Bibliography on Talk and Interaction in Scandinavia


NORWAY

[ABDEFGHKLMNORSTVW]

bA

Album, Dag, 1995: Hvordan går det med Goffman og Garfinkel? : teorier om samhandling ansikt til ansikt. Sosiologisk tidsskrift 3/4, p. 247-261.

Album, Dag, 1994: Innholdsløs meningsfull prat. Sosiologisk tidsskrift 2/ 2, p. 89-108.

Album, Dag, 1995: Nære fremmede : pasientkulturen i sykehus. Oslo: TANO.

Andenæs, Ellen, 1995: Høner og egg (eller omvendt): Tre teorier om kjønn og kommunikasjon [Hens and eggs (or the other way around): Three theories on gender and communication]. In: Nordlyd 23, 85-101.

Andenæs, Ellen, 1994: Språklig konstituering av sosial identitet: Hvor i all verden ble det av mamma? [Constituing social identity through language: whatever happened to mummy?]. In: Konstituering av kjønn fra antikken til moderne tid. Rapport fra avslutningskonferanse for Forskningsprogram for grunnleggende humanistisk kvinneforskning, 9.-10. mai 1994. Oslo: Norges forskningsråd 1995, 150-164.

Andersen, Gisle. 1995: Omission of the primary verbs BE and HAVE in London teenage speech - a sociolinguistic study. MA thesis, University of Bergen.

Andersen, Gisle. 1997: They gave us these yeah, and they like wanna see like how we talk and all that. The use of like and other pragmatic markers in London teenage speech. In: Kotsinas, Ulla-Britt, Anna-Malin Karlsson & Anna-Brita Stenström (eds). Ungdomsspråk i Norden. Stockholm: MINS, 82-95.

Andersen, Gisle. 1997: They like wanna see like how we talk and all that. The use of like as a discourse marker in London teenage speech. In: Ljung, Magnus (ed): Corpus-based studies in English. Amsterdam: Rodopi, 37-48.

Andersen, Gisle. 1998: The pragmatic marker like from a relevance-theoretic perspective. In: Jucker, Andreas H. & Yael Ziv (eds): Discourse markers: descriptions and theory. Amsterdam: John Benjamins, 147-170.

Andersen, Gisle. 1999: Pragmatic markers and sociolinguistic variation: a corpus-based study. Dr.art. thesis, University of Bergen.

Andersen, Gisle. 2000: The role of the pragmatic marker like in utterance interpretation. In: Andersen, Gisle & Thorstein Fretheim (eds): Pragmatic markers and propositional attitude. Amsterdam: John Benjamins.

Andersen, Gisle & Thorstein Fretheim (eds): 2000. Pragmatic markers and propositional attitude. Amsterdam: John Benjamins.

Andersen, Gisle & Thorstein Fretheim. 2000: Introduction. In: Andersen, Gisle & Thorstein Fretheim (eds): Pragmatic markers and propositional attitude. Amsterdam: John Benjamins.

Andersen, Gisle & Anna-Brita Stenström. 1996: COLT: a progress report. ICAME Journal; Computers in English Linguistics 20: 133-136.

Aukrust, Vibeke G., 1992: Fortellinger fra stellerommet. To-åringer i barnehage - en studie av språkbruk - innhold og struktur. [Narrativese from the nursery room. Two-year-olds in kindergarden – a study of language use – content and structure] Dr. polit. dissertation, Universitety of Oslo, 317 p.

Aukrust, Vibeke G., 1993: Etter at lyset er slukket... Småbarns fortellinger om dagliglivet - konstruksjon eller reproduksjon? [After the light has been turned off … Small children’s narratives about daily life – construction or reproduction?] Tidsskrift for norsk psykologforening, 30, 1993, pp 1061-1068.

Aukrust, Vibeke G., 1995: Fortellinger fra stellerommet. To-åringer i barnehage: En studie av språkbruk - innhold og struktur. [Narratives from the nursery room. Two-year-olds in kindergarden – a study of language use – content and structure] University of Oslo: Pedagogical Research Institute, report no. 4, 288 p.

Aukrust, Vibeke G., 1996: Learning to talk and keep silent about everyday routines: a study of verbal interaction between young children and their caregivers. Scandinavian Journal of Educational Research, 40, p. 311 - 324

Aukrust, Vibeke G., 1997: Skal vi lage pulver? Om språklige gjentakelser i lek - et bidrag til hypoteser om språkutvikling hos små barn. [Shall we make powder? On linguistic repetition in play – a contribution to hypotheses about language development in small children] Nordisk Psykologi, 1997, 49, 192 – 211.

Aukrust, Vibeke G., 1997: Hva har du gjort i barnehagen i dag da? Om fortellinger og forklaringer i norske og amerikanske familier. [So what have you done in kindergarden today? On narratives and explanations in Norwegian and American families] Tidsskrift for Norsk psykologforening 34, 997 – 1009.

Aukrust, Vibeke G. og Snow, Catherine E., 1998: Narratives and explanations during mealtime conversations in Norway and the U.S. Language in Society, 1998, 6, 221 – 246.

Aukrust, V. G., 2001: Agency and appropriation of voice - cultural differences in parental ideas about young children's talk. Human Development 44, 235-249.

Aukrust, V. G., 2001: Talk-focused talk in preschools - culturally formed socialization for talk? First Language 21, 57-82.

Aukrust, V. G., 2001: Klasseromssamtaler, deltakerstrukturer og læring. Teoretiske tradisjoner og aktuell forskning på lærerstyrte samtaler [Classroom conversations, participant structures and learning]. In: O. Dysthe (ed.), Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag.

