Bibliography on Talk and Interaction in Scandinavia


FINLAND (Swedish)

[ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

bA

Ahonen, Hannele, 1993: Att ställa frågor i ett samtal [Asking questions in a conversation].
Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Ahti, Jonna, 2001: Chattandet som kommunikationsform. Om språkliga drag i finlandssvenska ungdomars diskussioner på Internet [Chatting as a form of communication. On linguistic features in Finland Swedish conversations on the Internet]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Ahti, Jonna, 2002: Chattandet som kommunikationsform. I: Språkbruk 4/2002. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken. Helsingfors. S. 12-14.


bB [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Bister, Melina, 1999: Om skrattets funktioner i två ungdomsintervjuer [On laughter in two interviews of young people]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Bister, Melina, 2002: *här kommer di här fördomarna in* : om skratt och common ground i två ungdomsintervjuer [On laughter and common ground in two interviews of young people]. I: Lehti-Eklund, Hanna (red.), Samtal och interaktion. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:22. Helsingfors. S. 9-39.


bF [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Fant, Clary, 1995: Kommunikation och ledarskap. Oenighet i samtal mellan chef och medarbetare. [Communication and management. Disagreement in talk between managers and their staff.] I: Ann-Marie Ivars m.fl. (utg.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press. Lund, 93–103.

Forsblom-Nyberg, Ylva, 1993: De här e ju gott för fan. Om komplimanger i vardagliga samtal. [On compliments in everyday conversation.] I: Veikko Muittari & Matti Rahkonen (red.), Svenskan i Finland 2. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet. Jyväskylä, 19–39.

Forsblom-Nyberg, Ylva, 1995: Samtal som transkription. [Conversation as transcription]   I: Folkmålsstudier 36, 53-74.

Forsman, Liselott, 1995: De va en gång ja kommer ihåg: berättelser och andra narrativa framställningar i en informell intervju. [Narratives of different kinds in an informal interview.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Insitutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Forsskåhl, Mona, 1999: "A szleng meghatározásáról" [On the definition of slang]. I: Anna Fenyvesi, Tamás Kis, Judity Szilvia Várnai (Eds), Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról, Szlengkutatás 3. Debrecen, Ungern.

Forsskåhl, Mona, 2000: "Engelska inslag i två finlandssvenska bordsrollspel" [English contributions in two Finland Swedish role-play conversations]. I: Kotsinas, Ulla-Britt, Stenström, Anna-Brita, Drange, Eli-Marie
(red.), Ungdom, språk och identitet. Rapport fra et nettverksmøte. Nord 1999:30. Nordisk Ministerråd, København.

Fremer, Maria, 1996: Personlig referens i servicesituationer: svenska och finska samtal från Helsingfors, Stockholm och Uppsala i en jämförande analys. [Personal reference in service encounters: a comparative analysis of Swedish and Finnish conversations from Helsinki, Stockholm and Uppsala.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Fremer, Maria, 1997: Indirekt personlig referens i servicesamtal. [Indirect personal refence in service encounters.] I: Saara Haapamäki (red.), Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3, 51-63.

Fremer, Maria, 1998: Så va ja helt @UÄ::::@. Dramatiserade sekvenser i ungdomssamtal. [Dramatized sequences in conversations between young people.] I: Hanna Lehti-Eklund, Merete Mazzarella & Mirja Saari (red.). Samtalsstudier, 57-70.

Fremer, Maria, 1998: Tilltal och omtal i samtal [Talking to and about somebody]. Språkbruk 1998:2. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån. Forskningscentralen för de inhemska språken. Helsingfors. S. 10-17.

Fremer, Maria, 1999: Du som generisk referens i samtal. [Du 'you' as generic reference in conversations.] I: Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén & Lena Rogström (red.), Svenskans beskrivning 23. Lund University Press. Lund, 116-124.

Fremer, Maria, 2000a: Finska, engelska och slang i helsingforssvenskt ungdomsspråk [Finnish, English and slang in Swedish used by young people in Helsinki]. I: Kotsinas, U-B m.fl. (red.), Ungdommers språkmøter. Nord 2000:26. s. 66-75.

Fremer, Maria, 2000b: Va e du då - generiskt du hos ungdomar och vuxna talare [The generical du used by young people and adults]. I: Kotsinas, Ulla-Britt, Stenström, Anna-Brita, Drange, Eli-Marie (red.): Ungdom, språk och identitet. Rapport fra et nettverksmøte. Nord 1999:30. Nordisk Ministerråd, København.


bG [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Green-Vänttinen, Maria, & Londen, Anne-Marie & Lehti-Eklund, Hanna 1992: De ha nog vimla hit å dit liksom i live. Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal [Structural features and individual voices in a radio conversation]. Språk och stil 1/1991. S. 7-88.

Green-Vänttinen, Maria, 1993: Jå och mm - uppbackningar i samtal. [Jå and mm-acknowledgement tokens in conversation.] Opublicerad licentiatavhandling i nordiska språk.

