. Special issue on Stance and Subjectivity.

Kärkkäinen, Elise, Marja-Leena Sorjonen & Marja-Liisa Helasvuo (forth.): Discourse structure. In: Timothy Shopen (ed.), Language typology and syntactic description. Volume II Cambridge University Press, Cambridge.

Laakso, Minna & Klippi, Anu, 2001: Sanojen löytämisen vaikeudesta. Keskustelunanalyysi afasiatutkimuksessa. [Difficulties in word search. Conversation analysis and aphasia research]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 89-104.

Laihonen, Petteri, 2000: Self-deprecations in American and Hungarian everyday conversations. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Laitinen, Lea, 1995: Metonymy and the grammaticalization of necessity in Finnish. SKY, Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja. Helsinki, 79-102.

Laitinen, Lea, 1997: Norms made easy: case marking with modal verbs in Finnish. In: Jenny Cheshire & Dieter Stein (eds.): Taming the vernacular: from dialect to written standard language. London: Longman, 110-124.

Laitinen, Lea, 1998: Dramaattinen preesens poeettisena tekona. [Dramatic present tense as a poetic act]. In: Lea Laitinen & Lea Rojola (eds.): Sanan voima. Keskusteluja performatiivisuudesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 81-136.

Laitinen, Lea, 2002: From logophoric pronoun to discourse particle: A case study of Finnish and Saami. In: Ilse Wischer & Gabrfiele Diewald (eds.): New Reflections on grammaticalization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 327-344.

Laitinen, Lea, 2004 (forthcoming): Grammaticalization and Standardization. In: Olga Fischer, Muriel Norde & Harry Perridon (eds.): Up and Down the Cline - the Nature of Grammaticalization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Lappalainen, Hanna, 2001: Variaationtutkimuksen ja keskustelunanalyysin näkökulmat toisiaan täydentämässä. [Variational perspective and conversation analysis complementing each other]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 155-184.

Lappalainen, Hanna, 2004: Variaatio ja sen funktiot. Erään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua. [Variation and its functions. The analysis of linguistic variation and interaction among members of a social network.] PhD dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Lehtimäki, Katja, 2002: "Nämä lähti seikkailemaan vähä". Keskustelu yhteisten mielikuvitusmaailmojen luomisen ja kokemisen välineenä. [Conversation creating a shared imaginary world.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Lehtinen, Esa, 2002: Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa. [Making the Bible speak: Text, experience and interaction in Seventh-day Adventist Bible study.] Diss., (Acta Universitatis Tamperensis 891), Tampere: Tampere University Press. (Electronic version: Acta Electronica Universitatis Tamperensis 208, <http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5462-6.pdf>.)

Lehtovaara, Katri, 2002: 4- ja 7-vuotiaan lapsen miksi-kysymykset aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. [”Why?” questions of a child at age 7 and 7 years in adult and child interaction.] In: Virittäjä, Vol. 106, 35-57. [Abstract in English]

Lepomäki, Minna, 1995: "kaks tikkaria ja yks tupla". Aloituksia palvelutilanteissa. [Openings in service encounters]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Lilja, Niina, 2001: Äidinkielisen puhujan tekemät itsekorjaukset ja toisen korjaukset kakkoskielisessä keskustelussa. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Lindfors, Pirjo, 1998: Murtunut ruumiillisuus: aivohalvauspotilaan ja fysioterapeutin välisen vuorovaikutuksen keskustelunanalyyttinen tutkielma. [Broken Embodiment: interaction between a stroke patient and a physiotherapist – a conversation analytical perspective]. Unpublished M.A. thesis. Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere.

Lummevuo, Virpi, 2001: "Mikä ihmeen mekkala?" Opettajan kysymykset peruskoulun 7. ja lukion 3. luokan oppitunneilla. [Teacher's questions in classroom interaction in seventh and third grade of an elementary school]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Turku.