Aukrust, V. G., 2002: "What did you do in school today?" Speech genres and tellability in multipart family mealtime conversations in two cultures. In: S. Blum-Kulka & C. Snow (eds.), Talking to Adults. The contribution of multiparty discourse to language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.


bB [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Bjøndal, J.S., Feilberg, J. og Rolness, S., 1993: Attaché møter bedrift. Analyse av kommunikasjonsprosessen i 5 DTS-besøk. [Attache meets company. An analysis of the communication process in 5 DTS-visits.] Trondheim: SINTEF, Virksomhetsutvikling.


bD [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Drange, Eli-Marie og Ingrid Kristine Hasund, 2001: Ungdomsspråk i Norden - en rapport om den norske UNO-forskningen [Scandinavian teenage language: a report on the Norwegian UNO research]. In: Stenström, A-B., U-B. Kotsinas & E-M. Drange (eds.), Ungdommers språkmøter. København: Nordisk Ministerråd, 195-207.


bE [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Engen, Toril Kristin Sjo, 2001: Vitsefortelling blant ungdom i et flerspråklig og flerkulturelt bymiljø: en sammenliknende studie [Joke-telling among adolescents in a multilingual and multicultural urban environment: a comparative study]. Master's thesis, University of Oslo.

Engh, Jan, 1975: MÅ og KAN med "objektiv" lesning. Upublisert lisensiatavhandling, Institutt for nordisk språk og litteratur (Universitetet i Oslo). Oslo.

Engh, Jan, 1975: Om en innholdsvariant av SKAL. NORSKRIFT 13, p. 1-43.

Engh, Jan, 1992: Om modalverbet MÅ og samfunnsvitenskapelige intervju. [Foredrag på maisymposiet til "Tema kommunikation", Universitetet i Linköping 1984.] Norsk lingvistisk tidsskrift 2, p. 179-86. Engh, Jan, 1992 [1984]: "Om modalverbet MÅ og samfunnsvitenskapelige intervju". Foredrag på maisymposiet til den tverrfaglige avdelinga, Tema kommunikation, Universitetet i Linköping (Sverige) 1984. Norsk lingvistisk tidsskrift 2, 1992.


bF [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Farr, Robert M. & Rommetveit, Ragnar 1995: The communicative act: an epilogue to mutualities in dialogue. In: I. Marková, C. Graumann & K. Foppa (eds.), Mutualities in dialogue. Cambridge: Cambridge University Press.

Frøili, Jorunn, 2001: Signals at the transition place: The interpreter's turn-taking in dialogues. In: Anne Hvenekilde & Jacomine Nortier (eds.), Meetings at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht. Oslo: Novus, 136-157.


bG [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Guldal, T.M. (1989: NILS - A Child Language Corpus. A Presentation. Trondheimsskrifter i Anvendt Språkvitenskap, 5.

Guldal, T.M. 1991: NILS - A Child Language Corpus. A Presentation. Dragen, 4:4.

Guldal, T.M. 1993: Naturalistiske data - hvor naturlige er de? [Naturalistic data – how natural are they?] In: Fretheim, T., L.S. Evensen og E. Sivertsen (eds), Tekst i kontekst. Oslo: Novus.

Guldal, T.M. 1995: Korleis barn markerer (rolle-)identitet gjennom språkval. [How children mark (role) identity through choice of language] In: Kan tale speglast? Kompendium frå ein tverrfagleg konferanse om språket i etermedia, språkhaldningar og språkleg påverknad. Kringkastingsringen. Oslo 20 – 21 april 1995.

Guldal, T.M. 1997: Three children, two languages. The role of code-selection in organizing conversation. PhD thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Guldal, T.M. 1998: Doll’s house conversations. Jestin’, 1-2, vol 3.

Guldal. T.M. 1999: Discourse management through code selection. 21. ICCP World Play Conference - Oslo September 1999. (Under publication)

Guldal, T.M. 1999: Med to baller i lufta - hva er tospråklig kompetanse? [What is bilingual competence?] In: Tale M. Guldal (ed.) Forskningsdagen’99 ved HiNT - Foredrag og postere. Arbeidsnotat nr 85. Nordtrøndelag college.


bH [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Halfdansen, Vivi Ann Furberg, 2001: En kvalitativ observasjonsstudie av førskolebarns produksjon av personlige narrativer og verbal samtalestøtte fra voksne samtalepartnere i barnehagen [A qualitative observation study of preschool childrens' production of personal narratives and verbal support from adult conversation partners in the kindergarden]. Master's thesis, University of Oslo.

Halvorsen, Kristin, 2001: Samtaler i det offentlige rom. Samtalestruktur og forhandling om mening i talkshowet Først og sist med Fredrik Skavlan [Conversations in public space. Conversational structure and negotiations of meaning in a Norwegian talkshow]. Master's thesis, NTNU, Trondheim.

Halvorsen, Kristin, 2000: Maskulinitet på blå resept. Maskulinitet og menns praksiser i filmen The full Monty [Masculinity and Men's practices in the movie The full Monty]. In: Kvinneforskning 2.

Hansen, Aase Lyngvær, 2002: Å finne meningen: Meningsdanning i lys av Dilthey, Gadamer og eget prosjekt. (Essay i vitenskapsteori.) Trondheim: NTNU Institutt for anvendt språkvitenskap.

Hansen, Aase Lyngvær, 2003a: Kommunikative praksiser i undervisning av døve lærerstudenter. In: Karlsen, Geir, Løkken, Gunvor og Nilssen, Vivi (red.), Konferanserapport fra konferansen FoU i Praksis 2002 (PPUserien nr. 17), Trondheim: NTNU, Program for lærerutdanning, 131-139.