Green-Vänttinen, Maria, 1995: Uppbackningar i samtal ? funktion och frekvens. [Acknowledgement tokens in conversation - function and frequency.] I: Jan Lindström & Mirja Saari (red.), Svenskan i Finland 3. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Ann-Marie Ivars och Mirja Saari B:16. SiF-rapport 3. Helsingfors, 77-93.

Green-Vänttinen, Maria, 1998: Ifyllnad i samtal. [Completion in conversation.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Ann-Marie Ivars och Mirja Saari B:19. Helsingfors, 71-80.

Green-Vänttinen, Maria, 1999: Icke-stödjande uppbackningar i samtal. [Disaffiliating acknowledgement tokens in conversation.] I: Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén & Lena Rogström (utg.), Svenskans beskrivning 23. Lund University Press. Lund, 125-133.

Green-Vänttinen, Maria, 2001: Lyssnaren i fokus. En samtalsanalytisk studie i uppbackningar [The listener in focus. CA study on acknowledgement tokens]. (Diss.) Studier i nordisk filologi 79, utgivna genom Anne-Marie Ivars. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Guldbaek-Ahvo, Karin, 2001: det er jo lidt traels men alli:vel alså. En konversationsanalytisk analyse af den danske diskurspartikel al(t)så, dens funktion samt position i turen og turenheden [CA analysis of the Danish discourseparticle al(t)så]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.


bH [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Haaranen, Susanna, 1993: Könsskillnader i språket: gymnasisters och yrkesskolelevers samtalsstil [Gender differences in conversations of high school and vocational school students]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Haikala, Laura, 2000: Lärarresponser i klassrumsinteraktion. En samtalsanalytisk studie [Teacherresponses in classroom interaction]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Hakulinen, Auli & Keevallik Eriksson, Leelo & Lindström, Jan, 2003: Kuule, kule, hördu. Projicerande praktiker i finska, estniska och svenska samtal. [Projecting practices in Finnish, Estonian, and Swedish conversations.]  In: Bengt Nordberg et al. (eds.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.). Uppsala, 199-218.

Hasanen, Liisa, 2001: Användningen av partiklar i samtal mellan andraspråksinlärare. En analys av uppbackningar, svarsord och samtalsreglerande signaler [Use of particles in conversations between second language speakers]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Heino, Annamari, 1998: Samtidigt tal i ett flerpartssamtal. [Overlapping talk in a multi-party conversation.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Helling, Erika, 1993: Frågor om gräl - frågor i gräl: en analys av frågesatsens funktioner i litterära samtal. [An analysis of the functions of the interrogative clause in literary discourse.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Helling, Erika, 1995: Frågan som strategi i argumentativa sekvenser. [The question as a strategy in argument sequences.] I: Ann-Marie Ivars m.fl. (utg.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press. Lund, 131?-40.

Hilmisdóttir, Helga, 1999: "Da er alveg gedveikt sko." En funktionell analys av den isländska diskurspartikeln sko. [A functional analysis of the Icelandic discourse particle sko.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Häkkinen, Pia, 2001: Skratt och gester i ett TV-program med ungdomar. [Laughter and gestures in a TV-show for young people]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Höckerstedt, Leif, 1998: Finlandssvensk slang och rikssvensk. [Finland Swedish slang and Swedish]. I: Folkmålsstudier 38. S. 75-110.


bK [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Kalin, Maija 1995. Coping with problems of understanding. Repair sequences in conversations between native and non-native speakers. (Diss.) University of Jyväskylä, Studia philologica jyväskylänsia 36.

Kaljunen, Tiina, 1998: Hej, hur står det till?: om samtalsregler i två av B-svenskans läroboksserier för grundskolan [On conversation rules in two textbook series in Swedish]. Opublicerad pro gradu-avhandling i svenska. Institutionen för främmande språk. Joensuu universitet.

Keinonen, Sini, 1998: Pragmatiska drag i Stockholmssvenskan med utgångspunkt i Anderssonskans Kalle av Emil Norlander. [Pragmatic features in the Stockholm Swedish with Anderssonskans Kalle by Emil Norlander as a point of departure.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Kolehmainen, Mari-Minna, 1993: Kvinnlig och manlig samtalsstil i Ingmar Bergmans Ansikte mot ansikte. [Gender differences in conversation in Ingmar Bergmans Ansikte mot ansikte.] Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk. Uleåborg universitet.

Koskinen, Marjut, 1996: Språkliga uttryck i samtalssituationer i läroboksserien Bästis. [Linguistic expressions in conversational situations in textbook series Bästis.] Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordisk filologi. Åbo universitet.

Kovalainen, Tiina, 1996: Skiljer Sverige och Finland sig kulturellt och kommunikativt? Kultur och samtalsstrategier i språkprogrammen Chansen och Svedomani [Differences in culture and in communication strategies in two Swedish and Finland Swedish language programs]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för tyska, franska och nordiska språk. Uleåborg universitet.


bL [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Leham, Barbara, 1993: "Fippa en tobak" - om samtalsstilen på en skolgård [On conversational style on a school yard]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Lehti-Eklund, Hanna, 1988: Om konnektiva adverb i nysvenska [On connective adverbs in Swedish today]. I: Petterson, Gertrud (red.), Studier i svensk språkhistoria. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 41. S. 185-194.

