Bibliography on Talk and Interaction in Scandinavia


SWEDEN

[ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

bA

Adelmann, Kent, 2002: Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv [Listening to Voices: An Extended Notion of Listening in an Educational Perspective, Dissertation]. Akademisk avhandling. Malmö: Området för lärarutbildning, Malmö högskola. WWW:
<http://racoon.mah.se/Forsk.nsf/65834beb8755e553c1256bde001a9af2/167d82f9665d3762c1256ca300440756?OpenDocument>

Adelswärd, Viveka, 1985: Förhållandet mellan kontext och språkbruk - om uttryck för positiv värdering i rättegångar [The relation between context and language - on expressions of positive evaluation in trials]. In: S. Allen et al. (eds.), Svenskans beskrivning 15: Göteborg, 92-106.

Adelswärd, Viveka, 1986: The Argumentation of Self in Job-Interviews. In: F. H. van Eemeren & R. Grootendorst, Argumentation: Analysis and Practice. Proceedings of the Conference on Argumentation in Amsterdam, 327-336.

Adelswärd, Viveka, 1988: Styles of Success. On impression management as collaborative action in job-interviews. (Diss.) Linköping Studies in Arts and Sciences, 23, Linköping.

Adelswärd, Viveka, 1989: Defendants' Interpretation of Encouragement in Court. In: Journal of Pragmatics  13, 741-749.

Adelswärd, Viveka, 1989: Laughter and Dialogue. In: Nordic Journal of Linguistics 12, 107-136

Adelswärd, Viveka, 1990: "Afrikanerna blev tidigt uppätna" - om transkription och kontext i samtalsanalys.[On transcription and context in analyzing conversation] In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 55-69.

Adelswärd, Viveka, 1990: Samtalsstilar - några synpunkter på det som inte sägs med ord [Conversational styles – some views on what is said without words]. In: SLÅ (Svensklärarnas Årsskrift) 1989, 33-44.

Adelswärd, Viveka, 1990: The Use of Formulations in the Production of Arguments. A study of interviews with conscientious objectors. In: F. H. van Emeren et al (eds.), "Proceedings from the Second International Conference on Argumentation, June 19-22, 1990" Foris Publications. Dordrecht-Holland/Providence-USA.

Adelswärd, Viveka, 1991: Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar [Chat, laugh, gossip, quarrel and other things we do when we converse]. Brombergs. Stockholm.

Adelswärd, Viveka, 1991: Vems är poängen? En empirisk studie av den personliga berättelsen i institutionella samtal [Whose point is it? An empirical study of personal stories in institutional conversation]. In: Nysvenska studier 70, 71-93.

Adelswärd, Viveka, 1992: Den första älgen. Om struktur i en typ av narrativer [The first moose. On the structure in a type of narratives]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 62-71.

Adelswärd, Viveka, 1992: Interviewer Styles - on interactive strategies in professional interviews. In: A. Grindsted & J. Wagner (eds.), Coummunication for specifik purposes-Fachsprachliche Kommunikation. Gunther Narr Verlag. Tübingen, 143-163.

Adelswärd, Viveka, 1992: Kommunikativa stildrag - om tystnad och turtagande, skrattande och frågande [Communicative style - on silence and turntaking, laughing and asking]. In: S. Strömquist (ed.), Tal och samtal. Studentlitteratur. Lund, 127-149.

Adelswärd, Viveka, 1992: Kvinnligt och manligt i anställningsintervjuer [Female and male in job interviews]. In: B.-L. Gunnarsson & C. Liberg (eds.), Språk, språkbruk och kön. ASLA. Uppsala, 281–293.

Adelswärd, Viveka, 1993: Kvartssamtalets komplexitet [The complexity of parents-teacher consultations]. In: Utbildning och demokrati 3, 5-22.

Adelswärd, Viveka, 1994: Kvartssamtalets anatomi - presentation av ett nyligen påbörjat projekt [The anatomy of teacher-parent talk - a presentation of a new project]. In: LOCUS 1, 18-25.

Adelswärd, Viveka, 1994: Kvartssamtalets karaktärsrepertoar [Evaluation of pupils in teacher-parent talks]. In: A. Holmberg & K. Larsson (eds.), Svenskans beskrivning 20. Lund University Press. Lund, 61-70.

Adelswärd, Viveka, 1995: Institutionella samtal - struktur, moral och rationalitet. Några synpunkter på värdet av samtalsanalys för att studera mötet mellan experter och lekmän [Institutional discourse - structure, morality and rationality]. In: A.-M. Ivars & P. Slotte, (eds.) Folkmålsstudier, 36, 109–137.

Adelswärd, Viveka, 1996: "Plötsligt står där en älg" -om historiskt presens i berättelser [Suddenly there is a moose - on the use of historical present in stories]. In: Samspel och variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen, Institutionen för nordiska språk. Uppsala,  3-–11.

Adelswärd, Viveka, 1996: Att förstå en berättelse - eller historien om älgen [To understand a story - or the story of a moose] Brombergs: Stockholm.

Adelswärd, Viveka, 1997:  Talande tystnad [Telling silence]. In: Mera ordbruk. Sveriges radio. Stockholm, 23-31.

Adelswärd, Viveka, 1997: Berättelser från älgpassen. Om metoder för att analysera jaktberättelsers poäng och sensmoral [Tales from a moose-stand. On methods to analyse the point of huntingstories]. In: L.-C. Hydén & M. Hydén (eds.), Att studera berättelser. Liber AB: Stockholm, 198–235.

Adelswärd, Viveka, 1998: Skrattets funktion i gruppsamtal - några tankar [The function of laughter in group-talk]. In: A.-M. Ivars & M. Saari (eds.) Samtalsstudier. Meddelanden från institutionene för nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.

Adelswärd, Viveka, 1998: Skrattets funktion i gruppsamtal [The function of laughter in group conversations]. In: H. Lehti-Eklund et al. (eds.), Samtalsstudier. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19.) Helsingfors, 11-20.

Adelswärd, Viveka, 1999: "Pollyannas reträtt" och "varsam inbäddning". Moral och samtalsstil i hälsosamtal [The Pollyanna exit. Moral, and communicative style in health talks]. In: Per Linell, Lars Ahrenberg & Linda Jönsson. Samtal och språkanvändning i professionerna. Rapport från ASLA:s höstsymposium. Linköping. ASLA, 1–17

Adelswärd, Viveka, 1999: Kvinnospråk och fruntimmersprat. Forskning och fördomar under 100 år [Women’s language and womentalk - research and prejudice during 100 years]. Brombergs. Stockholm.

Adelswärd, Viveka, 1999: Moral dilemmas and moral rhetoric in interviews with conscientious objectors. Research on Language and Social Interaction.. 31, 3&4, 439–464.

Adelswärd, Viveka & Britt-Marie Öberg, 1998: The function of laughter and joking in negotiation activities. Humor.International Journal of Humor Research. 11-4: 411-429.

Adelswärd, Viveka & Christian Svensson, 1995: Tala om problem - lärarstrategier i skolans kvartssamtal [Talking about problems - teachers’ strategies in teacher-parent conferences]. In: LOCUS, 3, 4–16.

Adelswärd, Viveka & Forstorp, Per-Anders, 1997:  Från moral till moralisering [Morality and moralising]. In: Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds Årsredovisning 1996, 55-65.

Adelswärd, Viveka & Linell, Per, 1994: Vagueness as an interactional resource: The genre of threatening phone calls. In: W. Sprondel (ed.), Die Objektivität der Ordnungen und ihre kommunikative Konstruktion. Für Thomas Luckmann. Suhrkamp. Frankfurt, 261-288.

Adelswärd, Viveka & Lisbeth Sachs, 1994: Den preventiva medicinens dilemman [The dilemmas of preventive medicine]. In: Läkartidningen. 91, 39:3524–3529.

Adelswärd, Viveka & Nilholm, Claes, 1994: Barnets väg till berättelsen - en studie av berättande som situationsbunden aktivitet [The child's path to the story - a study of storytelling as a situated activity]. In: Språk och stil 3, 77-91.

Adelswärd, Viveka & Nilholm, Claes, 1998: Discourse about children with mental disablement - an analysis of teacher-parent conferences in special eduction. Language and Education , 12, 2, 81-98.

Adelswärd, Viveka & Sachs, L, 1996:  A nurse in preventive work. Dilemmas of health information talks. In: Scandinavian journal of caring sciences 10, 45-2.

Adelswärd, Viveka & Sachs, L, 1996:  The meaning of 6,8. Mathematical metaphors in health information talks. In: Social science and medicine 43, 1179-1187.

Adelswärd, Viveka & Sachs, Lisbeth, 1998: Risk discourse: Recontextualization of numerical values in clinical practice. Text. 18(2), 191–210

Adelswärd, Viveka & Säljö, Roger, 1994: Becoming a conscientious objector: The use of arms and institutional accounting practices. In: W. de Graaf & R. Maier (eds.), Sociogenesis reexamined. Springer. New York, 205-217.Adelswärd, Viveka, Aronsson, Karin & Linell, Per, 1988: Discourse of Blame: Courtroom construction of social identity from the perspective of the defendant.  In: Semiotica. 71,3/4, 261–284

Adelswärd, Viveka, Aronsson, Karin, Jönson, Linda & Linell, Per, 1987: The Unequal Distribution of Interactional Space. Dominance and control in courtroom interaction. In: Text 7/4, 313–346.

Adelswärd, Viveka, Economou, Kosta, Forstorp, Per-Anders & Linell, Per, 1997: Samtal i samhället: på vems villkor? [Conversation i society: on whose conditions?] In: Rhetorica Scandinavica, 1, 38–43.

Adelswärd, Viveka, Evaldsson, Ann-Carita & Reimers, Eva, 1997:  Samtal mellan hem och skola [Talks between home and school]. Studentlitteratur. Lund.

Adelswärd, Viveka, Evaldsson, Ann-Carita & Reimers, Eva, 1997:  Samtal mellan hem och skola [Talks between home and school]. Studentlitteratur. Lund.

Adelswärd, Viveka, Nilholm, Claes & Säljö, Roger, 1997:  Communicative apprenticeship -learning to account for the past. In: M. Grossen & B. Py (eds.), Pratiques sociales et meditations symboliques. Peter Lang. Berlin, 97-20.

Ahrenberg, Lars, Dahlbäck, Nils & Jönsson, Arne, 1990: Samtalsanalys av (och för) människa-dator interaktion [Analyzing human-computer interaction]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 105-116.

Aijmer, Karin, 1992:  Routines and patterns in English conversation. In: H. Nyyssönen (ed.), AFinla Yearbook, Oulu.

Aijmer, Karin, 1995: Do women apologise more than men? In: G. Melchers, & B. Warren (eds.), Studies in anglistics. (Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in English LXXXV.) Almqvist & Wiksell international. Stockholm, 55-69.

Aijmer, Karin, 1996: Conversational Routines in English – Convention and Creativity. Longman. London and New York.

Aijmer, Karin, 1996: I think - – -an English modal particle. In: T. Swan and O. J. Westvik (eds.), Modality in Germanic languages. Historical and comparative perspectives. Mouton de Gruyter. Berlin, 1-47.

Aijmer, Karin, 1996: Swedish modal particles in a contrastive perspective. Language Sciences 18, 393-427.