Hansen, Aase Lyngvær, 2003b: Kommunikative praksiser i undervisning av døve lærerstudenter, Nordisk tidskrift för hörsel – och dövundervisning, 2:2003, 12-14.

Hasund, Kristine, 1996: COLT conflicts: Reflections of gender and class in the oppositional turn sequences of London teenage girls. Master's thesis, University of Bergen.

Hasund, Kristine og Anna-Brita Stenström, 1997: Conflict talk: A comparison of the verbal disputes of adolescent females in two corpora. In: M. Ljung (ed.), Corpus-based studies in English. Papers from the 17th International Conference on English Lanugage Research on Computerized Corpora. Amsterdam: Rodopi, 119-133.

Hasund, Kristine, 1998: From Woman's Place to Women's Places: Class-determined variation in the verbal disputes of London teenage girls. In: Despard, A. (ed.), A Woman's Place: Women, Domesticity and Private Life. (Forskningsserien 12.) Kristiansand: Høgskolen i Agder, 187-199.

Hasund, Kristine, 1998: Protecting the innocent: The issue of informants' anonymity in the COLT corpus. In: Renouf, A. (ed.), Explorations in Corpus Linguistics. Amsterdam: Rodopi, 13-27.

Hasund, Kristine, 1999: Double identity: The communicative construction of Patricia Arquette's character(s) in Lost Highway. In: K. Soleim (ed.), Fatal Women. Essays on film noir and related matters. (Skriftserien nr. 11.) Universitetet i Bergen: Senter for humanistisk kvinneforskning, 35-54.

Hasund, Ingrid Kristine, 2001: 'Fisefine fjortisjenter sier lissom hele tiden': Tro og viten om småord i talespråket ['Valley girls say like all the time'. Myths and facts about smallwords in spoken language]. In: L.-A. Ytrehus (ed.), Forestillinger om den andre/Images of otherness. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 196-217.

Hasund, Ingrid Kristine, 2001:Markers of epistemic stance: a contrastive study of the pragmatic particles like in English and liksom in Norwegian. In: H. Vater & O. Letnes (eds.), Modalität und mehr. (Fokus 23.) Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 129-140.

Hasund, Ingrid Kristine, 2002: Gjør ungdommen hærverk på det norske språket? [Are teenagers vandalising the Norwegian language?] In: S. Bjørkås (ed.), Kulturelle Kontekster. Kristiansand: Høyskoleforlaget/Norges Forskningsråds Program for kulturstudier.

Hove, Ingrid, 2002: I samtale om det useielege: ein analyse av den dramatiske dialogen i Jon Fosse sitt drama Draum om Hausten [Speaking the unspeakable. An analysis of the dramatical dialogue in Jon Fosse's play Draum om Hausten]. Master's thesis, University of Oslo.


bK [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Karstensen, Guro 1998: Damer i Dagsnytt 18. Konversasjonaliseringen av nyhetsintervjuet på 90-tallet. [Women in radio talk shows. The conversationalization of the news interview in the 90s] Unpublished master's thesis, University of Oslo: Department of Scandinavian Studies and Comparative Literature.

Kobayashi, Nazuki, 2001: Ingressivt "ja" - ja på innpust [Ingressive "ja" - ja on inbreath]. Master's thesis, University of Bergen.


bL [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Larsen, Terje Jørgen, 2001: Nettsamtaler: en kvalitativ tekstanalyse av strukturer, vilkår og kommunikasjonsomgivelser i samtaler på internett [Internet conversations: a qualitative text analysis of structures, conditions and communicative environment in conversations on the Internet]. Master's thesis, University of Oslo.

Lanza, Elizabeth 1988: Language strategies in the home: Linguistic input and infant bilingualism. In: A. Holmen, E. Hansen, J. Gimbel and J.N. Jørgensen (eds.), Bilingualism and the Individual. Clevedon, U.K.: Multilingual Matters Ltd., 69 - 84.

Lanza, Elizabeth 1991: "Masse toys" og "pigen også": Språkblanding hos tospråklige toåringer i et diskurs perspektiv. [Language mixing in two year old bilinguals in a discourse perspective] NOA/ Norsk som andrespråk, 14: 1 - 27.

Lanza, Elizabeth 1992: Can bilingual two-year-olds code-switch? Journal of Child Language, 19, 3: 633 - 658.

Lanza, Elizabeth 1996: Input parental et différentiation linguistique chez une bilingue de deux ans: Interactions dyadiques et triadiques. AILE (Acquisition et Interaction en Langue Etrangère), 6: 11 - 37.

Lanza, Elizabeth 1997: Language socialization in the home of a bilingual two-year-old. In: R. Söderbergh (ed.): Från joller till läsning och skrivning. Malmö: Gleerups Förlag, 129 - 145.

Lanza, Elizabeth 1999: Indexicality and language socialization in bilingual first language acquisition. In: Applied Linguistic Studies in Central Europe. Edited by Zsolt Lengyel and Judit Navracsics. University of Veszprém, Hungary: Department of Applied Linguistics, Vol. III: 1 - 15.

Lanza, Elizabeth, 2001: Bilingual first language acquisition: A discourse perspective on language contact in parent-child interactions. In: Jasone Cenoz & Fred Genesee (eds.), Trends in Bilingual Acquisition. Amsterdam: John Benjamins, 201-229.

Lanza, Elizabeth, 2001: Temporality and language contact in narratives by children bilingual in Norwegian and English. In: Ludo Verhoven & Sven Strömqvist (eds.), Narrative Development in a Multilingual Context. Amsterdam: John Benjamins, 15-50.