Lehti, Eklund, Hanna & Cantell, Ilse &Nyholm, Leif, Salokivi, Jouni (red.) 1989: Helsingforsslang nu. En skolenkät 1988 [Helsinki slang today]. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:12.

Lehti-Eklund, Hanna. 1991a: Iakttagelser av syntaxen i samtal. [Observations on syntax in conversation.] I: Svenskans beskrivning 18. Lund University Press. Lund, 218-227.

Lehti-Eklund, Hanna & Anne-Marie Londen. 1991b: Everyday Conversation and Institutional Talk: Presentation of a Project. I: Jussi Niemi (ed.), Papers from the 18th Finnish Conference of Linguistics. Joensuu: Joensuun yliopisto, 153-163.

Lehti-Eklund, Hanna & Londen, Anne-Marie & Green-Vänttinen, Maria 1992a: De ha nog vimla hit å dit liksom i live. Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal [Structural features and individual voices in a radio conversation]. I: Språk och stil 1. S. 7-88.

Lehti-Eklund, Hanna, 1992b: Om semantisk förändring hos grammatiska markörer i svenskan [The semantic change of grammatical markers in Swedish]. I: Louis-Jensen, Jonna & Jóhen Hendrik W. Poulsen (ed.), The Nordic Languages and Modern Linguistics 7. Tórshavn: Foroya Fródskaparfelag and Contributors. S. 359-367.

Lehti-Eklund, Hanna, 1992c: Användningen av partikeln nå i helsingforssvenska samtal. [The use of the particle nå in Swedish conversations in Helsinki.] I: Staffan Hellberg m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 19. Lund University Press. Lund, 174-184.

Lehti-Eklund, Hanna, 1993: Användningen av då i historiskt och nusvenskt perspektiv. [The use of då in a historical and modern Swedish perspective.] I: Ann-Marie Ivars m. fl. (red.), Språk och social kontext. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur B:15. Helsingfors, 29-48.

Lehti-Eklund, Hanna, 1997: alltså som diskurspartikel. [alltså as a discourse particle.] I: Haapamäki, S. (red.), Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3. SiF-rapport 4. Åbo, 75-83.

Lehti-Eklund, Hanna under medverkan av Merete Mazzarella och Mirja Saari (red.) 1998: Samtalsstudier. [Studies in conversation.] Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet (NordHU) B:19.

Lehti-Eklund, Hanna, 1999: Om språkbadssamtal i Helsingforsregionen. [Conversations in Swedish immersion classes in the Helsinki area.] I: Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén & Lena Rogström (utg.), Svenskans beskrivning 23. Lund University Press. Lund, 207-214.

Lehti-Eklund, Hanna, 2002a: Dictoglossamtal som övningsform i svenska språkbadsklasser [Dictogloss conversations as a form of exercise in Swedish immersion classes]. I: Lehti-Eklund, Hanna (red.), Samtal och interaktion. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och för nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:22. Helsingfors. S. 69-148.

Lehti-Eklund, Hanna, 2002b: Om att som diskursmarkör [On att as a discourse marker]. I: Språk och stil 11, 81-118.

Lehti-Eklund, Hanna (u.u.): The Grammaticalization of alltså and således, two Swedish Conjuncts, Revisited. Accepted for publication in Cuyckens, Hubert & Taylor, John (eds.), Cognitive Perspectives on Lexikal Semantics. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lehtonen, Outi, 1991: Om samtidigt tal. [On overlapping talk.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Leppänen, Vesa, 2002: Telefonsamtal till primärvården, Lund: Studentlitteratur.

Leväinen, Jouko, 1960: Om samtalsspråket i Strindbergs produktion [On conversations in the production of August Strindberg]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Lindholm, Camilla, 1995: Innehållslös kommunikation? En studie i dialogen i Per Gunnar Evanders roman Måndagarna med Fanny. [Communication without content? A study of the dialogue in Per Gunnar Evander's novel Måndagarna med Fanny.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Lindholm, Camilla, 1997: så du ha gjort allt va du kan nästan. Omformuleringar i samtal mellan läkare och patient. [Formulations in doctor?patient interaction.] I Saara Haapamäki (red.), Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi 3. SiF-rapport 4. Åbo, 85-100.

Lindholm, Camilla. 1998: Hur e de me sömnen - Om bruket av en frågekonstruktion i läkar-patientsamtal. [On the use of the question format hur e de me X in doctor-patient interaction.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.) Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19, 139-146.

Lindholm, Camilla, 1999a: Hur ämnen behandlas som känsliga i samtal mellan läkare och patient. [How topics are treated as sensitive in doctor-patient interaction.] I: Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén & Lena Rogström (utg.), Svenskans beskrivning 23. Lund University Press, 226-235.

Lindholm, Camilla, 1999b: Frågor och responser i läkare-patientsamtal. [Questions and responses in doctor?patient interaction.] Opublicerad licentiatavhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Lindholm, Camilla, 2000a. nå hu ha utvecklingen vari sen då? Bruket av partiklarna nå och då i frågor ställda av läkaren [On particles nå and då in questions asked by a doctor]. I Svenskan i Finland 5. Föredrag vid femte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. S. 126-138.

