Bibliography on Talk and Interaction in Scandinavia


DENMARK

[ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

bA

Asmuß, Birte, 1999: Interaktion in interkultureller Kommunikation. Studien zur Konstruktion von Dissens in deutsch-dänischen Verhandlungen. [Interaction in intercultural communication. Studies on the interactive construction of disagreement in business negotiations between Germans and Danes]. Unpubl. ph.d. thesis. Århus: German Department, University of Aarhus. 272 + 37 p.

Asmuß, Birte, 2000: hh bloss was hat das mit unserm proGRAMM zu tun. Om bloß som disjunktiv turindleder. [hh bloß what has this to do with the programme. On bloß as a disjunctive turninitiator]. In: MOVIN's publications, 1. Online publication: http://www.conversation-analysis.net/Publications/pub1.htm.

Asmuß, Birte, 2002a: Strukturelle Dissensmarkierungen in interkultureller Kommunikation. Analysen deutsch-dänischer Verhandlungen. [Structural markers of disagreement in intercultural communication. Studies of business negotiations between Germans and Danes]. Revised version of ph.d. thesis. (Linguistische Arbeiten 452). Tübingen: Niemeyer.

Asmuß, Birte, 2002b: Nationale Stereotype in internationalen Verhandlungen. [National stereotypes in international business communication]. In: M. Becker-Mrotzek, R. Fiehler (eds.): Unternehmenskommunikation. (Forum für Fachsprachen-Forschung 58). Tübingen: Gunter Narr. 59-88.

Asmuß, Birte, 2003: Zur Konstruktion von nationaler Zugehörigkeit im Gespräch. [On the construction of national identity in talk]. In: Linguistik Online, ed. by Antje Hornscheidt. www.linguistik-online.de

Asmuß, Birte & Jakob Steensig (eds.) 2003a: Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling [Conversation at Work - Conversation Analysis and Competence Development]. København: Forlaget
Samfundslitteratur.

Asmuß, Birte & Jakob Steensig, 2003b: Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling: en introduktion. [Conversation at Work - Conversation Analysis and Competence Development: an introduction]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work], København: Forlaget Samfundslitteratur. 9-31.

Asmuß, Birte & Jakob Steensig, 2003c: Fra 'præference' til 'yo-yo-effekt': Om betydningen af konversationsanalytisk grundforskning for kommunikationsrådgivning. [From 'preference' to 'yo-yo-effect: on the role of conversation analytic research for communication consulting]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work], København: Forlaget Samfundslitteratur. 193-212.


bB [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Balling, Helle Sulajma, 2003: Hacia dónde? Kulturelle iscenesættelser i binationale par. Analyse af fokusgruppeinterview Granada 2000. [Where to? Cultural production of binational pairs. Analysis of focus group interviews Granada 2000]. SDU, Center for Spansk.

Brouwer, Catherine E., 2000: L2 Listening in Interaction. Unpubl. ph.d. thesis. Odense: University of Southern Denmark.

Brouwer, Catherine E., 2000: Spor af sproglig identitet i samtaler. [Traces of linguistic identity in talk-in-interaction]. In: Modersmålsselskabets Årbog 2000. København: Modersmålsselskabet. 119-125.

Brouwer, C.E., 2001: Evaluering og udvikling af samtalefærdighed [Evaluation and acquisition of interaction competence]. In: Evaluering og testning. Undervisningsministeriets temahæfte. In: Intern evaluering i andetsprogsundervisningen - en antologi [Intern evaluation in second language teaching - an anthology]. Undervisningsministeriets temahæfte nr 1.

Brouwer, Catherine E., 1999: Lytteforståelse. [Listening comprehension]. In: På Sporet. Undervisningsministeriets temahæfte, 30.

Brouwer, Catherine E., 1999: A conversation analytic view on listening: Implications for the classroom. In: Odense Working Papers in Language and Communication, 18. 37-48.

Brouwer, C.E.; Rasmussen, G. & J. Wagner (forthc. 2004): Embedded correction in second language talk. In: Gardner, R. & J. Wagner, Second language talk. London & New York: Continuum.

Brouwer, C.E. (forthc. 2004): Doing pronunciation: A sequence of novice- expert interaction. In: Gardner, R. & J. Wagner Second language talk. London & New York: Continuum.

Brouwer, C.E., 2003a: Word searches in NNS-NS interaction: Opportunities for language learning? Modern Language Journal, 87, 4. 534-545.

Brouwer, C.E., 2003b: Hvad??? Om opfordringer til gentagelse i NS-NNS samtaler. [What??? On requests for repetition in NS-NNS interactions] In: Holmen, Anne (ed.) Veje til dansk [Ways to Danish]. København: Akademisk Forlag. 141-167

Brouwer, C.E. & A. Nissen, 2003: At lære dansk som andetsprog i praksis - et sprogpædagogisk koncept med konversationsanalyse som fagligt grundlag. [Learning Danish as a second language as a practice - a pedagogical
concept based on Conversation Analysis] In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work], København: Forlaget Samfundslitteratur. 52-72.

Brouwer, C.E. & D. Rasmussen, 2003: 'Helt hen i vejret - interaktionen mellem vært og meteorolog i nyhedsudsendelser på DR1 og TV2' [Talking about the weather - the interaction between anchor and weather man in Danish news broadcasts]. MUDS 9, Århus: Århus Universitet.

Brouwer, C.E., 2002: Lytteforståelse i interaktion: Fem betragtninger baseret på analyser af hverdagssamtale [Listening in interaction. Five observations based on analyses of everyday conversations]. Sprogforum, 22. 17-23.

bD [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Daugaard, Line Møller, 2003: Der skal to til – om at foretage vurdering af dansk som andetsprog på baggrund af autentiske samtaler [It takes two – about making an evaluation of Danish as a second language in the light of authentic conversations]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 94-112.

Davey, B. and Gramkow, K., 1996: Some practical and legal aspects concerning the collection of empirical data. In: Jensen, K.A. and Steensig, J. (eds.) Datadag - om indsamling og bearbejdning af samtale- og interviewdata. Århus: Institut for Lingvistik og ADLA.

Day, Dennis, 1992: Språk och kultur: Några inblickar i antropologisk lingvistik [Language and Culture: A look at Anthropological Linguistics]. Association Suedoise de Linguistique Applique: Information, 18:2.

Day, Dennis, 1992: Multiculturality in practice. In: Dora Kós-Dienes & Åke Sander (Eds.), Multiculturality: Welfare or Warfare?. Göteborg, Sweden: Centrum KIM, Göteborg University. 78-93.

Day, Dennis, 1993: On the development of narrative structure in child L1 and adult L2 acquisition. Co-author Sven Strömqvist. Journal of Applied Psycholinguistic, 14. Day, Dennis (forth.): Mezzo-kontexten och den lämpliga kategoriseringen. To appear in: S. Kjærbeck (ed.) Samtaleanalyse: Konstruktion og forhandling af identitet. Roskilde: Roskilde Universitetscenter, RUC's Trykkeri.

