Bibliography on Talk and Interaction in Scandinavia


FINLAND (Finnish)

[ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

bA

Ahopalo, Liisa, 2001: Ei-kielelliset keinot afasiavuorovaikutuksessa. [Nonverbal means in aphasic interaction]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Alppi, Satu, 1997: ”Kerran ku äiti”: kuulijan tietämyksen huomiointi 5-vuotiaiden kertomuksen rakentamisessa [Five-year old children’s awareness of the recipient’s knowledge in constructing a narrative]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Arminen, Ilkka, 1991: Outline for comparative analyses of AA life stories. A research note. Contemporary Drug Problems 18:3, 499-523.

Arminen, Ilkka, 1994: Elämäkerrat etnometodina. Kokemusten organisointi  nimettömien alkoholistien piirissä [Life stories as ethnomethods. The organization of experience within Alcoholics Anonymous]. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste [Report of the Alcohol political Research Institute] n:o 188. Helsinki.

Arminen, Ilkka, 1996a: Telling second stories in Alcoholics Anonymous. In: Sandi de Oliveira (ed.), The linguistic construction of social and personal identity. First international conference on sociolinguistics in Portugal. University of Evora.

Arminen, Ilkka, 1996b: On the moral and interactional relevancy of self-repairs for life-stories of Alcoholics Anonymous. Text, 16:4, 449-480.

Arminen, Ilkka, 1996c: The construction of topic in the turns of talk at the meetings of Alcoholics Anonymous. International Journal of Sociology and Social Policy, 16: 5/6, 88-130.

Arminen, Ilkka, 1998a: Therapeutic interaction - A study of mutual help in the meetings of Alcoholics Anonymous. Finnish Foundation for Alcohol Studies. Helsinki.

Arminen, Ilkka, 1998b: Sharing experiences: Doing therapy with the help of mutual references in meetings of Alcoholics Anonymous. The Sociological Quarterly, 39: 3, 491-515.

Arminen, Ilkka, 1998c: Organization of participation in the meetings of Alcoholics Anonymous. Issues in Applied Linguistics, 9:2, 59-98.

Arminen, Ilkka, 1999a: Ivotní P íbehy jako etnometody [transl. from Life stories as ethnomethods]. Konopasek Zdenek (ed.), Samisebe. Prague: Charles University.

Arminen, Ilkka, 1999b: Conversation analysis - A quest for order in social interaction and language use. Acta Sociologica,42:3, 251-257.

Arminen, Ilkka, 2000: On the context sensitivity of institutional interaction. Discourse & Society, 11:4, 435-458.

Arminen, Ilkka, 2001a: Closings of turns in the meetings of Alcoholics Anonymous. Research on Language and Social Interaction, 34:2, 211-251.

Arminen, Ilkka, 2001b: Work Place Studies Practical Sociology of Technology. Acta Sociologica, 44:2, 185-189.

Arminen, Ilkka, 2001c: Nimettömät alkoholistit ja kokemuksien välittäminen. In: Ruusuvuori, Kirjassa et al.. (eds.) Institutionaalinen vuorovaikutus. Helsinki: SKS, 82-103.

Arminen, Ilkka, 2001d: Az Alcoholics Anonymous mint terápiás szervezödés [translated from chapters 1, 7, 8 Arminen, Ilkka. 1998. Therapeutic Interaction - A study of mutual help in the meetings of Alcoholics Anonymous. Translated by Erdös Márta & Csürke József] Kirjassa Kelemen G. & Erdös M. (toim.) Az addiktológia horizontja. Pécs, 2001, 17-82.

Arminen Ilkka, 2002a: Design-oriented sociology. Acta Sociologica, 45:4, 315-322.

Arminen, Ilkka. 2002b: Emerging, Diverging? Mobile Cultures. Réseaux de Telecommunication [Special issue on mobile phone uses], 20, 112-113, 79-106.

Arminen, Ilkka, 2004: Second stories: on the relevance of interpersonal communication in Alcoholics Anonymous. Journal of Pragmatics, 36:2, 319-347

Arminen, Ilkka & Anna Leppo, 2001: The dilemma of two cultures in the 12-step treatment: the professional responses for clients who act against their best interests. In: C. Kullberg, I. Rostila & M. Seltzer (eds.) Listening to the welfare state - Social work practices in Nordic countries, Aldershot: Ashgate. 183-212.

Arminen, Ilkka & Perälä, Riikka, 2001a: Myllyhoidon moniammatillinen tiimi ja päihdeongelmaisten muokkaaminen potilaiksi. [Construing clients with subtance abuse problems as alcoholics], Yhteiskuntapolitiikka, 66:1, 22-33.

Arminen, Ilkka & Perälä, Riikka, 2001b: Det multiprofessionella teamet och omvandlingen av missbrukare till alkoholister. [The multiprofessional team and the construing clients with substance abuse problems as alcoholics], Nordiska Alkohol Tidskrift, 18, 2, 138-152.

Aslama, Minna, 1995: Instrumenttina keskustelu. Toimittaja Mirja Pyykön osallistumisesta televisiokeskustelussa [Conversation as an instrument. On tv-journalist Mirja Pyykkö's participation in television discussion]. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Auramo, Tanja, 1999: Heitä, homo, voltti! Solvauksista[On insults]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Autiosuo, Anna-Mari, 1997: Aikuisen ja kaksivuotiaan lapsen keskustelu: aikuisen aloittamat korjaukset ja kielen opettaminen [Interaction between an adult and a two-year old child: adult-initiated repairs and language acquisition]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.


bB [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Berg, Maarit, 2001: Haastateltavana poliitikko. Politiikka, kieli ja keskusteluntutkimus. [Interviewing an politician. Politics, language and conversation analysis.] In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 35-46.

Berg, Maarit, 2003: Syytöksiä ja epäilyksiä: toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa. [Accusations and suspicions. On interaction between journalists and politicians in televised conversation]. PhD Dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Berg, Maarit & Mäntynen, Anne, 1992: Väittelyn rakentumisesta. Erään arkikeskustelun analyysi [Constructing argumentation. An analysis of an everyday conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Björkbacka, Kaija, 2003: Teatteriohjaajan väliintulot ohjaustilanteessa. [Interventions of a director in a rehearsal of a drama]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Bäckman, Sonja, 2000: Fysioterapeuttinen neuvontatyö - keskustelunanalyyttinen tutkimus itsehoitoa tukevasta vuorovaikutuksesta [Advice-giving in Physiotherapy - A Conversation Analytic Study of Interaction Supporting Self-Care]. Unpublished M.A. thesis. Department of Sociology, University of Helsinki.

Bäckman, Sonja, 2002: Keskustelunanalyysi fysioterapeuttisen neuvontakäytännön kuvaajana [Conversation Analysis as a Means of Describing the Provision of Advice in Physiotherapy]. The Physiotherapy, 49:8, 8-13.


bD [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Drew, Paul & Sorjonen, Marja-Leena, 1996: Institutional dialogue. In: Teun van Dijk (ed.), Discourse as social interaction. Discourse studies: a multidisciplinary introduction, volume 2. Sage. London, 92-118.

Duvallon, Outi & Routarinne, Sara, 2001: Parenteesi keskustelun kieliopin voimavarana. [Parendissertation as a resource in interactional linguistics]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 122-154.


bE [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Erho, Nina, 1999: Yksikön ensimmäisen persoonan käytöstä poliittisessa televisiokeskustelussa [On using the first person singular reference in  political tv-debate]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Eriksson, Angela, 1999: ”Täällä puppalloon”: kaksikieliseksi kasvavan Emilian yksi- ja kaksisanaisten ilmausten tarkastelua[?Here’s puppalloon”: Observations on one- and two-word expressions of Emilia, a future bilingual]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Erkkilä, Minna, 1989: Tarjouksista kieltäytyminen puhelinmyyntikeskusteluissa [Rejecting offers in telephone sales conversations]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Eerola, Anu, 2002: Pronominit määräisyyden ja referenssin osoittamisen keinoina keskusteluaineiston kertomuksissa. [Pronouns sho wing definity, indefinity and reference in narratives in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Turku.

See also: Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi & Eskola, Kari (eds.), 2001.

Etelämäki, Marja, 1996: Keskustelu tarkoitteesta kamerataiteen oppitunnilla - ja pronominit tuo, se, tämä [Discussing a referent in a photographic art class - and the pronouns tuo ‘that’, se ‘that’, tämä ‘this’]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Etelämäki, Marja, 1998: Kuva puheenalaisena [A picture as a topic for talk]. In: Lea Laitinen & Lea Rojola (eds.), Sanan voima. Keskusteluja performatiivisuudesta [The power of a word. Discussions on performativity]. Finnish Literature Society. Helsinki, 34-80.


bF [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Forsberg, Ruusa, 1996: Kertomuksia kulttuurien kohtaamisesta[Stories of cultures in contact]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

 

bG [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Grubert, Seppo, 2003: "And you know what I did?" The use of ‘you know’ in American English conversations. Unpublished MA dissertation. Department of English, University of Oulu.


bH [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Haakana, Markku, see also Sorjonen, Marja-Leena,  Peräkylä, Anssi, Raevaara, Liisa, Haakana, Markku & Tammi, Tuukka (in press).

Haakana, Markku, 1993: Vakavaa ja ei-vakavaa puhetta. Huumorin ja vakavan kategorioista eräässä arkikeskustelussa [Serious and non-serious talk. On the categories of humour and seriousness in an everyday conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Haakana, Markku, 1995: Vitsi keskustelussa - kontekstualisointi, tunnistaminen  ja sekventiaalisuus [On the category of joke in conversation - contextualization,  recognition and sequentiality]. Virittäjä, 99:3, 359-379. [Abstract in English]

Haakana, Markku, 1996: Huumori ja vakava keskustelun kategorioina [On the categories of ‘humour’ and ‘serious’ in conversation]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II]. (Kieli 10.) Department of Finnish, University of Helsinki.

Haakana, Markku, 1999: Laughing matters. A conversation analytical study of laughter in doctor-patient interaction. Unpublished doctoral dissertation. Department of Finnish, University of Helsinki.

Haakana, Markku, 2001: Lääkäri, potilas ja nauru [Doctors, patients and laughter]. In: Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä & Kari Eskola (eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino, 135-160.

Haakana, Markku, 2001: Kielen ohessa? Näkökulmia vuorovaikutuksen ei-kielellisiin keinoihin. [Perspectives on non-verbal devices in interaction]. In: Mia Halonen & Sara Routarinne (eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13. Helsingin yliopisto, Suomen kielen laitos, 70-88.

Haakana, Markku, 2001: Laughter as a patient's resource: Dealing with delicate aspects of medical interaction. Text, 21-1/2, 187-219.

Haakana, Markku, 2001: Lääkäri, potilas ja nauru. [Doctor, patient and laughter]. In: Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä & Kari Eskola (eds..): Keskustelu lääkärin vastaanotolla. [Conversation in the general practice consultation]. Tampere: Vastapaino, 135–159.

Haakana, Markku, 2002: Laughter in medical interaction: From quantification to analysis, and back. Journal of Sociolinguistics 6:2. 207-235.

Haakana, Markku (forthcoming): On the inte ractional differences between 'saying' and 'thinking': Reported thoughts in complaint stories. In: Elizabet Holt & Rebecca Clift (eds.): Voicing - Reported speech and footing in conversation.

Haakana, Markku (forthcoming): Sanottua, ajateltua ja melkein sanottua - Puheen ja ajatusten referointi valituskertomuksissa [Reported speech and thought in complaint stories]. In: Markku Haakana & Jyrki Kalliokoski (eds.): Referointi ja moniäänisyys.

Haakana, Markku & Mäntynen,  Anne, 1993: Naiset, miehet ja tuhmat jutut [Women, men and obscene stories]. Naistutkimus/Kvinnoforskning, 6:4, 16-27.

Haakana, Markku & Mäntynen, Anne, 2002: Rakas ärsyttävä äidinkieli. Kielestä puhuminen ja tunteet radion kieliohjelmissa. [Talking about language and emotions in radio call-in-programmes about language]. In: Ilona Herlin, Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen & Tiina Onikki-Rantajääskö (eds.): Äidinkielen merkitykset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society], Helsinki, 287-311.

Haakana, Markku & Raevaara, Liisa, 1999: Divertikkeleitä vai pussukoita? Lääketieteen kieli vuorovaikutuksessa [Diverticles or bags? The language of medicine in interaction]. Kielikello, 3, 9-14.

Haakana, Markku & Laura Visapää (forthcoming): Tuttu TV:stä! - Fakta homman äänet vuorovaikutuskeinoina. [Voices from the television show "Fakta homma" as interactional devices]. In: Markku Haakana & Jyrki Kalliokoski (eds.): Referointi ja moniäänisyys.

Haakana, Markku & Raevaara, Liisa & Ruusuvuori, Johanna, 2001: Lääketieteen termit lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa [Medical Terminology in Doctor-Patient Interaction]. In: J. Ruusuvuori, M. Haakana & L. Raevaara (eds.): Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia [Institutional interaction. Studies in conversation analysis]. Helsinki: Finnish Literature Society, 196-222.

Haddington, Pentti, 2002: Congruent Gaze Points, Mutual Gaze and Evasive Gaze: Some Ways of Using Gaze in Stance-taking Sequences in a Conversation. In: Elise Kärkkäinen, James Haines & Timo Lauttamus (eds.), Studia Linguistica et Litteraria Septentrionalia. Studies Presented to Heikki Nyyssönen. Oulu University Press. 107-125.

Haddington, Pentti, in preparation: On categorization and identity-ascription in stance-taking sequences – a case study of an American television interview. In: I. Lassen, J. Strunck & T. Vestergaard (eds.), Proceedings of the Image 2002 Conference. University of Aalborg, Denmark.

Haddington, Pentti (forth.): Some Gaze Patterns in Evaluative Stance Taking. In: Research on Language and Social Interaction.

Hakala, T. see Silvast, Minna, A. Klippi, A. Timonen & T. Hakala 1990

Hakulinen, Auli, 1983a: Observations on strategies of indirect responses in political interviews. In: F. Danes & D. Viehwäger (eds.), Ebenen der Textstruk-tur. Linguistische Studien Reihe A,  Arbeitsbe-richte 112, 242-258.

Hakulinen, Auli, 1983b: On decision-making in responses. In: Fred Karlsson (ed.), Papers from the seventh Scandinavian conference of linguis-tics I, Publication Nr. 9 of the Departmen of General Linguistics, Universi-ty of Helsinki, 305-317.

Hakulinen, Auli, 1987a: Eiköhän siit tullu ekonoomi siit tuli nii. Eräiden lausesulaumien tarkastelua [On some double bind sentences]. Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson  septu-agenarii. Åbo Akademi. Åbo,11-20.

Hakulinen, Auli, 1987b: Avoiding personal reference in Finnish. In: Jef Verschueren & Maria Bertucelli-Papi (eds.), The pragmatic perspective. Selected papers from the 1985 International pragmatics conference. John Benjamins. Amsterdam, 140-153.

Hakulinen, Auli, 1988:  Miehiä juoruilemassa [Men gossiping]. In: Lea Laitinen (ed.), Isosuinen nainen [Big-mouthed woman]. Yliopistopaino. Helsinki, 135-156.

Hakulinen, Auli, 1989 (ed.): Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish Conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki.

Hakulinen, Auli, 1990: Kuka puhuu kertomuksessa eli naisten kutsut [Who is speaking in the story or women's party]. In: Naistutki-mus /Kvinnoforskning, 3:1, 4-19.