Lindholm, Camilla, 2000b. men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren [When the patient asks the doctor questions]. I: Svenskans beskrivning 24. Tillgänglig på Internet på adressen http://www.ida.liu.se/ext/epa/arch/ecp/006/

Linell, P., Hofvendahl, J. & Lindholm, Camilla, 2001. Multi-unit question turns in institutional interactions: Structures and communicative functions. Submitted to Text.

Lindholm, Camilla, 2002. Vuorovaikutusta instituutiossa [Institutional interaction]. Recension av: Johanna Ruusuvuori, Markku Haakana & Liisa Raevaara (toim.): Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia, 2001). I: Virittäjä 4/2002.

Lindholm, Camilla, 2003. Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkar-patientsamtal [Questions in practice. Multi-unit question turns in doctor-patient interaction]. Manus till doktorsavhandling i nordiska språk.

Lindholm, Camilla & Lindström, Jan, 2003. Dislokationer och fristående topiker.Två annexkonstruktioner i talad svenska [Dislocations and hanging topics. Two extraposed constructions in spoken Swedish]. Accepted for publication in Svenskans Beskrivning 26.

Lindström, Jan, 1994: Om engagemang i tal och skrift [On involvement in speaking and writing]. I: Folkmålsstudier 35. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Helsingfors. S. 95-138.

Lindström, Jan, 1996: Njae...problem och problem. Om x och x-responser i svenskan [Why...problems and problems. On x-and-x-responses in Swedish]. I: Ivars, Anne-Marie m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press.Lund. S. 181-190.

Lindström, Jan, 1997: En fet snubbe? - Fet och fet. En dialog i fokus. [A fat guy? - Fat and fat. A dialogue in focus.] I: Marianne Blomqvist (red.), Ord och några visor (tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997). Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:18. S. 169-173.

Lindström, Jan, 1998: Dillar å dillar å dallar. Treledad reduplikation i samtal och litteratur. [Three parted reduplication in conversations and literature.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19. S. 147-154.

Lindström, Jan, 2000: Hälsning, tack, avsked. Artighetsfraser in institutionella samtal. [Polite phrases in institutional dialogue.] In: Kyllikki Keski-Raasakka & Pirjo Söderholm (eds.), Svenskan i Finland 5. Joensuu: Joensuu universitet, 138-149.

Lindström, Jan, 2001a: Inner and outer syntax of constructions: The case of the x och x construction in Swedish. (Paper presented in the panel on Pragmatic aspects of frame semantics and construction grammar, 7th International Pragmatics Conference, Budapest July 9-14 2000.) Available as PFD at WWW: http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/texter.html

Lindström, Jan, 2001b: Keskusteluvuorojen rakenteen kuvaaminen ruotsin kielessä [Description of the structure of turns in conversation in Swedish]. I: Sulkala, Heleena & Nissilä, Leena (red.), XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.-20.5.2000 [XXVII Finnish Linguistic Conference held in Oulu, May 19-20 2000]. S. 161-170.

Lindström, Jan, 2001c: Testing Östman: Iconicity and polite routines in Swedish. In: Pragmatics, Implicitness, Constructions. Festskrift till prof. Jan-Ola Östman. Helsinki, 276-284.

Lindström, Jan, 2002a: Förfältet i talad svenska: en skärningspunkt mellan grammatik och interaktion. [The pre-front field in spoken Swedish: an intersection between grammar and interaction.] I: Sundman, Marketta & Londen, Anne-Marie (red.), Svenskans beskrivning 25, Nordisk filologi, Åbo universitet. S. 142-153.

Lindström, Jan, 2002b: Grammar in the service of interaction: exploring turn construction in Swedish. Ms., a revised version of the paper at ICCA-02, Copenhagen May 18, 2002.
<http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/pdf/Lindstrom-J_Grammar-in.pdf>.

Lindström, Jan, 2002c: Från satsschema till turschema? Förfältet i fokus. [From clause chart to turn chart? The pre-front field in focus.] I: Språk & Stil 11 NF (2001). S. 25-80. Available as PFD at WWW: http://www.tema.liu.se/tema-k/gris/texter.html

Lindström, Jan, 2003a: Turövergångsområdet i fokus. Ett försök att (be)gripa yttrandesyntaxen. [Turn transition space in focus. Trying to understand the syntax of utterances.] I: Sorvali, Irma & Paula Rossi (red.), Svenskan i Finland 7. [Papers from the Seventh Swedish Language in Finland Conference, Oulu 19-20 April, 2002.] (Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora, B 49.) Oulu University Press. Oulu. Available as PFD at WWW: (choose"sektionsföredrag"): http://herkules.oulu.fi/isbn9514269233/isbn9514269233.pdf

Lindström, Jan, 2003b. Recension av Jakob Steensig: Sprog i virkeligheden. [Review article.] In: Folkmålsstudier, 42, 171-182.