Day, Dennis, 1994: The culture of intercultural communication. In: Dennis Day (Ed.), Anthropological Linguistics: Proceedings of the XIVth Conference of Scandinavian Conference of Linguistics and VIIIth Conference of Nordic
and General Linguistics 1993: Four Special Sessions
, Gothenborg Papers in Theoretical Linguistics 72. Göteborg, Sweden: Dept. of Linguistics, Göteborg University. 145-156

Day, Dennis (ed.), 1994: Anthropological linguistics: Proceedings of the XIVth Conference of Scandinavian Conference of Linguistics and VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics 1993: Four Special Sessions. Gothenborg Papers
in Theoretical Linguistics 72. Göteborg, Sweden: Dept. of Linguistics, Göteborg University.

Day, Dennis, 1994: Tang's dilemma and other problems: Ethnification processes at some multicultural workplaces. Pragmatics, Vol. 4, No. 3.

Day, Dennis, 1994: Communication in a multicultural workplace: Procedural matters. In: Heiner Pürschel (Ed.) Intercultural Communication: Proceedings of the 17th International L.A.U.D. Symposium, Duisberg, Germany. Frankfurt am Main: Peter Lang. 133-159.

Day, Dennis, 1995: Let's write it down, No let's be friends first: Rules of speaking and intercultural communication. Journal Bahasa Moden [Modern Language Journal], 9.

Day, Dennis, 1995: Språkets sociala roll [Language's social role]. In: Elisabeth Ahlsén & Jens Allwood, (eds.) Språk i fokus [Language in focus]. Lund, Sweden: Studentlitteratur. 129-141.

Day, Dennis, 1998: Being ascribed, and resisting, membership of an ethnic group. In: C. Antaki and S. Widdicombe (eds.) Identities in talk. London: Sage. 151-170.

Day, Dennis, 1999: Linguistic ethnic categorizations at two workplaces. Ph.D. dissertation. Dept. of Language and intercultural studies, Aalborg Univ.

Day, Dennis, 1999: Methods and talk. In: L. Heltoft & H. Haberland (ed.), Proceedings of the Thirteenth Conference of Scandinavian Linguistics. Roskilde, Denmark: Dept. of Languages and Culture, Roskilde University. 237-262.

Day, Dennis, 2003: Owning a language and lingua franca discourse. In: A. Firth (ed.), Language Travels: A festschrift for Torben Vestergaard. Aalborg: Dept. of languages and intercultural studies, Aalborg Univ. 77-88.

Day, Dennis (forthc): Ethnic and social groups and their linguistic categorization. To appear in: Kristin Buehrig and Jan ten Thie (eds.) Beyond Misunderstanding. The linguistic analysis of intercultural discourse. The Hague, Netherlands: John Benjamins.

Day, Dennis (forthc): Communication in context at a multicultural workplace. To appear in: Papers in Anthropological Linguistics. 27. Göteborg, Sweden: Dept. of Linguistics/Centrum KIM, Göteborg University.


bE [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Ehlich, Konrad & Johannes Wagner (eds.), 1995: The Discourse of Business Negotiation. Berlin: Mouton de Gruyter.

Emmertsen, Sofie, 1997: Argumentation in conversation - a preliminary conversation analytical investigation of some of the features of the forms and sequential aspects of arguments. Unpubl. MA-thesis. Copenhagen: Dept. of Rhetorics, Copenhagen University.

Emmertsen, Sofie, 2003: Debatinterviewerens fjendtlighed – på jagt efter neutralitet [The hostility of the interviewer of debates]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 270-288.


bF [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Femø Nielsen, Mie, 1993: Det dualistiske face. Et forslag til en revision af Goffmans faceworkteori. [The dualistic face. A suggestion for a revision of Goffmans facework theory]. In: M. Kunøe, E. Vive Larsen (eds.): 4. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, 8.-9. oktober 1992. Århus.

Femø Nielsen, Mie, 1996: The Method of Qualitative Interaction Analysis. In: J. Allwood, F. Gregersen (eds.): Proceedings of The XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and the VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics August 16-21 1993, Göteborg University.

Femø Nielsen, Mie, 1997: Afdelingsmøder som middel til organisationskulturel socialisering: En kvalitativ undersøgelse af lederes sproglige strategier ud fra konversationsanalytisk og diskursanalytisk perspektiv, med særligt henblik på deres korrektion af medarbejderne, herunder other-correction. [Department meetings as a means for oganisational socialisation: A qualitative investigation of leaders' verbal strategies from a conversational analytic and discource analytic perspective with a special focus on repair, hereby other-repair]. Unpubl. PhD thesis. Copenhagen: Dept. of Scandinavian languages, Copenhagen University.

Femø Nielsen, Mie, 1999a: Rutschebaneintonation. Nogle foreløbige betragtninger. [Rollercoasterintonation. Some preliminary observations.] In: P. Widell, M. Kunøe (eds.): 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, 8-9 October 1998, 289-301.

Femø Nielsen, Mie, 1999b: Grundbegreber i nyere samtaleanalyse. [Basic terminology in recent analysis of conversation]. In: Anne Holmen et al. (red.), NyS 25, Copenhagen: Dansklærerforeningen. 9-55.

Femø Nielsen, Mie, 2000a: Tak for nu. Om samtalelukninger i almindelighed og om det lukkeimplikative tak i særdeleshed [Thanks a lot. On conversational closings in general and on the closing implicative use of 'thanks' especially]. In: Mie Femø Nielsen, Gitte Rasmussen & Jakob Steensig: MOVIN Publications, No. 1, (http://www.conversation-analysis.net/Publications/pub1.htm). (Tidligere holdt som foredrag på 17th Scandinavian Conference of Linguistics 1998, Hotel Nyborg Strand, 20.-21. august 1998.)

Femø Nielsen, Mie, 2000b: Under lup i offentligheden. Introduktion til Public Relations. [An introduction to public relations]. Copenhagen: Samfundslitteratur.

Femø Nielsen, Mie, 2001a: Replik til journalistikken. Mikroanalyse af medieinterviews, [Response to journalism. Micro analysis of the media interview]. København: Akademisk Forlag.

Femø Nielsen, Mie, 2001b: Replik til dramatikken. Autenticitet og stilisering. I: Lars Heltoft & Carol Henriksen (red.), Den analytiske gejst, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Femø Nielsen, Mie, 2001c: Talsmandens skisma med italesættelse af multiple identiteter [The schism of the spokesperson of multiple identities]. In: Mie Femø Nielsen (red.): Profil og offentlighed - public relations for viderekomne [Profile and the public - advanced public relations], København: Samfundslitteratur.

Femø Nielsen, Mie, 2001d: Reparation af gestik: Sammenhæng mellem tale og gestik [Gesture repaire: Connections between talk and gestures]. In: Peter Widell & Mette Kunøe (red.): 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, oktober 2000.

Femø Nielsen, Mie, 2002: Nå! En skiftemarkør med mange funktioner. [Oh! A multi functional shift marker] In: Årsberetning for Selskab for Nordisk Filologi, 2000-2001.

