Bibliography on Talk and Interaction in Scandinavia


ESTONIA

[CDHJKLMPRSTV]

bC

Cui, Kaili, 1999: Sõnaalguline h eesti keeles [h at the beginning of the word in Estonian]. Unpublished B.A. thesis. Department of Estonian and Finno-Ugric Studies, University of Tartu.

bD [CDHJKLMPRSTV]

De Geer, Boel, Tulviste, Tiia, Mizera, Luule and Tryggvason, Marja-Terttu, 2002: Language in socialization: Pragmatic socialization during dinnertime in Estonian, Finnish and Swedish families, Journal of Pragmatics, 34, 1757-1786.

De Geer, Boel, & Tulviste, Tiia, 2002: Behaviour regulation in the family context in Estonia and Sweden, Pragmatics, 12, 3, 329-346.

bH [CDHJKLMPRSTV]

Hennoste, Tiit, 1989: Piibel ja suuline kõne [Bible and oral speech]. Paper presented at 2. kirjakeele ajaloo päev. 250 aastat eestikeelset Piiblit [ Conference: 250 years of Estonian Bible]. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, 5-8.

Hennoste, Tiit, 1994a: Pragmaatiline partikkel noh eesti keeles. Sissejuhatav ülevaade [Pragmatic particle noh in Estonian]. In: Helena Sulkala & Heli Laanekask (eds.), Lähivertailuja 8. (Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraporteja 40.) Oulu, 9-20.

Hennoste, Tiit, 1994b: Prospektiivsed minimaalhesitatsioonid eesti keele suulises tekstis [Prospective minimal-hesitations in Estonian]. In: Karl Pajusalu & Valma Yli-Vakkuri (eds.), Lähivertailuja 7. (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielititeen laitoksen julkaisuja 44.) Turku, 33-51.

Hennoste, Tiit, 1997: Planeerimisüneemid eestikeelsetes suulistes tekstides [Pause-fillers in Estonian]. In: Riho Grünthal & Reet Kasik (eds.), Lähivertailuja 9. Suomalais-virolainen kontrastiiviseminaari 3.-5.5. 1996 Lammi. (Castrenianumin toimitteita 53.) Helsinki, 53-67.

Hennoste, Tiit, 1998: Suulise kõne sõnavara. Sissejuhatav ülevaade [Vocabulary of Spoken Estonian. Introduction]. In: Riho Grünthal & Johanna Laakso (eds.), Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen. (Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia 228.) SUS, Helsinki, 156-167.

Hennoste, Tiit, 1999a: Eesti keel suuline [Spoken Estonian. Short overview.], Vikerkaar [Rainbow, an estonian journal of modern literature and literary studies], 5-6, 145-152.

Hennoste, Tiit, 1999b: Suulise kõne sõnakasutuse sagedased erijooned [Most frequent special? text-words in Spoken Estonian]. In: Reet Kasik & Leena Huima (eds.), 75 vuotta viroa Helsingin yliopistossa. Viron kielen ja kultuurin opettaminen Suomessa-seminaari 23. 11. 1998 [75 Years of Teaching Estonian at the University of Helsinki]. (Castrenianumin toimitteita 56.) Helsinki, 98-131.

Hennoste, Tiit, 2000a: Eesti suulise kõne uurimine: transkriptsioon, taust ja korpus [Studing Spoken Estonian: transcription, consituation and text corpus], Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 2, 91-106.

Hennoste, Tiit, 2000b: Sissejuhatus suulisesse eesti keelde I. Taust ja uurimisobjekt [Introduction to Spoken Estonian I. Background and object], Akadeemia [Academy, a cross scientific estonian journal], 5, 1117-1150.

Hennoste, Tiit, 2000c: Sissejuhatus suulisesse eesti keelde II. Suulise kõne erisõnavara 1 [Introduction to Spoken Estonian II. Vocabulary of Spoken Estonian 1], Akadeemia, 6, 1343-1374.

Hennoste, Tiit, 2000d: Sissejuhatus suulisesse eesti keelde III. Suulise kõne erisõnavara 2 [Introduction to Spoken Estonian III. Vocabulary of Spoken Estonian 2], Akadeemia, 7, 1553-1582.

Hennoste, Tiit, 2000e: Sissejuhatus suulisesse eesti keelde IV. Suulise kõne erisõnavara 3. Partiklid [Introduction to Spoken Estonian III. Vocabulary of Spoken Estonian 3. Pragmatic particles], Akadeemia, 8, 1773-1806.

Hennoste, Tiit, 2000f: Sissejuhatus suulisesse eesti keelde IV. Vahepala: mõned mitteverbaalsed nähtused suulises kõnes [Introduction to Spoken Estonian IV. Some nonverbal features in Spoken Estonian: latching, pauses, drawling], Akadeemia 9.