Lindström, Jan, 2003c: Syntaksia suomenruotsalaisittain. [Syntactic features of Finno-Swedish.]. Virittäjä, 107:4, 545-567. [Abstract in English]

Lindström, Jan & Fremer, Maria, 2003: God morron alla nordister. Den första minuten under föreläsningar. [The first minute of lectures.] In: Nordiska Språk. <http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords/2003/lindstromfremer.php3>.

Lindström, Jan & Londen, Anne-Marie, 2001:. men att de öppnades ju en ny värld för mej. Kombinationen men att - en ovårdad och onödig finlandssvensk variant? [The compound conjunction men att - a vulgar and unnecessary Finland Swedish variant?] I: Nordman, Marianne m.fl. (red.), Svenskan i Finland 6. Vasa universitet. S. 104-116.

Lindström, Jan & Wide, Camilla, 2001: Perfekt med explicit dåtidsbestämning [Swedish perfect tense with an explicit anchoring in the past]. In: Jönsson, Linda et al. (eds.), Svenskans beskrivning 24. Linköping Electronic Conference Proceedings. <http://www.ida.liu.se/ext/epa/arch/ecp/006/013/paper.pdf>.

Londen, Anne-Marie, 1991a: Sori nu att ja här i snagakön talar svenska. Om direkta citat i samtal. [On direct quotations in conversation.] I: S. Fries m.fl. (utg.), Stilistik och finlandssvenska. NORDSVENSKA. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet, 112-125.

Londen, Anne-Marie, 1991b: Intervju eller samtal? Försök till karakteristik av ett direktsänt radiosamtal. [Interview or conversation? Characteristics of a radio conversation broadcast live.] I: Anne-Marie Londen m.fl. (red.), Journalistik, kommunikation och utbildning. Meddelanden från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 21, 111-129.

Londen, Anne-Marie, 1991c: Om deltagarroller och topikutveckling. [On participant roles and topic development.] I: Mats Thelander m.fl. (utg.), Svenskans beskrivning 18. Lund University Press. Lund, 238-247.

Londen, Anne-Marie, Lehti-Eklund, Hanna & Green-Vänttinen, Maria, 1991d: De ha nog vimla hit å dit liksom i live. Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal. [Structural features and individual voices in a radio conversation.] I: Språk och Stil 1, 7-88.

Londen, Anne-Marie, 1992: Janni kom ju dit kom int han. Om att minnas tillsammans - några preliminära iakttagelser. [Remembering past events? Some preliminary observations.] I: Staffan Hellberg m.fl. (utg.), Svenskans beskrivning 19. Lund University Press. Lund, 195-205.

Londen, Anne-Marie, 1993a: Svenska samtal i Helsingfors. En presentation av ett pågående projekt. [Conversations in Swedish in Helsinki?a presentation of an ongoing project.] I: Veikko Muittari & Matti Rahkonen (red.), Svenskan i Finland 2. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet 9. Jyväskylä, 133-156.

Londen, Anne-Marie, 1993b: Monika har en så vacker azalea. Om situationsrelaterade yttranden i vardagliga samtal. [On local sensitivity in everyday conversation.] I: Ann-Marie Ivars, m.fl. (red.), Språk och social kontext. NordHU B: 15. Helsingfors, 69-86.

Londen, Anne-Marie. 1994a: Three-partedness as a structural principle in conversation. I: Jens Allwood m.fl. (eds.), Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and the VIIIth conference of Nordic and general linguistics, vol. 2. Göteborg. 275-286.

Londen, Anne-Marie, 1994b: So what else is new. Om samtalsstilen under en herrmiddag. [On the conversational style of a male dinner.] Föredrag vid Stilsymposiet i Göteborg, maj 1992. Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet, 181-205.

Londen, Anne-Marie, 1995: Samtalsforskning: en introduktion. [Conversation analysis: an introduction.] I: Folkmålsstudier 36, 11-52.

Londen, Anne-Marie, 1996: Men ja sku fråga er flickor. Om interaktionsmönstret i ett radiosamtal. [On the interaction pattern in a radio conversation.] I: Mats Thelander m.fl. (utg.), Samspel och variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. S. 279-296.

Londen, Anne-Marie, 1997a: Då e man ju fri liksom. Om användningen av partikeln liksom i ett finlands-svenskt radiosamtal. [On the use of the particle liksom in a Finland Swedish radio conversation.] I: Saara Haapamäki (red.), Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3, 101-118.

Londen, Anne-Marie, 1997b: Kahden- ja monenkeskinen keskustelu. [On multi-party conversation.] I: Liisa Tainio (red.), Keskustelunanalyysin perusteet. Vastapaino. Tampere, 56-74.

Londen, Anne-Marie, 1999: Hur en berättelse växer fram. Reflexioner kring en avhandling om ungdomars berättelse. [Reflections on a dissertation on storytelling in adolescence.] I: Språk och stil 8, 173-189.

Londen, Anne-Marie, 2000a: å dedär(an) å: att leta efter ord på finlandssvenska [Searching for the right word in Finland Swedish]. I: Keski-Raasakka, K. & Söderholm, P., Svenskan i Finland 5. Joensuun yliopisto. Joensuu. S. 150-163.