Lind, Marianne 1994: Pragmatiske partikler i diskursanalytisk perspektiv: jo, altså, vel, nå og da i et norsk talemålsmateriale. [Pragmatic particles in a discourse analytic perspective: jo, altså, vel, nå and da in a corpus of Norwegian spoken language]. Unpublished master's thesis, University of Oslo: Department of Scandinavian Studies and Comparative Literature.

Lind, Marianne 1995: Diskurstranskripsjon. [Discourse transcription]. Norskrift 85, 1–25.

Lind, Marianne 1996: Pragmatiske partikler i diskursanalytisk perspektiv. Bruken av partikkelen jo i et norsk talemålsmateriale. [Pragmatic particles in a discourse analytic perspective. The use of jo in a corpus of Norwegian spoken language]. In: K. Ottósson, R. Fjeld & A. Torp (eds.), The nordic languages and modern linguistics 9. Oslo: Novus, 177–190.

Lind, Marianne 1998a: Reparasjonsmekanismer i en samtale med en afasipasient. [Repair in a conversation with a patient with aphasia] Norsk lingvistisk tidsskrift 16, 33–58.

Lind, Marianne 1998b: Hva innebærer det å delta i en samtale? Et eksempel fra en samtale mellom en afasirammet og en ikke-afasirammet deltaker. [What does it mean to participate in a conversation? An example from a conversation between a patient with aphasia and a person without aphasia]. In: Faarlund, J.T, B. Mæhlum, T. Nordgård (red.): MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet om norsk språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus, 131-153.

Lind, Marianne 1999: Deltakelsesfremmende strategier i samtale med en afasirammet taler. [Strategies to invite participation in a conversation with a patient with aphasia]. Norsk lingvistisk tidsskrift 17,  109–124.

Lind, Marianne, 2002a: Conversational co-operation: the establishment of reference and displacement in aphasic interaction. A Norwegian case study. (Acta Humaniora 128.) Unpublished dr.art.thesis, University of Oslo: Department of Linguistics.

Lind, Marianne, 2002b: The use of prosody in interaction: observations from a case study of a Norwegian speaker with a non-fluent type of aphasia. In: Fay Windsor, M. Louise Kelly & Nigel Hewlett (eds.), Investigations in clinical phonetics and linguistics. Mahwah, N.J. & London: Lawrence Erlbaum Associates, 373-389.

Lind, Marianne, 2000a: Diskursanalyse [Chapter on discourse analysis in an introduction to language pathology]. In: Marianne Lind, Helene Uri, Inger Moen & Kirsten Meyer Bjerkan: Ord som ikke vil. Innføring i språkpatologi. Oslo: Novus, 219-262.

Lind, Marianne, 2000b: Samtaleanalyse [Chapter on conversation analysis in an introduction to language pathology]. In: Marianne Lind, Helene Uri, Inger Moen & Kirsten Meyer Bjerkan: Ord som ikke vil. Innføring i språkpatologi. Oslo: Novus, 263-298.

Linell, Per & Ragnar Rommetveit 1998: The many forms and facets of morality in dialogue: Epilogue for the special issue. Research on Language and Social Interaction, 31 (3&4): 465–473.

Lysklett, Sissel Rolness, see also Rolness, Sissel, and Bjøndal, J.S., Feilberg, J. og Rolness, S., 1993.

Lysklett, Sissel Rolness (forthcom. 2004): Hva kjennetegner en kreativ samtale på arbeidsplassen? (How can we describe a creative conversation at work?)


bM [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Matre, Synnøve, 1990: Ka e da? Språklege trekk og dialogmønster hjå eit blindt barn og eit sjåande barn i samtale med mødrene. [What is that? Linguistic features and patterns of dialogue: a blind child and a seeing child in conversation with their mothers]. Master’s thesis. NTNU Trondheim.

Matre, Synnøve, 1991: Some dialogue patterns. A blind child and his mother. In: The proceedings of the conference on Child Language Disorders. The Norwegian Center for Child Research. Trondheim.

Matre, Synnøve, 1997: Munnlege tekstar hos barn. Ein studie av barn 5-8 år i dialogisk samspel [Children’s oral texts: A study of the dialogues of 5-8 year old children]. Ph.D thesis. NTNU Trondheim

Matre, Synnøve, 1999: ”Æ har vorre med på elgjakt, æ!” Samtaletekstar hos barn [”I’ve been hunting elks”. Conversations between children]. In: Hertzberg, F. & A. Roe (ed.): Muntlig norsk. Tano Aschehoug. Oslo.

Matre, Synnøve, 2000: Samtalar mellom barn. Om utforsking, formidling og leik i dialogar. [Conversations among children. On exploration, mediation and play in dialogue] Oslo: Det Norske Samlaget.

Matre, S., 2001: Vet du hva som er rart? Utforskende samtaler mellom barn [Do you know what's funny? Exploring dialogues between children]. In: E. Hansen & H. Vejleskov (eds.), Børnesprogsforskning 2000. Ottende Nordiske Børnesprogssymposium. København: Center for Småbørnsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Matre, S., 2002: Children's reasoning in the field of science. In: E. Maagerø & B. Simonsen (eds.), Learning Genres - Learning Through Genres. Høgskolen i Agder. (In press.)

Matre, S., 2002: Filosoferande og utforskande verksemd hos barn [Philosophizing and exploring activities among children]. In: I. H. Solem & J. E. Johansson (eds.), Barn skaper matematikk. Oslo: HiO-rapport 2002, nr. 22.


bN [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Naper, Ida, 2001: Velkommen til Patagonia! Meningsskaping gjennom samtaler i en "virtuell virkelighet" [Welcome to Patagonia! Construction of meaning through conversations in a virtual reality]. Master's thesis, University of Oslo.