Femø Nielsen, Mie, 2003: Nytter det? Kan undervisning i talens mikroniveau føre til ændret praksis? [Is it of practical use? Does teaching the micro analytic level of oral communication lead to altered practice?] In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 113-142.

Femø Nielsen, Mie, et al. (forthc.): Tæt på. Strategier i det journalistiske interviews.

Femø Nielsen, Mie (forthc.): Danskhed i debatten [‘Danishness’ in the public debate]. In: Torben Fledelius Knap m.fl. (red.): Hvad er så danskhed? [What is Danishness then?]

Femø Nielsen, Mie (forthc.): Orkestrering af tv-debatter [Orchestration of TV debates]. In: Peter Widell & Mette Kunøe (red.) 2003: 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog [9th Meeting on Exploring the Danish language], Århus Universitet.

Femø Nielsen, Mie, Gitte Rasmussen & Jakob Steensig, 2000 (eds.): MOVIN Publications, No. 1
(http://www.conversation-nalysis.net/Publications/pub1.htm).

Femø Nielsen, Mie, Jakob Steensig & Johs. Wagner, 2000: (red.): MOVIN Data Corpus, integreret CD-ROM serie og web-publikation af danske samtaledata i billed, lyd og udskrift.

Firth, Alan, 1990: Lingua Franca' Negotiations: Towards an Interactional Approach. World Englishes, 9, 3. 69-80.

Firth, Alan, 1990: Responding to Proposals: An analysis of 'alignment talk' In: Trading negotiations. Working Papers. 15, Dept. of Languages and Intercultural Studies, Aalborg University.

Firth, Alan, 1991: When Methodology Meets Rationale: CA and LSP, CSP Newsletter, August. 13-25.

Firth, Alan, 1991: Discourse at Work: Negotiating by Telex, Fax, and 'Phone. Unpublished doctoral dissertation, Dept. of Languages and Intercultural Studies, Aalborg University.

Firth, Alan, 1994: Ethnomethodology and Pragmatics. In: E-U. Pinkert (ed.), Universalisme og interkulturel kommunikation [Universalism and intercultural communication]. Aalborg, Aalborg University Press. 105-118.

Firth, Alan, 1993: Negotiations in the Workplace: Opening Remarks. AILA Scientific Commission Newsletter, March. 6-12.

Firth, Alan, 1995a: Negotiating in the 'Virtual Marketplace': Making Sense of Telenegotiating. In: K. Ehlich and J. Wagner (eds.), The Discourse of Business Negotiation. Berlin: Mouton de Gruyter. 127-149.

Firth, Alan, 1995b: The Discourse of Negotiation: Studies of Language in the Workplace. Oxford: Pergamon Press.

Firth, Alan, 1995c: Talking for a Change: Negotiating by Telephone in Commodity Trading. In: A. Firth (ed.), The Discourse of Negotiation. Studies of Languages in the Workplace. Oxford: Pergamon Press.

Firth, Alan, 1995d: Introduction. In: A. Firth (ed.), The Discourse of Negotiation: Studies of Language in the Workplace. Oxford: Pergamon Press, .

Firth, Alan, 1995e: 'Accounts' in Negotiation Discourse: A Single-Case Analysis. Journal of Pragmatics. 23/2: 199-226.

Firth, Alan, 1995f: Multiple Mode, Single Activity: Telenegotiating as a Social Accomplishment. P. ten Have and G. Psathas (eds.), Situated Order: Talk and Other Embodied Activities. University of America Press, Washington DC.

Firth, Alan, 1995g: Ethnomethodology. In: J. Verschueren, J.-O. Blommaert (eds.), Handbook of Pragmatics. Benjamins. Amsterdam. 269-278

Firth, Alan, 1996a: The Discursive Accomplishment of 'normality': On Conversation Analysis and 'Lingua Franca' English. Journal of Pragmatics, 26, 237-259.

Firth, Alan, 1996b: Review of Lynch, M. & Bogen, D., The Spectacle of History: Speech, Text and Memory at the Iran-Contra Hearings. Discourse & Society, April, (1998)

Firth, Alan, 2001: Discovering order in opening sequences in calls to a software helpline (with Carolyn Baker and Michael Emmison). In: Alec McHoul and Mark Rapley (eds.), How To Analyse Talk in Institutional Settings. London: Continuum Press.

Firth, Alan, 2003a: Language Travels: A Festschrift for Torben Vestergaard. Aalborg: Aalborg University Press.

Firth, Alan, 2003b: Introduction to Language Travels. In: A. Firth (ed.) Language Travels: A Festschrift for Torben Vestergaard. Aalborg: Aalborg University Press.

Firth, Alan, 2003c: On Discourse, Communication, and (Some) Fundamerntal Concepts in Second Language Acquisition Research (with Johannes Wagner). In: B. Seidlhofer (ed.), Controversies in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press, UK. 173-198.

Firth, Alan, 2003d: Argument as Spectacle and Collusion: The mediatization of politics on CNN's Crossfire. In: A. Firth (ed.), Language Travels: A Festschrift for Torben Vestergaard. Aalborg: Aalborg University Press. 131-142.

Firth, Alan, & Johannes Wagner, 2003: SLA property: No Tresspassing! In: B. Seidlhofer (ed.), Controversies in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press. 232-236.

Firth, Alan & Johannes Wagner, 1998: SLA Property, No Trespassing! A Response. Modern Language Journal, 82:1. 91-94.

Ford, Cecilia E. & Johannes Wagner (eds.), 1996: Interaction-Based Studies of Language. Special issue of Pragmatics, 6:3.


bG [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Gardner, R. & J. Wagner, (forth. 2004): Second language talk. London & New York: Continuum.

Gramkow, K., 1993: Lingua Franca Discourse. An Investigation of the Use of English in an International Business Context. Unpublished Master's Thesis, Institut for Sprog og Interkulturelle Studier, Aalborg University.

Gramkow, K., 2000: Overlap Management and Interactional Competence. In: Lindberg, C.-E. & Lund, S.N. (eds.): 17th Scandinavian Conference of Linguistics. Odense Working Papers in Language and Communication 19, v. II, 17-31.

Gramkow, K., 2001a: The Joint Production of Conversation. [Turn-sharing and collaborative overlap in encounters between non-native speakers of English]. Aalborg Universitetsforlag.

Gramkow, K. (ed.), 2001b: Communicating Culture. Aalborg: CSIS.

Grindsted, Annette & Johannes Wagner (eds.), 1992: Communication for Specific Purposes - Fachsprachliche Kommunikation. Tübingen: Gunter Narr.

Grindsted, Annette (forthc.): The use of stereotypes at the intercultural workplace. Jubilæumskrift. Center for Erhvervssproglige Studier, SDU

Grindsted, Annette (forthc.): Interactive resources used in research interviewing. Hermes.