Londen, Anne-Marie, 2000b: men int behöver du ta Carl-Johan me dej: några iakttagelser av turinledande men i ett symötessamtal [Some observations of but 'men' in the beginning of turn]. I: Sett och hört: en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen. Göteborgs universitet. Göteborg. S. 227-240.

Londen, Anne-Marie 2002a: Recension av boken [Bookreview]:Lindgren, Maria: Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Undersökning av en samtalstyp i arbetslivet [Development talk between managers and co-workers. A study on one type of conversation in working life]. I: Elmevik, Lennart m.fl. (utg.), Språk och stil 11. Tidskrift för svensk språkforskning. Swedish Science Press. Uppsala. S. 239-245.

Londen, Anne-Marie, 2002b: Vad kan samtalsanalysen säga om samtal - fiktiva och verkliga? [What can conversation analysis tell about conversations - fictitious and real?] I: Melander-Marttila, Ulla m.fl. (utg.), Samtal i livet och i litteraturen. Rapport från ASLA:s höstsymposium Uppsala, 8-9 november 2001. Universitetstryckeriet Ekonomikum. Uppsala. S. 31-57.

Londen, Anne-Marie, 2003: Kjell Westö och dialogen. [Kjell Westö and dialogue]. In: Bengt Nordberg et al. (eds.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63). Uppsala, 313-327.

Luoto, Sofia, 1998: Ronja och Birk samtalar i Ronja Rövardotter [On Ronjas and Birks conversations in the book Ronja Rövardotter]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordisk filologi. Åbo universitet.


bM [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Mantsinen, Pauliina, 1999: Överlappningar i ett vardagligt gruppsamtal. [Overlap in an ordinary multi-party conversation.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Mikkola, Mari, 1998: "Vad e de här lärare i skolan som ger råd i skolsakerna?" Några gymnasisters användning av kommunikationsstrategier i samtal på svenska [Communication strategies in conversations between some Finland Swedish high school students]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.


bN [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Nikunlassi, Maija, 1987: En jämförande studie av samtalets struktur i kiosk- och skönlitteratur [Comparing study on conversation structure in literature]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Nordman, Lieselott, 2000: Överlappande tal. En analys av överlappningar i tre samtal mellan läkare och patient [Analysing overlap in three conversations between doctor and patient]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Norrbäck, Pia, 1994: Ett TV-samtal som talsituation. [A TV-conversation as speech situation.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Nylund, Annelie, 1994: Att dominera i samtal: den kvantitativa, innehållsliga och interaktionella dominansen i tre elevsamtal. [Dominating in conversation: the quantitative, topical and interactional dominance in three pupil conversations.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Nylund, Mats, 1995a: Politisk samtalsretorik i TV [Political rhetorics in television]. Opublicerad pro gradu-avhandling i kommunikation. Institutionen för kommunikation. Helsingfors universitet.

Nylund, Mats, 1995b: Politisk samtalsretorik: en samtalsanalytisk fallstudie i dominans och neutralitet i ett politisk valsamtal [Domination and neutrality in a political election debate]. SSKH meddelanden. Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Nylund, Mats, 1998: Från observatör till provokatör: nyhetsintervjun och den journalistiska insatsen. [Observing and provoking: the news interview and the journalistic effort.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.) Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19, 199-206.

Nylund, Mats, 2000: Iscensatt interaktion. Strukturer och strategier i politiska mediesamtal. [Enacted interaction: structures and strategies in political broadcast discourse.] Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland nr 622. Svenska Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors.

 

bO [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Ohinen-Huttunen, Maarit, 1992: Artighet och direkthet i familjediskurs [Politeness and directness in family discourse]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Oker-Blom, Gun, 1977: Amerikasvenskans signalord: en studie i samtalreglerande uttryck hos tre finlandssvenska emigranter i Amerika [Signalling expressions in America Swedish]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.


bP [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Perttuli, Katri, 1991: Artighet - en teoretisk överblick samt iakttagelser i en intervju [Politeness in an interview]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Pitkänen, Päivi, 1994: Pronomenbruk i samtal. [The use of pronouns in conversation.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.


bR [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Rabb, Viveca, 2001: Hur starka är de starka maskulinerna? En undersökning av det grammatiska genussystemet i Kvevlax, Österbotten [Grammatical gendersystem in dialect in Kvevlax, Österbotten]. I: Nordman, Marianne m.fl. (red.), Svenskan i Finland 6. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 75. Vasa.

Repo, Heidi, 1998: Skratt som initiativ och respons i ett radiosamtal. [Laughter as initiative and response in a radio conversation.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Rosenberg-Wolff, Carita 1997: En talande tystnad - om paus, intonation och topik-utveckling i spontant tal. [On pauses, intonation and topic progression in spontaneous speech.] I: Saara Haapamäki (red.). Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3, 181-190.


bS [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Saari, Mirja, 1984: Några pragmatiska partiklar i svenskt talspråk. [Some pragmatic particles in spoken Swedish.] I: Lars Hulden m.fl. (red.), Festskrift till Åke Grandlund 28.4.1984. Studier i nordisk filologi 65, 213-221.