Lähtevänoja, Hanna, 2003: Vuorottelu verkossa. Chat-keskustelun aloitusvuorojen analyysia. [Turn-taking in the net. A study of opening turns in internet chats]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Mannila, Maria, 2002: Afasiavuorovaikutuksen piirteitä vaikean afasian akuuttivaiheessa. [Aphasic interaction in chronic acute aphasia]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Marjala, Kiira, 2003: Vastuunottoa vai pomottamista? Keskustelunanalyyttinen tutkimus päätöksenteon eri vaiheista erään yhteisjohtajuutta toteuttavan työyhteisön kokouksissa. [A conversation analytical study of decision making in a firm which executes shared managership]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Merke, Saija, 2003: Tiellä yhteisymmärrykseen. Ei-syntyperäisen ja syntyperäisen puhujan menettelytapoja arkikeskustelussa. [Towards mutual understanding. Conversational strategies of a native speaker and a non-native speaker in everyday conversations]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Mustonen, Eija, 2002: Kato! Huomionkohdistukset 2.8 - 3.2.-vuotiaan Santerin ja hänen vanhempiensa keskusteluissa. [Attention markers in conversations between 2.8-3.2 years old Santeri and his parents.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Mälkiä, Tiina, 2001: Ohjailemattomuuden ongelma -- keskustelunanalyyttinen tutkielma perinnöllisyysneuvonnan vuorovaikutuksesta tunnetyöhön ja elämänvalintoihin liittyvissä keskusteluissa. [A conversation analytical study of genetics counselling concerning the emotions and choosing a life]. Unpublished M.A. thesis. Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere.

Männistö, Sari, 2002: Tietääkö kukaan? - Kysymyssekvenssi opetusdiskurssissa. [Question sequence in classroom interaction]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Mäntykangas, Anna-Maria, 2003: Nauraminen arkikeskustelussa. [Laughing in everyday conversations]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Määttä, Urho, 2000: Mistä on pienet säännöt tehty? [Where do the rules of a language come from?] In: Virittäjä, Vol. 104: 203- 221. (Abstract in English)

Niemelä, Maarit, 2003. Stance taking in direct reported speech. Unpublished MA dissertation. Department of English, University of Oulu.

Oja, Mirkka, 1999: Huomionkohdistukset aikuisen ja 1.7-vuotiaan Annan välisessä vuorovaikutuksessa. [Attention markers in conversations between 1.7 years old Anna and an adult.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Oksanen, Marja-Sisko, 1990: Yhden neuvotteludiskurssin palauteilmauksista. [Feedback in a negotiation situation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Olin-Paarlahti, Leea-Maria ja Saarelainen-Haila, Aino-Jemina, 2001: Asiantuntijuus ongelmanratkaisupuheluissa. [Expertise in problem-solving telephone calls]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Palviainen, Mari, 2001: Puheenvuoron aloitukset ylioppilaskunnan kokouksessa. [Turn openings in a meeting of a student's union]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Paukkeri, Pirkko, 2001: Vastaanottajana venäläisessä keskustelussa: Nu- ja tak-partikkelien työnjaosta. [As a recipient in Russian conversation: the division of labor between the particles nu and tak]. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 41. In: Helena Sulkala & Leena Nissilä (eds.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000. Oulun yliopisto, Oulu 2001.

Peltomaa, Reetta, 2001: Naurun paikka: keskustelunanalyyttinen tutkimus naurun merkityksestä parturin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. [Location of laughter: A conversation analytical study of laughter in barber-client interaction]. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Pirttilahti-Mattila, Johanna, 1993: TV-toimittajan päällekkäispuhunnoista. [Overlaps conducted by a TV-reporter]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Pirttinen, Tiina, 2003. "Then don't eat your scallops" - Children's agency in family dinnertable conversations. Unpublished MA dissertation. Department of English, University of Oulu.

Posa, Tiia-Maarit, 2002: toi oli hyvin sanottu. Keskustelunanalyyttinen tutkimus kahden ala-asteen opettajan palautteista. [ A conversation analytical study of teacher’s assessments in primary school.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Pyyhtiä, Anu, 2000: Itäinen ja läntinen keskustelukulttuuri? Kysymysten tarkastelua alueellisten puhestrategioiden näkökulmasta. [Eastern and western conversational cultures? A sociolinguistical-centred study of questions]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Pyykkönen, Jenni, 2002. She goes "Yeah" and I said "Oh". Gender differences in the use of direct reported speech in English conversations. Unpublished MA dissertation. Department of English, University of Oulu.

Pyörälä, Eeva 2001: Keskustelunanalyyttisen vuorovaikutustutkimuksen soveltaminen lääkärikoulutuksessa. In: Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi, Eskola, Kari (eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla. [Conversation in the general practice consultation]. Tampere: Vastapaino, 183-195.

Raevaara, Liisa, Johanna Ruusuvuori & Markku Haakana 2001: Institutionaalinen vuorovaikutus ja sen tutkiminen [Analysing institutional interaction]. In: Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana & Liisa Raevaara (eds.): Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society], 11-38.

