Update of the Finnish-Swedish Bibliography 030518


Compiled by Jonna Ahti, April 2003

Ahonen, Hannele, 1993: Att ställa frågor i ett samtal [Asking questions in a conversation].
Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Bister, Melina, 1999: Om skrattets funktioner i två ungdomsintervjuer [On laughter in two interviews of young people]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Bister, Melina, 2002: *här kommer di här fördomarna in* : om skratt och common ground i två ungdomsintervjuer [On laughter and common ground in two interviews of young people]. I: Lehti-Eklund, Hanna (red.), Samtal och interaktion. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:22. Helsingfors. S. 9-39.

Forsskåhl, Mona, 1999: ”A szleng meghatározásáról” [On the definition of slang]. I: Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Szlengkutatás 3. Eds: Anna Fenyvesi, Tamás Kis, Judity Szilvia Várnai. Debrecen, Ungern.

Forsskåhl, Mona, 2000: "Engelska inslag i två finlandssvenska bordsrollspel" [English contributions in two Finland Swedish role-play conversations].
I: Kotsinas, Ulla-Britt, Stenström, Anna-Brita, Drange, Eli-Marie
(red.):. Ungdom, språk och identitet. Rapport fra et nettverksmøte.
Nord 1999:30. Nordisk Ministerråd, København.

Fremer, Maria, 1998: Tilltal och omtal i samtal [Talking to and about somebody]. I: Språkbruk 1998:2. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån. Forskningscentralen för de inhemska språken. Helsingfors. S. 10-17.

Fremer, Maria, 2000a: Finska, engelska och slang i helsingforssvenskt ungdomsspråk [Finnish, English and slang in Swedish used by young people in Helsinki]. I: Kotsinas, U-B m.fl. (red.), Ungdommers språkmøter. Nord 2000:26. s. 66-75.

Fremer, Maria, 2000b: Va e du då – generiskt du hos ungdomar och vuxna talare [The generical du used by young people and adults]. I: Kotsinas, Ulla-Britt, Stenström, Anna-Brita, Drange, Eli-Marie (red.): Ungdom, språk och identitet. Rapport fra et nettverksmøte.
Nord 1999:30. Nordisk Ministerråd, København.

Green-Vänttinen, Maria, & Londen, Anne-Marie & Lehti-Eklund, Hanna 1992: De ha nog vimla hit å dit liksom i live. Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal [Structural features and individual voices in a radio conversation]. I: Språk och stil 1/1991.
S. 7-88.

Green-Vänttinen, Maria, 2001: Lyssnaren i fokus. En samtalsanalytisk studie i uppbackningar [The listener in focus. CA study on acknowledgement tokens]. Studier i nordisk filologi 79, utgivna genom Anne-Marie Ivars. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Guldbaek-Ahvo, Karin, 2001: det er jo lidt traels men alli:vel alså. En konversationsanalytisk analyse af den danske diskurspartikel al(t)så, dens funktion samt position i turen og turenheden [CA analysis of the Danish discourseparticle al(t)så]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Haaranen, Susanna, 1993: Könsskillnader i språket: gymnasisters och yrkesskolelevers samtalsstil [Gender differences in conversations of high school and vocational school students]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Haikala, Laura, 2000: Lärarresponser i klassrumsinteraktion. En samtalsanalytisk studie [Teacherresponses in classroom interaction]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Hasanen, Liisa, 2001: Användningen av partiklar i samtal mellan andraspråksinlärare. En analys av uppbackningar, svarsord och samtalsreglerande signaler [Use of particles in conversations between second language speakers]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Häkkinen, Pia, 2001: Skratt och gester i ett TV-program med ungdomar [Laughter and gestures in a TV-show for young people]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Höckerstedt, Leif, 1998: Finlandssvensk slang och rikssvensk [Finland Swedish slang and Swedish]. I: Folkmålsstudier 38. S. 75-110.