Nilsen, Anne Birgitta, 1995: En analyse av politiavhør i et interkulturelt perspektiv: påvirker deltakernes kultur asylavhøret? [An analysis of police interrogations in an intercultural perspective]. Master's thesis, University of Oslo.

Nordlie, Ragnar 1999: "User revealment" - a comparison of initial queries and ensuing question development in online searching and in human reference interactions. In: Proceedings of SIGIR '99: 22nd International Conference on Research and Development in Information Retrieval, Berkeley, CA, Aug. 14-19, 1999. - New York: ACM, 1999, p. 11-18.


bO [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Opsahl, Toril, 2001: "Man må liksom være der for å forstå det." Om kjønnsrelaterte forskjeller i barns måte å fortelle på, med hovedfokus på jentefortellinger. [Gender related differences in children's narration, with a primary focus on girls' stories.] Norskrift 103, 63-79.

Opsahl, Toril, 2002: "Jeg bare: Hæ?! Hva skjedde her da?" En studie av de kommunikative funksjonene til diskurspartikkelen 'bare' i et ungdomsspråkmateriale ["I just: Hey?! What happened here?" A study of the discourse particle 'bare's communicative functions in teenage speech]. Master's thesis, University of Oslo.

Otnes, Hildegunn 1997: Lytting som norskfaglig disiplin. Noen forskningsmetodiske og didaktiske tilnærminger. [Listening as a discipline in the subject of Norwegian. Some methodological and didactic approaches]. In: E. Berggraf Jacobsen (red.): Forskningsdagene ‘97. Høgskolen i Vestfold.

Otnes, Hildegunn 1998: Internettsamtaler – i samtaleforskning og undervisning. [Internett chat – in conversation research and in teaching]. In: E.B. Jacobsen (ed.) Forskningsdagene ’98. En tverrfaglig artikkelsamling. Notat 1/98. Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning.

Otnes, Hildegunn 1999a: Oppmerksomhet og respons. Relasjonell lytting i klasseromssamtaler. [Attention and response. Relational listening in classroom conversations]. Norsk lingvistisk tidsskrift 17, p. 79–96.

Otnes, Hildegunn 1999b: Lytting - en av de fire store i norskfaget. [Listening – one of the grand four in the subject of Norwegian]. In: Herzberg, F. & Astrid Roe (red.): Muntlig kommunikasjon. Tano-Aschehoug. 1999

Otnes, Hildegunn (in press): Flerstemmig tekstskaping. Koherens og respons i nettsamtaler. [Polyphonic text creation. Coherence and response in Internet chat]. In: Tekst og tone på internett. Konferanserapport. Høgskolen i Hedmark.


bR [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Ringdal, Elisabeth, 2002: 16 år og tekstmeldar: Stadig myldrande skriving (SMS) [16 years old and SMS-sender: Continually swarming writing (SMS)]. In: J. L. Tønnesson (ed.), Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Bergen: Fagbokforlaget, 29-55.

Rolness, Sissel, see also Bjøndal, J.S., Feilberg, J. og Rolness, S., 1993, and Lysklett, Sissel Rolness.

Rolness, Sissel, 1995: Barna og Barneombudet - kommunikasjonen dem imellom. [The Children and the Ombudsman - the communication between them]. In: Clifford, G., Rolness, S. og Tiller, P.O. (eds.): Barna og Barneombudet. Et bidrag til evalueringsutvalget 1995. Trondheim: Norwegian Center for Child Research, p. 19-73.

Rolness, Sissel, 1996: ”Når jeg bader…” En empirisk studie av barns meldinger om seksuelle overgrep. [”When I take a bath…” An empirical study of childrens messages about sexual abuse.] Master’s Thesis, NTNU, Trondheim.

Rommetveit, Ragnar 1990a: On axiomatic features of a dialogical approach to language and mind. I. Markovà & K. Foppa (eds.): The dynamics of dialogue. New York: Harvester Wheatsheaf, p. 83–104.

Rommetveit, Ragnar 1990b: Konversasjon i Ibsens dokkehus. [Conversation in Ibsen’s doll house]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.) Samtal och språkundervisning. Universitetet i Linköping, 1–23.

Rommetveit, Ragnar 1991: Dominance and asymmetries in A Doll’s House. In: I. Marková & K. Foppa (eds.) Asymmetries in Dialogue. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 195–220.

Rommetveit, Ragnar 1992: Outlines of a dialogically based social-cognitive approach to human cognition and communication. In: The Dialogical Alternative: Towards a Theory of Language and Mind, A.H. Wold (ed.), 19–44. Oslo: Scandinavian University Press.

Rommetveit, Ragnar 1999: Om dialogisme og vitskapleg disiplinert diskurs- og samtaleanalyse. Dialog som kommunikasjons- og samlivsform [On dialogism and scientifically disciplined analysis of discourse and conversation. Dialogue as a form of communication and communion]. Norsk lingvistisk tidsskrift 17, p. 15–40.


bS [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Savesen, Gunhild 2006: Kan biblioteket finne svaret? En kvalitativ tilnrming til referansetjenesten i norske folkebibliotek. (Diss.)  Åbo Akademis Forlag.

Sandvik, Margareth 1991: Interaksjonsanalyse av muntlig eksaminasjon i norsk som andrespråk. [Interactional analysis of oral examination in Norwegian as a second language]. Norskrift 68. Universitetet i Oslo.