Guldbæk-Ahvo, Karin, 1999a: Brug af direkte anførsel i unge danskeres hverdagssamtaler. [Use of direct quotes in ordinary conversation by young Danes]. In: U. Kotsinas, A. Stenström & E. Drange (eds.): Ungdom, språk og identitet. Rapport fra et nettverksmøte. Nord, 30. 123-131.

Guldbæk-Ahvo, Karin, 1999b: Unge danskeres brug af direkte anførsel i hverdagssamtaler. [Young Danes' use of direct quotes in ordinary conversation]. In: M. Kunøe, P. Widell (eds.): 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus: University of Aarhus. 139-146.


bH [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1995: Marqueurs métadiscursifs en français parlé: l’exemple de bon et de ben. [Metadiscursive markers in spoken French: the case of ‘bon’ and ‘ben’]. In: Le Français moderne, 63:1. 20-41.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1995: Puis in Spoken French: from Time Adjunct to Additive Conjunct? In: Journal of French Language Studies, 5:1. 31-56.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1996: Some common discourse particles in spoken French. In: M. Mosegaard Hansen, G. Skytte (eds.): Le discours: cohérence et connexion. (Etudes Romanes 35). Copenhagen: Museum Tusculanum. 105-149.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1996: Eh bien: Marker of Comparison and Contrast. In: E. Engberg-Pedersen, M. Fortescue, P. Harder, L. Heltoft & L. Falster Jakobsen (eds.): Content, Expression and Structure: Studies in Danish Functional Grammar. (Studies in Language Companion Series 29). Amsterdam: John Benjamins. 315-342.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1997: Alors and donc in Spoken French: a Reanalysis. In: Journal of Pragmatics, 28:2. 153-187.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1998: La grammaticalisation de l’interaction, ou, Pour une approche polysémique de l’adverbe bien. [The grammaticalization of interaction, or, In defense of a polysemic approach to the adverb ‘bien’]. In: Revue de Sémantique et Pragmatique, 4. 111-138.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 1998: The function of discourse particles. A study with special reference to spoken standard French. (Pragmatics and Beyond New Series 53). Amsterdam: John Benjamins. 418 + xii p.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, 2000: The syntactic and semiotic status of direct quotes. In: Transactions of the Philological Society, 98:2. 281-322.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard, (forthc.): L’importance de l’analyse des interactions pour l’étude grammaticale de la langue. [The importance of interaction analysis to the study of grammar]. In: Revue Romane.

Hougaard, Tina Thode, 1997: At tale sig frem. Sprogsignaler og samtaleformer hos østjyske unge. [Speech markers and  conversation styles in the language of adolescents in the Eastern part of  Jutland]. Unpubl. M.A. thesis. Department of Scandinavian Studies, University of Aarhus.

Hougaard, Tina Thode, 1998: Samtaleformer hos 17 - 18 årige østjyske piger og drenge. [Conversation styles in the language of 17 - 18 year old gilrs and  boys]. In: I. L. Pedersen, J. Scheuer (eds.): Sprog, køn - og kommunikation. Rapport fra 3. Nordiske Konference om Sprog og Køn, København, 11.-13. Oktober 1997. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag. 113 - 121.

Hougaard, Tina Thode, 2001: Interaktionelle særtræk i chat [Interactional features of chat]. In: P. Widell & M. Kunøe (eds.). 8. Møde om Udforskning af Dansk Sprog. Aarhus: Den Juridiske Faggruppes Trykkeri, 132-144.

Henrichsen, Peter Juel, 1996: Det Inkrementelle Leksikon - interaktionen som diskursens ordnende princip. [The Incremental Lexicon - interaction as the basic orderliness in discourse]. Tietgen prize thesis. Copenhagen: Copenhagen University Press. 210 p.

Henrichsen, Peter Juel, 1998: Does the Sentence Exist? Do We Need It?. In: X. Arrazola et al. (eds.): Discourse, Interaction, and Communication. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers. 1-24.

Henrichsen, Peter Juel, 2000: Learning Within Grasp - interactive investigations into the grammar of speech [a formal model of grammar acquisition]. Ph.d. thesis, available as an interactive internet site: http://www.cphling.dk/BySoc/GraSp. Copenhagen: Department of General and Applied Linguistics (IAAS), University of Copenhagen.


bJ [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Jensen, Hanne-Pernille, 1996: Atomisme i praksis - Konteksteffekter i surveyinterviews. [Atomism put into Practice - Context Effects in Survey Interviews]. Unpubl. M.A. thesis. Copenhagen: Dept. of General and Applied Linguistics, University of Copenhagen.

Jørgensen K.M., 2002: Ph.d. afhandling omhandlende det videnskabelige sprog og hvilke muligheder og begrænsninger det er forbundet med i sammenhæng med formidling af sygepleje og som grundlag for tilegnelse af en omsorgskompetence [Ph.d. dissertation about the technical language and the possibilities and limitations in the relationship with the communication of nursing and as a basis of the acquisition of welfare competences]. Publikationer fra Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet nr 6. /2002.

Jørgensen K.M., 2003a: Fagsprog i sygeplejen [Technical language in nursing], Klinisk Sygepleje, juni.

Jørgensen K.M., 2003b: De måske uegnede, når evidens i sygeplejen giver mening på et pragmatisk plan [The maybe unqualified, when the evidens in nursing makes sense at a pragmatical level]. Tidsskrift for Sygeplejersker. 07/2003:11.

 


bK [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Kjærbeck, Susanne, 1995: Principles of Turn-taking in Mexican Business Negotiations. In: Ø. Dahl (ed.): Intercultural Communication and Contact. Selected papers presented at the Nordic Symposium in Stavanger, Norway, 24.-26. Nov. 1994. Oslo: Misjonshøgskolens Forlag. 95-113.

Kjærbeck, Susanne, 1997: Taleturen i kulturen - den etnometodologiske konversationsanalyse som kulturanalytisk bidrag. [Turn in culture - conversation analysis as approach in cultural analysis]. In: K. Hjort (ed.), Diskurs. Analyser af tekst og kontekst. Copenhagen: Samfundslitteratur. 179-207.

Kjærbeck, Susanne, 1998: Den etnometodologiske konversationsanalyse som kulturanalytisk metode. [Conversation analysis as method for cultural analysis]. Hermes. Journal of Linguistics, 20. 139-163.

Kjærbeck, Susanne, 1998: En undersøgelse af diskursorganisation i danske og mexicanske forhandlinger: Turn-taking og struktur i diskursenheder. [A study of discourse organization in Danish and Mexican business negotiations: Turn-taking and structure in discourse units]. Ph.d.-thesis. Odense University 1997. Copenhagen Working Papers in LSP, 5. Copenhagen: Copenhagen Business School.

Kjærbeck, Susanne, 1998: The Organization of Discourse Units in Mexican and Danish Business Negotiations. Journal of Pragmatics, 30. 347-362.

Kjærbeck, Susanne, 2001a: Fortællingen som kommunikativ resurse [The story about comminicative resources]. In: Lars Heltoft & Carol Henriksen (red), Den analytiske gejst [The analytical spirit]. Roskilde Universitetsforlag.