Kaljunen, Tiina, 1998: Hej, hur står det till?: om samtalsregler i två av B-svenskans läroboksserier för grundskolan [On conversation rules in two textbook series in Swedish]. Opublicerad pro gradu-avhandling i svenska. Institutionen för främmande språk. Joensuu universitet.

Kolehmainen, Mari-Minna, 1993: Kvinnlig och manlig samtalsstil i Ingmar Bergmans Ansikte mot ansikte [Gender differences in conversation in Ingmar Bergmans Ansikte mot ansikte]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk. Uleåborg universitet.

Koskinen, Marjut, 1996: Språkliga uttryck i samtalssituationer i läroboksserien Bästis [Linguistic expressions in conversational situations in textbook series Bästis]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordisk filologi. Åbo universitet.

Kovalainen, Tiina, 1996: Skiljer Sverige och Finland sig kulturellt och kommunikativt? Kultur och samtalsstrategier i språkprogrammen Chansen och Svedomani [Differences in culture and in communication strategies in two Swedish and Finland Swedish language programs]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för tyska, franska och nordiska språk. Uleåborg universitet.

Leham, Barbara, 1993: ”Fippa en tobak” – om samtalsstilen på en skolgård [On conversational style on a school yard]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Lehti-Eklund, Hanna, 1988: Om konnektiva adverb i nysvenska [On connective adverbs in Swedish today]. I: Petterson, Gertrud (red.), Studier i svensk språkhistoria. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 41. S. 185-194.

Lehti, Eklund, Hanna & Cantell, Ilse &Nyholm, Leif, Salokivi, Jouni (red.) 1989: Helsingforsslang nu. En skolenkät 1988 [Helsinki slang today]. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:12.

Lehti-Eklund, Hanna & Londen, Anne-Marie & Green-Vänttinen, Maria 1992a: De ha nog vimla hit å dit liksom i live. Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal [Structural features and individual voices in a radio conversation]. I: Språk och stil 1. S. 7-88.

Lehti-Eklund, Hanna, 1992b: Om semantisk förändring hos grammatiska markörer i svenskan [The semantic change of grammatical markers in Swedish]. I: Louis-Jensen, Jonna & Jóhen Hendrik W. Poulsen (ed.) The Nordic Languages and Modern Linguistics 7. Tórshavn: Foroya Fródskaparfelag and Contributors. S. 359–367.

Lehti-Eklund, Hanna, 2002a: Dictoglossamtal som övningsform i svenska språkbadsklasser [Dictogloss conversations as a form of exercise in Swedish immersion classes]. I: Lehti-Eklund, Hanna (red.) Samtal och interaktion. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och för nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:22. Helsingfors. S. 69–148.

Lehti-Eklund, Hanna, 2002b: Om att som diskursmarkör [On att as a discourse marker]. I: Språk och stil 11, 81–118.

Lehti-Eklund, Hanna (u.u.): The Grammaticalization of alltså and således, two Swedish Conjuncts, Revisited. Kommer att utges i Cuyckens, Hubert & Taylor, John (eds.) Cognitive Perspectives on Lexikal Semantics. Berlin: Mouton de Gruyter.

Leväinen, Jouko, 1960: Om samtalsspråket i Strindbergs produktion [On conversations in the production of August Strindberg]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Lindholm, Camilla, 2000a. nå hu ha utvecklingen vari sen då? Bruket av partiklarna nå och då i frågor ställda av läkaren [On particles nå and då in questions asked by a doctor]. I Svenskan i Finland 5. Föredrag vid femte sammankomsten för beskrivningen av svenskan Finland. S. 126-138.

Lindholm, Camilla, 2000b. men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren [When the patient asks the doctor questions]. I: Svenskans beskrivning 24. Tillgänglig på Internet på adressen http://www.ida.liu.se/ext/epa/arch/ecp/006/

Linell, P., Hofvendahl, J. & Lindholm, Camilla, 2001. Multi-unit question turns in institutional interactions: Structures and communicative functions. Manus inskickat till tidskriften Text.