Hakulinen, Auli, 1991a: Kan man tala om en struktur i dialogen? [Can one talk about structure in dialogue?] In: M.-B. Thelander, L. Gunnarsson, O. Hammermo, O.  Josephson, C.  Liberg, B. Nordberg & C. Östman (eds.), Svenskans beskrivning 18. Lund University Press. Lund,  63-74.

Hakulinen, Auli, 1991b: Erään haastattelun anatomia [The anatomy of an interview]. In: T. Lehtinen & S. Shore (eds.), Kieli, valta ja  eriarvoi-suus [Language, power and inequality]. (Kieli 6.) Department of Finnish, University of Helsinki, 166-186.

Hakulinen, Auli, 1993a: The grammar of opening routines. In: SKY 1993. Yearbook of the Linguistic Association of Finland 15. Helsinki, 149-170.

Hakulinen, Auli, 1993b:  Inandningen som kulturellt interaktionsfenomen [Inbreath as a cultural phenonemon in interaction]. In: A.M. Ivars et al. (eds.), Språk och social kontext. Department of Swedish, University of Helsinki Serie B:15, 49-67.

Hakulinen, Auli, 1993c: Erään keskustelun analyysi. Lenita Airisto haastattelee Finnairin talouspääl-likköä [The analysis of a conversa-tion. An interview with the executive of the Finnair]. Naistutkimus/Kvinnoforskning, 6:4, 4-15.

Hakulinen, Auli, 1994: Arkipuheen retoriikkaa [Rhetorics of everyday language]. In: V. Eskola & T. Lukkarinen (eds), Kieli on, sopii sanoa [There's the language, go ahead and speak]. ÄOL:n vuosikirja [Yearbook of  the Society for the Teachers of the Mother Tongue]  XL, 9-18.

Hakulinen, Auli, 1995a: Keskustelun kielioppia [On the grammar of conversation]. In: Jan Rydman (ed.), Tutkimuksen etulinjassa [In the front line of research]. WSOY. Porvoo, 173-182.

Hakulinen, Auli, 1995b: Grammatiken och samtalet [Grammar and conversation]. In: A.-M. Londen & M. Sundman (eds.),  Folkmålsstudier 36. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Helsingfors, 169-184.

Hakulinen, Auli, 1996a (ed.): Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II]. (Kieli 10.)  Department of Finnish, University of Helsinki.

Hakulinen, Auli, 1996b: Johdanto: Keskustelunanalyysin profiilista ja tilasta [Introduction: On the profile and status of conversation analysis]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II].(Kieli 10.) Department of Finnish, University of Helsinki, 9-22.

Hakulinen, Auli, 1997: Vuorottelujäsennys [Turn taking organization]. In: Liisa Tainio (ed.), Keskustelunanalyysin perusteet [The basics of conversation analysis].Vastapaino. Tampere, 32-55.

Hakulinen, Auli, 1998:  The use of Finnish nyt as a discourse particle. In: Andreas H. Jucker & Yael Ziv (eds.), Discourse markers: Descriptions and theory. J. Benjamins. Amsterdam, 83-96.

Hakulinen, Auli, 1998: Pertinence du sexe dans l'interview télévisée: l'analyse conversationelle d'un extrait d'émission finnoise. In: M.M. Jocelyne Fernandez (ed.), Parler femme en Europe, L'Harmattan, 137-165.

Hakulinen, Auli, 1998: Eesti keele deiktikuid käsitlev väitekiri. [A dissertation on Estonian deictic pronouns], Keel ja Kirjandus, 10, 731-732.

Hakulinen, Auli, 2000: Conversation types. In: Jef Verschueren, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert & Chris Bulcaen (eds.), Handbook of Pragmatics 1999. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Co., 1-13.

Hakulinen, Auli, 2001a: Minimal and non-minimal answers to yes-no questions. Pragmatics, 11:1, 1-15.

Hakulinen, Auli, 2001b: On some uses of the discourse particle kyllä in Finnish conversations. In: Elizabeth Couper-Kuhlen & Margret Selting (eds.), Studies in interactional Linguistics, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 171-198.

Hakulinen, Auli, Keevallik Eriksson, Leelo, Lindström, Jan, 2003: Kuule, kule, hördu - projicerande partiklar i finska, estniska och svenska. In: Leelo Keevallik Eriksson, Bengt Nordberg, Kerstin Thelander, & Mats Thelander (eds.), Grammatik och samtal. Språkliga studier till minne av Mats Eriksson, [Grammar and Conversation. Studies of language in memory of Mats Eriksson], Uppsala: Department of Scandinavian Languages, Uppsala University.

Hakulinen, Auli, Saari, Mirja, 1995a: Temporaalisesta adverbista  diskurssipartikkeliksi. [From temporal adverb to discourse particle]. Virittäjä, 99:4, 481-500. [Abstract in English]

Hakulinen, Auli, Saari, Mirja, 1995b: Onnea nyt sitten, Marja. Huomioita kahden diskurssipartikkelin fraasiutumisesta [Observations on the lexicalization of two discourse particles]. In: N. Baschmakoff, A. Rosenholm & H. Tommola (eds.), Aspekteja. Slavica Tamperensia V. Tampere, 83-94.

Hakulinen, Auli, Saari, Mirja, 1998: Var finns månne Anja sen då? Om se(da)n ch då som motsvarigheter till finskans sit(ten) [On the particles se(da)n and då as equivalents to Finnish sit(ten)]. In: A.-M. Ivars & M. Saari (eds.), Samtalsstudier [Studies in conversation]. Meddelanden för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet  B:19, 81-96.

Hakulinen, Auli, Seppänen, Eeva-Leena, 1992: Finnish kato: from verb to particle. Journal of Pragmatics, 18, 527-549.

Hakulinen, Auli, Sorjonen, Marja-Leena, 1986a:  Keskustelun kuvaamisesta [On describing conversa-tion]. In: Pentti Leino & Jyrki Kalliokoski (eds.),  Kieli 1.  Department of Finnish, University of  Helsinki, 5-38.

Hakulinen, Auli, Sorjonen, Marja-Leena, 1986b:  Palautteen asema diskurssissa [The status of feedback forms in conversation]. In: Pentti Leino & Jyrki Kalliokoski (eds.), Kieli 1. Department of Finnish, University of Helsinki, 39-72.

Hakulinen, Auli, Sorjonen, Marja-Leena, 1989: Modaaliverbit spontaanissa keskustelussa [Modal verbs in spontaneous conversation]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish,  University of Helsinki, 73-97.

Hakulinen, Auli, Sorjonen, Marja-Leena, 1993:  Research on spoken interaction in Finland. Research on Language and Social Interaction, 26:4, 409-426.

Halonen, Mia, 1994: Yhteisen tiedon rekonstruoinnista. Erään arkikeskustelun analyysia  [Reconstructing shared knowledge. An analysis of a family conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Halonen, Mia, 1996: Yhteisyyden ja tunnistettavuuden osoittaminen perhekeskustelussa [Showing sharedness and identifiability in a family conversation]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II]. (Kieli 10). Department of Finnish, University of Helsinki, 173-205.

Halonen, Mia, 1999: Vuorottelujäsennys ryhmäterapiassa [The organization of turn-taking in group therapy]. Virittäjä, 102: 338-353. [Abstract in English]

Halonen, Mia, 2002: Kertominen terapian välineenä. Tutkimus vuorovaikutuksesta myllyhoidon ryhmäterapiassa. [Telling as a therapeutic tool. A study of interaction in Minnesota model group therapy.] PhD dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Hamberg, Leena, 1991: Kiellon tyypit ja kieltoverbin paikka haastatteluvastauksissa [Types of negation and place of the negative verb in answers in interviews]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Heikkinen, Satu, 1999: Olgan direktiivisistä ilmauksista: keskustelunanalyyttinen tapaustutkimus lapsen kielestä [Olga’s directives: a conversation analytic case study of child language]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Heinonen, Mari, Petra Korhonen, Mirka Mäntylä, Sanna Putkonen & Liisa Tainio, (eds.) 2001: Keskustelun kuosit. [Modes of conversation.] Kielen opissa 6. Helsinki: Department of Finnish, University of Helsinki.

Helasvuo, Marja-Liisa, 1988: Subjekteina ja objekteina toimivat nominaalilausekkeet puhutussa suomessa [Noun phrases as subjects and objects in spoken Finnish]. Unpublished licentiate’s thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Helasvuo, Marja-Liisa, 1991a: Syntaktiset rakenteet kertomuksen jäsentiminä [Syntactic structures as markers of story structure]. Virittäjä, 95:1, 33-47. [Abstract in English]

Helasvuo, Marja-Liisa, 1991b: Velipojalta kuultua: kuinka aikamuodot jäsentävät kertomusta? [Tense as a structuring device in story-telling.] In: Lea Laitinen,  Pirkko Nuolijärvi & Mirja Saari (eds.), Leikkauspiste [Intersection. Papers on language and people]. Finnish Literature Society. Helsinki, 77-86.

Helasvuo, Marja-Liisa, 1991c: Who said what? A study of tense variation in spoken Finnish narrative. In: Melvin J. Luthy (ed.), Studies in Finnish language and culture. Proceedings of the fourth conference on Finnish studies in North America. May 8-11, 1991. Indiana University, Bloomington. Council for instruction of Finnish for foreigners. Ministry of education, Helsinki.

Helasvuo, Marja-Liisa, 1996a: Ollako vai eikö olla - eksistentiaalilauseen subjekti [To be or not to be - existential subject in Finnish]. Virittäjä, 100:3, 340-356. [Abstract in English]

Helasvuo, Marja-Liisa, 1996b: A discourse perspective on the grammaticization of the partitive case in Finnish. In: Timo Haukioja, Marja-Liisa Helasvuo & Elise Kärkkäinen (eds.), SKY 1996. Yearbook of the Linguistic Association of Finland 18. Helsinki, 7-35.

Helasvuo, Marja-Liisa, 1997a: When discourse becomes syntax: Noun phrases and clauses as emergent syntactic units in Finnish conversational discourse. Unpublished doctoral dissertation. Department of Linguistics, University of California, Santa Barbara.

Helasvuo, Marja-Liisa, 1997b: Functions of case-marking vs. non-marking in conversational Finnish. In: Anne-Marie Simon-Vandenbergen,  Kristin Davidse & Dirk Noël (eds.), Reconnecting language: Morphology and syntax in functional perspectives. (Current Issues in Linguistic Theory.) John Benjamins. Amsterdam.

Helasvuo, Marja-Liisa, 1997c:  What can intonation tell us about constituency? Paper given at the Constituency and Discourse conference, University of California Santa Barbarassa, May 1997. (http://www.helsinki.fi/hum/skl/Helasvuo.html)

Helasvuo, Marja-Liisa, 2001: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversational discourse. Studies in Discourse and Grammar. Amsterdam: John Benjamins. 

Helasvuo, Marja-Liisa, 2003a: Emergent grammar. In: Chris Bulcaen, Jef Verschueren & Jan-Ola  Östman (eds.), Handbook of  Pragmatics. 2002 installment.

Helasvuo, Marja-Liisa, 2003c: What can intonation tell us about constituency? In: Tsuyoshi Ono, Toshihide Nakayama & Hongyin Tao (eds.), Recent studies in empirical approaches to grammar. Santa Barbara Papers in Linguistics XX. University of California, Santa Barbara, 20–34.

Helasvuo, Marja-Liisa, 2001: Emerging syntax for interaction: Noun phrases and clauses as a syntactic resource for interaction. In: Elizabeth Couper-Kuhlen & Margret Selting (eds.), Studies in Interactional linguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Helasvuo, Marja-Liisa, 2003: Argument splits in Finnish grammar and discourse. In: J. W. Du Bois, L. Kumpf & W. J. Ashby (eds.), Preferred Argument Structure: Grammar as Architecture for Function. Amsterdam: John Benjamins.

Helasvuo, Marja-Liisa (forthcoming): Shared syntax: the grammar of co-constructions. Journal of Pragmatics.

Helasvuo, Marja-Liisa, Anu Klippi & Minna Laakso, 2001c: Grammatical structuring in Broca's and Wernicke's aphasia in Finnish. In: Michel Paradis (ed.), Manifestations of Aphasic Symptoms in Different Languages. Elsevier Science, Oxford / Special issue of the Journal of Neurolinguistics  14 (2-4): 147-169.

Helasvuo, Marja-Liisa, Minna Laakso & Marja-Leena Sorjonen, 2004: Searching for words: syntactic and sequential construction of word search in conversations of Finnish speakers with aphasia. Research on Language and Social Interaction, 37:1.

Heritage, John & Sorjonen, Marja-Leena, 1994: Constituting and maintaining activities across sequences: and-prefacing as a feature of question design. Language in Society, 23, 1-29.

Herva, Marja, 1988: Keskustelunaiheen vaihtuminen ja sidoksisuuden muodostuminen keskustelujaksoihin [Topic-shift and cohesion in conversational sequences]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Heyse, Ingo, 1999: "Kultturista toiseen". Der Sprecherwechsel als Gegenstand einer sprachvergleichenden Konversationsanalyse ["Cultural differences". A CA-based analysis on turn-taking in German and Finnish]. In: Rune Ingo, Oili Karihalme, Christer Laurén, Henrik Nikula & Jukka Tiusanen (eds.), Erikoiskielet ja käännösteoria/Fackspråk och översättningsteori/Fachsprachen und Übersetzungstheorie N:o 25. VAKKI-Symposiumi XIX. Vaasa 13.-14.2.1999, 115-124.

Hirsto, Heidi, 2002: Puheenjohtajan ja osallistujien välinen vuorovaikutus yrityksen sisäisessä kokouksessa. [Communication between chairman and participants in an interior meeting of a company]. Unpublished M.A. thesis, Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Hirvonen, Pia, 2000: Vaikutus palvelupuhelinkeskustelussa. Keskustelunanalyysin ja markkinoinnin näkökulmia Tele-Infon palveluihin. [A study of Tele-Info services from the conversation analytical and marketing's perspective]. Unpublished M.A. thesis, Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Holopainen, Tarja, 1993: Väistely poliittisessa keskustelussa  [Evading difficult issues in political discourse]. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Huhta, Susanna, 2002: HYY:n edustajiston kokous institutionaalisena keskusteluna. [Student's union meeting as an institutional dialogue]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Huuskonen, Matti, 1992: Päällekkäispuhunta perhekeskustelussa [Overlapping talk in a family conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Hyvärinen, Niina, 1998: Äänen laadun muutokset ulkomaalaisen suomen puhujan kerronnassa [Changes in the voice quality in a Finnish as a foreign language speaker’s story-telling]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Häikiö, Mia, 2000: Preferenssijäsennys kysymysten ja vastausten sekä kannanottojen muodostamissa vieruspareissa. Viisivuotiaiden tyttöjen keskustelut. [Preference organization of questions, answers and assessments in conversations of 5 year old girls]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Hämäläinen, Katariina, 1997: Puhujan itseensä viittaamisen keinot murrehaastattelussa. [Referring to oneself in an interview]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

 

bI [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Ihalainen, Johanna, 2003: Afaattisen ihmisen ja omaisen vuorovaikutuksen arviointi CAPPA-menetelmällä. [The assessment of conversation between the person with aphasia and the conversation partner using CAPPA-method (Conversation Analysis Profile for People with Aphasia)]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.


bJ [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Johansson, Marjut, 1997:  Les interviews médiatico-politiques françaises [French political tv-interviews.  Interactional pragmatic analysis].  Unpublished licentiate’s thesis.  Department of French Studies, University of Turku.

Johansson, Marjut, 1998a: La gestion du dialogue et l’interview télévisée [Management of dialogue and tv-interview]. In: Outi Merisalo & Teija Natri (eds.), Actes du XIIIe congrès des romanistes scandinaves, Jyväskylä, 12-15 août 1996.  Université de Jyväskylä,  271-284.