Aijmer, Karin, 1997: Epistemic modality as a discourse phenomenon — a Swedish-English cross-language perspective. In: U. Fries, Müller, V. & P. Schneider (eds.), From Ælfric to the New York Times. Studies in English Corpus Lingustics. Rodopi. Amsterdam, 215–227.

Ainsworth-Vaughn, Nancy, 1994: Negotiating genre and power: questions in medical discourse. In: B.-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions" Uppsala, 26-29 August, 1992. (ASLA:s skriftserie 6.) ASLA. The Swedish association of applied linguistics. Uppsala, 149-166.

Allwood, Jens & Hagman, Johan, 1994: Some simple automatic measures of spoken interaction. In: J. Allwood & F. Gregersen (eds.), Spoken Language. Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and VIIIth conference of Nordic and general linguistics, August 16-21, 1993. (Gothenburg papers in theoretical linguistics 72.) Department of linguistics. Gothenburg University. Gothenburg, 1-22.

Allwood, Jens, 1990: On the role of cultural content and cultural context in language instruction. (Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 60.) University of Gothenburg, Dept of Linguistics. Göteborg.

Allwood, Jens, 1992: Kommentar till ett samtal: kommunikativ verksamhetsanalys [Comments on a dialogue: activity based analysis of communication]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 40-61.

Allwood, Jens, 1994: Om dialogreglering [On the regulation of dialogue]. In: Språkbruk, grammatik och språkförändring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994. Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Lund, 3-13.

Allwood, Jens, 1996: Talspsråksfrekvenser [Frequencies of spoken language]. (Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics, GPTL, 20), Department of linguistics, Göteborg university, 1-319.

Allwood, Jens, 1996: Några perspektiv på talspråksforskning [Some perspectives on research on spoken language]. In: Samspel & Variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Department of Scandinavian Languages, Uppsala University.

Allwood, Jens, 1998: Some Frequency based Differences between Spoken and Written Swedish. In: Papers from the 16:th Scandinavian Conference of Linguistics, Department of Finnish and General Linguistics, Turku University, 18-29.

Allwood, Jens, 2000: An Activity Based Approach to Pragmatics. In: Bunt, H. & Black, B. (eds.), Abduction, Belief and Context in Dialogue, (Studies in Computational Pragmatics) Amsterdam: John Benjamins, 47-80.

Allwood, Jens, 2001: Dialog Coding Function and Grammar: Göteborg Coding schemas. (Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics, GPTL, 85), Department of Linguistics, Göteborg University, 1-67.

Allwood, Jens, 2001: Capturing Differences between Social Activities in Spoken Language. In: Kenesei, I. and Harnish, R. M. (eds.), Perspectives on Semantics, Pragmatics and Discourse, Amsterdam: John Benjamins, 30119.

Allwood, J., Björnberg, M., Grönqvist, L., Ahlsén, E. & Ottesjö, C., 2000: The Spoken Language Corpus at the Department of Linguistics, Göteborg University. (FQS Forum Qualitative Social Research, Volume 1, No. 3 December 2000.) 22p.

Allwood, Jens, Bergman, Lars, Hedencrona, Eva & Kós-Dienes, Dora, 1990: Förståelse och attityder i arbetslivet och skyddsfrågor. Om tvärkulturell kommunikation på arbetsplatsen [Understanding and attitudes in the professions. On cross-cultural communication in the work place]. Slutrapport. (Papers in Anthropological Linguistics 21.) Göteborgs universitet institutionen för lingvistik. Göteborg.

Allwood, Jens, Nivre, Joakim & Ahlsén, Elisabeth, 1992: On the semantics and pragmatics of linguistic feedback. In: Journal of Semantics 9, 1-26.

Almlöv, Cecilia & Ohlsson, Maria, 1996: Hur skämtar vi? Om barns och vuxnas skämt i ett könsperspektiv. [How do we make jokes? On children’s and adults’ jokes from a gender perspective.] In: Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2 1996, 24–40.

Anward, Jan, 1976: Vem har ordet och vad innebär det? [Who's got the floor and what does it mean?]. In: Fred Karlsson (ed): Papers from the Third Scandinavian conference of linguistics, Helsinki, 19 - 26.

Anward, Jan, 1980: Från yttrandeplanering till social struktur [From utterance planning to social structure]. In: Benny Brodda & Gunnel Källgren (eds): Lingvistiska perspektiv, Stockholm, 15-56

Anward, Jan, 1983: Språkbruk och språkutveckling i skolan [Language use and language development in school]. Liber, Lund. Anward, Jan, 1985: Grammatik och praktik [Grammar and praxis]. In: J. Svensson (ed): Vad ska vi med grammatiken till?, Nordlund 8, Lund, 59-74.

Anward, Jan, 1986: Emotive expressions. In: Ö. Dahl (ed): Papers from the Ninth Scandinavian Conference of Linguistics, Stockholm, 39-52.

Anward, Jan, 1989: Om form och funktion i språkutvecklingen [On form and function in language development]. In: Carin Sandqvist & Ulf Teleman (eds): Språkutveckling under skoltiden, Studentlitteratur, Lund, 95-115.

Anward, Jan, 1990: Språkspel i språkcirklar [Language games in language courses]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 147-168.

Anward, Jan, 1993:  How Accents Mean. In: Fonetik 93. Papers from the Seventh Swedish Phonetics Conference. (RUUL 23.) Department of Linguistics. Uppsala University. Uppsala, 77-80

Anward, Jan, 1994: Semiotics in Educational Research. In: T. Husén and T. Neville Postlewaith (eds), The International Encyclopedia of Education. 2nd Edition. Volume 9. Pergamon. Oxford,  5411-5417

Anward, Jan, 1995a: Samtalsanalys [Conversation analysis]. In: Nationalencyklopedin [Swedish National Encyclopedia]. Volume 16. Bra Böcker. Höganäs, 235.

Anward, Jan, 1995b: Turtagning [Turn-taking]. In: Nationalencyklopedin [Swedish National Encyclopedia]. Volume 18. Bra Böcker. Höganäs, 515.

Anward, Jan, 1996: Om språkets roll i olika skeden av livet [On the role of language in different stages of life]. In: Samspel och variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Department of Scandinavian Languages. Uppsala University. Uppsala, 43-53

Anward, Jan, 1997a: Parameters of Institutional Discourse. In: B-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds), The Construction of Professional Discourse. Longmans. London, 127-150

Anward, Jan, 1997b: Dialogen som arbetsmetod [Dialogue as method]. In: Möten 2/1997, 8-9.

Anward, Jan, 1997c: Talspråket som mänsklig rättighet [Spoken language as a human right]. Finanstidningen 8/11 1997. Also <http://www.ling.su.se/staff/jan/artiklar.htm Anward>, Jan, 1999: Ringholms gambit [Ringholm's gambit]. Finanstidningen 9/10 1999. Also <http://www.ling.su.se/staff/jan/artiklar.htm>

Anward, Jan, 2000: 'Allt du önskar kan du få? Om SAG och talspråket' [You get what you need? About the Swedish Academy Grammar and spoken language]. Språk och stil 10. 197-220. Also WWW:
<http://www.tema.liu.se/Tema-K/gris/texter.html>

Anward, Jan, 2001: Talspråk och grammatik [Spoken language and grammar]. Språkvård, 3/2001. 36-38.

Anward, Jan 2002: Other voices, other sources. In: Linell, Per & Karin Aronson (eds.), Jagen och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet [Selves and Voices: Goffman, Viveka, and Dialogue], (Studies in Communication SIC 42, Linköping University). Linköping: Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 127-148.

Anward, Jan and Björn Lindblom, 2000: On the rapid perceptual processing of speech: From signal information to phonetic and grammatical knowledge. Also http://lab1.isp.su.se/iis/Siiseng.htm#Articles

Arborelius, Elisabeth, 1991: Att dokumentera kommunikation - läkarbesök på video [Documenting communication - doctors' appointments on videotape]. In: Spov - studier av den pedagogiska väven 11, 44-51.

Aronsson, Karin & Cederborg, Ann-Christin, 1994: Conarration and voice in family therapy: Voicing, devoicing and orchestration. In: Text 14, 345-370.

Aronsson, Karin & Cederborg, Ann-Christin, 1996:  Coming of age in family therapy talk: perspective setting in multiparty problem formulations. In: Discourse processes 21, 191-12.

Aronsson, Karin, 1991: Facework and control in multiparty talk. A pediatric case study. In: I. Markova/K. Foppa (eds.), Asymmetries in dialogue. Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.

Aronsson, Karin, 1991: Pediatriska samtal och social distans. En kritisk diskussion av Brown & Levinsons samtalsmodell [Pediatric conversations and social distance. A critical discussion of Brown & Levinson's model of conversation]. In: Socialmedicinsk tidskrift, 438-446.

Aronsson, Karin, 1991: Social interaction and the recycling of legal evidence. In: N. Coupland/ H. Giles/J. M. Wiemann (eds.), "Miscommunication" and problematic talk. Sage. Newbury Park, 215-243.

Aronsson, Karin, 1991: Språk och socialt samspel. Barn i en mångkulturell värld [Language and social interaction. Children in a multicultural world]. In: A. Tham (ed.), Perspektiv på barn och ungdom. Utbildningsradions förlag. Stockholm, 26-49.

Aronsson, Karin, 1997:  Age in social interaction. On constructivist epistemologies and social psychology of language. In: International journal of applied linguistics 7, 49-6.

Aronsson, Karin, Jönsson, Linda & Linell, Per, 1987: The Courtroom Hearing as a Middle Ground: Speech Accommodation by Lawyers and Defendants. Journal of Language and Social Psychology, 6: 99-115.

Aronsson, Karin, Sätterlund Larsson, Ullabeth & Säljö, Roger, 1995: Clinical diagnosis and the joint construction of a medical voice. In: I. Markova and R. Farr (Eds.), Representation of Health, Illness and Handicap. Chur: Harwood Academic Publishers, 1995, 131-144.


bB [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Bagga-Gupta, Sangeeta, (in press): Explorations in Bilingual Instructional Interaction. A sociocultural perspective on literacy, Journal of the European Association for Research on Learning and Instruction.

Bagga-Gupta, Sangeeta, 2001a: Diskursiva och teknologiska resurser på visuella tvåspråkiga pedagogiska arenor [Discursive and technological resources in visual bilingual arenas]. Utbildning och Demokrati [Education and Democracy], 10(1), 55-83.

Bagga-Gupta, Sangeeta, 2001b: Tid, rum och visuell tvåspråkighet [Time, space and visual bilingualism]. In: S Lindblad & F Sahlström (eds.) Interaktion i pedagogiska sammanhang [Interaction in Educaitonal Contexts], Liber, 125-142.

Bagga-Gupta, Sangeeta, 2000a: Visual Language Environments. Exploring everyday life and literacies in Swedish Deaf bilingual schools. Visual Anthropology Review, 15 (2), 95-120.

Bagga-Gupta, Sangeeta. & Domfors, L-Å., (in press): Pedagogical issues in Swedish Deaf education. I L. Monaghan, K. Nakamura & G. Turner (red.), Many Ways to be Deaf: International and Sociocultural Variation, Washington DC: Gallaudet University Press.

Bagga-Gupta, Sangeeta, 1995: Human Development and Institutional Practices. Diss. (Linköping Studies in Arts & Sciences No. 130), Linköping university.

Baggens, Christina & Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1997: An empirical study of the first home visit made by the district nurse to families who have just become parents. In: Proceedings from the 3rd Biennial International EuroQuan Conference on Quality and Nursing Practice, main Topic: Multi-Disciplinary Collaboration for Quality, 11-13 September, Oslo, Norway. Oslo, Norway: Norwegian Nurses Association.