Hennoste, Tiit; Lindström, Liina; Rääbis, Andriela; Toomet, Piret & Vellerind, Riina, 2000: Eesti suulise kõne korpus ja mõne allkeele võrdlemise katse [Text corpus of Spoken Estonian and a preliminary comparison of four language varietes]. In: Tiit Hennoste (ed.), Arvutuslingvistikalt inimesele [From computational linguistics to people]. (Tartu ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 1.). Tartu,  245-284.

Hennoste, Tiit & Vihalemm, Triin, 1998: Vene noorte toimetulek spontaanses argivestluses eesti eakaaslastega: sissejuhatus probleemistikku [How russian teenagers communicate with estonian teenagers in spontaneous conversation]. In: Marju Lauristin, Silvi Vare, Tiia Pedastsaar & Marje Pavelson (eds.), Mitmekultuuriline Eesti: väljakutse haridusele[Multicultural Estonia: a challenge to education]. (Projekti Mitte-eesti noorte integratsioon eesti ühiskonnas väljaanne (Vera 2.)). Tartu, 249-276.

Hennoste, Tiit & Vihalemm, Triin, 1999: Võõrkeele suhtlusstrateegiad [L2 Communicative strategies], Akadeemia, 8, 1571-1607.


bJ [CDHJKLMPRSTV]

Junefelt, K. & Tulviste, Tiia, 1997: Regulation and praise in American, Estonian, and Swedish mother-child interaction, Mind, Culture, And Activity: An International Journal, 4:1, 24-33.

Junefelt, K. & Tulviste, Tiia, 1998: American, Estonian and Swedish mothers' regulation of their children's discourse construction. In: M. de Lyra, & J. Valsiner (eds.), Construction of psychological processes in interpersonal communication. Vol. 4 in Child Development within Culturally Structured Environments. Stamford, C., Ablex,137-154.

Junefelt, K. & Tulviste, Tiia, 1999: A question of choise. In: Psycholinguistics on the threshold of the year 2000. Proceedings of the 5th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics. 25-27 June 1997, Porto, Portugal, 317-321.


bK [CDHJKLMPRSTV]

Keevallik, Leelo, 1996: Maintenance of structured variability. In: Haldur Õim (ed.), Estonian in the Changing World. University of Tartu, Department of General Linguistics, Tartu, 123-132.

Keevallik, Leelo, 1999: Informatsioonikäsitluse partikkel ahah telefonivestluses [Particle of information managment ahah in telephone conversations]. In: Emakeele Seltsi Aastaraamat 43 [Yearbook of Academical Mother Tongue Society]. ETA Emakeele Selts, Tartu, 34-56.

Keevallik, Leelo, 2000: Keelendid et ja nii et vestluses [Particles et and nii et in conversation], Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 5, 344-358.

Keevallik, Leelo 2001a: Tracing grammaticalization of oota ‘wait’ in Estonian conversation. In: I. Tragel (ed.), Papers in Estonian Cognitive Linguistics, (Publications of the Department of General Linguistics 2), Tartu: University of Tartu, 119-144.

Keevallik, Leelo 2001b: Estonian reduplication in action sequences. In: J. Niemi & J. Heikkinen (eds.), Nordic and Baltic Morphology: Papers from a NorFA Course, Tartu, June 2000 (Studies in Languages 36), Joensuu, 23-33.

Keevallik, Leelo 2002a: Grammatika suhtluses [Grammar in interaction]. In: R. Pajusalu, I. Tragel, T. Hennoste & H. Õim (eds.), Teoreetiline keeleteadus Eestis [Theoretical Linguistics in Estonia] (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 4), Tartu, 89-104.

Keevallik, Leelo 2003a: Colloquial Estonian. In: M. Erelt (ed.), Estonian Language, 342-378.

Keevallik, Leelo 2003b: Terminally rising pitch contours of response tokens in Estonian. In: Crossroads of Language, Interaction, and Culture 5, Los Angeles, 49-65.

Kraut, Einar, 1994: Hääldus Eesti televisioonis [Pronunciation in Estonian Television]. In: Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies]  11, 660-669.

Kraut, Einar, 1998: Hääldus [Pronunciation]. In: Einar Kraut, Ene Liivaste & Aili Tarvo, (eds.), Eesti õigekeel [Standard Estonian], Koolibri, Tallinn, 10-94.


bL [CDHJKLMPRSTV]

Lehiste, Ilse & Jaan Ross (eds.), 1997: Estonian Prosody: Papers from a Symposium. Institute of Estonian Language, Tallinn.