Kjærbeck, Susanne, 2001c: The Organization of Prefaces in Danish and Mexican Negotiations. In: Karsten Gramkow Andersen (red.), Communicating Culture. Aalborg Universitet. 41-50.

Kjærbeck, Susanne, 2001b: ”nosotros los españoles” y ”los de afuera”. Un estudio de focus group sobre la identidad cultural. Discurso y Sociedad. Lenguaje en contexto desde una perspectiva crítica y multidisciplinaria [”We the Spaniards” and ”the others”. A focus group study about cultural identity. Discourse and Society. Language in context from a critically and multidisciplinary perspective], vol. 3, no. 1. Barcelona: Gedisa. 43-74.

Kjærbeck, Susanne, 2003a: En etnometodologisk konversationsanalyse [An ethnomethodolican conversation analysis]. In: Anne Boukris (red), Elleve indspark til Kultur- og Sprogmødestudier [Eleven input for Studies of Culture- and Language meeting]. Roskilde: Roskilde Universitetscenter. 78-94.

Kjærbeck, Susanne, 2003b: Hvad er en vellykket aktiveringssamtale? En undersøgelse af myndiggørelse og umyndiggørelse i handlingsplansamtaler [What is successful activity conversation? An investigation of empowerment and disempowerment in action programme conversations In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 213-234.

Kjærbeck, Susanne, (forthc. ?): Interactional narratives on Cultural Differences in Europe. In: W. Housley, S. Hester (eds.), Language, Interaction and National Identity. Hampshire: Ashgate.

Kjærbeck, Susanne (in press): Historiefortælling i mundtlig kommunikation - hvad er ens og hvad er forskelligt? [Story telling in oral communication – what is the same and what is different?]. To be published March 2004 in: Susanne Kjærbeck (red), Historiefortælling i praktisk kommunikation [Story telling in practical communication]. Roskilde Universitetsforlag.

Kjærbeck, Susanne (in press): Construction of cultural identities through narratives in talk-in-interaction”. To be published 2004 in: LPSP: Language, Power and Social Process. Mouton de Gruyter.

Kjærbeck, Susanne (in press): Etniske identiteter når alt kommer til alt? [Ethnical identities after all?]. To be published 2004 in: Susanne Kjærbeck (red), Konstruktion og forhandling af identitet i samtaler. Skrifter fra Dansk og PR [Construction and negotiation of identities in conversations. Papers form Danish and PR]. Roskilde Universitetscenter.

Kjærbeck, Susanne (red), (in press): Konstruktion og forhandling af identitet i samtaler. Skrifter fra Dansk og PR [Construction and negotiation of identities in conversations. Papers form Danish and PR]. Roskilde Universitetscenter.

Kjærbeck, Susanne, Anette Villemoes, et al., 2003: Negociar a lo español [Negotiate in Spanish]. Århus: Forlaget Systime.


bL [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Ladefoged, Jakob, 1995: Samtaledeltageres markering af overgangsrelevans i dansk talesprog [Interlocutors marking of transition relevance in Danish spoken language]. Sprogvidenskabelige Arbejdspapirer fra Aarhus Universitet (SPRÅU). 70-85.

Ladefoged, Jakob, 1999: "Altså a snakker bare sønderjysk til dig nu" - en konversationsanalytisk undersøgelse af sprogvalg i en sønderjysk-tysk samtale. ["You know, I'll just talk to you in Sønderjysk right now" - a Conversation Analytic Investigation of Language Choice in a Sønderjysk-German Conversation]. Unpubl. M.A. thesis. Århus: Department of Linguistics, University of Aarhus.

Ladefoged, Jakob (in press): Om gentagelser - især i medicinske interviews [About repetitions – specially in medicine interviews]. In: P. Widell and M. Kunøe (eds.), 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS), Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.

Ladefoged, Jakob (in press): Identitet som en interaktionel konstruktion - to eksempler [Identity as an interactional construction – two examples]. In: Susanne Kjærbeck (red), Konstruktion og forhandling af identitet i samtaler. Skrifter fra Dansk og PR [Construction and negotiation of identities in conversations. Papers form Danish and PR]. Roskilde Universitetscenter.

Laursen, Lone, 2002: Kodeskift, gestik og sproglig identitet på internationale flersprogede arbejdspladser [Code shift, gesture and linguistic identity in multi lingual workplaces], Unpublished Ph.d. dissertation, ISK, Syddansk Universitet.

Laursen, Lone, 2003: Konversationsanalysen i kommunikationsundervisning for medicinstuderende [The conversation analysis in communication training for medicine students]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 143-170.

List, Pia & Johannes Wagner, 1992: Nationale Stereotype im internationalen beruflichen Alltag: Überlegungen anhand eines Fallbeispiels. [National stereotypes in an international professional everyday setting. A case study]. In: A. Grindsted, J. Wagner (eds.): Communication for Specific Purposes - Fachsprachliche Kommunikation. Tübingen: Gunter Narr. 210-226.


bM [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

McIlvenny, Paul, 1990: Communicative Action and Computers: Re-embodying Conversation Analysis? In: P. Luff, N. Gilbert & D. Frohlich (eds.): Computers and Conversation. London: Academic Press. 91-132.

McIlvenny, Paul, 1991: Some Thoughts on the Study of Sign Language Talk. In: K. Sajavaara, D. Marsh & T. Keto (eds.): Communication and Discourse across Cultures and Languages. (AFinLA Yearbook). Jyväskylä: Publications de L'Association Finlandaise de Linguistique Appliquée (AFinLA), Jyväskylä University. 187-202. [Online]. Available:<http://ntpaul.sprog.auc.dk/paul/research/cv/pubs/sign-talk91.htm>.

McIlvenny, Paul, 1991: Talk and Interaction in a Finnish Sign Language Community: A Preliminary Study. In: J. Niemi (ed.): Papers from the18th Finnish Conference on Linguistics, Joensuu. Studies in Languages, 25. Joensuu University. 341-362.

McIlvenny, Paul, 1993: Missing an Important Transition Relevance Point: Towards a Critical Conversation Analysis. In: L. Kuure, P. McIlvenny (eds.): Text and Talk: Proceedings of the 4th Finnish Seminar on Discourse Analysis, Oulu. Publications of the Department of English, 10. University of Oulu.  87-112. [Online]. Available:<http://ntpaul.sprog.auc.dk/Paul/research/cv/pubs/text-talk93.htm>.

McIlvenny, Paul, 1995: Seeing Conversations: Analysing Sign Language Talk. In: P. ten Have, G. Psathas (eds.): Situated Order: Studies in the Social Organisation of Talk and Embodied Activities. Washington, D.C.: University Press of America. 129-150.

McIlvenny, Paul, 1996: Heckling in Hyde Park: Verbal Audience Participation in Popular Public Discourse. In: Language in Society, 25. 27-60.

McIlvenny, Paul, 1996: Popular Public Discourse at Speakers' Corner: Negotiating Cultural Identities in Interaction. In: Discourse & Society, 7:1. 7-37.