Beach, Wayne & Lindström, Anna, 1992: Conversational universals and comparative theory: Turning to Swedish and American acknowledgment tokens in interaction. Communication Theory, 2 (1), 24-49.

Bensing, Jozien M., Szecsenyi, Joachim & Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1998: Editorial: Doctor-patient communication: a matter of balance. In: J. Benzing, U. Sätterlund Larsson and J. Szecsenyi (eds.), The quality of doctor-patient communication in general practice. Utrecht, The Netherlands: NIVEL, 1-4.

Bergmann, Jörg & Linell, Per, 1998 (eds): "Morality in Discourse", Special issue of Research on Language and Social Interaction. (31: 3-4).

Bockgård, Gustav, 2003: Samtalets byggstenar. Ett teoretiskt och empiriskt
bidrag till beskrivningen av olika syntaktiska enheters relevans i samtal.
I: Folkmålsstudier 42. S. 41-80.

Bravo, Diana, 1991: Function de la risa en negociaciones espanoles y suecas. Un estudio contrastivo. Stockholm university, Department of Romance languages. Stockholm.

Bravo, Diana, 1996:  La risa en el regateo: estudio sobre el estilo comunicativo de negociadores españoles y suecos. Stockholms universitet. Stockholm.

Bredmar, Margareta & Linell, Per, 1999: Reconfirming normality: The constitution of reassurance in talks between midwives and expectant mothers. In: Srikant Sarangi & Celia Roberts (eds) Talk, Work and Institutional Order: Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Mouton deGruyter. Berlin, 237-270.

Bredvad-Jensen, Anne-Christine, 1990: Remarks on question intonation in child-directed speech. In: Working Papers 36. Lund University, Department of Linguistics. Lund, 27-36.

Bruce, Gösta & Touati, Paul, 1990: On the analysis of prosody in spontaneous dialogue. In: Working Papers 36. Lund University, Department of Linguistics. Lund, 37-55.

Brumark, Åsa. 1991 Saying-doing routines in sighted and blindsighted dyads. In: Colloquium pædolinguisticum lundensis 1989. Paper no 6. Department of Linguistics. Lund university. Lund, 69-84.

Bäcklund, Ingegerd, 1992: Macrostructure in conversation. In: A. C. Lindeberg & N.-E. Enkvist (eds.), Nordic research on text and discourse. NORDTEXT symposium 1990. Åbo akademis förlag. Åbo, 61-71.

Börestam Uhlmann, Ulla, 1994: Skandinaver samtalar. Språkliga och interaktionella strategier i samtal mellan danskar, norrmän och svenskar [Scandinavians in conversation. Linguistic and interactional strategies in conversations between Danish, Norwegian and Swedish speakers]. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 38.) Diss. Uppsala.

Börestam Uhlmann, Ulla, 1997:  Samspråk på grannspråk. För gammal tid eller för våra dagar? [Conversation in a neighbouring language. In the past or in the present?]. In: Den nordiska mosaiken. Uppsala universitet. Uppsala, 63-71.

Börestam Uhlmann, Ulla, 1997:  Utblick för inblick - några aspekter på grannspråkskommunikation i teori och praktik [Aspects on neighbour language communication in theory and practice]. In: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1997, 239-254.


bC [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Cederborg, Ann-Christin, 1994: Family therapy as collaborative work. (Linköping Studies in Arts and Science 106.) Diss. University of Linköping. Linköping.

Cederborg, Ann-Christin, 1998: Små barns berättelser om sexuella övergrepp [Small children’s tellings about sexual abuse]. In: Socialvetenskaplig tidskrift 5, 24-44.

Cedersund, Elisabet, 1992: Från personligt problem till administrativt beslut. Att ansöka om ekonomiskt bistånd [From personal problem to administrative decision. To claim financial assistance]. (Studies in Communication 33.) Department of Communication Studies. Linköping University. Linköping.

Cedersund, Elisabet, 1992: Talk, text and institutional order. A study of communication in social welfare bureaucracies. (Linköping Studies in Arts and Science 78.) Diss. Linköping University. Linköping.

Cedersund, Elisabet & Svensson, Lennart G., 1996:  A 'Good' or a 'Bad' Student: A Study of Communication in Class Assessment Meetings. In: language and Education 10, 132-150.

Cedersund, Elisabet & Svensson, Lennart G, 1993: Kommunikativa mönster i klasskonferenser [Patterns of communication in schoolteachers' meetings]. (Arbetsrapporter från Tema K 1993:1.) Linköpings universitet. Linköping.

Christensen, Ditte, 1996:  Kritiken på forskarseminarier. En analys av interaktiv balans och diskussionsutveckling [Critique in research seminars. Analyzing interactive balance and development of discussions] (TEFA 14.) FUMS. Uppsala.

Cromdal, Jakob, 1998: Barns kodväxlingar i lek [Children’s code-switching in play]. In: J. Møller,  P. Quist-Jensen & J. Normann Jørgensen (eds.), Nordiske sprog som andetsprog. (Copenhagen Studies in Bilingualism 30.) Danmarks lærerhøjskole. København.

Cromdal, J., 2000: Code-switching for all practical purposes: Bilingual organization of children's play. Linköping Studies in Arts and Science, 223. (Diss.)

Cromdal, J., 2000: Creating a monolingual story in bilingual conversation. I: J. N. Jørgensen & A. Holmen (red). Det er Conversation 801, degil mi? Perspectives on the bilingualism of Turkish-speaking children and adolescents in North Western Europe. Copenhagen Studies in Bilingualism, Køge Series, K7. Copenhagen: The Royal Danish School of Educational Studies. 57-75.

Cromdal, J., 2001: 'Can I be with?' Negotiating play entry in a bilingual school. Journal of Pragmatics, 33, 517-545.

Cromdal, J., 2001: Managing bilingual overlap: Some implications of code-switching for overlap resolution. Utkommer i Research on Language and Social Interaction, 34, 421-451.

Cromdal, J., 2001: Att leka på två språk: Samtal, samspel och kodväxling. Utkommer i Språkvård, 4/2001.

Cromdal, J., & Aronsson, K., 2000: Footing in bilingual play. Journal of Sociolinguistics, 4, 453-457.

Cromdal, J. & Osvaldsson, K., fortch. 2004: Managing interruption in multiparty talk. In: F. Columbus (ed)., Advances in communication and media research, Vol. 3. N.Y: Nova Science.


bD [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Day, Dennis, 1994: The culture of intercultural communication. With comments by Richard Hirsch. In: D. Day (ed.), Anthropological linguistics. Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and VIIIth conference of Nordic and general linguistics, August 16-21, 1993. (Gothenburg papers in theoretical linguistics 72.) Department of linguistics. Gothenburg University. Gothenburg, 145-161.

De Geer, Boel, 1992: Internationally adopted children in communication: A developmental study. (Working Papers 39.) Department of Linguistics. Lund University. Lund.

De Geer, Boel, 1997: Ett andra förstaspråk – utlandsadopterade småbarns svenska språkutveckling [A second first language – internationally adopted children's acquisition of Swedish]. In: Ragnhild Söderbergh (ed.), Från joller till läsning och skrivning. Gleerups. Malmö.

De Geer, Boel, Tulviste, Tiia, Mizera, Luule and Tryggvason, Marja-Terttu, 2002: Language in socialization: Pragmatic socialization during dinnertime in Estonian, Finnish and Swedish families, Journal of Pragmatics, 34, 1757-1786.

De Geer, Boel, & Tulviste, Tiia, 2002: Behaviour regulation in the family context in Estonia and Sweden, Pragmatics, 12, 3, 329-346.

Djurström, Niklas. See also Niklas Norén.

Djurström, Niklas, 1997: Att involvera TV-tittaren. En metod för beskrivning av deltagandestrukturer i kommenterad direktsändning. [Involving the TV-viewer. A method for describing participant structures in commented live broadcast]. Examensarbete på C-nivå vid Institutionen för lingvistik, Uppsala Universitet, <http://www.tema.liu.se/people/nikno/texter.html>.

Djurström, Niklas, 1998: Att fånga tittaren i TV-debatt. En modell för analys av tittarinvolverande aktiviteter i medierad politisk diskurs [Catching the viewer in TV debates. A model for analyzing viewer involving activities in mediated political discourse]. Magisteruppsats vid Institutionen för lingvistik, Uppsala Universitet, <http://www.tema.liu.se/people/nikno/texter.html>.


bE [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Echeverri, Per, 1999: Servicemötets komunikation – En videobaserad analys av bemötande med tonvikt på ickeverbal kommunikation [Service Encounter Communication – A video based analysis of conduct towards customers with emphasis on non-verbal communication] (Diss.) Göteborg University and Karlstad University.

Egidius Nordström, Charlotte, 1992: Samarbetet mellan hörselvårdsassistent och patient i ett kommunikativt perspektiv: Ett utbildningsmoment på grundutbildningen? [Communication theories as applied to the interaction between hearing-therapist and patient: A part of the graduate programme?]. (Särtryck och småtryck 749.) Lärarhögskolan. Malmö.

Einarsson, Jan, 1993: Som de gamla sjunga, kvittrar de unga. Om samtalsstilar hos barn och vuxna [On the conversational styles of children and adults]. In: Svenska i skolan 3, 47-4.

Einarsson, Jan, 1994: Offentlig privathet i närradion [Public privacy in the local radio]. In: Språkbruk, grammatik och språkförändring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994. Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Lund, 25-36.

Einarsson, Jan, 2000: Barns språkliga dagar". Studentlitteratur. Lund.

Englund Dimitrova, Birgitta, 1990: När två samtalar genom en tredje. Interaktion och icke-verbal kommunikation i medicinska möten med tolk [Interaction and non-verbal communication in medical encounters with interpreters]. (Rapporter om tvåspråkighet 7.) Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning. Stockholm.

Englund Dimitrova, Birgitta, 1991: Att arbeta med tolk. Flyktingar och invandrare i sjukvården. Medicinska och kulturella aspekter [Working with interpreters - Refuges, immigrants and health care: Medical and cultural aspects]. In: Svensk medicin 25, 287-297.

Englund Dimitrova, Birgitta, 1991: De icke-verbala komponenterna i tolkade samtal. Att tala utan ord. Människans icke-verbala uttrycksformer [Speaking without words: The non-verbal components of interpreted conversation - non-verbal forms of expression]. In: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, Konferenser 24. Almquist & Wiksell. Stockholm, 51-62.

Englund Dimitrova, Birgitta, 1993: Turntaking in interpreted discourse: interplay of implicit and explicit rules. In: K. Cankov (ed.), Problemi na sociolingvistikata. Ezikovata situacija v mikro- i makrosocialnite obstnosti. Universitetsko izdatelstvo. Veliko Târnovo, 15-21.

Englund Dimitrova, Birgitta, 1997:  Degree of interpreter responsibility in the interaction process in community interpreting. In: S. E. Carr, R. Roberts, A. Dufour & D. Steyn (eds.), The critical link: Interpreters in the community. Benjamins. Amsterdam, 147-164.

Eriksson, Mats, 1988: Ju, väl, då, va, alltså. En studie av talaktsadverbial i stockholmskt talspråk. I: Studier i stockholmsspråk 1. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet (MINS) 27. Stockholm, 75–120.