Lindström, Liina, 1997: Eitus Võru murde suulises kõnes [Negation in Võru dialect]. In: Karl Pajusalu & Jüvä Sullõv (eds.), Läänemeresoome lõunapiir[South border of Finnish languages]. (Võro Instituudi toimõtiseq 1.) Võro, 143-154

Lindström, Liina, 2000: Narratiiv ja selle sõnajärg [Word order in spoken narrative], Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 3, 190-200.

Loog, Mai, 1991: Esimene eesti slängisõnaraamat [The First Estonian Slang Dictionary]. Tallinn.

 

bM [CDHJKLMPRSTV]

Mizera, Luule &. Tulviste, Tiia, 2002: Mothers' child-rearing attitudes and verbal behavior: A comparative study, Psychology of Language and Communication, vol.6, no.2, 47-52.


bP [CDHJKLMPRSTV]

Pajupuu, Hille. Eesti lauseintonatsioon [Estonian sentence intonation]. In: WWW: http://www.eki.ee/teemad/kultuur

Pajusalu, Renate, 1990a: Dialoogi reguleerimise verbaalseid võimalusi [Verbal possibilites for dialogue regulation in Estonian], Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 7; 396-404.

Pajusalu, Renate, 1990b: Yes/No Question Utterances in Estonian Regulative Dialogue. In: (eds?) Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Sessiones Sectionum Dissertationes, Debrecen, 348-353.

Pajusalu, Renate, 1995: Pronominit see, tema ja ta viron puhekielessä [Pronouns see, tema and ta in Common Estonian], Sananjalka37, 81-93.

Pajusalu, Renate, 1996a: Pronoun Systems of Common Estonian and Estonian Dialects in a Contrastive Perspective. In: (eds?), Estonian: Typological Studies I, (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 4.), 145-164.

Pajusalu, Renate, 1996b: Regulative Utterances in Estonian Literary Dialogues and Radio Interviews. In: Haldur Õim (ed.), Estonian in the Changing World. University of Tartu, Department of General Linguistics, Tartu, 133-162.

Pajusalu, Renate, 1997a: Eesti pronoomenid I. Ühiskeele see, too ja tema/ta [Pronouns in Estonian I. See, too, tema/ta]. In: Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 1, 24-30; 2, 106-115.

Pajusalu, Renate, 1997b: Is There an Article in (Spoken) Estonian? In: (eds?), Estonian Typological Studies II, (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 8.), Tartu, 146-177.

Pajusalu, Renate, 1998: Eesti pronoomeneid 2. Võru sjoo, taa ja tuu.[Pronouns in Estonian 2. sjoo, taa ja tuu in Võru dialect], Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 3. 159-172.

Pajusalu, Renate, 1999: Viron demonstratiivit [Estonian demostratives], Virittäjä, 3, 411-414.

Pajusalu, Renate, 2000: Indefinite Determiners mingi and üks in Estonian. In: (eds?), Estonian Typological Studies IV. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 14.), Tartu, 87-117.


bR [CDHJKLMPRSTV]

Rääbis, Andriela, 2000: Telefonivestluste sissejuhatus [Openings of telephone conversations in Estonian], Keel ja Kirjandus[Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 6, 409-424.


bS [CDHJKLMPRSTV]

Strandson, Krista, 2000: Teise vooru reformuleeringud eesti vestlustes [Beginnings of the next-turn repiar in Estonian]. Unpublished B.A. thesis. Department of Estonian and Finno-Ugric Studies, University of Tartu.


bT [CDHJKLMPRSTV]

Tender, Tõnu, 1994: Eesti släng: olemus ja uurimislugu I [Estonian slang: its character and history of studing I], Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 5, 293-297.

Tender, Tõnu, 1994: Eesti släng: olemus ja uurimislugu II [Estonian slang: its character and history of studing II], Keel ja Kirjandus [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 6, 346-355.

Tenjes, Silvi, 1995: Gestures in dialogue. In: H.Õim (ed.), Estonian in the Changing World. Universtity of Tartu, Department of General Linguistics, Tartu, 163-192.

Tomingas, Silva, 1986: Sõnamoodustusest slängis [About word formation in slang]. In: Noored filoloogias [Young researchers in Philology.], Tallinn, 37-38.

Toomet, Piret, 2000: Mõnest kaudsuse väljendamise võimalusest tänapäeva eesti keeles [Some possibilities of expressing indirect speech in Spoken Estonian], Keel ja Kirjandus  [Language and Literature, a journal of Estonian linguistics and literary studies], 4, 251-259.

Tulviste Tiia, 1988: The development of language awareness in child (a survey of investigations), Soviet Psychology, 26, 59-83.

Tulviste, Tiia, 1993a: Mother-child communication and the early development of thinking, Journal of Russian and East European Psychology, 31:2, 20-26.

Tulviste, Tiia, 1993b: On the function of differentiating between word and its referent, Journal of Russian and East European Psychology, 31:2, 27-39.