Sandvik, Margareth 1993: Dominans i argumenterende diskusjoner. [Dominance in argumentative discussions]. In: Fretheim, T. et al. (eds.) Tekst i kontekst, Oslo: Novus.

Sandvik, Margareth 1995: Methodological implications of the integration of pragma- dialectics and conversation analysis in the study of interactive argumentation. In: van Eemeren, Grootendorst, Blair and Willard (eds.): Reconstruction and Application, vol III, Sic Sat, International Centre for the Study of Argumentation, Amsterdam, The Netherlands.

Sandvik, Margareth 1997: Reconstructing Interactive Argumentative Discourse, Argumentation 11.

Sandvik, Margareth 1998a: Young children’s argumentation skills. Proceedings from Sjunde nordiska barnspråkssymposiet 27. - 28.11.1998 Uleåborg

Sandvik, Margareth 1998b: ”Nå gidder jeg ikke diskutere med deg mer!” Om overgangen debatt – krangel. [On the transition debate – quarrel]. Rhetorica Scandinavica 5.

Sandvik, Margareth, Hilde Eide, Marianne Lind, Peter K. Graugaard, Jorun Torper & Arnstein Finset, 2002: Analyzing medical dialogues: strength and weakness of Roter's interaction analysis system (RIAS). Patient education and counseling 46, 235-241.

Simonsen, Hanne Gram & Marianne Lind, 2002: Past tense expression in a Norwegian man with Broca's aphasia. In: Fay Windsor, M. Louise Kelly & Nigel Hewlett (eds.), Investigations in clinical phonetics and linguistics. Mahwah, N.J. & London: Lawrence Erlbaum Associates, 45-56.

Skarbø, Marit 1997: Ja og nei – pragmatiske partikler eller svarord? En dialogisk analyse av ja og nei i et samtalemateriale. [Ja and nei – pragmatic particles or response words? A dialogical analysis of ja and nei in a corpus of conversations]. Master’s thesis, University of Oslo, Dept. of Scandinavian Studies and Comparative Literature.

Skarbø, Marit 1999: ’Ja’ og ‘nei’ som emneinnledere i samtale. [”Ja” and ”nei” as topic introducers in conversation]. In: Norsk lingvistisk tidsskrift 17, 125–138.

Skovholt, Karianne 1997: Kooperative fullføringer i samtale. En analyse av kooperative fullføringers kommunikative funksjoner. [Cooperative completions in conversation. An analysis of the communicative functions of cooperative completions]. University of Oslo, Dept. of Scandinavian Studies and Comparative Literature.

Skovholt, Karianne 1999: Kooperative fullføringer i samtale. [Cooperative completions in conversation]. In: Norsk lingvistisk tidsskrift 17, 59–78.

 

Stenström, Anna-Brita 1984a: Questions and responses in English conversation. Lund: Lund University Press.

Stenström, Anna-Brita 1984b: Discourse tags. In: J. Aarts & W. Meys (eds). Corpus Linguistics. Amsterdam: Rodopi, 65-81.

Stenström, Anna-Brita & J. Svartvik 1985: Words, words, words: the rest is silence. In: S. Bäckman & G. Kjellmer (eds). Papers on language, 342-353.

Stenström, Anna-Brita 1986a: What does really really do? Strategies in speech and writing. In: G. Tottie & I. Bäcklund (eds). English in speech and writing A symposium. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 149-204. (Also in J. Monaghan ed. 1986. Grammar in the construction of texts. Francis Pinter, 65-79.)

Stenström, Anna-Brita 1986b: A study of pauses as demarcators in discourse and syntax. In: W. Meijs and J. Aarts (eds). Corpus linguistics II.. Amsterdam Rodopi, 203-218. 87-120

Stenström, Anna-Brita 1987: Carry-on signals in English conversation. In: W. Meijs (ed). Linguistics and beyond. Amsterdam: Rodopi, 87-120.

Stenström, Anna-Brita 1988a: Adverbial commas and prosodic segmentation. In: M. Kytö, O. Ihalainen & M. Rissanen (eds). Corpus linguistics, hard and soft. Proceedings from the eighth international conference on English language research Amsterdam: Rodopi.

Stenström, Anna-Brita 1988b: Questioning in conversation. M. Meyer (ed). Questions and questioning. Berlin:

Stenström, Anna-Brita 1989: Discourse signals: Towards a model of analysis. In: H. Weydt (ed). Berlin: Sprechen mit partikeln. Walter de Gruyter.

Stenström, Anna-Brita 1990a: What is the role of discourse signals in sentence grammar? In. J. Aarts & W. Meijs (eds). Theory and practice in corpus linguistics. Amsterdam: Rodopi.

Stenström, Anna-Brita 1990b: Chapters 5, 8, 9 in J. Svartvik (ed). The London-Lund Corpus of Spoken English.. Lund: Lund University Press, 137-176, 211-252, 253 -266.

Stenström, Anna-Brita 1991: Expletives in the London-Lund Corpus. In: B. Altenberg & K. Aijmer (eds). English corpus linguistics. Studies in honour of Jan Svartvik. London: Longman, 239-253.

Stenström, Anna-Brita & L.E. Breivik 1993: The Begen Corpus of London Teenage Talk. ICAME Journal nr 17, 128.

Stenström, Anna-Brita 1994: An introduction to spoken interaction. London: Longman.

Stenström, Anna-Brita 1995: Taboos in Teenage Talk In: G. Melchers & B. Warren (eds). Studies in Anglistics. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 71-80.

Stenström, Anna-Brita & G. Andersen 1996a: COLT: A progress report. ICAME Journal 20, 133-136.