Eriksson, Mats, 1992: Ett fall av grammatikalisering i modern svenska: ba i ungdomars talspråk. [A case of grammaticalization in modern Swedish: The use of ba in adolescents' speech]. (SoLiD nr 1, FUMS rapport nr 166.) Uppsala University. Uppsala.

Eriksson, Mats, 1993: Användningen av partikeln ba i ungdomars berättelser - ett fall av pågående grammatikalisering [The use of the particle ba in adolescents' stories - a case of ongoing grammaticalization]. In: L. Wollin (ed.), Studier i svensk språkhistoria 3. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 34.) Uppsala, 85-98.

Eriksson, Mats, 1994: Anföringens funktion i ungdomars berättelser [The function of direct speech in stories by adolescents]. In: A. Holmberg & K. Larsson (eds.), Svenskans beskrivning 20. Lund University Press. Lund, 131-142.

Eriksson, Mats, 1994: Story-telling as drama. In: Young. Nordic journal of youth research 2:4, 47-64.

Eriksson, Mats, 1995: A case of grammaticalisation in modern Swedish: the use of ba in adolescent speech. In: Language Sciences 17:1, 19–48.

Eriksson, Mats, 1995: Berättande och konflikt i ungdomars samtal. I: Folkmålsstudier 36. Helsingfors, 139–167.

Eriksson, Mats, 1997:  Ungdomars berättande. En studie i struktur och interaktion [Storytelling in adolescence. A study of structure and interaction]. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 43.) Uppsala universitet. Uppsala.

Eriksson, Mats, 1997:  Å ja ba he de hej så här pinsamt hörru. Några utvecklingstendenser i ungdomars vardagliga berättande [Developmental tendencies’ in adolescents everyday storytelling]. In: B. Garme (ed.), Ut med språket. En bok om språkutveckling och pedagogisk praktik. (Svensklärarföreningens årsskrift 1997.) Norstedts. Stockholm, 45-67.

Eriksson, Mats, 1998: Dialog i drama och verklighet: en sekvens hos Norén och i ett vardagligt samtal [The dialog of fictional drama and of real life]. In: H. Lehti-Eklund et al. (eds.), Samtalsstudier. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19.) Helsingfors, 43-56.

Eriksson, Mats, 1999: Om konstruktion av åldersidentitet i samtal. In: L.-G. Andersson et al (eds.), Svenskans beskrivning 23. Lund, 106-115.

Erman, Britt, 1995: He's an Anglist, or..? In: G. Melchers, & B. Warren (eds.), Studies in anglistics. (Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in English LXXXV.) Almqvist & Wiksell international. Stockholm, 95-107.

Erman, Britt & Kotsinas, Ulla-Britt, 1993: Pragmaticalization: the case of ba' and you know. In: Studier i modern språkvetenskap. (Acta Universitatis Stockholmiensis, New Series 10.) Almqvist & Wiksell. Stockholm, 76-93.

Erson, Eva, 1998: Att mötas i mediet: språk och kön i en databuren diskussion [Language and gender in discussions on the web]. In: Kulturella perspektiv 1998-4, 12-20.

Espmark, Lars, 1994: A description of children's telling activities ® the first steps. In: J. Allwood et al. (eds.), Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and VIIIth conference of Nordic and general linguistics, August 16-21, 1993. General session, vol. I. (Gothenburg papers in theoretical linguistics 69.) Department of linguistics. Gothenburg University. Gothenburg, 83-93.

Evaldsson, Ann-Carita, 1993: Play, disputes and social order: everyday life in two Swedish after-school centers. (Linköping Studies in Arts and Science 93.) Linköping.


bF [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Fant, Lars, 1992: Analyzing negotiation talk - authentic data vs. role play. In: A. Grindsted & J. Wagner (eds.), Coummunication for specifik purposes-Fachsprachliche Kommunikation. Gunther Narr Verlag. Tübingen, 164-175.

Fant, Lars, 1993: "Pull" and "push" moves in Spanish and Swedish negotiation talk. In: Studier i modern språkvetenskap. (Acta Universitatis Stockholmiensis, New Series 10.) Almqvist & Wiksell. Stockholm, 113-131.

Fant, Lars M. & Grindsted, Annette, 1995: Conflict and consensus in Spanish vs. Scandinavian negotiation interaction. In: Hermes 15, 111-141.

Forstorp, Per-Anders, 1994: The mediation of moral dilemmas. With comments by Dennis Day. In: D. Day (ed.), Anthropological linguistics. Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and VIIIth conference of Nordic and general linguistics, August 16-21, 1993. (Gothenburg papers in theoretical linguistics 72.) Department of linguistics. Gothenburg University. Gothenburg, 163-182.

Forstorp, Per-Anders & Linell, Per (eds.), 1998: Samtal pågår: Dialogiska perspektiv på svenska mediedebatter [Swedish media discussions in a dialogic perspective]. Carlssons. Stockholm.

Forstorp, Per-Anders & Linell, Per, 1998 (eds.): Samtal pågår: Dialogiska perspektiv på svenska mediedebatter [Dialogical perspectives on Swedish media debates]. Carlssons. Stockholm.

Fredin, Erik, 1993: Dialogen i socialt arbete [On the nature of dialogue in social work]. (Studies in Communication 36.) Department of Communication Studies. University of Linköping. Linköping.


bG [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Garme, Birgitta, 1990: Tala är guld! Tal och samtal i skolan - funderingar och forskningsresultat [Talk and conversation in school - reflections and research results]. In: K. Larsson (ed.), Svenskan i skolan - Nordsamling 1. (Nordsvenska 7.) Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk. Umeå, 83-89.

Gasparov, Boris, 1998: Språk och minne: språket som vardaglig erfarenhet [Language and memory: language as everyday experience]. In: Dialoger 46, 9-25.

Gilbert, Anthony J, 1993: Conversation analysis and the structure of Shakespeare's dialogue. In: Studia neophilologica 65, 169-185.

Gille, Johan, 1999, "A Method for the Analysis of Argumentation in Interaction". In: J. Anward & L. Fant (eds.), IIS Working Papers 1. Stockholm: Stockholm university.

Gille, Johan, 2000, "Argumentación e interacción: Contraargumentar la opinión del otro en sueco y en español". In: J. Nystedt (ed), XIV Skandinaviska Romanistkongressen. Stockholm 10-15 augusti 1999.CD-ROM. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Gille, Johan, 2000, "Estructuras argumentativas monoculturales e interculturales. Los contraargumentos." In: Actas del I Simposio Internacional de Análisis del Discurso. CD-ROM. Madrid: Universidad Complutense.

Gille, Johan, 2001, Pautas argumentativas en el diálogo espontáneo. Un estudio de conversaciones intra e interculturales. Ph.D. thesis. Stockholm: Stockholm university.

Green-Vänttinen, Maria, 1996:  Hej vi har int merirosvo på vårt lag. Om kodväxling och lån i tvåspråkiga barns samtal [Code-switching and loan words in conversations by bilingual children] . In: A.-M. Ivars et al (eds.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press. Lund, 112-121.

Gullberg, Marianne, 1998: Gesture as a communication strategy in second language discourse: a study of learners of French and Swedish. (Travaux de l’Institut de linguistique de Lund 35.) Lunds universitet. Lund.

Gunnarsson, Britt-Louise, 1997:  Applied discourse analysis. In: T. van Dijk (ed.), Discourse studies.  A multidisciplinary introduction. 2. Discourse as social interaction. Sage. London, New Delhi 285-312.

Gunnarsson, Britt-Louise, 1997:  Vem hörs på seminarierna? Kvinnligt och manligt i den akademiska språkmiljön [Males and females in the academic seminars]. In: Den nordiska mosaiken. Uppsala universitet. Uppsala, 133-149.

Gunnarsson, Britt-Louise, 1997:  Women and men in the academic discourse community. In: H. Kotthoff & R. Wodak (eds.), Communicating gender in context. Benjamins. Amsterdam & Philadelphia, 219-247.

Gunnarsson, Britt-Louise, 1998: Spelet om den akademiska kunskapen. En studie av ämnesutvecklingen i forskarseminarier [A study of topic development at research seminars]. In: Nydanske Studier & Almen Kommunikationsteori, NyS 24. Sprog & Køn,  41-72.

Gunnarsson, Britt-Louise, Linell, Per & Nordberg, Bengt, 1994 (eds): Text and Talk in Professional Contexts. (ASLA, Uppsala).

Gunnarsson, Britt-Louise, Linell, Per & Nordberg, Bengt, 1997 (eds): The Construction of Professional Discourse. Longman. London.

Gustavsson, Lennart, 1990: Ta talspråket på allvar. Om talspråksnormer och skriftspråksnormer i Sv2 undervisning [On norms of spoken and written language in foreign language teaching]. In: U. Nettelbladt & G.

Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 221-233.

Gustavsson, Lennart, Linell, Per & Säljö, Roger, 1993: Discourse in language and discourse on language: The decontextualization of language in language teaching. International Journal of Educational Research, 265-276.


bH [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Hakulinen, Auli, 1991: Kan man tala om en struktur i dialogen? [Is there a structure to dialogue?] In: M. Thelander et al. (eds), Svenskans beskrivning 18, Uppsala den 25-26 oktober 1990. Lund University Press. Lund, 63-74.

Hansson, Kristina, Nettelbladt, Ulrika & Nilholm, Claes, 1999: Hur påverkar olika typer av samtalspartners språkproduktionen hos barn med språkstörning? [How do different types of conversational partners influence the language production of children with language impairment?]. In: P. Linell, L. Ahrenberg & L.Jönsson (eds.), Samtal och språkanvändning i professionerna. Rapport från ASLA:s höstsymposium Linköping, 6-7 November 1997. (ASLA:s skriftserie 11.) ASLA. The Swedish association of applied linguistics. Uppsala, 87-97.

Hansson, Kristina, Nettelbladt, Ulrika & Nilholm, Claes, 2000: Contextual influence on the language production of children with speech/language impairment. In: International Journal of Language & Communication Disorders 35, 31-47.

Haslerud, Vibecke & Stenström, Anna-Brita, 1994: COLT: Mark-up and trends. In: Hermes 13, 55-70.

Heritage, John & Lindström, Anna (1998). Motherhood, medicine and morality: Scenes from a medical encounter, Research on Language and Social Interaction, 31 (3/4). S. 397-438.

Hirsch, Richard, 1992: 'Powerful stuff' - Discourse processing: Social and cognitive aspects of content development in conversation. In: Nordic Journal of Linguistics 15, 65-84.

Holmes, Janet, 1998: Signalling gender identity through speech. In: Moderna språk 92, 122-128.

Holmqvist, K. & Holsanova, J., 1996: ”Jag längtar efter svensk kvalité och tänkande”. Hur vi använder kategoriseringar i samtalet. ("I am longing for Swedish quality and Swedish way of thinking". How we use categorizations in conversation). Lund University Cognitive Studies 49, Lund.

Holsanova, J., 1998a: The Use of Quotations in Discourse about Ethnicities. In: Cmejrkova S. Et al. (eds.), Dialoganalyse VI. Teil 2., 253 - 260. Niemeyer: Tübingen.

Holsanova, J., 1998b: Att byta röst och rädda ansiktet. Citatanvändning i samtal om 'de andra'. (Changing voice and saving face. About the usage of quotations in conversation) Språk och stil 8 (1998), 105-133.