Tulviste, Tiia, 1995: Mothers' regulation of their two-year-olds' behavior in two settings. In: K. Junefelt (ed.), Activity theory. Proceedings of the XIVth Scandinavian Conference of Linguistics and the VIIIth Conference of Nordic and General Linguistics, August 16-21 1993. Gothenburg Papers in Theoretic Linguistics 73. Gothenburg University Press, Göteborg, 127-137.

Tulviste, Tiia, 1996: The origin of early forms of thinking in mother-child interaction during puzzle solving, Polish Quaterly of Developmental Psychology, 2, 43-50

Tulviste, Tiia, 1997: Semantic awareness of the word: Some theoretic and methodological issues, Psychology of Language and Communication, 1:2, 63-70.

Tulviste, Tiia, 1998: How much talk is expected from Estonian children, Trames, 2, 120-129.

Tulviste, Tiia, 2000: Socialization at meals: A comparison of American and Estonian mother-adolescent interaction, Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 537-556.

Tulviste, Tiia, 2001: The social child. (Book Review), European Journal of Cognitive Psychology, 13, 429-432.

Tulviste, Tiia, 2001: Can differences in mother-child interaction be explained by context and collectivistic attitudes expressed by mothers?, Applied Psycholinguistics, 22, 541-554.

Tulviste, Tiia, 2002: Language socialization across socio-cultural contexts. Stockholm: Stockholm University.

Tulviste, Tiia, in press, 2003: Contextual variability in interactions between mothers and 2-year-olds, First Language, 23.

Tulviste, Tiia, in press 2003: Mothers’conversational styles across cultures. The case of Estonia, Finland, Sweden and the U.S. Proceedings of the IACCP XVIth Congress, Yogyakarta, Indoneesia, July 15-July 19, 2002.

Tulviste, Tiia, in press, 2003: (Book Review). Shoshana Blum-Kulka and Catherine E. Snow (Eds.), Talking to adults: The contribution of multiparty discourse to language acquisition. (Book Review), Language in Society.

Tulviste, Tiia, de Geer, Boel, Kants, Luule, and Tryggvason, Marja-Terttu, 2001: Socializing through verbal comments: a comparison of families from different socio-cultural background. In: Proceedings of the III Conference for Sociocultural Research. July 16 to 20, 2000. 17. Campinas, São Paulo, Brasil. CD Rom. WWW: http://www.fae.unicamp.br/br2000.

Tulviste, Tiia, & Gutman, Piret, 2003: A comparison of value preferences and attitudes toward collectivism of institution-reared and home-reared teenagers, European Journal of Psychology of Education, Vol. XVIII, 33-42.

Tulviste, Tiia, & Kants, Luule, 2001: Conversational styles of mothers with different value priorities: Comparing Estonian mothers in Estonia and Sweden, European Journal of Psychology of Education, 16, 221-229.

Tulviste, Tiia, & Mizera, Luule, 2002: Eesti emad, rootsi lapsed: Võrdlev uurimus sotsialisatsioonist eesti, rootsi ja soome üks- ja kakskultuurilistes kodudes. [Estonian mothers, Swedish children: A comparative study on socialization in Estonian, Swedish and Finnish mono- and bicultural homes.] In: Aune Valk (ed.), Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis. Kultuuridevahelisi uurimusi. Tartu : TÜ Kirjastus.

Tulviste, Tiia, Mizera, Luule, De Geer, Boel, and Tryggvason, Marja-Terttu. 2002: Verbal comments as tools of family socialization: A comparison of Estonian, Swedish and Finnish mealtime interaction, Language in Society, Vol. 31, 655-678.

Tulviste, Tiia, Mizera, Luule, De Geer, Boel, and Tryggvason, Marja-Terttu, 2003: A silent Finn, a silent Finno-Ugric, or a silent Nordic? A comparative study of Estonian, Finnish and Swedish mother-adolescent interactions, Applied Psycholinguistics, 24, 249-265.

Tulviste, Tiia, Mizera, Luule, De Geer, Boel, and Tryggvason, Marja-Terttu, 2003: A comparison of Estonian, Swedish, and Finnish mothers’ controlling attitudes and behavior, International Journal of Psychology, 38, 11-18.

Tulviste, Tiia. & Raudsepp, M , 1997: The conversational style of Estonian mothers. In: First Language 17, 151-163.


bV [CDHJKLMPRSTV]

Vellerind, Riina, 1997: Suulise vestluse struktuur telefoni teel peetud müügiläbirääkimiste näitel [Structure of the telephone sales dialogues]. Unpublished B.A. thesis. Department of Estonian and Finno-Ugric Studies, University of Tartu.


a To the beginning of this page

 


URL http://www.ofti.se/bibl/estonia.shtml