Lindholm, Camilla, 2002. Vuorovaikutusta instituutiossa [Institutional interaction]. Recension av: Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana & Liisa Raevaara (toim.): Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia, 2001). I: Virittäjä 4/2002.

Lindholm, Camilla, 2003. Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkar-patientsamtal. Manus till doktorsavhandling i nordiska språk.

Lindholm, Camilla & Lindström, Jan, 2003. Dislokationer och fristående topiker.Två annexkonstruktioner i talad svenska [Dislocations and hanging topics. Two extraposed constructions in spoken Swedish]. Kommer ut i Svenskans Beskrivning 26.

Lindström, Jan, 1994: Om engagemang i tal och skrift [On involvement in speaking and writing]. I: Folkmålsstudier 35. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Helsingfors. S. 95-138.

Lindström, Jan, 1996: Njae...problem och problem. Om x och x-responser i svenskan [Why...problems and problems. On x-and-x-responses in Swedish]. I: Ivars, Anne-Marie m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press.Lund. S. 181-190.
Lindström, Jan, 1997: En fet snubbe? - Fet och fet. En dialog i fokus. [A fat guy? - Fat and fat. A dialogue in focus.] I: Marianne Blomqvist (red.), Ord och några visor (tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997). Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:18. S. 169-173.
Lindström, Jan, 1998: Dillar å dillar å dallar. Treledad reduplikation i samtal och litteratur. [Three parted reduplication in conversations and literature.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19. S. 147-154.
Lindström, Jan, 2001a: Inner and outer syntax of constructions: The case of the x och x construction in Swedish. (Paper presented in the panel on Pragmatic aspects of frame semantics and construction grammar, 7th International Pragmatics Conference, Budapest July 9-14 2000.) Tillgänglig på Internet på adressen http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/texter.html
Lindström, Jan, 2001b: Keskusteluvuorojen rakenteen kuvaaminen ruotsin kielessä [Description of the structure of turns in conversation in Swedish]. I: Sulkala, Heleena & Nissilä, Leena (red.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 [XXVII Finnish Linguistic Conference held in Oulu, May 19-20 2000]. S. 161-170.
Lindström, Jan & Londen, Anne-Marie, 2001c:. men att de öppnades ju en ny värld för mej. Kombinationen men att - en ovårdad och onödig finlandssvensk variant? [The compound conjunction men att - a vulgar and unnecessary Finland Swedish variant?] I: Nordman, Marianne m.fl. (red.), Svenskan i Finland 6.Vasa universitet. S. 104-116.
Lindström, Jan, 2002a: Förfältet i talad svenska: en skärningspunkt mellan grammatik och interaktion. [The pre-front field in spoken Swedish: an intersection between grammar and interaction.] I: Sundman, Marketta & Londen, Anne-Marie (red.), Svenskans beskrivning 25 [Description of Swedish 25], Nordisk filologi, Åbo universitet. S. 142-153.
Lindström, Jan, 2002b: Grammar in the service of interaction: exploring turn construction in Swedish. Paper presented at ICCA-02 (2nd International Conference on Conversation Analysis), Copenhagen, May 15 2002). Tillgänglig på Internet på adressen http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/texter.html
Lindström, Jan, 2002c: Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus. [From clause chart to turn chart? The pre-front field in focus.] I: Språk & Stil 11 NF (2001). S. 25-80. Tillgänglig på Internet på adressen http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/texter.html
Lindström, Jan, 2003: Turövergångsområdet i fokus. Ett försök att (be)gripa yttrandesyntaxen. [Turn transition space in focus. Trying to understand the syntax of utterances.] I: Sorvali, Irma & Paula Rossi (red.), Svenskan i Finland 7. [Papers from the Seventh Swedish Language in Finland Conference, Oulu 19-20 April, 2002.] (Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora, B 49.) Oulu University Press. Oulu. Tillgänglig på Internet på adressen (välj "sektionsföredrag"): http://herkules.oulu.fi/isbn9514269233/isbn9514269233.pdf
Londen, Anne-Marie, 2000a: å dedär(an) å: att leta efter ord på finlandssvenska [Searching for the right word in Finland Swedish]. I: Keski-Raasakka, K. & Söderholm, P., Svenskan i Finland 5. Joensuun yliopisto. Joensuu. S. 150-163.