Holsanova, J., 1989: Dialogische Aspekte des Erzählens in der Alltagskommunikation [Dialogical aspects of narratives in everyday conversation]. In: Korensky, J.-Hartung,W. (eds.), Gesprochene und geschriebene Kommunikation (Voraussetzungen und gesellschaftliche Funktionen) (Linguistica XVIII) Ustav pro jazyk cesky. Prague, 65-80.

Holsanova, J. (1991): Zu einigen Aktivitäten des Dolmetschers in bilateralen Gesprächen. In: Elisabeth Feldbusch, Reiner Pogarell & Cornelia Weiß (eds.), Neue Fragen der Linguistik, (Akten des 25. Linguistischen Kolloquiums Paderborn 1990. Band 1), Tübingen: Max Niemeyer Verlag , 415-422.

Holsanova, J. & Korycanska, R., 1987: Die Rolle des Erwachsenen bei der Aneignung des Kommunikationstyps Erzählen und Zuhören durch Vorschulkinder. In: Werner Bahner, Joachim Schildt & Dieter Viehweger (eds..), Proceedings of the XIVth International Congress of Linguistics, Berlin 1987, B. 2, Berlin: Akademie-Verlag , 1802-1805.

Holsanova, J. & Nekvapil, J., 1993: Wie redet man über Ethnien in der Alltagskommunikation - am Beispiel tschechischsprachiger Daten. Preprint-serie der Forschungsgruppe "Nationale Selbst- und Fremdbilder in osteuropäischen Staaten - Manifestationen im Diskurs". Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Universität Bielefeld.

Jörgensen, N. & Holsanova, J., 1995: (For the full reference look under 'Jörgensen' as bibliography entry.)

Jörgensen, N. & Holsanova, J., 1996: (For the full reference look under 'Jörgensen' as bibliography entry.)

Meng, K. & Holsanova, J., 1989: (For full the reference look under Meng as bibliographical entry.)

Holsanova, J. & Nekvapil, J., 1995: Menschen "fünfter Klasse": Reden über Abwesende in der Alltagskommunikation am Beispiel tschechisch-sprachiger Daten. In: Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa. Westdeutscher Verlag: Opladen, 145-179.

Holmqvist, K. & Holsanova, J., 1996: (For the full reference look under 'Holmqvist' as bibliographical entry.)

Holsanova, J., Jörgensen, N. & Holmqvist, K., 1999: Ways of treating ethnic categories in everyday discourse. In: Marju Lauristin and Leen Rahnu (eds.), Intercultural Communication and Changing National identities. Tartu, Estonia, 118-127.

Hydén, L. C., 1995: Berättelsen i psykologin. Om narrativ teori och metodologi inom psykologin [The narrative in psychology. On narrative theory and methodology in psychology]. In: Nordisk psykologi 47, 104-122.

Hydén, L. C., 1995: In Search of an Ending. Narrative Reconstruction as a Moral Quest. In: Journal of Narrative and Life History 5, 67-84.

Hydén, L. C., 1995: The Rhetoric of Recovery and Change. In: Culture, Medicine, and Psychiatry 19, 73-90.

Hydén, L. C., 1996: Applying for Money. The Encounter Between Social Workers and Clients as a Question of Morality. In: British Journal of Social Work 26, 843-860.

Hydén, L. C., 1997: Illness and Narrative. In: Sociology of Health and Illness 19, 48-69.

Hydén, L. C., 1997: The Institutional Narrative as Drama. In: B.-M. Gunnarsson, P. Linell, & B. Nordberg (Eds.), The Construction of Professional Discourse (pp. 245-264). Longman. London.

Hydén, L. C., 1998: Body and Soul. Psyche and Soma as Cultural and Narrative Resources. In: J. Frykman, N. Seremetakis, & S. Ewert (Eds.), Identities in Pain (pp. 29-53). Nordic Academic Press. Lund.

Hydén, L. C., 1999: Talk about money. Studying the interaction between social worker and client. In: International Journal of Social Welfare 8, 143-154.

Hydén, Lars-Christer, 1994: The social worker as moral worker. Applying for money - the moral encounter between social workers and clients. In: B.-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions" Uppsala, 26-29 August, 1992. (ASLA:s skriftserie 6.) ASLA. The Swedish association of applied linguistics. Uppsala, 187-199.

Hydén, L. C. & Hydén, M. (eds.), 1997: Att studera berättelser. Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv. [The study of narratives. Perspectives from social science and medicine]. Liber. Stockholm.

Hydén, L. C. & Sachs, L., 1998: Suffering, Hope and Diagnosis: on the Negotiation of Chronic Fatigue Syndrome. In: Health 2, 175-193.

Hydén, L. C., & Mishler, E. G., 1999: Medicine and Language. In: Annual Review of Applied Lingustics 19, 174-192.


bJ [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Johanson, Marita, Sätterlund Larsson, Ullabeth, Säljö, Roger & Svärdsudd, Kurt, 1993:  Complications after surgery as expressed by patients and health care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 7, 93-99.

Johanson, Marita, Sätterlund Larsson, Ullabeth, Säljö, Roger & Svärdsudd, Kurt, 1995: Lifestyle in primary health care discourse. Social Science and Medicine, 40 (3), 339-348.

Johanson, Marita, Sätterlund Larsson, Ullabeth, Säljö, Roger & Svärdsudd, Kurt, 1996: Addressing life style in primary health care. Social Science & Medicine , 43 (3), 389-400.

Johanson, Marita, Sätterlund Larsson, Ullabeth, Säljö, Roger & Svärdsudd, Kurt, 1998: Life style in the provision of health care. An empirical study of patient-physician interaction. Social Science and Medicine, 47, 1, 103-112.

Johansson-Hidén, Birgitta, 1994: Kommunikationsmönster vid utvecklingsarbete [Patterns of communication in developmental work]. Göteborgs Universitet: Psykologiska Institutionen.(Lic.avhandling)

Johansson-Hidén, Birgitta, 1998: Analyzing talk in the workplace group. Göteborgs Universitet: Psykologiska institutionen. (Diss.)

Junefelt, Karin, 1991: Moder Svea och hennes barn. Eller en studie i sociokulturell inskolning genom mor-barndialoger [Mother Sweden and her children. Or a study of cultural socialization through mother-child dialogues]. In: M. Thelander et al. (eds), Svenskans beskrivning 18, Uppsala den 25-26 oktober 1990. Lund University Press. Lund, 189-200.

Junefelt, Karin (ed.), 1995: Activity theory. Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and VIIIth conference of Nordic and general linguistics, August 16-21, 1993. (Gothenburg papers in theoretical linguistics 73.) Department of linguistics. Gothenburg University. Gothenburg.

Juvonen, Päivi, 1991: Self-repair in bilingual children: A study of Finnish-Swedish schoolchildrens self-repairs in narrative discourse. In: K. Herberts/C. Laurén (eds.), Flerspråkighet i och utanför Norden (Multilingualism in the Nordic countries and beyond). Föredrag från den sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen 4-6.6.1990 Vaasa, Finland. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning. Åbo, 138-151.

Jönsson, Linda, 1990: Förmedlade samtal. Om återkoppling i tolkade rättegånger [Mediated conversations. On feed-back in interpreted trials]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 71-86.

Jönsson, Linda & Linell, Per, 1991: Story generations: From dialogical interviews to written reports in police interrogations. In: TEXT 11:419-440.

Jönsson, Linda & Linell, Per, 1996: Misstroendesekvenser i polisförhör [Sequences of distrust in police interrogations]. In: M. Thelander m.fl. (utg.) Samspel och variation: Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Institutionen för nordiska språk, Uppsala, 199-208.

Jönsson, Linda, Linell, Per & Säljö, Roger, 1991: Formulating the past: On remembering in police interrogations. Multidisciplinary Newsletter for Activity Theory, 9/10, 5-11.

Jörgensen, N. & Holsanova, J., 1995: Us and Them. Talking about Social and Ethnic Groups. In: Moen, I., Simonsen, & G. Lødrup, H. (eds.), Papers from the XVth Scandinavian Conference of Linguistics, Oslo 1995, 264-268.

Jörgensen, N. & Holsanova, J., 1996: Att avgränsa sin identitet i samtal [Defining identity in conversation]. In: Blomqvist, J. & Teleman, U.: Det gränslösa samtalet. Lund University Press, 73-81.


bK [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Kalin, Maija, 1992: Om bedömningar av att lyckas eller misslyckas i ett samtal [Assessment of felicity or failure in conversation]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 164-173.

Karlsson, Anna-Malin, 1997:  Kallpratare på nätet. Om chattares kommunikativa kompetens och samtalsstil [Small-talkers on the net. Om the communicative competence and conversational style of e-chatters.] In: O. Josephson (ed.), Svenskan i IT-samhället. (Ord och stil 28.) Hallgren & Fallgren. Uppsala, 138-163.

Karlsson, Anna-Malin, 1998: ‘Genre’ instead of ‘variety’? Suggestions for a different understanding of young (and middle aged) verbal interaction. In: J. Androutsopoulos & A. Scholz (eds.), Jugendsprache - langue des jeunes - young people’s language. Soziolinguistische und linguistische Perspektiven. (VarioLingua 7.) Peter Lang. Frankfurt a.M.

Klintborg, Staffan, 1996:  Linkers, fillers, tags and flags - code-switching of conjunctions and conversational signals among American Swedes. In: P. S. Ureland & I. Clarkson (eds.), Language contact across the North Atlantic. Max Niemeyer Verlag. Tübingen, 199-215.

Korolija, Natascha, 1998: Episodes in talk: constructing coherence in multiparty conversation. (Linköping studies in arts and science 171.) Tema, Linköpings universitet. Linköping.

Korolija, N. & Linell, P, 1996: Episodes: coding and analyzing coherence in multiparty conversation. In: Linguistics 34, 799-831.

Kruse, Lenelis & Thimm, Caja, 1994: Communication at the work place: Requesting in asymmetrical interaction situations. In: B.-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions" Uppsala, 26-29 August, 1992. (ASLA:s skriftserie 6.) ASLA. The Swedish association of applied linguistics. Uppsala, 219-235.

Kullberg, Christian, 1994: Socialt arbete som kommunikativ praktik. Samtal med och om klienter [Social work as communicative practice]. (Linköping Studies in Arts and Science 115.) Diss. University of Linköping. Linköping.


bL [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Laakso, Minna, 1994: The interaction in conversations between aphasic persons and speech therapists. In: B.-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions" Uppsala, 26-29 August, 1992. (ASLA:s skriftserie 6.) ASLA. The Swedish association of applied linguistics. Uppsala, 237-256.

Landeström, Hans, 1998: Talformerna dialog, diskussion & debatt: om den ömsesidiga förståelsens villkor [Dialog, discussion and debate: on the conditions for mutual understanding]. (Psykologexamensarbete, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 895.) Stockholm.

Landqvist, Håkan, 1999: ”De låter som de e hallå hallå här.” Om ansiktsrelaterade åtgärder i samtal till Giftinformationscentralen [”It sounds like it’s a complete mess here.” On face-related actions in calls to the Poison Control Centre]. (SoLiD 11. FUMS rapport 192.) Department of Scandinavian studies. Uppsala university. Uppsala.

Landqvist, Håkan, 1999: Moral i samtal till Giftinformationscentralen [Moral in calls to the Poison Control Centre]. In: Linell, P., Ahrenberg, L. & Jönsson, L. (eds.), Samtal och språkanvändning i professionerna. Rapport från ASLA:s höstsymposium Linköping, 6–7 november 1997. (ASLA:s skriftserie 11.) Uppsala, 143–156.