Saari, Mirja, 1986: Jag menar. [The pragmatic particle jag menar] I: Mirja Saari, Anne-Marie Londen & Kim Nilsson (red.), Xenia Huldeniana. Meddelanden från institutinen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:10, 329-337.

Saari, Mirja, 1991: Interaktionsstrategier i Helsingfors. Några iakttagelser av hur artighet realiseras i finska, finlandssvenska och sverigesvenska samtal. [Interactional strategies in Helsinki. Some observations of the realization of politeness in Finnish, Finland Swedish and Swedish conversations.] I: K-L Berge & Ulla-Britt Kotsinas (ed.), Storstadsspråk och storstadskultur i Norden. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet MINS 34, 200-212.

Saari, Mirja, 1992: Kommentar till ett samtal: topikstruktur och sociala konventioner. [Comments on a dialogue: topic structure and social conventions.] I: Staffan Hellberg m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 19. Lund University Press. Lund, 9-22.

Saari, Mirja, 1994: Diskurspartiklar i sociokulturell belysning. [Discourse particles in a sociocultural lightning.] I: Christer Platzack & Jan Svensson (red.), Språkbruk, grammatik och språkförändring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994. Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, 65-74.

Saari, Mirja, 1995a: "Jo, nu kunde vi festa nog." Synpunkter på svenskt språkbruk i Sverige och Finland. [Aspects on the use of Swedish in Sweden and Finland.] I: Folkmålsstudier 36, 75-108.

Saari, Mirja & Hakulinen, Auli, 1995b: Temporaalisesta adverbistä diskurssipartikkeliksi
[How a temporal adverb turned into a discourseparticle]. I: Virittäjä 99. S. 481-500.

Saari, Mirja, 1996a: Det mångfunktionella nu i helsingforssvenskan. [The multifunctional 'nu' in the Swedish spoken in Helsinki.] I: Maj Reinhammar m.fl. (red.), Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala, 311-320.

Saari, Mirja & Hakulinen, Auli, 1996b: Onnea nyt sitten, Marja. Huomioita kahden diskurssipartikkelin fraasiutumisesta [Congratulations now then, Marja. On two discourse particles becoming phrases]. I: Baschmakoff, A. m.fl. (red.), Aspekteja. Slavica Tamperensia V. Tammerfors 1996. S. 83-93.

Saari, Mirja, 1997: "Men hörni den där Dallas orkar då gå". Om det finländska bruket av demonstrativt pronomen som markör för definithet. [On the Finnish use of the demonstrative pronoun as a marker of definiteness.] I: Marianne Blomqvist m.fl. (red.), Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet (NordHU) B:18. Helsingfors, 253-257.

Saari, Mirja & Auli Hakulinen, 1998: Var finns månne Anja sen då? Om se(da)n och då som motsvarigheter till finskans sit(ten) i helsingforssvenska samtal. [On the correspondence between the Swedish particles se(da)n and då and the Finnish sit(ten) in Swedish conversations in Helsinki.] I: Hanna Lehti-Eklund (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet utgivna genom Ann-Marie Ivars och Mirja Saari B:19. Helsingfors. S. 81-96.

Saari, Mirja, 2000: Den sir läcker ut den där salladen. Om användningen av adnominala den där-fraser i svenskan [On the adnominal den där phrase in Swedish]. I: Fraurud, k. M.fl. (red.), Denna - den här - den där. Om demonstrativer i tvärspråklig belysning. En minnesskrift till Elsie Wijk-Andersson. ASLA-information 26:2000. s. 103-138.

Samulin, Ruth, 2000: En samtalsanalytisk undersökning av Joel Pettersons Jag har ju sett och Undan för undan [CA study of Joel Pettersons books Jag har ju sett and Undan för undan]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för svenska språket. Åbo Akademi.

Schönberg, Pamela 1999: Lyssnarbidrag i samtal. En analys av uppbackningarna i ett middagssamtal. [Listener contributions in conversation. An analysis of the response particles in a dinner conversation.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.

Silén, Beatrice, 1998: Bordsrollspel - berättelse och drama i ett. [Role-play: storytelling and drama.] I: Hanna Lehti-Eklund, Merete Mazzarella & Mirja Saari (red.), Samtalsstudier, 222-231.

Silén, Beatrice, 2002: Frasen sån där i samspelet mellan deltagarna i helsingforssvenska samtal [The phrase sån där in Swedish conversations in Helsinki]. I: Sammankomsten för svenskans beskrivning: Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning: Åbo den 11 och 12 maj 2001. Åbo universitet. S. 251-261.

Siponen, Kristiina, 1991: Gambiter och reparationer som diskurs- och kommunikationsstrategier hos sverige-finska och svenska elever. [Pragmatic particles and repairs as discourse- and communication strategies among Sweden-Finnish and Swedish teenagers.] I: Åke Viberg, Åke & Monica Axelsson (red.), Första forskar-sympo-siet om Nordens språk som andraspråk i Stockholm 1991. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 259-271.