Londen, Anne-Marie, 2000b: men int behöver du ta Carl-Johan me dej: några iakttagelser av turinledande men i ett symötessamtal [Some observations of but ’men’ in the beginning of turn]. I: Sett och hört: en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen. Göteborgs universitet. Göteborg. S. 227-240.

Londen, Anne-Marie 2002a: Recension av boken [Bookreview]:Lindgren, Maria: Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Undersökning av en samtalstyp i arbetslivet [Development talk between managers and co-workers. A study on one type of conversation in working life]. I: Elmevik, Lennart m.fl. (utg.), Språk och stil. Tidskrift för svensk språkforskning 11. Swedish Science Press. Uppsala. S. 239-245.

Londen, Anne-Marie, 2002b: Vad kan samtalsanalysen säga om samtal – fiktiva och verkliga? [What can conversation analysis tell about conversations – fictitious and real?] I: Melander-Marttila, Ulla m.fl. (utg.), Samtal i livet och i litteraturen. Rapport från ASLA:s höstsymposium Uppsala, 8-9 november 2001. Universitetstryckeriet Ekonomikum. Uppsala. S. 31-57.

Luoto, Sofia, 1998: Ronja och Birk samtalar i Ronja Rövardotter [On Ronjas and Birks conversations in the book Ronja Rövardotter]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordisk filologi. Åbo universitet.

Mikkola, Mari, 1998: ”Vad e de här lärare i skolan som ger råd i skolsakerna?” Några gymnasisters användning av kommunikationsstrategier i samtal på svenska [Communication strategies in conversations between some Finland Swedish high school students]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Nikunlassi, Maija, 1987: En jämförande studie av samtalets struktur i kiosk- och skönlitteratur [Comparing study on conversation structure in literature]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Nordman, Lieselott, 2000: Överlappande tal. En analys av överlappningar i tre samtal mellan läkare och patient [Analysing overlap in three conversations between doctor and patient]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Nylund, Mats, 1995a: Politisk samtalsretorik i TV [Political rhetorics in television]. Opublicerad pro gradu-avhandling i kommunikation. Institutionen för kommunikation. Helsingfors universitet.

Nylund, Mats, 1995b: Politisk samtalsretorik: en samtalsanalytisk fallstudie i dominans och neutralitet i ett politisk valsamtal [Domination and neutrality in a political election debate]. SSKH meddelanden. Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Ohinen-Huttunen, Maarit, 1992: Artighet och direkthet i familjediskurs [Politeness and directness in family discourse]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Oker-Blom, Gun, 1977: Amerikasvenskans signalord: en studie i samtalreglerande uttryck hos tre finlandssvenska emigranter i Amerika [Signalling expressions in America Swedish]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Perttuli, Katri, 1991: Artighet – en teoretisk överblick samt iakttagelser i en intervju [Politeness in an interview]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Rabb, Viveca, 2001: Hur starka är de starka maskulinerna? En undersökning av det grammatiska genussystemet i Kvevlax, Österbotten [Grammatical gendersystem in dialect in Kvevlax, Österbotten]. I: Nordman, Marianne m.fl. (red.), Svenskan i Finland 6. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 75. Vasa.

Saari, Mirja & Hakulinen, Auli, 1995: Temporaalisesta adverbistä diskurssipartikkeliksi
[How a temporal adverb turned into a discourseparticle]. I: Virittäjä 99. S. 481-500.