Lehti-Eklund, Hanna, 1992: Användningen av partikeln nå i helsingforssvenska samtal [The use of the particle nå in Swedish conversations in Helsinki]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 174-184.

Leppänen, Vesa, 1997a: Att skapa rätt förståelse utan att oroa -  Samtal mellan distriktssköterskor och patienter om blodsocker-, puls-, och blodtrycksvärden [To achieve the correct understanding without worrying - Talks between district nurses and patients about blood pressure, pulse, and blood sugar values] Research Report from the Department of Sociology, Lund University, Research Program in Medical Sociology nr. 3, 1997, Lund

Leppänen, Vesa, 1997b: Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen [Introduction to ethnomethodological conversation analysis] Research Reports, Department of Sociology nr. 3, 1997, Lund

Leppänen, Vesa, 1998: Structures of district nurse-patient interaction. (Lund dissertations in sociology 25.) Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Lund.

Leppänen, Vesa, 1998a: 'The Straightforwardness of Advice: Advice-Giving in Interaction Between Swedish District Nurses and Patients', In: Research on Language and Social Interaction 31(2), 209-239

Leppänen, Vesa, 1998b: Structures of district nurse-patient interaction, Lund dissertations in Sociology 25, Lund University, Department of Sociology

Leppänen, Vesa, 1998c:  'Distriktssköterskor och patienter - Samtal om blodsocker-, puls- och blodtrycksvärden' [District nurses and patients - Talks about blood sugar, pulse, and blood pressure values], A-M. Sellerberg (ed) Sjukdom, liv och död - om samband, gränser och format [Sickness, life and death - on connections, boundaries and formats], Lund: Lund University, Department of Sociology, Research Report 1998:15, 115-154

Leppänen, Vesa, 2002: Telefonsamtal till primärvården. Lund: Studentlitteratur.

Leppänen, Vesa & Anna Lindström, 1999: Samtalsanalys: Möten mellan vårdgivare och vårdtagare i hemsjukvård och hemtjänst [Conversation analysis: Encounters between care-givers and care-takers in home sick care and home-help service], In: Gunnela Westlander & Jitka Linden (eds.), Vidareutveckling av kvalitativa forskningsansatser. [Developing Qualitative methods in work place research], Uppsala: Rådet för arbetslivsforskning, 230-247.

Levin, Lena, 2003: Massmedial gestaltning och vardagsförståelse - Versioner av en arbetsplatsomvandling [Mass Media Interpretations and Everyday Understandings - Versions of Change in a Workplace], Diss., (Linköping Studies in Arts and Science 279), Linköping: Department of Communication Studies, Linköping University.

Liberg, Caroline, Espmark, Lars, Wiksten, Jenny & Bütler, Isabel, 1997:  Upplevelsepresenterande, händelsetecknande, berättande och språkinlärning [Storytelling and language learning]. (RUUL 31.) Institutionen för lingvistik. Uppsala universitet. Uppsala.

Liljestrand, Johan, 2001: Klassrumsdiskussioner som undervisande aktivitet. I: S. Lindblad & F. Sahlström (red.) Interaktion i pedagogiska sammanhang, Stockholm: Liber, 111-124.

Liljestrand, Johan, 2002: Klassrummet som diskussionsarena [The classroom as an arena for discussion]. Diss. (Örebro Studies in education 6). Örebro: Örebro University.

Liljestrand, Johan, 2004: Lärarens och elevernas gemensamma meningsskapande. I: T. Englund (red.), Skillnad och konsekvens. Lund: Studentlitteratur, 107-120.

Liljestrand, Johan, 2004: Skolkarriärer som interaktion: exempel från matematiklektioner. I: H. Melander, H. Perez Prieto, & F. Sahlström (red.), Sociala handlingar och deras innebörder: lärande och identitet, (Pedagogisk forskning i Uppsala 150.), Uppsala universitet, 8-28.

Lindberg, Inger, Juvonen, Päivi & Viberg, Åke, 1990: Att berätta på två språk [Story telling in two languages]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 169-192.

Lindh, Gunnel, 1997:  Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen [The interview in the career counselling process]. (Studies in educational sciences 12.) HLS förlag. Stockholm.

Lindroth, Kajsa, 1997:  Kön, status och värderande i forskarseminarier [Gender, status and evaluation in research seminars]. (TeFa 18.) Uppsala universitet. Uppsala.

Lindström, Anna, 1989: Swedish culture as interactional achievement. M.A. Thesis, Department of Speech Communication, San Diego State University.

Lindström, Anna, 1991: 'Ja hej du:, (.) De e Lingren' Identification and recognition in Swedish telephone conversation openings. Master's paper, Department of Sociology, University of California, Los Angeles.

Lindström, Anna, 1994: Identification and Recognition in Swedish Telephone Conversation Openings. Language in Society, 23 (2), 231-52.

Lindström, Anna, 1996: Den sociala konstruktionen av solidaritet runt middagsbordet. In: Mats Thelander (eds..) Samspel och variation: Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Institutionen för nordiska språk: Uppsala universitet, 271-278.

Lindström, Anna, 1997: Designing social actions: Grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation. (Diss.) Department of sociology, University of California, Los Angeles, Los Angeles.

Lindström, Anna, 1999: Om deltagarperspektiv i samtalsanalys: Exempel från samtal i hemtjänsten. In: L-G Andersson et. al, (eds.), Förhandlingar vid 23 sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund, 248-255.

Lindström, Anna, 1999: Language as social action: Grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation. Diss. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 46.) Uppsala.

Lindström, Anna, 1999: Directives and the negotiation of work tasks in the Swedish home help service. In: Per Linell, Lars Ahrenberg & Linda Jönsson (eds.), Samtal och språkanvändning i professionerna. ASLA:s skriftserie 11. Uppsala. S. 157-168.

Lindström, Anna, 2000: Om konsten att spela in naturligt förekommande social interaktion. Erfarenheter från inspelningar i hemtjänsten. In: Gunilla Byrman, Magnus Levin, & Hans Lindquist (eds.), Korpusar i forskning och undervisning, (ASLA:s skriftserie 13), 182-191.

Lindström, Anna, (forthc. 2003): Skärningspunkter mellan sociala och språkliga strukturer i studier av tal-i-interaktion. Folkmålsstudier 42.

Lindström, Anna, (forthc. 2003): Kammarjungfrun och vårdbiträdet. Språk och sociala relationer i ett 1700-talsdrama och i 1990-talets hemtjänst. [The maid and the social home help service In: Siv Strömquist (ed.), Scensvenska [Swedish on stage] (prel. titel).

Lindström, Anna (forthc. 2003): Språklig variation och social praktik. Om en stiliserad dialektimitation i ett svenskt vardagssamtal. In: Leelo Keevallik Eriksson, Bengt Nordberg, Kerstin Thelander, & Mats Thelander (eds.), Grammatik och samtal. Språkliga studier till minne av Mats Eriksson.

Lindström, Anna & Ridell, Karin, (forthc. 2003): Att inte vara till besvär: En studie av hur pensionärer efterfrågar praktisk hjälp under hemtjänstbesök. In: Jan Award & Bengt Nordberg (eds.), En antologi från projektet samtasspråkets grammatik [A Publication from the project Grammar in Swedish Conversation.].

Lindström, Anna, (submitted 2003): Offers and requests in the Swedish home help service. In: Auli Hakulinen & Margret Selting (eds.), Syntax and lexis in conversation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Lindström, Anna & Bagerius, Henric, 2002: Uppmanande aktiviteter i hemtjänsten. In: Marketta Sundman & Anne-Marie Londen (eds..) Svenskans Beskrivning 25, 132-141.

Linell, Per, 1980: Om yttrandeplaneringens syntax: Några hypoteser och forskningsbehov. [On the syntax of utterance planning: Some hypotheses and research needs]. In: Benny Brodda & Gunnel Källgren. (eds), Lingvistiska Perspektiv. Stockholm: Inst f lingvistik. Stockholm.

Linell, Per, 1982: Speech Errors and the Grammatical Planning of Utterances. In: Wolfgang Koch, Christer Platzack & Gunnel Tottie. (eds), Textstrategier i tal och skrift. (Stockholm: Almqvist & Wiksell).

Linell, Per, 1982: The Written Language Bias in Linguistics. (SIC 2). (Linköping: Tema Kommunikation).

Linell, Per, 1983: How Misperceptions Arise. In: From Sounds to Words. Essays in Honor of Claes-Christian Elert 23 December 1983. (Umeå Studies in the Humanities). (Stockholm: Almqvist & Wiksell).179-191.

Linell, Per, 1990: De institutionaliserade samtalens elementära former: om möten mellan professionella och lekmän [The elementary forms of institutional discourse]. In: Forskning om utbildning 1990, 4, 18-35.

Linell, Per, 1990: Om gruppsamtalets interaktionsstruktur [On the interactional structure of multi-party conversation]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 39-53.

Linell, Per, 1990: Samtalets praktik och talspråkets grammatik [The practice of conversation and the grammar of spoken language]. In: E. Andersson & M. Sundman, Svenskans beskrivning 17, Åbo den 18-19 maj 1989. Åbo Academy Press, Åbo, 39-55.

Linell, Per, 1990: The power of dialogue dynamics. In: Ivana Marková & Klaus Foppa (eds) The Dynamics of Dialogue.  New York: Harvester Wheatsheaf. 147-177.

Linell, Per, 1991. Dialogism and the orderliness of conversation disorders. In: M. Lundman & E. Björck-Åkesson. (eds) Methodological Issues in Research in Augmentative and Alternative Communication. Proceedings from  the First ISAAC Symposium, Stockholm. The Swedish Handicap Institute. 9-21.

Linell, Per, 1991: Accommodation on trial: Processes of communicative accommodation in courtroom interaction. In: J. Coupland/ N. Coupland/H. Giles (eds.), Contexts of accommodation: Studies in applied sociolinguistics. Cambridge University Press. Cambridge.

Linell, Per, 1992: The embeddedness of decontextualization in the contexts of social practices. In: Astri Heen Wold (ed), The Dialogical Alternative. Oslo: Universitetsforlaget. 253-271.

Linell, Per, 1993: Going beyond actors' meanings in dialogue analysis. Reflections on the coding of discourse contributions and discourse episodes. (Arbetsrapporter från Tema K 1993:3.) Universitetet i Linköping. Linköping.

Linell, Per, 1993: Perspektiv på språk inom och utanför lingvistiken [Perspectives on language within and outside linguistics]. In: Ivars, A.-M. et al. (eds.), Språk och social kontext. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur B:15.) Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Helsingfors, 7-19.

Linell, Per, 1994: Approaching dialogue. On monological and dialogical models of talk and interaction. Arbetsrapporter från Tema K, 1994:10. Linköpings universitet. Linköping.

Linell, Per, 1994: Grammatikerspråket och den asociale grammatikern [The language of grammars and the asocial grammarian]. In: Nils Jörgensen, Christer Platzack & Jan Svensson (eds.), Språkbruk, grammatik och språkförändring:Festskrift till Ulf Teleman.. 183-188.

Linell, Per, 1994: Transkription av tal och samtal: Teori och praktik [Transcription of speech and conversation: Theory and practice]. Arbetsrapporter från Tema K, 1994:9. Linköpings universitet. Linköping.