Johansson, Marjut, 1998b:  Vuoronloppuiset ongelmat ja niiden korjaaminen välikielen institutionaalisessa keskustelussa [Problems at turn ends and their repair in interlingual institutional conversation].  In: Minna-Riitta Luukka, Sigrid Salla & Hannele Dufva (eds.), Puolin ja toisin. Suomalais-virolaista kielentutkimusta [Finnish-Estonian research on language]. (AFinLa Yearbook No 56.) Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys [The Finnish association of applied linguistics]. Jyväskylä,  101-114.

Johansson, Marjut, 1999a: Le politicien passe à la télé  [Politician appears in tv!]. In : Settentrione, n. 10.  Rivista di studi italo-finlandesi. Università di Turku,  201-208

Johansson, Marjut, 1999b:  Discours d’autrui, sujet et interaction : Discours représenté dans l’interaction politique médiatique [Other’s discourses, subject and interaction. Discourse representation in political broadcast interaction].  In: Jalons. Publications du Département d’Etudes Françaises 2. Université de Turku, 55-70.

Johansson, Marjut, 2000: Recontextualisation du discours d’autrui.  Discours représenté dans l’interview politique médiatique [Recontextualisation of Other’s Discourses. Discourse representation in political broadcast interview]. Doctoral dissertation. University of Turku.

Johansson, Marjut 2002: Sequential positioning of represented discourse in institutional media interaction. In: Fetzer, Anita & Christiane Meieirkord (eds.), Rethinking Sequentiality. Linguistics meets conversational interaction. Amsterdam: Benjamins. 2002: 249-271.


bK [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Kajanne, Milla, 1994: Kertomuksen rakentaminen yksin ja yhdessä. Referointi, idiomisuus ja kerronnan valta [Constructing and co-constructing a story. Summarizing, idiomaticity and the power of story-telling]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kajanne, Milla, 1996: Kertomus, referointi ja kerronnan valta [Story, summarizing, and the power of story-telling]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish Conversation II]. (Kieli 10.) Department of Finnish, University of Helsinki, 207-242.

Kajanne, Milla, 2001: Kansalaiset kysyjinä: yleisön kysyminen osana vuorovaikutusta television EU-keskusteluissa. [Participating citizens. Audience questioning as a form of interaction in Finnish television discussions concerning the European Union.] PhD dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Kalliokoski, Jyrki, 1989: Ja. Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö [Coordination and the use of coordinating conjunction in Finnish]. Finnish Literature Society. Helsinki. [Abstract in English]

Kalliokoski, Jyrki, 1991: Keskustelu, linearisaatio ja näkökulma [Conversation, linearization and point-of-view]. In: Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja  [Yearbook of Literary Research Society] 45, 157-174.

Kalliokoski, Jyrki, 1994: Suomi vieraana kielenä vuorovaikutuksen näkökulmasta [Finnish as a second language and conversational interaction]. In: Matti K. Suojanen & Auli Kulkki-Nieminen (eds.), Kielitieteen päivät Tampereella 8.-9. toukokuuta 1992. (Folia Fennistica & Linguistica 19.) Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 16 [Publications of the Department of Finnish Language and General Linguistics, University of Tampere], 97-116.

Kalliokoski, Jyrki, 1995: Koodinvaihto ja keskustelun moniäänisyys [Codeswitching and polyphony in conversation]. Virittäjä, 99:1, 2-24. [Abstract in English]

Kalliokoski, Jyrki, 1996: Näkökulmia kulttuurienväliseen kommunikaatioon [Perspectives on intercultural communication]. In: Marjut Vehkanen (ed.), Suomi toisena/vieraana kielenä [Finnish as the second/foreign language]. Painatuskeskus. Helsinki, 73-91.

Kalliokoski, Jyrki, 2001: Vuorovaikutuksen näkökulma ja toisen kielen käytön tutkimus. [Interactional perspective and second language studies]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 105-121.

Kallmeyer, Werner & Tiittula, Liisa, 2003: Strategien für den Umgang mit allgemeinen sozialen Charakterisierungen – dargestellt am Beispiel von Interviews zur deutsch-finnischen Wirtschaftskommunikation. [Strategies of general social characterization in interviews concerning German-Finnish business communication.] In: Ewald Reuter & Marja-Leena Piitulainen (eds.), Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch. Lang, Frankfurt/M., 255–297.

Kangasharju, Helena, 1989: Word repetition as an interactional phenomenon. In: Jussi Niemi (ed.), Papers from the 11th Scandinavian conference of linguistics, Vol. 2. University of Joensuu, 346-355.

Kangasharju, Helena, 1991: Neuvottelu keskusteluna [Negotiation as conversation]. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja [Publications of the Helsinki School of Economics and Business Administration] B-112.

Kangasharju, Helena,1992: Neuvottelu - arkikeskustelua vai suunnitelmallista strategista toimintaa? [Negotiation - ordinary conversation or planned strategic activity?]  In: Pirkko Nuolijärvi & Liisa Tiittula (eds.), Talous ja kieli. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja [Publications of the Helsinki School of Economics and Business Administration] D-169, 169-181.

Kangasharju, Helena, 1996: Aligning as a team in multiparty conversation. Journal of Pragmatics, 26, 291 - 319.

Kangasharju, Helena, 1998a: Alignment in disagreement: building alliances in multi-person interaction. Unpublished doctoral dissertation. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kangasharju, Helena, 1998b: Kielentutkimuksen ja keskustelunanalyysin suhteesta [On the relationship of linguistics and conversation analysis]. Lectio Praecursoria. Virittäjä, 102, 407 - 412.

Kangasharju, Helena, 2000: Miten päästä käsiksi päätöksentekoprosessiin? [How to get one’s hands on the decision-making process?] In: Mirjaliisa Charles & Helena Kangasharju (eds.), New orientations and developments. Business Communication Research and Teaching. Working Papers W-269. Helsinki School of Economics. 20 - 51.

Kangasharju, Helena, 2001: Keskustelunanalyysi kokousten ja neuvottelujen tutkimuksessa. [Conversation analysis in examining negotiations and business meetings]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.), Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 185-207.

Kangasharju, Helena, 2002: Alignment in disagreement: forming oppositional alliances in committee meetings. Journal of Pragmatics, 34, 1447-1471.

Kangasharju, Helena & Louhiala-Salminen, Leena, 2003: Kulttuurierot konkretisoituvat käytänteissä [Cultural differences are concretized through practices]. Työn tuuli, 1, 22 – 26.

Kangasharju, Helena & Nikko, Tuija & Säntti, Risto, 2003. Organisaation sisäinen kokous johtamisen välineenä [Internal meetings a management tool in organizations]. Aikuiskasvatus, 4, 260 – 268.

Kankaanpää, Salli, 1989: Vastakysymysten käyttö keskustelussa [Counter questions in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Karjalainen, Päivi, 1997: Päällekkäispuhunta lukiolaisten neuvottelukeskusteluissa. [Overlap in negotiations of senior high school students]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Karjalainen, Sari, 2001: Sormi sanojen joukossa. Yhteistyö ja konteksti topiikin ylläpidossa aikuisen ja lapsen välisessä kuvakirjakesksutelussa. [Finger among words - topic maintenance as an achievement due to co-operation and context in picture book conversation between child and adult]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Karvonen, Katri, 2002: Oppilaalle puheenvuoro - tapaustutkimus siitä, miten oppilas saa puheenvuoron kahdella lukion oppitunnilla. [A case study of a student getting a turn in two different lessons in high school]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki .

Kauppi, Susanna, 2000: Mitä Harakka tekee mustassa laatikossa? - Toimittajan kolmannen position vuorojen tarkastelua televisiokeskustelussa. [A study of a reporter's third position turns in TV-conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Keisanen, Tiina, 2002. Keskustelijoiden asennoitumiseen käyttämiä vuoro­vaikutuksellisia ja kielellisiä keinoja naurua sisältävissä sekvensseissä [Interactional and linguistic resources of stance staking in sequences with laughter]. In: Anna Mauranen and Liisa Tiittula (eds.), Kieli yhteiskunnassa – yhteiskunta kielessä. AFinLA yearbook 2002, No. 60, 101-119.

Keränen, Tuula, 1996: "No nyt oj jo minuv vuoro": tyttö- ja sekaluokalla olleiden kolmasluokkalaisten tyttöjen keskustelun piirteitä. [Conversational features of girls attending third grade in same sex and mixed sex groups]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Kiiskinen, Hanne, 2001: Miten kampaaja aloittaa? Keskusteluanalyyttinen tapaustutkimus kampaajan aloituspuheenvuoroista. [A conversation analytical case study of hairdresser's opening turns]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Klippi, Anu, 1990: Afasiapotilaiden kommunikatiivisten intentioiden välittyminen ryhmäkeskusteluissa [The communicative intentions in aphasic group discussions]. Unpublished licentiate’s thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Klippi, Anu, 1992: Reaching towards mutual understanding in aphasic conversation. Aphasics as contributors in conversation. Studies in Logopedics and Phonetics 3. In: R. Aulanko & L. Lehtihalmes (eds.), Publications of the Department of Phonetics and Logopedics.  University of Helsinki, 54-67.

Klippi, Anu, 1996: Conversation as an achievement in aphasics. (Studia Fennica Linguistica 6.) Finnish Literature Society. Helsinki.

Klippi, Anu, 2003: Collaborating in aphasic group conversation: striving for mutual understanding. In: C. Goodwin (ed.), Conversation and Brain Damage. Oxford University Press.

Klippi, Anu &  Silvast, Minna, 1989: Pragmaattinen näkökulma afasian tutkimisessa [Pragmatic approach to  studying aphasia]. In: SKY 1989. Yearbook of the Linguistic Association of Finland 11. Helsinki, 121-143.

Klippi, Anu, see also Helasvuo, Marja-Liisa, Klippi, Anu  & Laakso Minna, 2001c.

Kniivilä, Sonja, 1995: Oppituntiviestintä pedagogisessa työpajassa: neuvojen antaminen ja vastaanottaminen [Classroom interaction in pedagogical workshop: giving and receiving advice]. Unpublished MA thesis. Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Kohonen, Riitta, 2002: Katson ja kuuntelen, jäljittelen ja puhun. Tapaustutkimus kokleaimplanttia käyttävän lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisestä. [I look, I listen, I imitate, and I speak. A case study of the development of interaction with a child with cochlea implant]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Kokko, Jaana, 1999: Vuorovaikutus ja kerronnan muodostuminen virtuaalisessa peliyhteisössä [Interaction and narration in virtual game environment]. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Korhonen, Anna-Maria, 1993: Vuorovaikutuksen perusedellytykset monivammaisella syvästi kehitysvammaisella [Precursors of interaction in multidisordered deeply mentally retarded persons]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Korkalainen, Maria, 2002: Myötäelämisen dynamiikkaa. Affiliaation kutsuminen, tarjoaminen ja torjuminen nuorten naisten omakohtaisessa kokemuskerronnassa. [Fishing, offering and averting affiliation in young women's conversations concerning personal experiences]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Korpela, Eveliina, 1999: "Seuraava potilas" Lääkärin ja potilaan roolit lasten leikeissä. ["Next!" The roles of doctors and patients in children's role-plays]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Korpela, Eveliina, 2002: Lapset lääkäreinä ja potilaina. Miten institutionaalisia rooleja ilmaistaan leikissä? [Playing doctor and patient: how institutional roles are expressed in a children's game]. Virittäjä, 106, 2-34. [Abstract in English]

Koskela, Heidi, 2001: Topic-invoked participation frameworks in "Talk" discussion programs. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Koskela, Heidi & A. Piirainen-Marsh, 2001: Harvey Sacks ja keskusteluntutkimuksen perinne. [Harvey Sacks and the research tradition of Conversation Analysis]. In: Dufva, H. & M. Lähteenmäki (eds.), Kielentutkimuksen klassikoita. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 257-280.

Koskinen, Ilpo, 1999: Managerial evaluations at the workplace: ethnographically situated conversation analytic study of evaluations in a research institute. Unpublished doctoral dissertation. Department of Political Science, University of Helsinki.

Koskinen, Ilpo, 1999:  Evaluaatiot johtoryhmän kokousvuorovaikutuksessa [Evaluations in executive board meetings]. Liiketaloudellinen aikakauskirja [Business journal], 1999:3, 304-325.

Kosola, Jutta, 1995: Suomen kielen diskurssipartikkeli no venäläisten kielenoppijoiden puheessa [The Finnish discourse particle no ‘well’ in the talk by Russians speaking Finnish as a foreign language]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kronholm, Riitta, 2001: Se-pronominien käyttö raamattupiirin keskustelussa. [The use of pronoun se (it) in Bible studies]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Kuisma, Karoliina, 1999: Alkeisoppijoiden kommunikaatiostrategiat puheessa ja kirjoitelmissa [Learning Finnish as a foreign language. Beginners’ communication strategies in talk and compositions]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kukko, Mirjami, 2002: Tekstiviesti keskusteluna. [SMS as a conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kulkula, Outi, Korjausjäsennys IRC-keskustelussa. [Repair structure in IRC-conversations]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Kunelius, Sirja, 1998: Niinku-partikkeli keskustelussa [The particle niinku in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kuparinen, Kristiina, 1998: Suomen kielen kaksi koodia oppijan asenteissa ja kielenkäytössä [Finnish language learner’s attitude to and use of the two codes of Finnish]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kurhila, Salla, 1994: Erimielisyys institutionaalisessa keskustelussa [Disagreement in institutional conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kurhila, Salla, 1995: "Nej, det talade vi inte om." Meningsskiljaktigheter i institutionella samtal [No, we didn’t talk about that. Disagreement in institutional conversation]. In: Maija Kalin & Sirkku Latomaa (eds.), Nordens språk som andraspåk 3. Tredje forskarsymposiet i Jyväskylä 24. - 25.3.1995. Jyväskylä University Press. Jyväskylä, 120-130.

Kurhila, Salla, 1996a: Puhelinkeskustelujen aloitukset ja lopetukset [The openings and closing of telephone conversations.] In: Salla Kurhila (ed.), Kymmenen tutkielmaa kielenomaksumisesta ja vuorovaikutuksesta[Ten articles on language acquisition and interaction]. (Kakkoskieli 1.) Department of Finnish, University of Helsinki, 125-152.

Kurhila, Salla, 1996b: Kulttuurisen normin rikkominen. Yliopiston vastaanottojen erimielisyyssekvenssien tarkastelua [Breaking the cultural norm. Disagreement sequences in the open hour discussions at the university]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II]. (Kieli 10.) Department of Finnish, University of Helsinki, 243-270.

Kurhila, Salla, 1999: Does nativeness legitimize correcting? In: J. Verschueren (ed.), Pragmatics in 1998. Selected papers from the 6th International pragmatics conference. Volume 2. International Pragmatics Association,  321-330.

Kurhila, Salla, 2000: Keskustelunanalyysin esittelyä ja rajankäyntiä - kakkoskielisten keskustelujen haaste [Discussing conversation analysis and its boundaries - the challenge of second language conversations]. In: A. Piirainen-Marsh ja K. Sajavaara (eds.), Kieli, diskurssi ja yhteisö [Language, discourse, and society]. The Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, 359-382.

Kurhila, Salla, 2000: Milloin natiivi korjaa ei-natiivin kielioppia keskustelussa? [When does a native speaker correct the grammar of a non-native speaker in conversation?] Virittäjä, 2, 170-187.

Kurhila, Salla, 2001: Correction in talk between native and non-native speaker. Journal of Pragmatics, 33, 1083-1110.