McIlvenny, Paul, 2000: Performing Re-mediation in Graphical Cyberspace: Mediating Agency, Body and Identity in Virtual Interactional Practices. In: Digital Borderlands symposium, 12-13 May 2000, Norrköping, Sweden. [Online]. Available:<http://ntpaul.sprog.auc.dk/paul/research/cv/pubs/norrkoping2000.htm>.

McIlvenny, Paul, 2001: Do 'Opposites Always Attract'?: Doing Gender/Sexuality in Intercultural Encounters. In: Karsten Gramkow Andersen (ed.), Communicating Culture: Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Intercultural Communication, Oct 1996 [Language & Cultural Contact 28], Aalborg: Centre for Languages and Intercultural Studies, Aalborg University, 81-99.

McIlvenny, Paul, (ed.) 2002: Talking Gender and Sexuality. Amsterdam: John Benjamins.

McIlvenny, Paul, 2002: Critical Reflections on Performativity and 'Un/Doing' Gender and Sexuality in Talk. In: McIlvenny, Paul (ed.), Talking Gender and Sexuality, Amsterdam: John Benjamins, 111-149.

McIlvenny, Paul, 2002: Introduction: Researching Talk, Gender and Sexuality. In: McIlvenny, Paul (ed.), Talking Gender and Sexuality, Amsterdam: John Benjamins, 1-48.

McIlvenny, Paul, 2002: Here's Me Looking at Me Looking at Me Talking: Communicating in Graphical Cyberspace. In: Haines, James, Kärkkäinen, Elise & Lauttamus, Timo (eds.), Studia Linguistica et Litteraria Septentrionalia: Studies Presented to Heikki Nyyssönen. Oulu: Department of English, University of Oulu, 127-144.

McIlvenny, Paul, Sari Mettovaara & Ritva Tapio, 1993: 'I Really Wanna Make You Laugh': Stand-Up Comedy and Audience Response. In: M. K. Suojanen, A. Kulkki-Nieminen (eds.): Folia, Fennistica & Linguistica: Proceedings of the Annual Finnish Linguistics Symposium, May 1992. Tampere: Tampere University Finnish and General Linguistics Department Publications, 16. 225-247. [Online]. Available:<http://ntpaul.sprog.auc.dk/paul/research/cv/pubs/stand-up95.htm>.

McIlvenny, Paul & Pirkko Raudaskoski, 1994: Sign Language and Deaf Interaction: A Preliminary Study of Sign Talk in Northern Finland. In: I. Ahlgren, B. Bergman & M. Brennan (eds.): Perspectives in Sign Language Usage. Durham: The International Sign Linguistics Association. 269-291.

McIlvenny, Paul & Pirkko Raudaskoski, 1996: The Mutual Relevance of Conversation Analysis and Linguistics: A Discussion in Reference to Interactive Discourse. In: L. Heltoft (ed.): Proceedings of the Thirteenth Scandinavian Conference of Linguistics, Roskilde, Denmark. [Online]. Available:<http://ntpaul.sprog.auc.dk/Paul/research/cv/pubs/ca-linguistics96.htm>. 263-277.

Mille, Katherine Wyly & Paul McIlvenny, 2000: Sosiaalinen Sukupuoli ja Suullinen Vuorovaikutus: Feministiset Teoriat ja Sosiolingvistinen Tutkimus [Gender and Spoken Interaction: A Survey of Feminist Theories and Sociolinguistic Research in the United States and Britain]. In: K. Sajavaara, A. Piirainen-Marsh (eds.): Kieli, Diskurssi & Yhteisö. Jyväskylä: Applied Linguistics Centre, Jyväskylä: Jyväskylä University. 257-297. [Online]. Available in English: <http://ntpaul.sprog.auc.dk/paul/research/cv/Pubs/mille99.htm>.


bN [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Nazarkiewicz, Kirsten, 2003: Den kommunikative formidling af interkulturel kompetence i træningsforløb i interkulturel kommunikation [The communicative arrangement of intercultural competence in training of intercultural communication]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work]. København: Forlaget Samfundslitteratur. 171-192

Nielsen, Rikke Buch & Marianne Rathje, 1997: Citater i ungdomssprog [Direct Quotations in Youth Language]. In: P. Widell, M. Kunøe (eds.): 6. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus. 214-225.

Nielsen, Rikke Buch, 2000: Citater som dramatiserende træk i unge pigers samtaler [Direct Quotations as Dramatizing Features in Female Adolescent's Language]. Unpubl. M.A. thesis. Århus: Dept. og Nordic Languages and Literature, University of Aarhus.


bO [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Obel, Carsten, Søren Dalsgaard, Hanne-Pernille Stax & Niels Bilenberg, 2003: " Spørgeskema om barnets styrker og vanskeligheder (SDQ-Dan) - Et nyt instrument til screening for psykopatologi i alderen 4-16 år." [Questionnaire
about strengths and difficulties (SDQ-Dan) - On the development of a cross-national screening instrument]. In: Ugeskrift for Læger, Nr. 5: 462-465.


bP [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Pedersen, Lotte Meinby, 1998: "Nå hva' så?". En konversationsanalytisk undersøgelse af talesprogs-fænomenerne "intertopikale sekvenser" og "intersekvenser" i danske telefonsamtaler [A conversation analytical investigation of the spoken language phenomena "inter-topical sequences" and "inter-sequences" in Danish telephone conversations]. Unpubl. M.A. thesis. Århus: Dept. of Linguistics, University of Aarhus.


bR [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Rasmussen, Ditte, 2002: "Huit??do:ng sagde det bare"- om lydord i teenagesamtalen [”Huit??do:ng it just said” – about sound words in teen-agers conversations]. In: Cramer, Jens, Ole Togeby og Peter Widell (eds.), M/K - Mod og kvindehjerte. Festskrift til Mette Kunøe 5. november 2002.

Rasmussen, Gitte, 1997: Interkulturel Kommunikation - begreber og metoder. [Intercultural communication -terminologies and methods], RASK, 7. 101-130.

Rasmussen, Gitte, 1998: The use of forms of address in intercultural business conversation, Revue de Sémantique et Pragmatique, 3. 57-72.

Rasmussen, Gitte, 2000: Zur Bedeutung kultureller Unterschiede in interlingualen interkulturellen Gesprächen. [On the significance of cultural differences in interlingual, intercultural discourse]. München: iudicium. 153 p.

Rasmussen, Gitte & Johannes Wagner, 2000: Reparatur i international kommunikation. [Repair in international communication]. In: MOVINs Publications, 1. Online publication: http://www.conversation-analysis.net/Publications/pub1.htm.

Rasmussen, Gitte & Johannes Wagner, 2002: Language choice in international telephone conversations. In: K.K. Luke & Th. Pavlidou (eds.), Telephone calls. Unity and Diversity in Conversational Structures across Languages and Cultures. Amsterdam: John Benjamins. 111-131.

Rasmussen, Gitte & Johannes Wagner, (forthc.): Language choice in international telephone conversations. In: K.K. Luke, Th. Pavlidou (eds.), [title ?]. Amsterdam: John Benjamins.