Linell, Per, 1995: The dynamics of contexts in discourse. In: Sharon Millar & Jakob Mey. (eds.), Form and Function in Language . (RASK. Supplement Vol. 2) Odense University Press. 41-67.

Linell, Per, 1995: Troubles with mutualities: Towards a dialogical theory of misunderstanding and miscommunication. In: Ivana Marková,  Carl F. Graumann & Klaus Foppa (eds), Mutualities in Dialogue. Cambridge University Press. Cambrdige, 176-213.

Linell, Per, 1996:  Approaching dialogue. Talk and interaction in dialogical perspective. (Arbetsrapporter från Tema K 1996:7.) Linköpings universitet. Linköping.

Linell, Per, 1996:  Missförstånd i samtal. In: G. Håkansson, & U. Nettelbladt (eds.), Språkförståelse. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Lund, 9-11 november 1995. ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala, 143-160.

Linell, Per, 1996:  Socialkonstruktivismen som social konstruktion. Arbetsrapporter från Tema K 1996:4.) Linköpings universitet. Linköping.

Linell, Per, 1997: Interpreting as communication. In: Y. Gambier, D. Gile & C. Taylor (eds.), Conference Interpreting: Current Trends in Research.  Amsterdam, 49-67.

Linell, Per, 1998: Approaching Dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. John Benjamins. Amsterdam.

Linell, Per, 1998: Discourse across boundaries: On recontextualizations and the blending of voices in professional discourse. In: Text 18, 143-157.

Linell, Per, 1998: Interaktionen i samtal: En teoretisk bakgrund [Conversational interaction: a theoretic background]. In: P.-A. Forstorp & P. Linell (eds.), Samtal pågår: Dialogiska perspektiv på svenska mediedebatter. Carlssons. Stockholm, 9-48.

Linell, Per, 1998: Leken och avgörandet: försök till en elementär samtalstypologi [Playing and deciding: an attempt at a basic typology of conversations]. In: H. Lehti-Eklund et al. (eds.), Samtalsstudier. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19.) Helsingfors, 155-164.

Linell, Per, 1999: A dialogical conception of focus groups and social representations. Arbetsrapport från tema K, 1999:2.

Linell, Per & Bredmar, Margareta, 1996:  Reconstructing topical sensitivity: aspects of face-work in talks between midwives and expectant mothers. In: Research on langauge and social interaction 29, 347-379.

Linell, Per & Fredin, Erik, 1995: Negotiating terms in social welfare office talk  In: Alan Firth (ed.), Negotiation in Workplaces: Discourse and Interactional Perspectives. Pergamon. New York, 299-318.

Linell, Per & Jönsson, Linda, 1991: Suspect stories: On perspective setting in an asymmetrical situation. In: Ivana Marková & Klaus Foppa. (eds), Asymmetries of Dialogue. Harvester Wheatsheaf. New York, 75-100.

Linell, Per & Korolija, Natascha, 1995: On the division of communicative labour within episodes in aphasic discourse. International Journal of Psycholinguistics. 11: 143-165.

Linell, Per & Korolija, Natascha, 1997: Coherence in multi-party conversation: Episodes in interaction. In: T. Givón (ed.) Conversation: Communicative, Cognitive and Cultural Perspectives. John Benjamins. Amsterdam, 167-205.

Linell, Per & Luckmann, Thomas, 1991: Asymmetries in dialogue: Some conceptual preliminaries. In: K. Foppa/I. Markova (eds.), Asymmetries of dialogue. Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.

Linell, Per & Marková, Ivana, 1993: Acts in discourse: From monological speech acts to dialogical inter-acts. Journal for the Theory of Social Behavior, 23:2: 173-195.

Linell, Per & Rommetveit, Ragnar, 1998: The many forms and facets of morality in dialogue. In: Research on Language and Social Interaction 31, 465-473.

Linell, Per & Sarangi, Srikant, 1998: (eds) Special issue on "Discourse across Professional Boundaries", Text 18:2.

Linell, Per, Ahrenberg, Lars & Jönsson, Linda, 1999, (eds): Samtal och textanvändning i professionerna [Conversation and the use of text in the professions]. ASLA:s skriftserie, 11. Uppsala.

Linell, Per, Alemyr, Lotta & Jönsson, Linda, 1993: Admission of guilt as a communicative project in judicial settings. In: Journal of pragmatics 19, 153-176.

Linell, Per, Gustavsson, Lennart & Juvonen, Päivi, 1988: Interactional Dominance in Dyadic Communication: A Presentation of Initiative-Response Analysis. Linguistics, 26: 415-442.

Linell, Per, Wadensjö, Cecilia & Jönsson, Linda, 1992: Establishing communicative contact through a dialogue interpreter. In: A. Grindsted & J. Wagner (eds.), Coummunication for specifik purposes-Fachsprachliche Kommunikation. Gunther Narr Verlag. Tübingen, 125-142.

Londen, Anne-Marie, 1990: Om citat, yttranden och respons [On quotations, utterances and responses]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 25-37.

Londen, Anne-Marie, 1991: Om deltagarroller och topikutveckling [Participant roles and topic development]. In: M. Thelander et al. (eds.), Svenskans beskrivning 18, Uppsala den 25-26 oktober 1990. Lund University Press. Lund, 238-247.

Londen, Anne-Marie, 1992: Janni kom ju dit kom int han. Om att minnas tillsammans - några preliminära iakttagelser [Remembering past events - some preliminary observations]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 195-205.

Londen, Anne-Marie, 1994: So what else is new - om samtalsstilen under en herrmiddag [Notes on the conversational style of an all men's dinner party]. In: P. Cassirer (ed.), Stilsymposiet i Göteborg 21®23 maj 1992. Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet. Göteborg, 181-205.

Londen, Anne-Marie, 1994: Three-partedness as a structural principle in conversation. In: J. Allwood et al. (eds.), Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and VIIIth conference of Nordic and general linguistics, August 16-21, 1993. General session, vol. II. (Gothenburg papers in theoretical linguistics 69.) Department of linguistics. Gothenburg University. Gothenburg, 275-286.

Londen, Anne-Marie, Lehti-Eklund, Hanna & Green-Vänttinen, Maria, 1992: De ha nog vimla hit å dit liksom i live. Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal [Structural features and individual voices in a radio conversation]. In:  Språk och stil 1 (new series), 7-88.


bM [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Marková, Ivana & Linell, P, 1996: Coding elementary contributions to dialogue: Individual acts versus dialogical interactions. Journal for the Theory of Social Behaviour 26, 353-373.

McElhinny, Bonnie, 1998: Cooperative culture: reconciling equality and difference in a multicultural women’s cooperative. In: Ethnos 63, 383-412.

Melander Marttala, Ulla, 1990: Läkarens och lekmännens begreppsvärldar. En semantisk och samtalsanalytisk undersökning av föreställningar och begrepp kring reumatiska sjukdomar [The conceptual worlds of doctors and patients. A semantic and conversation analytic study of the conception of rheumatic diseases]. In: ASLA information 16:2, 88-94.

Melander Marttala, Ulla, 1991: Ämnesstruktur i läkar-patientsamtal [Topic structure in doctor-patient interviews]. In: M. Thelander et al. (eds), Svenskans beskrivning 18, Uppsala den 25-26 oktober 1990. Lund University Press. Lund, 281-291.

Melander Marttala, Ulla, 1992: Kommentarer till det egna samtalet [Participant's comments on their conversation]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 215-224.

Melander Marttala, Ulla, 1994: Two strategies for clarification in doctor-patient encounters. In: B.-L. Gunnarsson; P. Linell & B. Nordberg (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions" Uppsala, 26-29 August, 1992. (ASLA:s skriftserie 6.) ASLA. The Swedish association of applied linguistics. Uppsala, 167-186.

Melander Marttala, Ulla, 1995: Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient. En språklig och samtalsanalytisk undersökning. [Content and perspective in doctor–patient conversations. A linguistic and conversation analytic study.] Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 39. Uppsala.

Melander Marttala, Ulla, 1995: Ämnesbegreppet inom samtalsforskningen. En översikt över teorier och modeller. [The concept of the topic in discourse analysis. A review of theories and models.] (SoLiD nr 3. FUMS Rapport nr 175.) Enheten för sociolingvistik, Uppsala universitet. Uppsala.

Melander Marttala, Ulla, 1996: Man, kvinna eller läkare? Läkarbesök i könsperspektiv. [Man, woman or doctor? Medical consultations in a gender perspective.] I: Samspel & variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Uppsala, 311–321.

Melander Marttala, Ulla, 1997:  Topic introduction and topic development in doctor-patient interaction. In: ASLA-information 23:2, 38-55.

Melander Marttala, Ulla, 1998: Medicinska fackord i läkare–patientsamtal. Analysmodell, klassificering och frekvenser. [Medical terms in doctor–patient conversations. A model for analysis, classification, frequencies.] (SoLiD nr 9. FUMS Rapport nr 189.) Enheten för sociolingvistik, Uppsala universitet. Uppsala.

Melander Marttala, Ulla, 1999: Att beskriva medicinska symtom. Ja kan vakna på nätterna å har värk... [Describing medical symptoms. I wake up at night and there’s ache.] In: L.-G. Andersson et al (eds.), Svenskans beskrivning 23. Lund University Press. Lund, 256–264.

Melander Marttala, Ulla, 1999: Begreppsdistinktioner i läkare–patientsamtal.[Conceptual distinctions in doctor–patient conversations.] In: P. Linell, L. Ahrenberg & L. Jönsson (eds.), Samtal och textanvändning i professionerna. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping 6–7 november 1997 (ASLA:s skriftserie nr 11.) Uppsala, 169–179.

Melander Marttala, Ulla,  2000: Medicinska fackord i läkare–patientsamtal. Interaktionella aspekter. [Medical words in doctor–patient conversations: Interactional aspects.] I: Språk & Stil 9 NF, 1999. Uppsala, 123–152.

Melin, Lars & Melin, Martin, 1998: Dösnack och kallprat [Chatter and small talk]. New. ed. Norstedt. Stockholm.

Meng, K. & Holsanova, J., 1989: Was ist Erzählen? Versuche zur Rekonstruktion alltäglichen Kommunikationstypwissens. In: Zdenek Hlavsa & Dieter Viehweger (eds.), Makrostrukturen im Text und im Gespräch. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR (Linguistische Studien 191, Reihe A), 125-149.

Milles, Karin, 1999: Att vara man på mötet - skapandet av den gode medarbetaren [Being a man at the meeting - construction of the good co-worker]. In: Kvinnovetenskaplig tidskrift 2, 60-67.

Moberg, Ulla, 1998: Språkbruk och interaktion i en svensk pingstförsamling: en kommunikationsetnografisk studie [Language use and interaction among members of a Swedish Pentecostal church: a study in the ethnography of communication]. (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 45.) Uppsala.

Mäkitalo, Åsa, 2002: Categorizing work: knowing, arguing, and social dilemmas in vocational guidance. Diss. Göteborg: ACTA Universitatis Gothoburgensis.

Mäkitalo, Åsa, 2003: Accounting practices as situated knowing: dilemmas and dynamics in institutional categorization, Discourse Studies, 5(4), 495-516.

Mäkitalo, Åsa, & Säljö, Roger, 1999: Kommunikation som materiell praktik. In: J. Lindén ,G. Westlander & G. Karlsson (Eds.), Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning (pp. 210-228). Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning.

Mäkitalo, Åsa, & Säljö, Roger, 2002a: Talk in institutional context and institutional context in talk: categories as situated practices, TEXT, 22(1), 57-82.