Kurhila, Salla, 2001: Asiantuntijuuden kerrostumista. Syntyperäiset ja ei-syntyperäiset suomenpuhujat virkailijoina ja asiakkaina. [Overlapping expertise. Native and non-native speakers of Finnish as clerks and clients.] In: Ruusuvuori, Johanna, Haakana, Markku and Raevaara, Liisa (eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus [Institutional interaction]. Helsinki: SKS, 178-195.

Kurhila, Salla, 2003: Co-constructing understanding in second language conversation. Helsinki: Department of Finnish Language, University of Helsinki.

Kuukka, Katri, 1996: Suomen opettajan ja oppijan vuorovaikutuksesta [On interaction between a Finnish language teacher and a language learner]. In: Salla Kurhila (ed.), Kymmenen tutkielmaa kielenomaksumisesta ja vuorovaikutuksesta. [Ten articles on language acquisition and interaction]. (Kakkoskieli 1.) Department of Finnish, University of Helsinki, 103-126.

Kuusisto, Jenni, 2001: Asiakkaan käynnin syyn selvittäminen Kelan asiointitilanteissa. [Chasing up a reason for a visit in Kela encounters (pension institution in Finland)]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Kärkkäinen, Elise 1986. The role of linguistic politeness in a pragmatic description of the English modal auxiliaries. Östen Dahl (ed.), Papers from the Ninth Scandinavian Conference of Linguistics, Stockholm, January 9-11, 1986. Institute of Linguistics, University of Stockholm. 203-211.

Kärkkäinen, Elise 1987a. Towards a pragmatic description of modality. I. Lindblad and M. Ljung (eds.), Proceedings from the Third Nordic Conference for English Studies, Hässelby, 25-27 September, 1986. Acta Universitatis Stockholmiensis LXXIII. 149-161.

Kärkkäinen, Elise 1987b. Pragmaattisen kohteliaisuuden käsite ja modaaliapuverbit. (The concept of pragmatic politeness and the modal auxiliaries.) Sajavaara, Kari (ed.), Discourse Analysis: Openings.Reports from the Department of English 9, University of Jyväskylä. 109-123.

Kärkkäinen, Elise 1989. On the functions of epistemic modality in English discourse. In Jäntti, A. (ed.), Probleme der Modalität in der Sprachforschung. Studia Philologica Jyväskyläensia 23, Universität Jyväskylä, Jyväskylä 1989. 149-158.

Kärkkäinen, Elise 1990. Face-saving and epistemic modality. In Nyyssönen, Heikki, Kuure, Leena, Kärkkäinen, Elise and Raudaskoski, Pirkko (eds.), Proceedings from the 2nd Finnish Seminar on Discourse Analysis, September 27-28, 1988, Oulu. Publications of the Department of English 9, University of Oulu. 64-76.

Kärkkäinen, Elise 1991. Modality as a strategy in spoken interaction. A discourse analytical and pragmatic approach with a particular focus on the English language. Unpublished licentiate’s thesis. Department of English, University of Oulu.

Kärkkäinen, Elise 1992. Modality as a strategy in interaction: Epistemic modality in the language of native and non-native speakers of English. In Lawrence F. Bouton and Yamuna Kachru (eds.), Pragmatics and Language Learning, Monograph Series volume 3, University of Illinois at Urbana-Champaign. 197-216.

Kärkkäinen, E. 1996. Preferred Argument Structure and subject role in American English conversational discourse.  Journal of Pragmatics, 25. 675-701.

Kärkkäinen, Elise, 1998:  The marking and interactional functions of epistemic stance in American English conversational discourse. Unpublished doctoral dissertation. Department of Linguistics, University of California, Santa Barbara.

Kärkkäinen, Elise, 2002. Asennoituminen keskustelun osanottajien yhteistoimintana [Stance as joint activity between discourse participants]. In: Anna Mauranen & Liisa Tiittula (eds.), Kieli yhteiskunnassa – yhteiskunta kielessä. AFinLA yearbook 2002 , No. 60. 85-100.

Kärkkäinen, Elise, 2003a. Epistemic stance in English conversation. A description of its interactional functions, with a focus on I think. Amsterdam: John Benjamins.

Kärkkäinen, Elise, 2003b. ’Is she vicious or dense?’ Dialogic practices of stance taking in spoken English. In Tsuyoshi Ono, Toshihide Nakayama and Hongyin Tao (eds.), Santa Barbara Papers in Linguistics 12. Recent Studies in Empirical Approaches to Language. University of California, Santa Barbara, 47–65.

Kärkkäinen, Elise, (forth.): Stance-taking in Conversation: From Subjectivity to Intersubjectivity. In: Robin Shoaps & Paul Kockelman (eds.), Journal of Linguistic Anthropology. Special issue on Stance and Subjectivity.

Kärkkäinen, Elise, Marja-Leena Sorjonen & Marja-Liisa Helasvuo (forth.): Discourse structure. In: Timothy Shopen (ed.), Language typology and syntactic description. Volume II Cambridge University Press, Cambridge.


bL [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Laakso, Minna, 1991: What do Wernicke´s aphasics comprehend in conversation? - Observations on conversational repair. In: M. Laine, J. Niemi & P. Koivuselkä-Sallinen (eds.), Proceedings of the 4th Finnish conference on neurolinguistics. Studies in Languages, University of Joensuu, 82-101.

Laakso, Minna,1994: The Interaction in conversations between aphasic persons and speech therapists. In: B.-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions”, Uppsala 26-29 August 1992, 237-256.

Laakso, Minna, 1996: Keskustelun korjausjaksojen vuorovaikutuksellinen rakentuminen afasiassa [The sequential construction of repair in the conversations of aphasics]. In: K. Hyttinen, T. Jääskeläinen, L. Korjus-Julkunen, A. Timonen & P. Toivanen (eds.), Puheterapian uudet suunnat - logopedinen tutkimus ja kuntoutus tänään [New directions in speech therapy - logopedic research and rehabilitation today]. Puheterapeuttien Kustannus. Helsinki, 113-125.

Laakso, Minna, 1997a: Self-initiated repair by fluent aphasic speakers in conversation. (Studia Fennica Linguistica 8.) Finnish Literature Society. Helsinki.

Laakso, Minna, 1997b: Oman puheen korjaukset sujuvien afaatikkojen keskustelussa [Self-repairs in the conversations of fluent aphasics]. Virittäjä, 101:4, 572-574.

Laakso, Minna, 1999: Afaattisten puhujien sananlöytämisvaikeudet keskustelussa [Word-finding difficulties of aphasic speakers in conversation]. Suomen Logopedis-Foniatrinen Aikakauslehti [Finnish Journal of Logopedics & Phoniatry], 19:3, 109-123.

Laakso, Minna, 2000 (in press): Interactive construction of repair in aphasic conversation: an interactive view on the extended speaking turns of Wernicke's aphasics. In: C. Goodwin (ed.), Situating language impairments within conversation. Oxford University Press. New York.

Laakso, Minna & Klippi, Anu, 1999: A closer look at the ?hint-and-guess”-sequences in aphasic conversation. In: Aphasiology: Special issue on conversation analysis. 4:5, 345-363.

Laakso, Minna & Klippi, Anu, 2001: Sanojen löytämisen vaikeudesta. Keskustelunanalyysi afasiatutkimuksessa. [Difficulties in word search. Conversation analysis and aphasia research]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 89-104.

Laine, M., Laakso, M., Vuorinen, E., & Rinne, J., 1998: Coherence and informativeness of discourse in two dementia types. Journal of Neurolinguistics, 11:1-2, 79-87. (Also published in Paradis, M. (ed.), Pragmatics in Neurogenic Communication Disorders. Pergamon Press. Oxford.).

Laihonen, Petteri, 2000: Self-deprecations in American and Hungarian everyday conversations. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Laitinen, Lea, 1995: Nollapersoona [The zero person].Virittäjä, 99:3, 337-358. [Abstract in English]

Laitinen, Lea, 1995: Metonymy and the grammaticalization of necessity in Finnish. SKY, Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja. Helsinki, 79-102.

Laitinen, Lea, 1997: Norms made easy: case marking with modal verbs in Finnish. In: Jenny Cheshire & Dieter Stein (eds.): Taming the vernacular: from dialect to written standard language. London: Longman, 110-124.

Laitinen, Lea, 1998: Dramaattinen preesens poeettisena tekona. [Dramatic present tense as a poetic act]. In: Lea Laitinen & Lea Rojola (eds.): Sanan voima. Keskusteluja performatiivisuudesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 81-136.

Laitinen, Lea, 2002: From logophoric pronoun to discourse particle: A case study of Finnish and Saami. In: Ilse Wischer & Gabrfiele Diewald (eds.): New Reflections on grammaticalization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 327-344.

Laitinen, Lea, 2004 (forthcoming): Grammaticalization and Standardization. In: Olga Fischer, Muriel Norde & Harry Perridon (eds.): Up and Down the Cline - the Nature of Grammaticalization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Lappalainen, Hanna, 1999: Young adults and the functions of the standard. In: SKY 1999. Yearbook of the Linguisic Association of Finland 21. Helsinki, 63 - 86.

Lappalainen, Hanna, 2001: Variaationtutkimuksen ja keskustelunanalyysin näkökulmat toisiaan täydentämässä. [Variational perspective and conversation analysis complementing each other]. In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 155-184.

Lappalainen, Hanna, 2004: Variaatio ja sen funktiot. Erään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen tarkastelua. [Variation and its functions. The analysis of linguistic variation and interaction among members of a social network.] PhD dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Laurila, Ulla, 1997: Amerikansuomen diskurssipartikkelit: toisen polven siirtolaisen haastattelupuheen analyysiä. [Discourse particles in American Finnish: An analysis of the second generation immigrants’ talk in an interview]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Laury, Ritva, 1993. On constraints and conformity: Exploring the expression of personality in spoken English. In: Joel Ashmore Nevis, Gerald McMenamin & Graham Thurgood (eds.), Papers in honor of Frederick H.Brengelman: On the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Department of  Linguistics, CSU Fresno. Department of Linguistics, California State University Fresno,  45-54.

Laury, Ritva, 1995: On the grammaticization of the definite article se in spoken Finnish. In: Henning Andersen (ed.), Historical Linguistics 1993. (CILT 124.) John Benjamins. Amsterdam, 239-250.

Laury, Ritva, 1996a: Conversational use and basic meaning of Finnish demonstratives. In: Adele Goldberg (ed.), Conceptual structure, discourse and language. CSLI. Stanford, 303-319.

Laury, Ritva, 1996b: Sen kategoriasta -- onko suomessa jo artikkeli? [Regarding the category of se: Does Finnish have an article yet?]  Virittäjä, 100:2, 162-181. [Abstract in English]

Laury, Ritva. 1996c: Pronouns and adverbs, figure and ground: The local case forms and locative forms of the Finnish demonstratives in spoken discourse. In: Timo Haukioja, Marja-Liisa Helasvuo & Elise Kärkkäinen (eds.), SKY 1996. Yearbook of the Linguistic Association of Finland 18. Helsinki, 65-92.

Laury, Ritva, 1997: Demonstratives in Interaction: The emergence of a definite article in Finnish. John Benjamins. Amsterdam.

Laury, Ritva, 1998: The case of the noun phrase in the Finnish adpositional phrase: A discourse-pragmatic account. In: Benjamin K. Bergen, Madelaine Plauché and Ashlee C. Bailey (eds.), Proceedings of the twenty-fourth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society. BLS. Berkeley, 150-160

Lehtimaja, Inkeri, 1999: Jaettu opettajuus: opettajien vuorovaikutusroolit kaksikielisessä opetuksessa [Shared teacherness: teachers’ interactional roles in bilingual teaching]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Lehtimäki, Katja, 2002: "Nämä lähti seikkailemaan vähä". Keskustelu yhteisten mielikuvitusmaailmojen luomisen ja kokemisen välineenä. [Conversation creating a shared imaginary world.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Lehtinen, Esa, 1997: Episteemisyys, yksilö ja yhteisö: Eräiden modaali-ilmausten pragmatiikkaa [Epistemics, the individual and community: The pragmatics of certain modal expressions]. Virittäjä, 101:2, 233-250. [Abstract in English]

Lehtinen, Esa, 1999: Sosiaalisia konteksteja rakentamassa: Erään lausuman sosiolingvistiikkaa [Constructing social contexts: Sociolinguistics of an utterance]. In: Urho Määttä, Pekka Pälli & Matti K. Suojanen (eds.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta [Papers on sociolinguistics]. (Folia Fennistica & Linguistica 22.) Department of Finnish Language and General Linguistics, University of Tampere, 151-172.

Lehtinen, Esa, 2001: "Mitäs Raamattu sanoo." Raamattuun vetoaminen adventistien raamatuntutkistelussa. ["What does the Bible say." Citing the Bible in Seventh-day Adventist Bible study.] In: J. Ruusuvuori & M. Haakana & L. Raevaara (eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. Helsinki: Finnish Literature Society, 159-177.

Lehtinen, Esa, 2002: Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa. [Making the Bible speak: Text, experience and interaction in Seventh-day Adventist Bible study.] Diss., (Acta Universitatis Tamperensis 891), Tampere: Tampere University Press. (Electronic version: Acta Electronica Universitatis Tamperensis 208, <http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5462-6.pdf>.)

Lehtovaara, Katri, 2002: 4- ja 7-vuotiaan lapsen miksi-kysymykset aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. [”Why?” questions of a child at age 7 and 7 years in adult and child interaction.] Virittäjä, Vol. 106, 35-57. [Abstract in English]

Leiwo, Matti & Klippi, Anu, 2000: Lexical repetition as a communicative strategy in Broca's aphasia. Aphasiology, 2, 203-223.

Lepomäki, Minna, 1995: "kaks tikkaria ja yks tupla". Aloituksia palvelutilanteissa. [Openings in service encounters]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Leppänen, V., 1997a: Att skapa rätt förståelse utan att oroa -  Samtal mellan distriktssköterskor och patienter om blodsocker-, puls-, och blodtrycksvärden [To achieve the correct understanding without worrying - Talks between district nurses and patients about blood pressure, pulse, and blood sugar values]. Research report from the program in medical sociology nr. 3., Department of Sociology, Lund University.

Leppänen, V., 1997b: Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen [Introduction to ethnomethodological conversation analysis]. Research Reports, Department of Sociology nr. 3, 1997, Lund University.

Leppänen, V., 1998a: The straightforwardness of advice: Advice-giving in interaction between Swedish district nurses and patients. Research on Language and Social Interaction, 31(2), 209-239.

Leppänen, V., 1998b: Structures of district nurse-patient interaction. (Lund dissertations in Sociology 25.) Department of Sociology, Lund University.

Leppänen, V., 1998c:  Distriktssköterskor och patienter - Samtal om blodsocker-, puls- och blodtrycksvärden [District nurses and patients - Talks about blood sugar, pulse, and blood pressure values]. In: A-M. Sellerberg (ed.), Sjukdom, liv och död - om samband, gränser och format [Sickness, life and death - on connections, boundaries and formats]. Lund University, Department of Sociology, Research Report 1998:15, 115-154.

Leppänen, V. & Lindström, A., 1999: Samtalsanalys: Möten mellan vårdgivare och vårdtagare i hemsjukvård och hemtjänst [Conversation analysis: Encounters between care-givers and care-takers in home sick care and home-help service]. In: J. Lindén, G. Westlander & G. Karlsson (eds.), Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning[Qualitative methods in work life research]. Uppsala: Råder för arbetslivsforskning, 231-247.