Rathje, Marianne, 1999a: "Ja, mm, okay ... (jeg forstår ikke, hvad du mener)". Tilbagemeldingsenkeltord i et forståelsesperspektiv ["Yes, mhm, okay ... (I don't understand what you are saying)"], unpublished paper, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.

Rathje, Marianne, 1999b: Tilbagekanaliseringssmåord som forståsignaler [Backchannel signals as signals of understanding], In: Mette Kunøe og Peter Widell (eds.), 7. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, Århus. 311-320

Rathje, Marianne, 2001: Forståsignaler og dækningsløse forståsignaler [Genuine and false signals of understanding], In: Mette Kunøe og Peter Widell (eds.), 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet, Århus. 279-288.

Raudaskoski, Pirkko, 1990: Repair Work in Human-Computer Interaction - A Conversation Analytic Perspective. In: P. Luff, N. Gilbert & D. Frohlich (eds.), Computers and Conversation Analysis. London: Academic Press, 151-171.

Raudaskoski, Pirkko 1995: These Signs Here Now. In: H. Nyyssönen & L. Kuure (eds.), Principles of Accessibility and Design in English Texts. Research in Progress. Publications of the Department of English, University of Oulu, Series A. Text and Discourse Studies 12, Oulu, 111-118.

Raudaskoski, Pirkko, 1996: Copresence in Video Conference Mediated Interaction. In: T. Harakka & M. Koskela (eds.), Kieli ja tietokone. AFinLA Series No. 54, Jyväskylä, 133-148.

Raudaskoski, Pirkko, 1997: Semiosis at Computer Media. In: W. Nöth, (ed.), Semiotics of the Media: State of the Art, Projects, and Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 535-546.

Raudaskoski, Pirkko, 1999: The Use of Communicative Resources in Language Technology Environments. A Conversation Analytic Approach to Semiosis At Computer Media. Doctoral dissertation. University of Oulu, Department of English. Åbo Akademis Tryckeri, Åbo.

Raudaskoski, Pirkko, 1999: Between Reading and Encountering in Human- (Technical) Text Interaction. Reader: Essays in Reader-Oriented Theory, Criticism, and Pedagogy 42, 30-61.

Raudaskoski, Pirkko, 2000: The Use of Communicative Resources in Internet Video Conferencing. In: L. Pemberton & S. Shurville (eds.), Words on the Web. Computer Mediated Communication. Exeter: Intellect, 44-51.

Raudaskoski, Pirkko, 2001: Interactivity As It Happens: Interactions At and With Computer and Television Media. Publications from the Multimedier i Hjemmene project. Aalborg University, Department of Communication. Online. http://www.vrmedialab.dk/projects/mmih/pub/itv-article.doc

Raudaskoski, Pirkko, 2002: Situated Learning, Interaction and Technology Use as Empirically Researchable Practices. In: E. Kärkkäinen, J. Haines, & T. Lauttamus (eds.), Studia linguistica et litteraria septentrionalia. Studies Presented to Heikki Nyyssönen. The English Department of Oulu University. Oulu, 173-188.

Raudaskoski, Pirkko, 2002: Miten (digi)tv:n katsomista voi tutkia? Katsomistilanteessa puhutaan tv:stä ja sen kanssa. [How Can (Digi) TV Viewing Be Researched? In a Viewing Situation People Talk With Television and About Television.] Mediumi 1.3. Online. http://www.m-cult.net/mediumi/

Raudaskoski, Pirkko 2003: Users' Interpretations at a Computer Tutorial. Detecting (Causes) of Misunderstandings. In: C. L. Prevignano & P. J. Thibault (eds.), Discussing Conversation Analysis. The Work of Emanuel A. Schegloff. Benjamins, Amsterdam, 109-139.

Raudaskoski, Pirkko & Rasmussen, Tove A., 2003: Cross media and (inter)active media use - a situated perspective. In: T. Hujanen& G. Lowe (eds.), Broadcasting and convergence: New articulations of the public remit. Göteborg: Nordicom. 313-325.

Raudaskoski, Pirkko, 2003a: How can (digi)TV viewing be researched? In: M. Tarkka (ed.), Digital television and the consumer perspective. Discussion papers 34/2003. Helsinki: The National Consumer Research Centre, 64-69. Online.
<http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/docs/pdf/34_2003_discussionpapers_dtv.pdf>.

Raudaskoski, Pirkko, 2003b: TV-reception som en ressource for udvikling af tv-programmer og nye medier. [TV reception as a resource for developing TV programmes and new media]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work]. København: Forlaget Samfundslitteratur. 309-330.

Ravn, Jes & Jonas Baumgartner, 2000: ".hh æ: jeg har problemer" - Et konversationsanalytisk projekt om samtaler mellem professionelle og hjælpsøgende kunder. [A conversation analytical project on conversations between professionals and help-seeking costumers/clients]. Unpubl. M.A. thesis. Århus: Dept. of Linguistics, University of Aarhus.

Ravn, Jes, 2003: IT-support – aktiv og passiv indsamling af informationer til løsning af IT-problemer [IT support – active and passive collection of information for the solution of IT problems]. In: Samtalen på arbejde[Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 235-247.


bS [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Skårup, Terkel, (forth. 2004): Brokering and membership in a multilingual community of practice. In: Gardner & Wagner (eds.), Second Language Conversations.

Stax, Hanne-Pernille, 1996: Atomisme i praksis - Konteksteffekter i surveyinterviews. [Atomism put into Practice - Context Effects in Survey Interviews]. Unpubl. M.A. thesis. Copenhagen: Dept. of General and Applied Linguistics, University of Copenhagen.

Stax, Hanne-Pernille, 2001: "'And then what was the question again' - Text and Talk in Standardized Interviews." In: American Statistical Association 2000 Proceedings of the Section on Survey Research Methods. Alexandria: American Statistical Association. 913-917.

Stax, Hanne-Pernille, 2003: "Veje til viden - om hensigtsmæssig kommunikation i spørgeskemabaserede interview." [About expedient communication in questionnaire based interviews]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 289-308.

Stax, Hanne-Pernille (forthc.): "Paths to precision - On the uptake and interruption of probes to inadequate responses in interviews based on questionnaires." Forthcoming in: Discourse Studies, Special Issue on Scripted Practices.

Steensig, Jakob, 1992: Kategorier til en kontrastiv samtaleanalyse - overgangssignaler i tyrkiske og danske samtaler [Categories for a contrastive conversation analysis - turn transition signals in Turkish and Danish conversations]. Aarhus: Dept. of Linguistics, University of Aarhus. Unpubl. M.A. thesis.

Steensig, Jakob, 1994a: Nogle overvejelser om talesprogsgrammatik. [Some deliberations on a grammar of spoken language]. In: SPRÅU. Sprogvidenskabelige arbejdspapirer fra Aarhus Universitet, 1. Aarhus: Aarhus University Press. 25-43.