Suikkari, Kristiina, 1995: Sverigefinsk samtalsstil? [Sweden-Finnish conversational style?] Opublicerad licentiatavhandling i nordisk filologi. Institutionen för tyska, franska och nordiska språk. Uleåborgs universitet.

Suikkari, Kristiina, 1997: Conversational style among bilingual Sweden-Finnish teenagers. I: Ulla-Britt Kotsinas, Anna-Brita Sten-ström, Anna-Brita & Anna-Malin Karlsson (utg.), Ungdomsspråk i Norden. Föredrag från ett fors-karsympo-sium. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet MINS 43. Stock-holm, 223-234.

Suikkari, Kristiina, 1997: Gardering i tvärkulturell kommunikation. [Hedges in cross-cultural communication.] I: Nils Granberg (utg.), Tvär-kulturell kommunikation i tid och rum. Rapport från ASLA:s höstsymposium Umeå, 7-9- november 1996. Association Suédoise de Linguistique Appliquée. ASLA:s skriftserie 10, 115-126.

Säämänen, Jutta, 1992: Studier i pragmatiska partiklar med särskild hänsyn till partikeln då. [Studies of pragmatic particles with special reference to the particle då.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors


bT [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Talka, Nina, 1999: Anföringar och talhandlingar i dialoger särskilt hos författarna Monika Fagerholm och Göran Tunström. [Reported speech and speech acts in dialogues especially by the authors Monika Fagerholm and Göran Tunström.] Opublicerad bilaudaturavhandling i svenska språket. Institutionen för svenska språket .Joensuu universitet.

Tuovinen, Kristiina, 1995: Korrigeringar i samtalsövningar [Correcting strategies in conversation exercises]. Opublicerad bilaudatur-avhandling. Institutionen för nordiska språk. Jyväskylä universitet.


bW [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Waltzer, Karoliina, 2001: Lärobokssamtal - Samtalsmodeller i tre läroböcker i svenska [Models for conversation in three textbooks in Swedish]. Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Wide, Camilla, 1994: Konstruktionen vera ad + infinitiv i isländskan och dess motsvarigheter i svenskan [vera ad + infinitive construction in Icelandic and its equivalent in Swedish]. Opublicerad pro gradu-avhandling. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingfors universitet.

Wide, Camilla, 1998a: Bruket av nú i isländska radiosamtal [On nú in Icelandic radioconversations]. I: Lehti-Eklund, Hanna (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:19. S. 244-254.

Wide, Camilla, 1998b: Approaching the perfect vera búinn að + infinitive in Icelandic from a grammaticalization point of view. I: Timo Haukioja (red.), Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics, Turku November 14-16, 1996. Publications of the Department of Finnish and General Linguistics, 60.. University of Turku. S. 450-461.

Wide, Camilla & Hilmisdóttir, Helga, 2000a: sko - en mångfunktionell diskurspartikel i isländskt ungdomsspråk [sko - a multifunctional discourse particle in Icelandic spoken by young people]. I: Kotsinas, Ulla-Britt m.fl. (red.), Ungdom, språk och identitet: rapport fra et nettverksmøte. Nord 1999:30. Köpenhamn, Nordiska ministerrådet. S. 101-121.

Wide, Camilla, 2000b: Two Perspectives on the Use of Vera Búinn að + Infinitive in Modern Icelandic. I: Guðrún Thórhallsdóttir (red.), The Nordic Languages and Modern Linguistics 10. Proceedings of the Tenth International Conference of Nordic and General Linguistics. University of Iceland June 6-8, 1998. Háskóli Íslands: Málvísindastofnun. S. 243-252.

Wide, Camilla, 2001: Communication, grammar and grammaticalization: Aspects on the grammaticalization of the construction vera búinn að + infinitive in contemporary Icelandic. SKY Journal of Linguistics, vol. 13:2000. S. 269-290.

Wide, Camilla, 2002: Perfect in dialogue: Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic. PIC Monographs 3. (Diss.). Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.

Wide, Camilla, (u.u.): Grammatiken i praktiken - Ett exempel från modern isländska. Accepted for publication in Folkmålsstudier 42.


bZ [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Zotov, Marja-Liisa, 1996: Användningen av partikeln nå i två ryskfinlandssvenska intervjuer. [The use of the particle nå in two Russian-Finland Swedish interviews.] Opublicerad pro gradu-avhandling i nordiska språk. Institutionen för nordiska språk. Helsingfors universitet.


bÅ [ABFGHKLMNOPRSTWZÅ]

Åbrink, Håkan, 1997: Radiopratarens fotarbete. [Footing in Radio disc jockey talk.] I: Saara Haapamäki (ed), Svenskan i Finland 4. Svenska institutionen, Åbo akademi. Åbo, 233-245.

Åbrink, Håkan, 1998: "Gomorron, Stockholm" Radioprat som stil, genre och samtal med lyssnaren. ["Good morning, Stockholm" Radio disc jockey talk as genre, style and chat with listeners.] Acta Universitatis Tamperensis 632. Tampere.


a To the beginning of this page

 


URL http://www.ofti.se/bibl/finland-sw.shtml