Leskelä, Satu, 1999: Koripalloharjoitusten kielestä ja vuorovaikutuksesta [Language and interaction in basketball training]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Lilja, Niina, 2001: Äidinkielisen puhujan tekemät itsekorjaukset ja toisen korjaukset kakkoskielisessä keskustelussa. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Lindfors, Pirjo, 1998: Murtunut ruumiillisuus: aivohalvauspotilaan ja fysioterapeutin välisen vuorovaikutuksen keskustelunanalyyttinen tutkielma. [Broken Embodiment: interaction between a stroke patient and a physiotherapist – a conversation analytical perspective]. Unpublished M.A. thesis. Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere.

Lintula, Anne, 1998: Ongelmanratkaisun strategioita suomenoppijan kielessä [Finnish language learner’s strategies of problem-solving]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Louhela-Stoneham, Irmaliisa, 1997: Erilaisuuden tunnistaminen tv-keskustelussa: käsitteen merkityksen ilmipanon ja tulkinnan tarkastelua [Identifying dissimilarity in television discussion: an analysis of the production and interpretation of conceptual meanings]. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Lummevuo, Virpi, 2001: "Mikä ihmeen mekkala?" Opettajan kysymykset peruskoulun 7. ja lukion 3. luokan oppitunneilla. [Teacher's questions in classroom interaction in seventh and third grade of an elementary school]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Turku.

Lähtevänoja, Hanna, 2003: Vuorottelu verkossa. Chat-keskustelun aloitusvuorojen analyysia. [Turn-taking in the net. A study of opening turns in internet chats]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

 

bM [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Mannila, Maria, 2002: Afasiavuorovaikutuksen piirteitä vaikean afasian akuuttivaiheessa. [Aphasic interaction in chronic acute aphasia]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Marjala, Kiira, 2003: Vastuunottoa vai pomottamista? Keskustelunanalyyttinen tutkimus päätöksenteon eri vaiheista erään yhteisjohtajuutta toteuttavan työyhteisön kokouksissa. [A conversation analytical study of decision making in a firm which executes shared managership]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Maynard, Douglas & Peräkylä, Anssi. 2003: Language and social interaction. In: J. DeLamater (ed.), Handbook of Social Psychology. New York: Kluwer- Plenum, 233-258.

Merke, Saija, 2003: Tiellä yhteisymmärrykseen. Ei-syntyperäisen ja syntyperäisen puhujan menettelytapoja arkikeskustelussa. [Towards mutual understanding. Conversational strategies of a native speaker and a non-native speaker in everyday conversations]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Mustonen, Eija, 2002: Kato! Huomionkohdistukset 2.8 - 3.2.-vuotiaan Santerin ja hänen vanhempiensa keskusteluissa. [Attention markers in conversations between 2.8-3.2 years old Santeri and his parents.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Mälkiä, Tiina, 2001: Ohjailemattomuuden ongelma -- keskustelunanalyyttinen tutkielma perinnöllisyysneuvonnan vuorovaikutuksesta tunnetyöhön ja elämänvalintoihin liittyvissä keskusteluissa. [A conversation analytical study of genetics counselling concerning the emotions and choosing a life]. Unpublished M.A. thesis. Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere.

Männistö, Sari, 2002: Tietääkö kukaan? - Kysymyssekvenssi opetusdiskurssissa. [Question sequence in classroom interaction]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Mäntykangas, Anna-Maria, 2003: Nauraminen arkikeskustelussa. [Laughing in everyday conversations]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Määttä, Urho, 2000: Mistä on pienet säännöt tehty? [Where do the rules of a language come from?]. Virittäjä, Vol. 104: 203- 221. (Abstract in English)

 

bN [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Naumanen, Taina, 1992: Henkilönnimen tuominen keskusteluun[Introducing a personal name into conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Niemelä, Maarit, 2003. Stance taking in direct reported speech. Unpublished MA dissertation. Department of English, University of Oulu.

Nopsanen, Maarit, 1993: Häiriöitä sosiaalityön toimeentulotukikeskustelussa [Problems in talking about social welfare at social worker’s encounter]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Nuolijärvi, Pirkko, 1990: Keskusteluntutkimus [Conversation analysis]. In: Klaus Mäkelä (ed.), Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta [The analysis and interpretation of qualitative data]. Helsinki: Gaudeamus, 114–141.

Nuolijärvi, Pirkko, 1990: Valta ja huono-osaisuus kielentutkimuksen näkökulmasta [Power and poverty from a linguistic research point of view]. In: Juhani Lehto & Sakari Hänninen (eds.), Näkökulmia huono-osaisuuteen 1 [Perspectives on poverty 1]. Sosiaalihallituksen julkaisuja [Publications of the National board of social welfare in Finland] 16/1990. Helsinki, 53–75.

Nuolijärvi, Pirkko, 1992: Question design in a therapeutic conversation. In: Jussi Niemi (ed.), Papers from the eighteenth Finnish conference of linguistics. Studies in Languages 24. University of Joensuu, Faculty of Arts, 181–191.

Nuolijärvi, Pirkko, 1993: Interacting in an institutional setting. In: Susanna Shore & Maria Vilkuna (eds.), SKY 1993. Yearbook of the Linguistic Association of Finland 15.  Helsinki, 171–184.

Nuolijärvi, Pirkko, 1994: Kun instituutio kohtaa instituution. Näkökulma julkiseen vuorovaikutukseen [An institution meets an institution. Looking at the public interaction]. In: Kieli on, sopii sanoa [There’s the language, go ahead and speak]. ÄOL:n vuosikirja [Yearbook of the Society for the Teachers of the Mother Tongue] XL. Helsinki, 51–62.

Nuolijärvi, Pirkko, 1994: Talousrikollinen televisiohaastattelussa.Vastauksen muotoilemisen problematiikkaa [An economic criminal in a tv-interview, designing answers]. In: Marketta Majapuro & Tuija Nikko (eds.), Talous ja kieli II [Economis and language II]. Publications of Helsinki School of Economics and Business Administration, D-21, 228–244.

Nuolijärvi, Pirkko, 1994: Vierekkäinen vuorovaikutus. Martti Ahtisaari ja Elisabeth Rehn televisiohaastattelussa [Interacting side by side. Martti Ahtisaari and Elisabeth Rehn in a television interview]. In: Sukupuoli, media ja presidentinvaalit [Sex, media, and presidental election]. Tasa-arvojulkaisuja [Publications on equality] 1/1994. Helsinki, 57–71.

Nuolijärvi, Pirkko, 1996: Sociolingvistisk variationsanalys och samtalsanalys – kära syskon eller avlägsna släktingar? [Sociolinguistic variation analysis and conversation analysis – dear siblings or distant relatives?]. In: Mats Thelander et. al. (eds.), Samspel & variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen [Teamwork & variation. Linguistic studies dedicated to Bengt Nordberg at his 60th birthday]. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 335–345.

Nuolijärvi, Pirkko, 1997: Poliitikko televisiokeskustelujen osallistujana [A politician as a participant in a television discussion]. In: Matti Mälkiä & Jari Stenvall (eds.): Kielen vallassa. Näkökulmia politiikan, uskonnon ja julkishallinnon kieleen [In the power of language. Perspectives on the language of politics, religion, and administration]. Tampere University Press. Tampere, 119–132.

Nuolijärvi, Pirkko, 1998: Media ja kielentutkimus [Media and linguistics]. Virittäjä, 102:3. Helsinki, 386–397.

Nuolijärvi, Pirkko, 1998: Surveyhaastattelu vuorovaikutustilanteena [Survey interview as an interaction situation]. In: Seppo Paananen, Anneli Juntto & Hannele Sauli (eds.), Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt [That’s a fact. Practices of statistical social studies]. Vastapaino. Tampere, 283–310.

Nuolijärvi, Pirkko, 1998: Talouselämän asiantuntija televisiokeskustelussa [An expert on economy in TV-discussions]. In: Tuija Nikko & Pirkko Nuolijärvi (eds.), Talous ja kieli III [Economy and language III]. Publications of the Helsinki School of Economics and Business Administration, series D, 134–151.

Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa, 2000a: Televisiokeskustelun näyttämöllä. Televisioinstitutionaalisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa [TV-discussion as a performance. Television institutionality in Finnish and German discourse cultures]. Finnish Literature Society. Helsinki.

Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa, 2000b: Presidenttiehdokkaiden puhetyylit persoonan ilmentäjinä [The image produced by the presidential candidates' way of speaking]. Politiikka 3, 164179. [Abstract in English]

Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa, 2001: Rakas Tarja ja hyvä ystävä. Puhuttelu minän ja sosiaalisten suhteiden esittämisen keinoina televisiokeskustelussa [Terms of address as a means of expressing self and social relations in television debates]. Virittäjä, 4, 580601. [Abstract in English]

Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa, 2003: Poliitikot keskustelua esittämässä. [Politicians ”perform” in a discussion]. Tiedotustutkimus 26:2, 46−64.

Nylund, Mats, 2000: Iscensatt interaktion: Strukturer och strategier i politiska mediesamtal [Enacted interaction: Structures and strategies in political broadcast discourse]. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 622. Helsingfors.


bO [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Ogden, Richard, Auli Hakulinen & Liisa Tainio, (forthcoming): Indexing ’no news’ with stylisation in Finnish. In: Elizabeth Couper-Kuhlen & Cecilia Ford (eds.), Studies in prosody and Interaction. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Oja, Mirkka, 1999: Huomionkohdistukset aikuisen ja 1.7-vuotiaan Annan välisessä vuorovaikutuksessa. [Attention markers in conversations between 1.7 years old Anna and an adult.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Oksanen, Marja-Sisko, 1990: Yhden neuvotteludiskurssin palauteilmauksista. [Feedback in a negotiation situation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Olin, Katri, 1993: Rakenteellisesti tunnusmerkkiset kysymykset nimestyskeskustelussa - pragmaattista analyysia [A pragmatic analysis of structurally marked questions in a conversation for collecting place names].Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Olin, Katri, 1996: Kysymysten rakenteesta heijastuva kuulijaan suuntautuminen [Orienting to recipient as reflected in the structure of questions]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II]. (Kieli 10.) Department of Finnish, University of Helsinki, 47-79.

Olin-Paarlahti, Leea-Maria ja Saarelainen-Haila, Aino-Jemina, 2001: Asiantuntijuus ongelmanratkaisupuheluissa. [Expertise in problem-solving telephone calls]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.


bP [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Palviainen, Mari, 2001: Puheenvuoron aloitukset ylioppilaskunnan kokouksessa. [Turn openings in a meeting of a student's union]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Paukkeri, Pirkko, 2001: Vastaanottajana venäläisessä keskustelussa: Nu- ja tak-partikkelien työnjaosta. [As a recipient in Russian conversation: the division of labor between the particles nu and tak]. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 41. In: Helena Sulkala & Leena Nissilä (eds.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000. Oulun yliopisto, Oulu 2001.

Pekkarinen, Teija, 1999: "Ist doch Quatsch": vertaileva tutkimus erimielisyyden ilmaisemisesta eräässä suomalaisessa ja eräässä saksalaisessa tv-keskustelussa [?Ist doch Quatsch”: A comparative study on expressing disagreement on a Finnish and a German television discussion]. Unpublished M.A. thesis. Department of Translation Studies, University of Tampere.

Peltomaa, Reetta, 2001: Naurun paikka: keskustelunanalyyttinen tutkimus naurun merkityksestä parturin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. [Location of laughter: A conversation analytical study of laughter in barber-client interaction]. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Peräkylä, Anssi, 1991:  Misfortune, medicine, and AIDS counselling.  In: P. Aggleton, G. Hart & P. Davies (eds.), AIDS: Responses, interventions and care. Falmer Press. Lewes,  249-260.

Peräkylä, Anssi,1992: Toiminta, rakenne ja intersubjektiviteetti keskustelunanalyysissä [Action, structure and intersubjectivity in conversation analysis]. Sosiologia, 29(4), 264-276.

Peräkylä, Anssi, 1993: Invoking a hostile world: Discussing the patient's future in AIDS counselling. In: A. Pomerantz (ed.),  New directions in conversation analysis, a special issue of Text, 13(2), 291-316.

Peräkylä, Anssi, 1994: AIDS-neuvontatyö: esimerkki keskustelunanalyysin soveltamisesta terveyssosiologiassa [AIDS counselling: an example of the application of conversation analysis in medical sociology]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti[Journal of Social Medicine], 31(1), 24-35.

Peräkylä, Anssi,1995: AIDS Counselling: Institutional interaction and clinical practice. Cambridge University Press. Cambridge.

Peräkylä, Anssi, 1996: Vuorovaikutus, valta ja instituutiot [Interaction, power and institutions]. In: Sosiologia [Sociology] 33(2),   89-102.

Peräkylä, Anssi,1997a: Conversation analysis: A new model of research in Doctor-Patient communication. Journal of the Royal Society of Medicine, 90, 205-208.

Peräkylä, Anssi, 1997b: Validity and reliability in research based on tapes and transcripts. In: David Silverman (ed.), Qualitative analysis: Issues of theory and method. Sage. London, 201-220.

Peräkylä, Anssi, 1997c: Institutionaalinen keskustelu [Institutional talk]. In: Liisa Tainio (ed.), Johdatus keskustelunanalyysiin [The basics of conversation analysis]. Vastapaino. Tampere, 177-203.

Peräkylä, Anssi, 1998a: Authority and accountability. The delivery of diagnosis in primary health care. Social Psychology Quarterly, 61(4), 301-320.

Peräkylä, Anssi, 1998b: Auktoriteetti vuorovaikutuksessa: potilaitten vastaukset lääkärin diagnoosiin [Authority in interaction: the patients' responses to the doctors' diagnostic statements]. In: A. R.  Lahikainen & A.-M. Pirttilä-Backman (eds.), Sosiaalinen vuorovaikutus [Social interaction]. Otava. Helsinki, 192-207.

Peräkylä, Anssi, 1999a: Diagnosis and evidence in primary health care. Samtal och språkanvändning i professionerna. In: Per Linell, Lars Ahrenberg & Linda Jönsson (eds.), Rapport från ASLA:s höstsymposium Linköping, 6-7 november 1997, 189-214.

Peräkylä, Anssi, 1999b: Vuorovaikutustutkimuksen kaksi traditiota. [Two traditions of interaction research]. Sosiologia [Sociology] 36(1), 41-48.

Peräkylä, Anssi, (in press):  Diagnosis, evidence and the patient's response. In: J. Heritage  and  D. Maynard (eds.), Practising Medicine: talk and action in primary care encounters. Cambridge University Press. Cambridge.

Peräkylä, Anssi, 2000: Sairaus, puhe ja vuorovaikutus. In Kangas, In: Karvonen, S., Lillrank, A. (eds.), Terveyssosiologian suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 74-84.

Peräkylä, Anssi, 2001: Erving Goffman: sosiaalisen vuorovaikutuksen rakenteet. In Hänninen, V, Partanen, J., Ylijoki O-H. (eds.), Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Tampere: Vastapaino, 347-364.

Peräkylä, Anssi, 2001: Diagnoosin kertominen ja vastaanotto. In Sorjonen, M-L, Peräkylä, Anssi., Eskola, K. (eds.) Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino, 71-88.

Peräkylä, Anssi, 2002: Agency and authority: extended responses to diagnostic statements in primary care encounters, Research on Language and Social Interaction 35:2, 219-247.

Peräkylä, Anssi, 2002: Emootiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, Sosiologia 38:1.

Peräkylä, Anssi. (forthc.): Making links in psychoanalytic interpretations: A conversation analytic perspective, Psychotherapy Research.

Peräkylä, Anssi, 2003: Conversation analysis. In: C.Seale, D.Silverman, J.Gubrium & G.Gobo (eds.), Qualitative Research Practice. London: Sage, 165-179.