Steensig, Jakob, 1994b: På tur i talens sprog - om syntaks og taleture i samtaler. [Touring in spoken language - on syntax and turns at talk in conversations]. In: NyS, 18. Copenhagen: Dansklærerforeningen. 63-83.

Steensig, Jakob, 1995: Suggestions for an operational definition of turns in conversations. In: J. Allwood, F. Gregersen (eds.), Proceedings of the XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and The VIIth Conference of Nordic and General Linguistics, August 16-21 1993. Special Session on Spoken Language. Gothenburg: Gothenburg Papers of Theoretical Linguistics. 63-80.

Steensig, Jakob, 1996: Transskription - nogle praktiske overvejelser. [Transcription - some practical considerations]. In: K. A. Jensen, J. Steensig (eds.): Datadag - om indsamling og bearbejdning af samtale- og interviewdata. Aarhus: Dept. of Linguistics, University of Aarhus & ADLA. 53-79.

Steensig, Jakob, 1998: Om fordi i forskellige sætningstyper i dansk talesprog. [About 'fordi' (Danish 'because') in different sentence types in spoken Danish]. In: K. Kristensen (ed.): Selskab for Nordisk Filologi København. Årsberetning [Society for Nordic Philology, Annual Report]. Copenhagen: Selskab for Nordisk Filologi. 179-192.

Steensig, Jakob, 1999: Bidrag til en interaktionel lingvistik. Konversationsanalyse, turtagning og opbygningen af en interaktionel lingvistik. [Contributions to an Interactional Linguistics: Conversation Analysis, Turn-taking, and the Foundation of an Interactional Linguistics]. Unpubl. ph.d. thesis. Århus: Dept. of Linguistics, University of Aarhus.

Steensig, Jakob, 2000a: Contributions to an Interactional Linguistics: Conversation Analysis, Turn-Taking and the Foundation of an Interactional Linguistics. In: Doctorates and PhDs 1999: Summaries of Doctorates and PhDs awarded by the University of Aarhus in 1999. Acta Jutlandica LXXV:3. Aarhus: The University of Aarhus. Also at: http://www.au.dk/uk/hum/aj1999.htm.

Steensig, Jakob, 2000b: Notes on some uses of code-switches and other interactional devices in conversation 801. In: J. N. Jørgensen et al. (eds.): Det er Conversation 801, degil mi? Perspectives on the Bilingualism of Turkish-Speaking Children and Adolescents in North Western Europe. Copenhagen: Copenhagen Studies in Bilingualism. 9-30.

Steensig, Jakob, 2001a: Sprog i virkeligheden: Bidrag til en interaktionel lingvistik [Language in Reality: Contributions to an Interactional Linguistics]. Århus: Aarhus University Press.

Steensig, Jakob, 2001b: Notes on turn construction methods in Danish and Turkish conversations. In: Margret Selting & Elizabeth Couper-Kuhlen (eds.), Studies in Interactional Linguistics. Amsterdam: Benjamins, 259-286.

Steensig, Jakob 2001c: Some notes on the use of Conversation Analysis in the study of bilingual interaction. In: Jens Normann Jørgensen (ed.), Multilingual Behavior in Youth Groups: Scandinavian Studies in the Simultaneous Use of Two or More Languages in Group Conversations among Children and Adolescents. Copenhagen: Copenhagen Studies of Bilingualism, K11, 55-79.

Steensig, Jakob 2003a: "Book Review: Codes and Consequences: Choosing Linguistic
Varieties", Journal of Pragmatics 35, 139-48.

Steensig, Jakob 2003b: Samtaleforskning og undervisning – Konversationsanalyse som model og grundlag for undervisning af tegnsprogtolkestuderende i dansk [Conversation Research and Teaching – Conversation Analysis as a Model and Basis of the Teaching of Danish Students of  Translation of Sign Language]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 73-93.

Steensig, Jakob & Birte Asmuß 2003: Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetenceudvikling: en introduktion [Conversation at Work - Conversation Analysis and Competence Development: An introduction]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 9-31.

 

bT [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Tarber, Christel, 2003: Vejledende eller ledende? Idealer og praksis i professionel rådgivning [Guiding or leading? Ideals and practices in professional counseling]. In: Samtalen på arbejde [Conversation at Work] København: Forlaget Samfundslitteratur. 248-269.


bW [ABDEFGHJKLMNOPRSTW]

Wagner, Johannes, 1995: What makes a discourse a negotiation? In: K. Ehlich, J. Wagner (eds.): The Discourse of Business Negotiation. Berlin: Mouton de Gruyter. 9-36.

Wagner, Johannes, 1995: 'Negotiating activity' in technical problem solving. In: A. Firth (ed.): The Discourse of Negotiation. Studies of Language in the Workplace. Oxford: Pergamon. 223-246.

Wagner, Johannes (ed.), 1996: Conversation Analysis of Foreign Language Data. Special issue of Journal of Pragmatics. Spring 1996.

Wagner, Johannes, 1996: Language acquisition through foreign language interaction - a critical review of studies on Second Language Acquisition. In: J. Wagner (ed.): Conversation Analysis of Foreign Language Data. Special issue of Journal of Pragmatics. Spring 1996. 215 - 235.

Wagner, Johannes, 1996: Hvis transskription? Om transskription af fremmedsproglig interaktion. [Whose transcript? On how to transcribe foreign language data]. In: K. A. Jensen, J. Steensig (eds.): Datadag. Artikler om indsamling og bearbejdning af samtale- og interviewdata. Aarhus: Dept. of Linguistics & ADLA. 81-90.

Wagner, Johannes, 1998: Silences in international communication. In: D. Albrechtsen et al. (eds.): Perspectives on Foreign and Second Language Pedagogy. Odense: Odense University Press: 79-91.

Wagner, Johannes, 1999: Two perspectives on syntactic analysis. In: M. Wysocka (ed.): On Language Theory and Practice, Vol 1. Kattowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego. 47-55.

Wagner, Johannes, 1998: On doing being a guinea pig - a response to Seedhouse. In: Journal of Pragmatics, 30. 103-113.

Wagner, Johannes, 2000: Du skal ud af min kiosk! [Get out of my store!], IN: Dansk – vejen til integration, Modersmålsselskabets ordbog 2000. 127-132.

Wagner, Johannes, 2003: Talesprogsdata i sprogundervisningen [Data of spoken language in language teaching]. In: B. Asmuß, J. Steensig (eds.): Samtalen på arbejde. [Conversation at Work] Samfundslitteratur. 32-51.

Wagner, Johannes & Alan Firth. 1997: Communication Strategies at Work. In: E. Kellerman, G. Kasper (eds.): Advances in Research on Communication Strategies. Oxford: University Press. 323-344.

Wagner, Johannes & Rod Gardner, (forth. 2004): Introduction. In: Gardner & Wagner, Second Language Conversations.

Wegener, Malene, 2000: Doctor-Patient Communication: The Issue of 'Doctorability'. Unpubl. M.A. thesis. Odense: Dept. of English, University of Southern Denmark.


a To the beginning of this page


URL http://www.ofti.se/bibl/denmark.shtml