Stenström, Anna-Brita 1997a: Tags in Teenage Talk. In: U. Fries et al (eds). From Ælfric to the New York Times. Studies in English Corpus Linguistics. Amsterdam: Rodopi, 139-148.

Stenström, Anna-Brita 1997b: Can I have a chips please? – Just tell me what one you want: Nonstandard grammatical features in London teenage talk. In: J. Aarts et al (eds). Studies in English Language and Teaching. Amsterdam: Rodopi, 141-152.

Stenström, Anna-Brita 1998a: From sentence to discourse: cos(because) in teenage talk. In: A. Jucker & Y. Ziv (eds). Discourse markers. Amsterdam: Benjamins, 127-146

Stenström, Anna-Brita 1998b: He was really gormless – She’s bloody crap. Girls, boys and intensifiers. In: H. Hasselgård & S. Oksefjell (eds). Out of Corpus. Amsterdam: Rodopi.

Stenström, Anna-Brita 1998c: Chatting about boys and other important things. In: B. Caron (ed). Proceedings of the 16th International Congress of Linguists. CD-ROM version.

Stenström, Anna-Brita 1999: Corpora and youth language. In: P. Pietilä (ed). Language Teaching and Linguistic Research. AFinLA Year book 57, 105-116.

Stenström, Anna-Brita (forthcoming a): It’s enough funny man. Intensifiers in Teenage Talk. To appear in J. Kirk (ed). Corpora Galore. Analyses and Techniques in Describing English. Amsterdam: Rodopi.

Stenström, Anna-Brita (forthcoming b): Teenage talk: Chatting about boys and discussing taboo hatibs. In: R. Horowitz (ed). Developing understanding of the world through talk and text. The University of San Antonio, Texas.

Stenström, Anna-Brita (forthcoming c): The construction of identity in London teenage talk. To appear in J. Androutsopoulos and G. Georgakopoulou (eds). Discourse constructions of youth identities. Amsterdam: Benjamins.

Stenström, Anna-Brita (forthcoming d): From slang to slanguage: a description based on teenage talk. To appear in T. Kis (ed). Mi a szleng?. Debrecen: Kossuth Lajos University Press.

Stenström, Anna-Brita & Gisle Andersen. 1996b: More trends in teenage talk: a corpus-based investigation of the discourse items cos and innit. In: Percy, Carol E., Charles F. Meyer & Ian Lancashire (eds). Synchronic corpus linguistics. Amsterdam: Rodopi, 189-203.

Stenström, Anna-Brita, Gisle Andersen, Kristine Hasund, Kristine Monstad & Hanne Aas. 1998: User’s manual to accompany The Bergen Corpus of London Teenage Language (COLT). Bergen: Department of English at the University of Bergen.

Stenström, A-B., G. Andersen & K. Hasund 2002: Trends in teenage talk. Corpus compilation, analysis and findings. Amsterdam: John Benjamins.

Stenström, Anna-Brita & V. Haslerud 1995b: Transcribing COLT: The Bergen Corpus of London Teenage Talk. In: G. Leech, G. Myers & J. Thomas (eds). Spoken English on Computer. London: Longman: 235-242.

Stenström, Anna-Brita, U-B. Kotsinas and A-M. Karlsson (eds) 1997: Ungdomsspråk i Norden. [Teenage language in Scandinavia]. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

Stenström, Anna-Brita & J. Svartvik 1994: Imparsable speech. Repeats and other nonfluencies in spoken English. In: N. Oostdijk & P. de Haan (eds). Corpus-based research into language. Amsterdam. Rodopi.

Svennevig, Jan 1991: Dialogen i Vildanden. [The dialogue in Ibsen’s play Vildanden]. Norskrift 68, p. 33-56.

Svennevig, Jan 1995: Chapter 1: Skriftlig og muntlig språk [Spoken and written language] and Chapter 2: Samtaleanalyse [Conversation analysis]. In: J. Svennevig, M. Sandvik & W. Vagle: Tilnærminger til tekst. Modeller for språklig tekstanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag/LNU, p. 17–122.

Svennevig, Jan 1996: Emneprogresjon i samtaler mellom ukjente. [Topic progression in conversations between unacquainted interlocutors]. In: K. Ottósson, R. Fjeld & A. Torp (eds.) The nordic languages and modern linguistics 9. Oslo: Novus, p. 298–314.

Svennevig, Jan 1999a: Forhandling og meningsskaping i samtale. [Negotiation and meaning in conversation]. In: Norskrift 98, 128–140.

Svennevig, Jan 1999b: Direkte og indirekte selvpresentasjon i samtaler mellom ukjente. [Direct and indirect self-presentation in conversations between unacquainted interlocutors]. In: Norsk lingvistisk tidsskrift 17, 41–58.

Svennevig, Jan 1999c: Innledning: Lingvistikk og samtaleanalyse. [Introduction: Linguistics and conversation analysis]. Norsk lingvistisk tidsskrift 17: 3–14. (Special issue on conversation, edited by Marianne Lind and Jan Svennevig).

Svennevig, Jan 1999d: Forståelse og misforståelse i samtale. [Understanding and misunderstanding in conversation]. In: F. Hertzberg & A. Roe (eds.) Det muntlige norskfaget, p. 129–142. Oslo: Tano Aschehoug.

Svennevig, Jan 1999e: Innledning [Introduction] and Talespråket – mellom grammatikk og pragmatikk. [Spoken language – between grammar and pragmatics]. In: M. Engebretsen & J. Svennevig (eds.) Mediet teller! Tverrfaglige perspektiver på tale og skrift. Agder college.