Raevaara, Liisa, 2001: Vastaamisesta institutionaalisena toimintana. Esimerkkinä potilaan vastaukset lääkärin oirekysymyksiin. [Answering as an institutional action. The case of patient answering to questions concerning symptoms.] In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 47-69.

Raevaara, Liisa, 2002: Kuvaukset keskustelussa: potilaiden esittämät  alkoholinkäytön kuvaukset lääkärin vastaanotolla [Descriptions in conversation: patients' descriptions of their drinking habits in medical consultations]. In: Anna Mauranen & Liisa Tiittula (eds.), Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. (AFinLAn vuosikirja 2002. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.) Jyväskylä, 121-144.

Raevaara, Liisa, 2003: Potilaan alkoholinkäyttö - ongelmallinen puheenaihe terveyskeskuslääkärin vastaanotolla [Patient's drinking habits - problematic topic in medical consultation]. Duodecim, 4, 313-320.

Rinne, Anne, 1989: Kirosanojen käyttö keskustelussa. [The use of swearwords in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Routarinne, Sara, 2003: Tytöt äänessä. Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinoina. [Girls talking. Parentheses and rising intonation as narrator’s interactional devices]. PhD dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Ruusuvuori, Johanna, Raevaara, Liisa & Peräkylä, Anssi, 2003: Potilas vaivansa tulkkina - ymmärtääkö lääkäri yskän? [The patients' interpretations of their illnesses]. Suomen Lääkärilehti, 42, 4219-4225.

Räisänen, Ulla, 1999: Constructing blind identity: a case study of how blind identity is constructed in a television interview between a blind interviewee and a sighted interviewer. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Salminen, Marko J., 1995: Modaliteettien ilmaiseminen väittelyssä. Kolmen väittelyn dynaamisuuden, deonttisuuden ja episteemisyyden ilmaisimien analyysiä. [Expressing modality in debates]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Salo, Minna, 2002: Puhujan eleiden kuvailu. Eleiden muoto ja merkitys sekä ajoitus. [Description of a speaker's gestures.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Salomaa, Paula, 1997: Opettajan asenteet ja vallankäyttö opetusdiskurssissa. [Teacher's attitudes and excercise of power in classroom interaction]. Unpublished Licentiate Dissertation. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Simell, Timo, 1996: Vuoronalkuiset no-, aga- ja ja-diskurssipartikkelit eesti puhekielessä. [Turn initial no-, aga- and ja- discourse particles in spoken Estonian]. Unpublished M.A. thesis. Department of  Finno-Ugrian studies, University of Helsinki.

Sorjonen, Marja-Leena 2001: Lääkärin ohjeet. In: Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä & Kari Eskola (toim.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla. [Conversation in the general practice consultation]. Tampere: Vastapaino, 89–111.

Starck, Sanja, 2002: Preferenssi television viihteellisissä keskusteluohjelmissa. [Preference structure in talk shows]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Stirkkinen, Hanna, 1998: Kannanoton tulkinta monenkeskeisessä keskustelussa. [Interpreting an assessment in a multi-party conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Tahkola, Soili, 2001: Isännöitsijän keskustelijarooli taloyhtiön hallituksen kokouksessa. [Conversational role of a house manager in a meeting of an executive committee of a condominium]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Tainio, Liisa, 2001: Puhuvan naisen paikka. Sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä. [The place for a talking woman. Sex/gender as a cultural category in language use.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Tainio, Liisa, 2001: Feministinen keskustelunanalyysi. [Feminist conversation analysis.] In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 11-34.

Tainio, Liisa, 2002: Negotiating gender identities and sexual agency in elderly couples' talk. In: Paul McIlvenny (ed.) Talking gender and sexuality. Amsterdam: John Benjamins, 181-206.

Tainio, Liisa, 2003: “When shall we go for a ride?”: A case of sexual harassment of a young girl.  In: Discourse & Society 14 (2): 173-190.

Tiisala, Hanna, 2003: Institutionaalisen keskustelun koherenssi. [Coherence in an institutional dialogue]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tiittula, Liisa, 2002: Der finnische Präsidentschaftsstil. Beobachtungen zu Wahldiskussionen. [ The Finnish presidential style. An analysis of pre-election debates .] In: Inken Keim & Wilfried Schütte (eds.), Soziale Welten und kommunikative Stile. Festschrift für Werner Kallmeyer zum 60. Geburtstag. Studien zur deutschen Sprache, Bd. 22. Narr, Tübingen, 425–444.