Peräkylä, Anssi, 2004: Two traditions of interaction research. British Journal of Social Psychology, 43:1, 1-20.

Peräkylä, Anssi. (forthc.): Analysing and interpreting talk and text. In N.Denzin & Y.Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research. Newbury Park: Sage.

Peräkylä, Anssi & Bor, Robert, 1990: Interactional problems of addressing 'dreaded issues' in HIV counselling. AIDS Care, 2:4, 325-338.

Peräkylä, Anssi, Eskola, Kari, Sorjonen, Marja- Leena, 2001: Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus tarkastelun kohteena. [Analysing doctor-patient interaction]. In: Sorjonen, M-L., Peräkylä, A., Eskola, K. (eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino, 7-26.

Peräkylä, Anssi & Lehtinen, Esa & Lindfors, Pirjo & Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa, 2002: Sosiaalisen suhteen rakentuminen vuorovaikutuksessa: Erään puhelinkeskustelun analyysi. [Constructing social relationships in interaction: An analysis of a phone call]. Sosiologia, 39:1, 18–32.

Peräkylä, Anssi & Silverman, David, 1991:  Reinterpreting speech-exchange systems: Communication formats in AIDS counselling.  Sociology, 25:4, 627-651.

Peräkylä, Anssi & Silverman, David, 1991: Owning experience: Describing the experience of other persons. Text, 11:3, 441-480.

Peräkylä, Anssi & Sorjonen, Marja-Leena, 1997: Miten yleislääkärin vastanotolla puhutaan alkoholista [How the doctor and the patient talk about alcohol in general practice consultations]. Duodecim, 113:21, 2161-2169.

Peräkylä, Anssi, Sorjonen, Marja-Leena, Tammi, Tuukka, Haakana, Markku, Raevaara, Liisa, 2001: Potilaan elämäntavoista keskusteleminen. [Talking about patient’s life style].  In: Sorjonen, M-L., Peräkylä, Anssi., Eskola, K. (eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Tampere: Vastapaino, 161-182.

Peräkylä, Anssi & Vehviläinen, Sanna, 1999: Vuorovaikutusideologiat ja vuorovaikutustutkimus [Ideologies of interaction and research on interaction]. Psykologia [Psychology], 34:5-6, 329-342.

Peräkylä, Anssi & Vehviläinen, Sanna, 2003: Conversation analysis and the professional stocks of interactional knowledge. Discourse in Society, 14:6.

Pihlajamäki, Hanna, 1989: Kieltojen käyttö keskustelussa [Using negation in a conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Piippo, Soile, 1997: Hoivakielisyys lääkärin puheessa: havaintoja prosodian ja partikkelien käytöstä [Elements of baby-talk in doctor’s speech: some observations on prosody and particles]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Piirainen-Marsh, Arja, 1996: Face and the organization of intercultural interaction. In: Timo Haukioja, Marja-Liisa Helasvuo & Elisa Kärkkäinen (eds.), SKY 1996. Yearbook of the Linguistic Association of Finland. Helsinki, 93-133.

Piirainen-Marsh, Arja, 1996:  Puhe ja toiminta seminaarinäyttämöllä [Talk and activity in a research seminar]. In: K. Sajavaara, M-R. Luukka & L. Laurinen (eds.), Seminaaridiskurssi - diskursseja seminaarista [Seminar discourse - discussions about a seminar]. Centre for Applied Language Research. Jyväskylä, 85-125.

Piirainen-Marsh, Arja, 1998: Meaning and the social context. Notes on the pragmatics of  cross-linguistic and cross-cultural intelligibility. In: J. Fisiak (ed.), Festschrift for Kari Sajavaara. Studia Anglica Posnaniensia XXXIII, 333-342.

Piirainen-Marsh, A. & H. Koskela, 2000: Collective participation as a resource in multiparty multicultural broadcast interactions, Issues in Applied Linguistics, 11:2. 243-272.

Pirttilahti-Mattila, Johanna, 1993: TV-toimittajan päällekkäispuhunnoista. [Overlaps conducted by a TV-reporter]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Pirttinen, Tiina, 2003. "Then don't eat your scallops" - Children's agency in family dinnertable conversations. Unpublished MA dissertation. Department of English, University of Oulu.

Piirainen-Marsh, A., 2002: On identity and membership in multicultural broadcast interaction. In:
David C. S. Li (ed.), Discourses in search of members. Lanham, Maryland: University Press of America, 393-422.

See also: Koskela, H. & A. Piirainen-Marsh, 2001.

Pirttimaa, Hannele, 1996: Dialogipartikkeleiden tehtävästä keskustelussa [On functions of dialogue particles in  conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Posa, Tiia-Maarit, 2002: toi oli hyvin sanottu. Keskustelunanalyyttinen tutkimus kahden ala-asteen opettajan palautteista. [ A conversation analytical study of teacher’s assessments in primary school.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Purra, Pia & Tainio, Liisa, 1989: Mitä on tutkittu kun on tutkittu kieltä [What has been the object of the research on language]. In: Sara Heinämaa (ed.), Naisen tieto [Woman’s knowledge]. Art House. Helsinki, 218-243.

Purra, Pia, Raevaara, Liisa, Seppänen, Eeva-Leena & Tainio, Liisa, 1991: "Joku oli sanonu jotain lapsista": Arkikertomukset heijastamassa ja rakentamassa naisen kokemuksia ["Somebody had said something about kids": Everyday stories reflecting and constructing the lives of women]. In: Lea Laitinen, Pirkko Nuolijärvi & Mirja Saari (eds.), Leikkauspiste: Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä [Intersection: Papers on language and people]. Finnish Literature Society. Helsinki, 17-42.

Pyyhtiä, Anu, 2000: Itäinen ja läntinen keskustelukulttuuri? Kysymysten tarkastelua alueellisten puhestrategioiden näkökulmasta. [Eastern and western conversational cultures? A sociolinguistical-centred study of questions]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Pyykkönen, Jenni, 2002. She goes "Yeah" and I said "Oh". Gender differences in the use of direct reported speech in English conversations. Unpublished MA dissertation. Department of English, University of Oulu.

Pyörälä, Eeva 2001: Keskustelunanalyyttisen vuorovaikutustutkimuksen soveltaminen lääkärikoulutuksessa. In: Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi, Eskola, Kari (eds.), Keskustelu lääkärin vastaanotolla. [Conversation in the general practice consultation]. Tampere: Vastapaino, 183-195.


bR [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Raevaara, Liisa, 1988: Keskustelun retorisesta toistosta[Rhetoric repetition in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Raevaara, Liisa, 1989: No - vuoronalkuinen partikkeli [No - a turn initial particle.]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 147-161.

Raevaara, Liisa, 1993: Kysyminen toimintana. Kysymys - vastaus -vierusparit arkikeskustelussa [Questioning as an activity. Question - answer -sequences in an everyday conversation]. Unpublished licentiate’s thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Raevaara, Liisa, 1996: Kysymyksen paikka ja tulkinta [The sequential position and interpretation of questions]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II]. (Kieli 10.) Department of Finnish, University of Helsinki, 23-46.

Raevaara, Liisa, 1996: Puheenaiheiden esittely ja jatkaminen lääkärin vastaanotolla [Initiation and elaboration of topics in doctor-patient encounters]. Virittäjä, 100:3, 357-374. [Abstract in English]

Raevaara, Liisa, 1997: Vierusparit. Esimerkkinä kysymys ja vastaus [Adjacency pairs. Questions ans answers as an example]. In: Liisa Tainio (ed.), Keskustelunanalyysin perusteet [The basics of conversation analysis]. Vastapaino. Tampere, 75-92.

Raevaara, Liisa, 2000: Potilaan diagnoosiehdotukset lääkärin vastaanotolla. Keskustelunanalyyttinen tutkimus potilaan institutionaalisista tehtävistä [Patients' candidate diagnoses in the medical consultation. A conversation analytical study of patient's institutional tasks]. Helsinki: Finnish Literature Society.

Raevaara, Liisa, 2001: Potilaan diagnoosiehdotukset lääkärin vastanotolla [Patients' candidate diagnoses in the medical consultation]. In: M-L. Sorjonen, A. Peräkylä & K. Eskola (eds.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla [Interaction in the medical consultation]. Tampere: Vastapaino, 113-133.

Raevaara, Liisa, 2001: Vastaamisesta institutionaalisena toimintana. Esimerkkinä potilaan vastaukset lääkärin oirekysymyksiin [Answering as an institutional activity. A case of patients' answers to doctors' questions about symptoms.] In: M. Halonen & S. Routarinne (eds.): Keskustelunanalyysin näkymiä [Perspectives in conversation analysis]. Kieli 13. Department of Finnish, University of Helsinki, 47-69.

Raevaara, Liisa, 2001: Vastaamisesta institutionaalisena toimintana. Esimerkkinä potilaan vastaukset lääkärin oirekysymyksiin. [Answering as an institutional action. The case of patient answering to questions concerning symptoms.] In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä . Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 47-69.

Raevaara, Liisa, 2002: Kuvaukset keskustelussa: potilaiden esittämät  alkoholinkäytön kuvaukset lääkärin vastaanotolla [Descriptions in conversation: patients' descriptions of their drinking habits in medical consultations]. In: Anna Mauranen & Liisa Tiittula (eds.), Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. (AFinLAn vuosikirja 2002. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.) Jyväskylä, 121-144.

Raevaara, Liisa, 2003: Potilaan alkoholinkäyttö - ongelmallinen puheenaihe terveyskeskuslääkärin vastaanotolla [Patient's drinking habits - problematic topic in medical consultation]. Duodecim, 4, 313-320.

Raevaara, Liisa, Johanna Ruusuvuori & Markku Haakana 2001: Institutionaalinen vuorovaikutus ja sen tutkiminen [Analysing institutional interaction]. In: Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana & Liisa Raevaara (eds.): Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society], 11-38.

Raevaara, Liisa & Eeva-Leena Seppänen, 1989: Litterointi puheen kuvana ja tekstinä [Transcription as an image of speech and as a text]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 26-36.

Raevaara, Liisa & Marja-Leena Sorjonen, 2001: Lääkärin kysymykset ja potilaan vastaukset. [Doctor's questions and patient's answers] In: M-L. Sorjonen, A. Peräkylä & K. Eskola (eds.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla [Interaction in the medical consultation]. Tampere: Vastapaino, 49-69.

Raevaara, Liisa & Liisa Tainio, 1989: Gender roles in everyday conversation - conversation analysis as a method of research. In: Holopainen, Tiina et al. (eds.), What's that got to do with my Gender? Turun yliopiston ylioppilaskunnan julkaisuja [Publications of the student core of the University of Turku]. Turku, 65-70.

Rantala-Ekholm, Kati, 1999: Kiekko liikkuu, kiekko liikkuu - jääkiekkovalmennuksen direktiiveistä [On directives in ice hockey coaching]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Rantanen, Anna, 1999: Sujumattomuuden ilmeneminen vuorovaikutuksessa. Havaintoja äidin ja änkyttävän lapsen keskustelutilanteesta[Nonfluency in interaction. Observations from conversations between mother and stuttering child]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Raudaskoski, Pirkko, 1999: The Use of Communicative Resources in Language Technology Environment. A Conversation Analytic Approach to Semiosis at Computer Media. Åbo: Åbo Akademis tryckeri.

Raukola, Marjaana, 1998: Kerronta ryhmässä. Aivoruhjepotilaiden kerronnan piirteitä [Narration in group. Characteristics of head-trauma patients]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Raussi, Anne, 1992: Vuoronalkuinen et(tä) keskustelussa[Turn-initial et(tä) ‘that’ in conversation].  Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Rinne, Anne, 1989: Kirosanojen käyttö keskustelussa. [The use of swearwords in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Ropponen, Elina, 1998: Ammattina kysyminen. Tapaustutkimus ryhmäkeskustelusta markkinointitutkimuksessa [Questioning as a profession. A case study of a group discussion in marketing research]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Routarinne, Sara, 1990: ?Älkää järkyttykö mut tääl on yks toukka!” Helsinkiläistyttöjen dramaattisia juttuja [?Dont’n be shocked but there’s a worm in here!” Dramatic stories of girls living in Helsinki.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Routarinne, Sara, 1997: Kertomuksen rakentaminen [Constructing story-telling]. In: Liisa Tainio (ed.), Keskustelunanalyysin perusteet [The basics of conversation analysis]. Vastapaino. Tampere, 138-155.

Routarinne, Sara, 2003: Tytöt äänessä. Parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinoina. [Girls talking. Parentheses and rising intonation as narrator’s interactional devices]. PhD dissertation. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Ruusuvuori, Johanna, 1996: Keskustelunanalyyttinen metodi lääkärin ja potilaan välisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa [Conversation analysis in the study of doctor-patient interaction]. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti [Journal of Social Medicine], 2, 162-166.

Ruusuvuori, Johanna, 2000:  Control in medical consultation: Practices of giving and receiving the reason for the visit in primary health care. Academic Dissertation. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 16. http://acta.uta.fi/pdf/951-44-4755-7.pdf.

Ruusuvuori, Johanna, 2001: Looking means listening: Coordinating displays of engagement in doctor-patient interaction. Social Science & Medicine, 52: 1093-1108.

Ruusuvuori, Johanna, 2001: Miten vastaanotto aloitetaan? [The opening phase in the medical consultation]. In: M-L. Sorjonen, A. Peräkylä & K. Eskola (eds), Keskustelu lääkärin vastaanotolla [Conversation in the general practice consultation]. Tampere: Vastapaino, 27-48.

Ruusuvuori, Johanna, 2001: Harvey Sacks: Arkielämän metodit ja keskustelunanalyysi. [Harvey Sacks: Everyday interaction and conversation analysis]. In: V. Hänninen., J. Partanen & O-H.Ylijoki (eds), Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä [Beacons of Social Psychology]. Tampere: Vastapaino, 383-405.

Ruusuvuori, Johanna, 2003: Sairaudesta puhumisen tilannesidonnaisuus [Talk about illness as a context-bound activity] In: Marja-Liisa Honkasalo, Ilka Kangas & Ullamaija Seppälä (eds.), Sairas, potilas, omainen näkökulmia sairauden kokemiseen [Approaches to illness experience], Helsinki: SKS, 256-289.

Ruusuvuori, Johanna & Markku Haakana & Liisa Raevaara, (eds.) 2001: Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia [Institutional interaction. Studies in conversation analysis]. Helsinki: Finnish Literature Society.

Ruusuvuori, Johanna, Liisa Raevaara & Anssi Peräkylä, 2003: Potilas vaivansa tulkkina - ymmärtääkö lääkäri yskän? [The patients' interpretations of their illnesses]. Suomen Lääkärilehti, 42, 4219-4225.

Räisänen, Ulla, 1999: Constructing blind identity: a case study of how blind identity is constructed in a television interview between a blind interviewee and a sighted interviewer. Unpublished M.A. thesis. Department of Languages, University of Jyväskylä.