Svennevig, Jan 1999f: Getting acquainted in conversation. A study of initial interactions. (Pragmatics & Beyond New Series), Amsterdam: John Benjamins (383 p.).

Svennevig, Jan, 2001a: Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. [Verbal interaction. Introduction to communication theory and discourse analysis] Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag.

Svennevig, Jan, 2001b: Abduction as a methodological approach to the study of spoken interaction. Norskrift 103, 1-22.

Svennevig, Jan, 2001c: Ja, jo and nei initiating responses to wh-questions in Norwegian. In H. Vater & O. Letnes (eds.) Modality and more. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 143-165.

Svennevig, Jan, 2001d: Institutional and conversational modes of talk in bureaucratic consultations. In: Anne Hvenekilde & Jacomine Nortier (eds.), Meetings at the crossroads. Studies of multiculturalism and multilingualism in Oslo and Utrecht. Oslo: Novus, 106-135.

Svennevig, Jan, 2001e: Anmeldelse av Håkan Landqvist: Råd och ruelse. Moral och samtalsstrategier i Giftinformationscentralens telefonrådgivning [Review of Håkan Landqvist: Morality and conversational strategies in telephone counselling at the Swedish poison control]. Språk och stil 11, 235-239.

Svennevig, Jan, 2002: Forståelsesstrategier i andrespråkssamtaler [Comprehension strategies in native/non-native interaction]. In: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner 1997-2001. Resultater fra 20 forskningsprosjekter, Norges forskningsråd, 111-116.

Svennevig, Jan, Under utg. a Echo answers in native/non-native interaction, forthcoming in Pragmatics.

Svennevig, Jan, Under utg. b Other-repetition as display of hearing and understanding in conversation, forthcoming in Discourse Studies.

bT [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Thomassen, Gøril, (forthcom.): Det kommunikative samspillet mellom pasient og helsepersonell.

Thomasssen, Gøril, 1998: Eg har sett det med egne aua: Språk, kjønn og troverdighet i lokalpolitikk [I've seen it with my own eyes: Language, gender and trustworthiness in local politics]. Master's thesis, NTNU, Trondheim.

Tønnesson, Johan L. (ed.), 2002: Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser [The Multivoiced Non Fictional Prose. New Text Analyses]. Bergen: Fagbokforlaget. 250 s.

Tønnesson, Johan L., 2001: På leting etter sakprosaens skjulte partitur - lesninger av fire sakprosaartikler med vekt på stemmemangfold [In Search of the Hidden Score of Non Fictional Prose]. In: K. L. Berge e.al. 2001: Fire blikk på sakprosaen. Oslo: Norsk sakprosa, INL, UiO, 137-168.

Tønnesson, Johan L., 2002a: Viktig melding: Lytt på radio! En analyse av ungdomsradio anno 2000 [Important message: Listen to the Radio! An analysis of Youth Radio Anno 2000]. In: J. L. Tønnesson (ed.), Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Bergen: Fagbokforlaget, 56-88.

Tønnesson, Johan L. 2002b: Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet. [Illustrated Science on Thrombosis: Schizofrenic Polyphony]. In: Tønnesson, J.L. (ed.), Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Bergen: Fagbokforlaget, 122-136.


bV, W [ABDEFGHKLMNORSTVW]

Vagle, Wenche 1990a: "Velkomne til P2s morgonsending...". Pressens årbog 1989. København - Fredrikstad: Pressehistorisk Selskab.

Vagle, Wenche 1990b: Radiospråket - talt eller skrevet? Syntaktiske og pragmatiske tilnærminger i semiotisk perspektiv. [Radio language – spoken or written? Syntactic and pragmatic approaches in a semiotic perspective]. Oslo:Novus.

Vagle, Wenche 1991: Radio language - spoken or written? International Journal of Applied Linguistics Vol. 1 no. 1.

Vagle, Wenche 1992: Radiospråket - et eksempel på sekundær muntlighet. [Radio language – an example of secondary orality]. In: Talspråk, skriftspråk, bildspråk, Linköping University, SIC 35.

Vagle, Wenche 1997: Ways of speaking on Norwegian Radio 1935-1980. A Study of Text Norm Evolution. In: Ulla Carlsson (ed). Radio Research in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review no. 1/1997, Göteborg University.

Vagle,Wenche, Jan Svennevig & Margareth Sandvik 1993: Tekst og kontekst. En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk. Oslo: LNU/Cappelen.

Wynn, Rolf 1995: The linguistics of doctor-patient communication. An analysis of the methodology of doctor-patient communication research. Oslo: Novus.

Wynn, Rolf 1996a: Medical students, doctors – is there a difference? Text 16, 423–448.

Wynn, Rolf 1996b: 'Symptom' and 'diagnosis' as prototypes. Applying the theory of prototypes and the notion of fuzziness to the analysis of a doctor-patient interaction. International Journal of Applied Linguistics 6(2): 275-90.

Wynn, Rolf 1997: The number of words spoken by male doctors and male and female patients in a sample of British general practitioner-patient consultations. Scandinavian Journal of Primary Health Care 15:184-7.

Wynn, Rolf 1999a: Provider–patient interaction. A corpus-based study of doctor–patient and student–patient interaction. Kristiansand: Norwegian Academic Press.

Wynn, Rolf 1999b: Conversation analysis and the conversational rules. Skriftserien 1999/4. Harstad: Harstad College.

Wynn, Rolf 1999c: Røykesnakk. [Talk about smoking]. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 17(1):97-108.

a To the beginning of this page


URL http://www.ofti.se/bibl/norway.shtml