Saari, Mirja & Hakulinen, Auli, 1996: Onnea nyt sitten, Marja. Huomioita kahden diskurssipartikkelin fraasiutumisesta [Congratulations now then, Marja. On two discourse particles becoming phrases]. I: Baschmakoff, A. m.fl. (red.), Aspekteja. Slavica Tamperensia V. Tammerfors 1996. S. 83-93.

Saari, Mirja, 2000: Den sir läcker ut den där salladen. Om användningen av adnominala den där-fraser i svenskan [On the adnominal den där phrase in Swedish]. I: Fraurud, k. M.fl. (red.), Denna – den här – den där. Om demonstrativer i tvärspråklig belysning. En minnesskrift till Elsie Wijk-Andersson. ASLA-information 26:2000. s. 103-138.

Samulin, Ruth, 2000: En samtalsanalytisk undersökning av Joel Pettersons Jag har ju sett och Undan för undan [CA study of Joel Pettersons books Jag har ju sett and Undan för undan]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för svenska språket. Åbo Akademi.

Silén, Beatrice, 2002: Frasen sån där i samspelet mellan deltagarna i helsingforssvenska samtal [The phrase sån där in Swedish conversations in Helsinki]. I: Sammankomsten för svenskans beskrivning: Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning: Åbo den 11 och 12 maj 2001. Åbo universitet. S. 251-261.

Tuovinen, Kristiina, 1995: Korrigeringar i samtalsövningar [Correcting strategies in conversation exercises]. Opublicerad bilaudatur-avhandling. Institutionen för nordiska språk. Jyväskylä universitet.

Waltzer, Karoliina, 2001: Lärobokssamtal – Samtalsmodeller i tre läroböcker i svenska [Models for conversation in three textbooks in Swedish]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Wide, Camilla, 1994: Konstruktionen vera ad + infinitiv i isländskan och dess motsvarigheter i svenskan [vera ad + infinitive construction in Icelandic and its equivalent in Swedish]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Wide, Camilla, 1998a: Bruket av nú i isländska radiosamtal [On nú in Icelandic radioconversations]. I: Lehti-Eklund, Hanna (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:19. S. 244-254.

Wide, Camilla, 1998b: Approaching the perfect vera búinn að + infinitive in Icelandic from a grammaticalization point of view. I: Timo Haukioja (red.), Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics, Turku November 14-16, 1996. Publications of the Department of Finnish and General Linguistics, 60.. University of Turku. S. 450-461.

Wide, Camilla & Hilmisdóttir, Helga, 2000a: sko – en mångfunktionell diskurspartikel i isländskt ungdomsspråk [sko – a multifunctional discourse particle in Icelandic spoken by young people]. I: Kotsinas, Ulla-Britt m.fl. (red.), Ungdom, språk och identitet: rapport fra et nettverksmøte. Nord 1999:30. Köpenhamn, Nordiska ministerrådet. S. 101-121.

Wide, Camilla, 2000b: Two Perspectives on the Use of Vera Búinn að + Infinitive in Modern Icelandic. I Guðrún Thórhallsdóttir (red.) The Nordic Languages and Modern Linguistics 10. Proceedings of the Tenth International Conference of Nordic and General Linguistics. University of Iceland June 6-8, 1998. Háskóli Íslands: Málvísindastofnun. S. 243-252.

Wide, Camilla, 2001: Communication, grammar and grammaticalization: Aspects on the grammaticalization of the construction vera búinn að + infinitive in contemporary Icelandic. SKY Journal of Linguistics, vol. 13:2000. S. 269-290.

Wide, Camilla, 2002: Perfect in dialogue: Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic. PIC Monographs 3. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.

Wide, Camilla, (u.u.): Grammatiken i praktiken – Ett exempel från modern isländska. Publiceras i Folkmålsstudier 42.


URL http://www.nordiska.uu.se/convnet/Finnish-Sw_update_030518.html