Rönkä, Päivi, 2000: Puhujan aloittama itsekorjaus lievästi kehitysvammaisen aikuisen keskustelussa. Havaintoja vastaanottajan huomioivasta puheen muotoilusta [Self-initiated self-repair in mildly mentally retarded adult’s conversation. Observations on  recipient design]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Rönkä, Ulla, 1993: Vastauksen lykkääntyminen sosiaalityön toimeentulotukikeskustelussa [Delayed answer in talking about social welfare at a social worker’s encounter]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.


bS [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Saari, Anu, 1999: Äidin ja kolmevuotiaan lapsen vuorovaikutuksen temporaalinen jäsentyminen [Temporal structuring of interaction between mother and three-year old child]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Salminen, Marko J., 1995: Modaliteettien ilmaiseminen väittelyssä. Kolmen väittelyn dynaamisuuden, deonttisuuden ja episteemisyyden ilmaisimien analyysiä. [Expressing modality in debates]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Salo, Minna, 2002: Puhujan eleiden kuvailu. Eleiden muoto ja merkitys sekä ajoitus. [Description of a speaker's gestures.] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Salomaa, Paula, 1997: Opettajan asenteet ja vallankäyttö opetusdiskurssissa. [Teacher's attitudes and excercise of power in classroom interaction]. Unpublished Licentiate Dissertation. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Savolainen, Irina, 1995: Semanttis-pragmaattisen dysfaatikon ja puheterapeutin välisen keskustelun kysymys-vastaus -vierusparisekvenssit [Question-answer -adjacency pairs in conversation between a child with semantic-pragmatic dysphasia and speech therapist]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Seppänen, Eeva-Leena, 1989b: Henkilöön viittaaminen puhetilanteessa [Referring to a person in conversation]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 195-222.

Seppänen, Eeva-Leena, 1995: The pronouns tämä, tuo, hän ja se läsnäolijaan viittaamisen keinoina keskustelussa [The pronouns tämä, tuo, hän ja se as ways of referring to a co-participant in conversation]. Unpublished licentiate’s thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Seppänen, Eeva-Leena, 1996: Ways of referring to a knowing co-participant in Finnish conversation. In: Timo Haukioja, Marja-Liisa Helasvuo & Elisa Kärkkäinen (eds.), SKY 1996. Yearbook of the Linguistic Association of Finland. Helsinki, 135-176.

Seppänen, Eeva-Leena, 1997, Suomen perfektin merkityksestä keskusteluaineiston valossa [The meaning of the perfect tense in Finnish in the light of conversational data]. Virittäjä, 101:1, 2-26. [Abstract in English]

Seppänen, Eeva-Leena, 1998: Läsnäolon pronominit. Tämä, tuo, se ja hän viittaamassa keskustelun osallistujaan. [Pronouns of participation. The Finnish pronouns tämä, tuo, se and  hän as devices for referring to co-participants in conversation]. Finnish Literature Society. Helsinki.

Seppänen, Marina, 1995: Erimielisyys toimittajien ja vieraiden välisessä keskustelussa. Erään TV-väittelyn analyysi [Disagreement between reporters and guests. An analysis of a TV talk show]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Silvast, Minna, 1987: Keskusteluja afaatikon kanssa - kielen ja vuorovaikutuksen tarkastelua sensorisessa afasiassa. Tapaustutkimus [Conversations with an aphasic person - language and interaction in sensory aphasia. A case study]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Silvast, Minna, 1987: Afaatikon kielen sekä terapeutin ja potilaan vuorovaikutuksen tarkastelua puheterapiakeskusteluissa [Examination of aphasic language and therapist-patient interaction in speech therapy conversation]. Puheterapian vuosikirja [The yearbook of speech therapy], 4,  153-159.

Silvast, Minna, 1990: Conversation analysis and the study of interaction in aphasia. In: M. Leiwo & R.Aulanko (eds.), Studies in logopedics and phonetics 1, University of Helsinki, Series B: Phonetics, Logopedics and Speech Communication 2, 199-210.

Silvast, Minna, 1991: "Sit mä oisin kysyny" - havaintoja afaatikon ja puheterapeutin vuorovaikutuksesta keskustelussa [?Then I would have asked” - observations on the interaction of  aphasic persons and speech therapists in conversation]. Unpublished licentiate’s thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Silvast, Minna, 1991: Aphasia therapy dialogues. Aphasiology, 5, 383-390.

Silvast, Minna, Klippi, A., Timonen, A. & Hakala, T., 1990: Pragmaattinen näkökulma logopediassa [Pragmatic approach to logopedics]. Suomen logopedis-foniatrinen aikakauslehti [Finnish Journal of Logopedics & Phoniatry], 10:1, 6-17.

Silverman, David & Peräkylä, Anssi, 1990: AIDS-counselling: The interactional organization of talk about 'delicate' issues. Sociology of Health and Illness, 12, 293-318

Silverman, David, Peräkylä, Anssi & Bor, Robert, 1992:  Discussing safer sex in HIV counselling: assessing three communication formats.  AIDS Care, 4(1), 69-82.

Simell, Timo, 1996: Vuoronalkuiset no-, aga- ja ja-diskurssipartikkelit eesti puhekielessä. [Turn initial no-, aga- and ja- discourse particles in spoken Estonian]. Unpublished M.A. thesis. Department of  Finno-Ugrian studies, University of Helsinki.

Simpanen, Mia, 1999: "Tehääkö kaupat?" Keskustelunanalyyttinen tutkimus myyntikeskustelun vaiheista ja ratkaisun ehdotuksen muotoilusta ["Is it a Deal?" A conversation analytic study of sequences of sales talk and formulations of sales offers]. Unpublished M.A. thesis. Department of sociology and social psychology, University of Tampere.

Siponen, Kristiina, see also Suikkari, Kristiina.

Siponen, Kristiina, 1991: Gambiter och reparationer som diskurs- och kommunikationsstrategier hos sverige-finska och svenska elever [Pragmatic particles and repairs as discourse- and communication strategies among Sweden-Finnish and Swedish teenagers]. In: Åke Viberg & Monica Axelsson (eds.),  Första forskar-sympo-siet om Nordens språk som andraspråk i Stockholm 1991. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 259-271.

Siponen, Kristiina & Kuure, Olli, 1991: Svenskan som andraspråk på högstadiet [Swedish as a second language in the upper grade]. In:  Eila Alahuhta (ed.), The third nordic child language symposium. Oulu, 7-8 December 1990. Publications of the Depart-ment of Logopedics and Phonetics, N:o 6, University of Oulu, 171-184.

Siponen, Kristiina & Kuure, Olli, 1991: Svenskan som andraspråk hos högstadieelever i Finland och i Sverige [Swedish as a second language among upper grade teenagers in Finland and in Sweden]. In: Ismo Söderling & Jouni Korkiasaari (eds.), Migrationen och det framtida Norden. Migrationsstudier B3. VIII:e Nordiska migrationsforskarseminariet, Hanaholmen, Esbo 1990, Slut-rapport. Migrations-institutet. Åbo, 299-308.

Sivinen, Tuija, 1995: Verbiloppuisesta sanajärjestyksestä keskustelupuheessa [Verb-final word order in talk-in-interaction]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Sivinen, Tuija, 1996: Verbiloppuist lauseet  keskustelupuheessa [Verb-final utterances in talk-in-interaction]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II]. (Kieli 10.) Department of Finnish, University of Helsinki, 109-139.

Soinio, Auli, 1998: Suomenoppijoiden keskustelut kielioppi- ja vuorovaikutusanalyysin kohteena ja syntyperäisten arvioimina [Finnish language learners’ conversations as an object of grammatical and interactional analysis, and evaluated by native speakers]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Sorjonen, Marja-Leena, 1988: Mm ja joo – taustapalautettako vain? [Mm and joo - only backchanneling?]. In: Lea Laitinen (ed.), Isosuinen nainen [Big-mouthed woman]. Helsinki University Press. Helsinki, s. 209-231.

Sorjonen, Marja-Leena, 1989: Vuoronalkuiset konnektorit: mutta [Turn-initial connectors: mutta 'but']. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 162-176.

Sorjonen, Marja-Leena, 1989: Vuoron alun merkityksestä [On the importance of turn-beginning]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 129-146.

Sorjonen, Marja-Leena,1996: On repeats and responses in Finnish conversations. In: Elinor Ochs, Emanuel A. Schegloff & Sandra A. Thompson (eds.), Interaction and grammar. Cambridge University Press. Cambridge, 277-327.

Sorjonen, Marja-Leena, 1997: Recipient activities: particles nii(n) and joo as responses in Finnish conversations. Unpublished doctoral dissertation. Department of TESL/Applied linguistics, University of California, Los Angeles.

Sorjonen, Marja-Leena, 1997: Korjausjäsennys [Repair organization]. In: Liisa Tainio (ed.), Keskustelunanalyysin perusteet [The basics of conversation analysis]. Vastapaino. Tampere, 112-138.

Sorjonen, Marja-Leena, 1999: Dialogipartikkelien tehtävistä [On the use of response words]. Virittäjä, 103:2, 170-194. [Abstract in English].

Sorjonen, Marja-Leena 2001: Simple answers to polar questions: the case of Finnish. In: Elizabeth Couper-Kuhlen & Margret Selting, (eds.): Studies in Interactional Linguistics. Amsterdam: Benjamins.

Sorjonen, Marja-Leena 2001: Responding in conversation. A study of response particles in Finnish. Amsterdam: Benjamins.

Sorjonen, Marja-Leena 2001: Lääkärin ohjeet. In: Marja-Leena Sorjonen, Anssi Peräkylä & Kari Eskola (eds.): Keskustelu lääkärin vastaanotolla. [Conversation in the general practice consultation]. Tampere: Vastapaino, 89–111.

Sorjonen, Marja-Leena, 2002: Recipient activities: the particle "no" as a go-ahead response in Finnish conversations. In: Cecilia E. Ford & Barbara A. Fox & Sandra A. Thompson (eds.), The language of turn and sequence. New York: Oxford University Press,165-195.  

Sorjonen, Marja-Leena & Heritage, John, 1991: And-prefacing as a feature of question design. In: Lea Laitinen, Pirkko Nuolijärvi & Mirja Saari (eds.), Leikkauspiste. Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä [Intersection. Writings on language and people]. Finnish Literature Society.  Helsinki, 59-74.

Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi & Eskola, Kari (eds.), 2001: Keskustelu lääkärin vastaanotolla [Interaction at doctor's consultation]. Tampere: Vastapaino.

Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi, Raevaara, Liisa, Haakana, Markku & Tammi, Tuukka (in press): Discussing the patient's lifestyle in Finnish doctor-patient interactions. In: John Heritage & Douglas Maynard (eds.), Practicing medicine: structure and process in primary care encounters. Cambridge University Press. Cambridge.

See also: Peräkylä, Anssi, Sorjonen, Marja-Leena, Tammi, Tuukka, Haakana, Markku, Raevaara, Liisa, 2001.

Starck, Sanja, 2002: Preferenssi television viihteellisissä keskusteluohjelmissa. [Preference structure in talk shows]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Stirkkinen, Hanna, 1998: Kannanoton tulkinta monenkeskeisessä keskustelussa. [Interpreting an assessment in a multi-party conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Suikkari, Kristiina, see also Siponen, Kristiina.

Suikkari, Kristiina, 1995: Sverigefinsk samtalsstil? [Sweden-Finnish conversational style?] Opublicerad licentiatavhandling i nordisk filologi. Institutionen för tyska, franska och nordiska språk. Uleåborgs universitet.

Suikkari, Kristiina, 1997: Conversational style among bilingual Sweden-Finnish teenagers. In: Ulla-Britt Kotsinas,  Anna-Brita Sten-ström & Anna-Malin Karlsson (eds.), Ungdomsspråk i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet MINS 43. Stock-holm, 223-234.

Suikkari, Kristiina, 1997: Gardering i tvärkulturell kommunikation [Hedges in cross-cultural communication]. In:  Nils Granberg (ed.), Tvärkulturell kommunikation i tid och rum. Rapport från ASLA:s höstsymposium Umeå, 7-9- november 1996. Association Suédoise de Linguistique Appliquée. ASLA:s skriftserie 10, 115-126.

Suikkari, Kristiina, 2000: Karakteristiska drag i sverigefinska och svenska ungdomars samtalsstil [Characteristics in Sweden-Finnish and Swedish teenagers' conversational style]. In: Kyllikki Keski-Raasakka & Pirjo Söderholm (eds.), Svenskan i Finland 5. Joensuu: Joensuu universitet.

Suojala, Marja, 1988: ?Mut se on niinku tavallaan totta siis”. Mielipidekeskustelun varaukset [?But it is in a way kind of true I mean”. Hedging opinions in conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.


bT [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Tahkola, Soili, 2001: Isännöitsijän keskustelijarooli taloyhtiön hallituksen kokouksessa. [Conversational role of a house manager in a meeting of an executive committee of a condominium]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Tainio, Liisa, 1988a: Vallankäytön tutkimisen ongelmia keskustelussa. Näkökulmia keskeyttämiseen [Some problems in studying power in conversation. Aspects on interruption]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tainio, Liisa, 1988b: Valta keskustelussa - voiko sitä tutkia? [Power in conversation - can it be studied?]. In: Lea laitinen (ed.), Isosuinen nainen [Big-mouthed woman]. Yliopistopaino. Helsinki, 198-208.

Tainio, Liisa, 1989: Keskeyttäminen [Interruptig]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja I [Characteristics of Finnish conversation I]. (Kieli 4.) Department of Finnish, University of Helsinki, 177-194.

Tainio, Liisa, 1994: Kannanoton tulkinta keskustelussa[Interpreting an assessment in conversation]. Unpublished licentiate’s thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tainio, Liisa, 1995: The bodily self and the hollow self: Finnish everyday stories about the opposite sex. In: Mary Bucholtz, A. C. Liang, Laurel A, Sutton & Caitlin Hines (eds.), Cultural performances: Proceedings of the Third Berkeley women and language conference 8.-10.4.1994. Berkeley Women and Language Group, University of California, Berkeley, 691-711.

Tainio, Liisa, 1996a: Arkikertomukset kulttuurisen tietämyksen välittäjinä [Everyday stories as a mediator of cultural knowledge]. Naistutkimus/ Kvinnoforskning, 9, 11-29.

Tainio, Liisa, 1996b: Kannanotoista arkikeskustelussa [Assessments in everyday conversation]. In: Auli Hakulinen (ed.), Suomalaisen keskustelun keinoja II [Characteristics of Finnish conversation II]. (Kieli 10.) Department of Finnish, University of Helsinki, 81-108.

Tainio, Liisa, 1996c: Gendered everyday myths in a Finnish conversation: Stories about a first visit to the home of prospective in-laws. In: Natasha Warner et al. (eds.), Gender and belief systems. Proceedings of the Fourth Berkeley women and language conference. Berkeley Women and Language Group, University of California, Berkeley, 729-742.

Tainio, Liisa, 1997a: Preferenssijäsennys [Preference organisation]. In: Liisa Tainio (ed.), Keskustelunanalyysin perusteet [The basics of conversation analysis]. Vastapaino. Tampere, 93-110.

Tainio, Liisa, 1997b (ed.): Keskustelunanalyysin perusteet[The basics of conversation analysis]. Vastapaino. Tampere.

Tainio, Liisa, 1997c: Mä muistan...mä en muista. Muisteluvuoroista arkikeskustelussa. [I remember... I don't remember. Turns of memorizing in everyday conversation]. In: Katarina Eskola & Eeva Peltonen (eds.), Aina uusi muisto. Kirjoituksia menneen elämisestä meissä [Writings about living the past in ourselves]. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja [Publications of the Research center for modern culture] 54, University of Jyväskylä, 289-317.

Tainio, Liisa, 2000: Pariskuntapuhe ja kokemuksen rajat [Couples' talk and the boundaries of experience]. Virittäjä, 104:1, 23-45. [Abstract in English].

Tainio, Liisa, 2001: Puhuvan naisen paikka. Sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä. [The place for a talking woman. Sex/gender as a cultural category in language use.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Tainio, Liisa, 2001: Feministinen keskustelunanalyysi. [Feminist conversation analysis.] In: Mia Halonen ja Sara Routarinne (eds.) Keskustelunanalyysin näkymiä. Kieli 13, Department of Finnish, University of Helsinki, 11-34.