Kallmeyer, Werner & Tiittula, Liisa, 2003: Strategien für den Umgang mit allgemeinen sozialen Charakterisierungen – dargestellt am Beispiel von Interviews zur deutsch-finnischen Wirtschaftskommunikation. [Strategies of general social characterization in interviews concerning German-Finnish business communication.] In: Ewald Reuter & Marja-Leena Piitulainen (eds.), Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch. Lang, Frankfurt/M., 255–297.

Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa, 2003: Poliitikot keskustelua esittämässä. [Politicians ”perform” in a discussion]. In: Tiedotustutkimus 26:2, 46−64.

Turkia, Niina, 2003: Tehtävän suorittamisen toimintajaksoja pienryhmätyöskentelyssä peruskoulun vuosiluokilla 8 ja 9. [Action sequences while delivering a task in small groups in 8th  and 9th grade in elementary school]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Uihero, Auli, 2003: Toimittajien kysymysstrategiat kahdessa television haastatteluohjelmassa. [Reporter's questioning strategies in two TV -talk shows]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Vaara, Tiina, 2003: Kysymisen harjoitteleminen afasiaryhmäkeskustelussa. [Training to ask questions in aphasic group conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Vahtola, Johanna, 2003: "Kommentoikaa, vastatkaa, kertokaa kantanne!"  Sähköpostikeskustelun analyysia. [An analysis of E-mail conversations].Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Ohjaus vuorovaikutuksena. [Educational counselling as interaction.] Helsinki: Gaudeamus.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Evaluative advice in educational counselling: the use of disagreement in the 'stepwise entry' to advice. Research on Language and Social Interaction, 34:3, 371-398.

Vehviläinen, Sanna,  2003: Avoiding providing solutions: orienting to the ideal of student's self-directedness in counselling interaction. Discourse Studies, 5:3.

Vehviläinen, Sanna, 2003: Preparing and delivering interpretations in psychoanalytic interaction. TEXT, 23:4.

Vehviläinen, Sanna, 1996: Osallistujakehys psykodraaman vuorovaikutuksessa: etnometodologinen tarkastelu. [Participant frames in interaction in pshychodrama – an ethnomethodological study.] Sosiologia, 33:2.

Vehviläinen, Sanna & Peräkylä, Anssi, 1999: Vuorovaikutustutkimus ja vuorovaikutusideologiat. [Interaction studies and interaction ideologies.] Psykologia, 99:5-6, 329-342.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Neuvon pidättäminen neuvonpyynnön jälkeen - merkkejä ohjauksellisuudesta ja itseohjautuvuus-ihanteesta keskustelussa. [Refraining from advice giving after a request for advice.] In: Aikuiskasvatus, 3, 204-214.

Vehviläinen, Sanna, 2000: Keskustelunanalyysia ohjausvuorovaikutuksesta: esimerkkinä opiskelijan huolten käsittely. [Educational counselling and conversation analysis. An example of troubles-talk in counselling.] In: J. Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar (eds.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. Jyväskylä: PS-Kustannus Oy.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Counsellors' responses to students' troubles-talk in counselling encounters in Finnish career guidance training. In: Seltzer, M.; Kullberg, C., Olesen, S. P., & Rostila, I. (eds.), Listening to the Welfare State.  Aldershot: Ashgate, 2001.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Neuvomisen ongelmia ja ratkaisuja - vertaileva näkökulma. [About problems and solutions to them in advice giving – comparative analysis.] In: Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana & Liisa Raevaara. (eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Vehviläinen, Sanna, 2001: Structures of counselling interaction in career guidance training: findings, critiques and consequences. In: S. Kontiainen & K. E. Nurmi (eds.), Effectiveness of Adult Education. Historical and Evaluative Studies in Finland. Helsinki: University of  Helsinki, Department of Education.

Vehviläinen, Sanna,  2002: Potilaan välittömän tunteen topikalisointi psykoanalyysivuorovaikutuksessa. [Topicalizing the patient’s immediate emotions in psychoanalytic interaction.] In: Anna Mauranen & Liisa Tiittula (eds.), Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. AFinLA:n vuosikirja n:o 60. Jyväskylä: Suomen Soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa.