Tainio, Liisa, 2002: Negotiating gender identities and sexual agency in elderly couples' talk. In: Paul McIlvenny (ed.) Talking gender and sexuality. Amsterdam: John Benjamins, 181-206.

Tainio, Liisa, 2003: “When shall we go for a ride?”: A case of sexual harassment of a young girl.  Discourse & Society, 14 (2): 173-190.

Tammi, Tuukka, see also Sorjonen, Marja-Leena,  Peräkylä, Anssi, Raevaara, Liisa, Haakana, Markkku & Tammi, Tuukka (in press).

Tammi, Tuukka, 1996: Asiantuntijan ruokavalio - keskusteluanalyyttinen tutkielma asiantuntijuuden rakentumisesta potilaan ruokailutottumuksista lääkärin vastaanotolla keskusteltaessa [Expert’s diet - constructing the expertice in discussing the patient’s diet]. Unpublished M.A. thesis. Department of Sociology, University of Tampere.

Tamminen, Mari, 1995: Asiakas suunnittelutyöryhmän keskustelussa [Client participating in the discussion of a planning committee]. Unpublished M.A. thesis. Departmen.of Languages and Communication, Helsinki School of Economics and Business Administration.

Tapaninen, Terhi, 1999: Itselle ja toiselle suunnatut sanahaut pohjoismaisten suomenoppijoiden puheessa [Word searches directed to self and the other in the speech of  Finnish language learners from Nordic countries]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tarvainen, Terhi, 1997: Demonstratiivipronominit radiohaastattelussa: tämä ja se NP.n määritteenä [Demonstrative pronouns in a radio interview: tämä ‘this’ and se ‘that’ as NP’s determinants]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tekoniemi, Outi, 1998: Puhuttelu ja huomionkohdistimet lapsen ja isän välisessä keskustelussa [Addressing and   focus markers in a conversation between a child and his father]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tiainen, Outi,1998: Referenttien kuljettaminen diskurssissa [Reference-tracking in discourse]. Virittäjä, 102:4, 498-528. [Abstract in English].

Tiisala, Hanna, 2003: Institutionaalisen keskustelun koherenssi. [Coherence in an institutional dialogue]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tiittula, Liisa, 1987: Wie kommt man zu Wort? Zum Sprecherwechsel im Finnischen unter fremdsprachendidaktischer Fragestellung [How one comes to talk? Turn taking in the framework of teaching Finnish as a foreign language]. Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 19 [Working papers on German as a foreign language 19]. Frankfurt/M: Lang.

Tiittula, Liisa, 1991: Gesprächsverhalten in Verhandlungen: Anmerkungen zu den "monologischen Finnen" [Styles of negotiation: notes of the ?monological Finns”]. In: Ewald Reuter (ed.), Wege der Erforschung deutsch-finnischer Kulturunterschiede in der Wirtschaftskommunikation [Ways of studying cultural differences between German and Finnish business communication]. Publikationsreihe des Sprachenzentrums der Universität Tampere 3/1991, 60–74.

Tiittula, Liisa, 1993a: Metadiskurs. Explizite Strukturierungsmittel im mündlichen Diskurs [Metadiscourse. Explicit construction of structure in spoken discourse]. Papiere zur Textlinguistik [Papers in textlinguistics], 68, Hamburg: Buske.

Tiittula, Liisa, 1993b: Geneerisyys ja yleistäminen puhutussa diskurssissa [Generity and generalizing in spoken discourse]. In: Matti K. Suojanen & Auli Kulkki-Nieminen (eds.), 19. Kielitieteen päivät Tampereella 8.-9.5.1992. (Folia Fennistica & Linguistica 19.) Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja [Publications of the Department of Finnish language and general linguistics, University of Tampere] 16, 331–344.

Tiittula, Liisa, 1994a: Verständigungsprozeduren in interkulturellen Verhandlungen [Procedures of understanding in intercultural negotiation]. In: Theo Bungarten (ed.), Sprache und Kultur in der interkulturellen Marketingkommunikation [Language and culture in intercultural marketing communication]. Beiträge zur Wirtschaftskommunikation, Bd. 11 [Issues on business communication, No. 11] . Tostedt: Attikon. 215–230.

Tiittula, Liisa, 1994b: Stereotype in der internationalen Geschäftskommunikation [Stereotypes in international business communication]. In: Theo Bungarten (ed.),  Sprache und Kultur in der interkulturellen Marketingkommunikation [Language and culture in international business communication]. Beiträge zur Wirtschaftskommunikation Bd. 11. [Issues on business communication]. Tostedt: Attikon. 203–214.

Tiittula, Liisa,  1995: Stile in interkulturellen Begegnungen [Styles in intercultural encounters]. In: Gerhard Stickel (ed.), Stilfragen [Questions on style]. Institut für deutsche Sprache, Jahrbuch 1994 [Institute of German language, Yearbook 1994]. Berlin: de Gruyter. 198–224.

Tiittula, Liisa, 1997: Stile der Konfliktbearbeitung in Fernsehdiskussionen [Styles of conflict treatment in television discussions]. In: Margret Selting & Barbara Sandig (eds.), Sprech- und Gesprächsstile[Styles of talk and conversation]. Berlin: de Gruyter. 371–399.

Tiittula, Liisa, 1999: "Te ette edelleenkään vastaa kysymykseen." Havaintoja television vaaliohjelmista [?You are still not answering the question.” Notes on television debates preceding the elections]. Kielikuvia, 2, 15–19.

Tiittula, Liisa,  2000: Euro: pro und contra. Finnische und deutsche Argumentationsstile am Beispiel von Fernsehdiskussionen [Finnish and German argumentation styles -  television discussions as an example]. In: Rolf Ehnert (ed.), Wirtschaftskommunikation kontrastiv [Contrastive studies on business communication]. Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache 67 [Working papers on German as a foreign language]. Frankfurt/M.: Lang. 63–92.

Tiittula, Liisa, 2001a: Adressierung in deutschen und finnischen öffentlichen Diskussionen [Addressing in German and Finnish public debates]. In: Lüger, Heinz-Helmut (ed.), Höflichkeitsstile [Forms of politeness]. Frankfurt/M.: Lang. 277-294.

Tiittula, Liisa, 2001b: Normen und Normvorstellungen in deutschen und finnischen Fernsehdiskussionen [Norms and conception of norms in German and Finnish television debates]. In: Breuer, Ulrich & Korhonen, Jarmo (eds.), Mediensprache Medienkritik [Language of media media criticism]. Frankfurt/M.: Lang. 253-271.

Tiittula, Liisa, 2001c: Formen der Gesprächssteuerung [Forms of controlling conversation]. In: Brinker, Klaus & Antos, Gerd & Heinemann, Wolfgang & Sager, Sven F. (eds.), Linguistics of text and conversation. An international handbook of contemporary research, Vol. 2. Berlin/New York: de Gruyter. 1361-1374.

Tiittula, Liisa, 2001d: Argumentationsstile in deutschen und finnischen Fernsehdiskussionen. [Styles of argumentation in German and Finnish television debates]. In: Jakobs, Eva-Maria & Rothkegel, Annely (eds.), Perspektiven auf Stil [Perspectives on style]. Reihe Germanistische Linguistik 226. Tübingen: Niemeyer. 205-227.

Tiittula, Liisa, 2002: Der finnische Präsidentschaftsstil. Beobachtungen zu Wahldiskussionen. [ The Finnish presidential style. An analysis of pre-election debates .] In: Inken Keim & Wilfried Schütte (eds.), Soziale Welten und kommunikative Stile. Festschrift für Werner Kallmeyer zum 60. Geburtstag. Studien zur deutschen Sprache, Bd. 22. Narr, Tübingen, 425–444.

Tiittula, Liisa, Reuter, Ewald & Schröder, Hartmut, 1991: Zur Erforschung von Kulturunterschieden in der internationalen Wirtschaftskommunikation [Studying cultural differences in international business communication]. In: Bernd-Dietrich Müller (ed.), Interkulturelle Wirtschaftskommunikation [Intercultural business communication]. Studium Deutsch als Fremdsprache – Sprachdidaktik Bd. 9 [Studies on German as a foreign language - Language didactics]. München: Iudicium Verlag. 93–121.

See also Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa, 2000: (For the full reference look under 'Nuolijärvi' as bibliography entry.)

See also Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa, 2001: (For the full reference look under 'Nuolijärvi' as bibliography entry.)

Timonen, Auli, 1989: Havaintoja puheterapeutin ja lapsiasiakkaan välisistä keskusteluista [Observations of conversation between child client and speech therapist]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics,  University of Helsinki.

Timonen, A. see Silvast, Minna, A. Klippi, A. Timonen & T. Hakala 1990.

Torpo, Lotta, 1998: Aerobic-tuntien direktiivit [Directives in an aerobic class]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tuppurainen, Hanna, 1991: Kieltojen merkitys ja käyttö keskustelussa [The meaning and use of negation in conversation]. Unpublished licentiate’s thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Turkia, Niina, 2003: Tehtävän suorittamisen toimintajaksoja pienryhmätyöskentelyssä peruskoulun vuosiluokilla 8 ja 9. [Action sequences while delivering a task in small groups in 8th  and 9th grade in elementary school]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Tykkyläinen, Tuula, 1992: Conversational characteristics of closed head injury patients five years after trauma. In: R. Aulanko & M. Lehtihalmes (eds.), Studies in Logopedics and Phonetics 3. Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki, Series B: Phonetics, Logopedics and Speech Communication 4, 253-266.

 

bU [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Uihero, Auli, 2003: Toimittajien kysymysstrategiat kahdessa television haastatteluohjelmassa. [Reporter's questioning strategies in two TV -talk shows]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.


bV,W [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Vaara, Tiina, 2003: Kysymisen harjoitteleminen afasiaryhmäkeskustelussa. [Training to ask questions in aphasic group conversation]. Unpublished M.A. thesis. Department of Phonetics, University of Helsinki.

Vahtola, Johanna, 2003: "Kommentoikaa, vastatkaa, kertokaa kantanne!"  Sähköpostikeskustelun analyysia. [An analysis of E-mail conversations].Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Vaittinen, Helena, 1999: Se sano- se ei ehtinys sanov vaan heti kuulu /hik: eri-ikäisten lasten referointitavoista [On ways of summarizing in the speech of children of different ages]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Vehviläinen, Sanna, see also Peräkylä, Anssi & Vehviläinen, Sanna 1999.

Vehviläinen, Sanna, 1996: Osallistujakehys psykodraaman vuorovaikutuksessa: etnometodologinen tarkastelu [Participation framework in psychodrama interaction – an ethnomethodological study.]. In: Sosiologia [Sociology], 33:2, 103-113. [Abstract in English].

Vehviläinen, Sanna, 1999: Structures of counselling interaction: a conversation analytic study of counselling encounters in career guidance training. Unpublished doctoral dissertation. Department of Sociology, University of Helsinki.

Vehviläinen, Sanna, 2000: Keskustelunanalyysia ohjausvuorovaikutuksesta: esimerkkinä opiskelijan huolten käsittely. [Educational counselling and conversation analysis. An example of troubles-talk in counselling.] In: J. Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar (eds.), Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. Jyväskylä: PS-Kustannus Oy.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Ohjaus vuorovaikutuksena. [Educational counselling as interaction.] Helsinki: Gaudeamus.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Evaluative advice in educational counselling: the use of disagreement in the 'stepwise entry' to advice. Research on Language and Social Interaction, 34:3, 371-398.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Neuvon pidättäminen neuvonpyynnön jälkeen - merkkejä ohjauksellisuudesta ja itseohjautuvuus-ihanteesta keskustelussa. [Refraining from advice giving after a request for advice.] Aikuiskasvatus, 3, 204-214.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Counsellors' responses to students' troubles-talk in counselling encounters in Finnish career guidance training. In: Seltzer, M.; Kullberg, C., Olesen, S. P., & Rostila, I. (eds.), Listening to the Welfare State.  Aldershot: Ashgate, 2001.

Vehviläinen, Sanna, 2001: Neuvomisen ongelmia ja ratkaisuja - vertaileva näkökulma. [About problems and solutions to them in advice giving – comparative analysis.] In: Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana & Liisa Raevaara. (eds.), Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Finnish Literature Society].

Vehviläinen, Sanna, 2001: Structures of counselling interaction in career guidance training: findings, critiques and consequences. In: S. Kontiainen & K. E. Nurmi (eds.), Effectiveness of Adult Education. Historical and Evaluative Studies in Finland. Helsinki: University of  Helsinki, Department of Education.

Vehviläinen, Sanna,  2002: Potilaan välittömän tunteen topikalisointi psykoanalyysivuorovaikutuksessa. [Topicalizing the patient’s immediate emotions in psychoanalytic interaction.] In: Anna Mauranen & Liisa Tiittula (eds.), Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä. AFinLA:n vuosikirja n:o 60. Jyväskylä: Suomen Soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLa.

Vehviläinen, Sanna,  2003: Avoiding providing solutions: orienting to the ideal of student's self-directedness in counselling interaction. Discourse Studies, 5:3.

Vehviläinen, Sanna, 2003: Preparing and delivering interpretations in psychoanalytic interaction. TEXT, 23:4.

Vehviläinen, Sanna & Peräkylä, Anssi, 1999: Vuorovaikutustutkimus ja vuorovaikutusideologiat. [Interaction studies and interaction ideologies.] Psykologia, 99:5-6, 329-342.

Vetsch-Löyttyniemi, Päivi, 1989: Välikielinen kerronta ja aikaan viittaaminen [Narration and temporal reference in interlanguage]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Vierijärvi, Hanna, 1999: Vierusparien ja toimintajaksojen rakentuminen yhteistyönä äidin ja vauvan välisessä varhaisessa vuorovaikutuksessa. [Co-constructing adjacency pairs and action sequences in early mother-child interaction]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Viinisalo, Marjo, 1995: Ymmärtämisen osoittaminen kielikylpypäiväkodissa. Miten 5 - 6 -vuotiaiden suomenkielisten lasten ruotsin kielen ymmärtäminen ilmenee päiväkodin arkitilanteissa? [Showing understanding in immersion kindergarten. How do 5 - 6 year old Finnish-speaking children show understanding of Swedish in everyday interaction with Swedish-speaking teachers?] Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Viitaniemi, Nana 1997: Topiikin vaihtuminen TV-keskustelussa. [Topic changes in TV debate]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Vilkuna, Maria, 1997: Into and out of the standard language: the particle ni in Finnish. In: Jenny Cheshire & Dieter Stein (eds.), Taming the vernacular. London: Longman. 51-67.

Virtanen, Leena, 1992: Varausten käyttö muodollisissa keskustelutilanteissa. [Reservations in formal discussions]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Tampere.

Vuorela, Aino, 1989: Hoiva-ainekset lemmikkieläimelle puhutussa kielessä [Elements of baby-talk in talk directed to pets]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

Vuontisjärvi, Nina, 2001: - Jep? Palvelutilanteissa käytettäviä tervehdys- ja hyvästelyfraaseja. [Greetings in service encounters]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, Saami and Logopedics, University of Oulu.

Wesanko, Jenny, 1999: Katseet vierustovereiden keskustelussa[Gazes in a conversation between people sitting next to each other]. Unpublished M.A. thesis. Department of Finnish, University of Helsinki.

 

bY [ABDEFGHIJKLMNOPRSTUVWY]

Yli-Luukko, Eeva, 2001: Yläsatakuntalainen intonaanitokuvio. [Intonation pattern in upper Satakunta.] Virittäjä, 105:2.

a To the beginning of this page


URL http://www.ofti.se/bibl/finland-fi.shtml