Viitaniemi, Nana 1997: Topiikin vaihtuminen TV-keskustelussa. [Topic changes in TV debate]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Virtanen, Leena, 1992: Varausten käyttö muodollisissa keskustelutilanteissa. [Reservations in formal discussions]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Vuontisjärvi, Nina, 2001: - Jep? Palvelutilanteissa käytettäviä tervehdys- ja hyvästelyfraaseja. [Greetings in service encounters]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Yli-Luukko, Eeva, 2001: Yläsatakuntalainen intonaanitokuvio. [Intonation pattern in upper Satakunta.] Virittäjä, 105:2.

2) UPDATES OF OLD ENTRIES:

Arminen, Ilkka, 2004: Second stories: on the relevance of interpersonal communication in Alcoholics Anonymous. Journal of Pragmatics, 36:2, 319-347

Helasvuo, Marja-Liisa, 2001: Emerging syntax for interaction: Noun phrases and clauses as a syntactic resource for interaction. In: Elizabeth Couper-Kuhlen & Margret Selting (eds.), Studies in Interactional linguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Helasvuo, Marja-Liisa, 2003: Argument splits in Finnish grammar and discourse. In: J. W. Du Bois, L. Kumpf & W. J. Ashby (eds.), Preferred Argument Structure: Grammar as Architecture for Function. Amsterdam: John Benjamins.

Helasvuo, Marja-Liisa, 1997: When discourse becomes syntax: Noun phrases and clauses as emergent syntactic units in Finnish conversational discourse. Unpublished doctoral dissertation. Department of Linguistics, University of California, Santa Barbara.

Klippi, Anu, 2003: Collaborating in aphasic group conversation: striving for mutual understanding. In: C. Goodwin (ed.), Conversation and Brain Damage. Oxford University Press.

Ogden, Richard, Auli Hakulinen & Liisa Tainio, (forthcoming): Indexing ’no news’ with stylisation in Finnish. In: Elizabeth Couper-Kuhlen & Cecilia Ford (eds.), Studies in prosody and Interaction. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Peräkylä, Anssi & Lehtinen, Esa & Lindfors, Pirjo & Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa, 2002: Sosiaalisen suhteen rakentuminen vuorovaikutuksessa: Erään puhelinkeskustelun analyysi. [Constructing social relationships in interaction: An analysis of a phone call]. Sosiologia, 39:1, 18–32.

Peräkylä, Anssi & Vehviläinen, Sanna, 2003: Conversation analysis and the professional stocks of interactional knowledge. Discourse in Society, 14:6.

Peräkylä, Anssi, 2004: Two traditions of interaction research. British Journal of Social Psychology, 43:1, 1-20.

Peräkylä, Anssi, 2003: Conversation analysis. In: C.Seale, D.Silverman, J.Gubrium & G.Gobo (eds.), Qualitative Research Practice. London: Sage, 165-179.

Peräkylä, Anssi, Eskola, Kari, Sorjonen, Marja- Leena, 2001: Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus tarkastelun kohteena. [Analysing doctor-patient interaction]. In: Sorjonen, M-L., Peräkylä, A., Eskola, K. (eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino, 7-26.

Peräkylä, Anssi, Sorjonen, Marja-Leena, Tammi, Tuukka, Haakana, Markku, Raevaara, Liisa, 2001: Potilaan elämäntavoista keskusteleminen. [Talking about patient’s life style].  In: Sorjonen, M-L., Peräkylä, Anssi., Eskola, K. (eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino, 161-182.

Sorjonen, Marja-Leena 2001: Responding in conversation. A study of response particles in Finnish. Amsterdam: Benjamins.

Sorjonen, Marja-Leena 2001: Simple answers to polar questions: the case of Finnish. In: Elizabeth Couper-Kuhlen & Margret Selting, (eds.): Studies in Interactional Linguistics. Amsterdam: Benjamins.

Sorjonen, Marja-Leena, 2002: Recipient activities: the particle "no" as a go-ahead response in Finnish conversations. In: Cecilia E. Ford & Barbara A. Fox & Sandra A. Thompson (eds.), The language of turn and sequence. New York: Oxford University Press,165-195.  

Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi & Eskola, Kari (eds.), 2001: Keskustelu lääkärin vastaanotolla [Interaction at doctor's consultation]. Tampere: Vastapaino.

Suikkari, Kristiina, 2000: Karakteristiska drag i sverigefinska och svenska ungdomars samtalsstil [Characteristics in Sweden-Finnish and Swedish teenagers' conversational style]. In: Kyllikki Keski-Raasakka & Pirjo Söderholm (eds.), Svenskan i Finland 5. Joensuu: Joensuu universitet.

 
URL http://www.ofti.se/bibl/Update_FI-FI_040202.html