Mäkitalo, Åsa & Säljö, Roger, 2002b: Invisible people: institutional reasoning and reflexivity in the production of services and 'social facts' in public employment agencies, Mind, Culture, and Activity, 9(3), 160-178.


bN [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Nelfelt, Kerstin, 1998: Simultaneous sign and speech: a multimodal perspective on the communication of hearing impaired children. (Gothenburg monographs in linguistics 16.) Department of linguistics. University of Göteborg. Göteborg.

Nesser, Anne, 1990: "Mie meinasin istoa minon enon hevosen päälle". Om possessivkonstruktioner i sverigefinska skolbarns språk. [Possessive constructions in the language of Finnish immigrant schoolchildren in Sweden]. In: I. Almqvist/P.-E. Cederholm/J. Lainio (eds.), Från Pohjolas pörten till kognitiv kontakt. Vänskrift till Erling Wande den 9 maj 1990. Stockholm Studies in Finnish Language and Literature 6, Stockholm University, 160-174.

Nettelbladt, Ulrika & Hansson, Kristina, 1990: Samtalspartnerns inverkan på barns språk [The influence of the interlocutor on the language of the children]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 87-103.

Nettelbladt, Ulrika & Hansson, Kristina, 1992: The role of the conversational partner in dialogues with language impaired children. In:Working Papers in Logopedics and Phoniatrics 8. Lund University, Department of Logopedics and Phoniatrics. Lund, 67-82.

Nettelbladt, Ulrika & Hansson, Kristina, 1993: Parents, peers and professionals in interaction with language impaired children. In: Proceedings of the Child Language Seminar. University of Plymouth, England, 219-237.

Nettelbladt, Ulrika, 1994: Some reflections on transcribing. In: J. Allwood & F. Gregersen (eds.), Spoken language. Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and VIIIth conference of Nordic and general linguistics, August 16-21, 1993. (Gothenburg papers in theoretical linguistics 72.) Department of linguistics. Gothenburg University. Gothenburg, 47-61.

Nilholm, Claes, 1991: Communicative challenges - a comparative study of mother-child interaction. Diss. (Linköping studies in arts and science 64.) University of Linköping. Linköping.

Nordberg, Bengt, 1992: Onomatopoetiska uttryck och ungdomars samtalsstil [Onomatopoeia and the conversational style of adolescents]. In: S. Strömquist (ed.), Tal och samtal. Studentlitteratur. Lund, 150-176.

Nordberg, Bengt, 1995: Det institutionella samtalet. I: K. Abrahamsson, Kenneth & U. Björklund (eds.). Den lilla samhällsdialogen, 1995: Ds 1995:39. Civildepartementet. Fritzes. Stockholm.

Nordberg, Bengt, 1996:  Samtalsforskning - en liten plaidoyer [A plea for research on conversation]. In: Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Uppsala, 219-226. . (Även i Svenska Landsmål 1995. Dialekt- och Folkminnesarkivet. Uppsala, 219-226.)

Nordberg, Bengt, 1998: En vardagsspråkets poetissa [A poetess of everyday speech]. In: H. Lehti-Eklund et al (eds.), Samtalsstudier. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19.) Helsingfors, 174-185.

Nordenstam, Kerstin, 1990: Om va och vet du i privatsamtal [On the va and vet du in private conversations]. In: E. Andersson & M. Sundman, Svenskans beskrivning 17, Åbo den 18-19 maj 1989. Åbo Academy Press, Åbo, 245-255.

Nordenstam, Kerstin, 1992: Male and female conversational style. In: International Journal of the Sociology of Language 94, 75-98.

Nordenstam, Kerstin, 1992: Tag questions and gender in Swedish conversation.In: Working papers in Language, Gender and Sexism 2:1, 75-86.

Nordenstam, Kerstin, 1993: Kvinnliga och manliga samtal i privatsfären [The private conversations of males and females]. In: Privata kvinnor, offentliga män. En presentation av forskningsprogrammet Kvinnligt - Manligt. Humanistiska fakulteten. Göteborgs universitet.

Nordenstam, Kerstin, 1994: Symötet som talsituation [The sewing circle as a speech situation]. In: A. Holmberg & K. Larsson (eds.), Svenskans beskrivning 20. Lund U3niversity Press. Lund, 297-307.

Nordenstam, Kerstin, 1994: Women and gossip. In: Working papers on language, gender and sexism 4:1, 69-77.

Nordenstam, Kerstin, 1996:  Skvaller i kvinnliga och manliga gruppsamtal. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk 12. Göteborgs universitet. Göteborg.

Nordenstam, Kerstin, 1997:  Skvaller - en könsspecifik genre? [Gossip - a gender specifik genre?]. In: E. Löfquist (ed.), Varför grävde man upp Drottning Kristina? Kvinnobilder i olika tider och kulturer. Forskningsprogrammet kvinnligt-manligt. Göteborgs universitet. Göteborg, 189-203.

Nordenstam, Kerstin, 1998: Han ser inte konstig ut. Nä han ser inte konstig ut. Om upprepning och andra stilistiska figurer i vardagssamtal [On repetition and other stylistic patterns in everyday conversation]. In: Form - innehåll - effekt. Festskrift till Peter Cassirer på 65-årsdagen, ed. by A. Lundquist et al. Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet, 223-229.

Nordenstam, Kerstin, 1998: Skvaller. Samtalsstrategier hos kvinnor och män [Gossip. Women’s and men’s conversational strategies]. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 29.) Hallgren & Fallgren. Uppsala.

Norén, Coco, 1998: La reformulation et échelles argumentatives. In: O. Merisalo & T. Natri (eds), Actes du XIIIe Congrès des romanistes scandinaves, vol II, Publications de l'Institut des Langues Romanes et Classiques, 12, Jyväskylä, 441-454.

Norén, Coco, 1998: La reformulation argumentative. Perles 6, 1-10.

Norén, Coco, 1999: De ungas språk i dagens Frankrike. In: G. Gren-Eklund. (ed.). Kultur och samhälle i språkets spegel. Uppsala: Studentbokhandeln, 113-120.

Norén, Coco, 1999: Reformulation et conversation. De la sémantique du topos aux fonctions interactionnelles. Diss. (Acta universitatis uppsaliensis. Studia romanica, 60.) Uppsala: Uppsala University Library.

Norén, Coco, 2000: Reformulation polémique et contexte conversationnel. In: A. Englebert et al. (eds.). Sens et fonctions. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 527-537.

Norén, Coco, 2001: C'est vrai. puisque Kerstin l'a dit - Argumenter par autorité dans la conversation. In: H. Kronning et al. (eds.). Langage et référence. (Acta universitatis upsaliensis. Studia romanica, 63.) Uppsala: Uppsala University Library, 439-447.

Norén, Coco, 2002: Argumentative Elemente in der Reformulierung. In: Sabine Bastian & Francoise Hammer (eds.). Aber, wie sagt man doch so schön… Beiträge zu Metakommunikation und Reformulierung in argumentativen Texten. Frankfurt am Main: Peter Lang, 63-82.

Norén, Niklas. See also Djurström, Niklas.

Norén, Niklas, 2003a: Apokoinou som metod för hantering av turkonkurrens och samtidigt tal i samtal [Apokoinou as a method for handling turn competition and overlap in conversation]. In: Bengt Nordberg, Leelo Keevallik Eriksson, Kerstin Thelander, & Mats Thelander (eds.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson, [Grammar and Conversation. Studies in memory of Mats Eriksson], Uppsala: Department of Scandinavian Languages, Uppsala University.

Norén, Niklas, 2003b: Apokoinou i samtal. Samtalsgrammatisk konstruktion och resurs för komplexa kommunikativa handlingar. (Arbetsrapporter från Tema K, 2003:2) Tema Kommunikation, Linköpings universitet. [PDF-file]

Norén, Niklas, 2005 (forthc.): Apokoinou i samtal. En inledande definition, sekventiell avgränsning och analys av en samtalsgrammatisk konstruktion. In: Jan Anward & Bengt Nordberg (eds.), Samtal och grammatik, Lund: Studentlitteratur.

Norrby, Catrin & Wirdenäs, Karolina, 1998: The language and music worlds of high school students. In: I.L. Pedersen & J. Scheuer (eds.),  Sprog, køn - og kommunikation. Rapport fra 3. Nordiske konference om sprog och køn. Reitzels forlag. København.

Norrby, Catrin, 1996:  Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. Studentlitteratur. Lund.

Norrby, Catrin, 1996:  Vad är en berättelse - egentligen? In: A.-M. Ivars et al (eds.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press. Lund, 208-217.

Norrby, Catrin, 1997:  Berättelseannonsering i vardagssamtal [Story prefacing in everyday conversations]. In: G. Håkansson et al, Svenskans beskrivning 22. Lund University Press. Lund, 82-96.

Norrby, Catrin, 1997: Hur länge är man ungdom - språkligt sett? [How long does one remain a youth - linguistically speaking?]. In: U-B Kotsinas et al. (eds). Ungdomsspråk i Norden. Föredrag från ett symposium. Stockholm: Dept of Nordic Languages, Stockholm University, MINS 43, 213-222.

Norrby, Catrin, 1997: Samtalandets arkitektur - något vi behöver lära oss? [The architecture of conversation - something we need to learn?]. In: Svenska i skolan Vol 2:1997, 23-27.

Norrby, Catrin, 1998: Vardagligt berättande: Form, funktion och förekomst [Everyday storytelling: Form, function and frequency]. (Nordistica Gothoburgensia 21.) Acta Universitatis Gothoburgensis. Göteborg.

Norrby, Catrin, 2000: 'Å såhär' och 'eller nåt'. Om kvinnliga och manliga påhäng i ungdomars samtal ['And like this' and 'or something'. Female and Male tags in young people's conversations]. In: A. Grönberg Gunnarsdottir et al. (eds). Sett och hört. En vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen. Göteborg: Department of Swedish Language, Göteborg University, 263-269.

Norrby, Catrin, 2000: Youth Speech, Youth Identities and Music Worlds in Sweden: Four high school girls describe music. Text. An interdisciplinary journal for the study of discourse 20:4, 569-603

Norrrby, Catrin, 2000: See also Winter, Joanne & Norrby, Catrin 2000: Set marking tags 'and stuff'.

Norrby, Catrin, 2001: Ungdomars språk och ungdomars identiteter. En workshop om genus och ungdomsspråk [Youth Language and Youth Identities. A workshop on gender and youth language], In: K. Nordenstam et al (eds). Språk, kön och kultur. Rapport från den 4:e Nordiska konferensen om språk och kön. Göteborg den 6 - 7 oktober 2000. Göteborg: MISS-series, Dept. of Swedish, Göteborg University, 181-188.

Norrby, Catrin & Wirdenäs, Karolina, 1999: Roller i samtal [Roles in Conversation], In: L-G. Andersson et al. (eds.) Svenskans beskrivning 23, Lund: Lund University Press, 293-302


bO [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Ohlsson, Maria, 1989: Initiativ–respons-analys av några larmsamtal. [Initiative-response analysis of some alarm calls] In: Bijvoet, E., Ohlsson, M. & Thosteman, S.-E., Samspel och anpassning. Tre uppsatser i interaktionell sociolingvistik. (FUMS Rapport 146.) Uppsala.

Ohlsson, Maria, 1992: Konserver, pistol eller matttant? Om skolelvers sätt att utveckla och avveckla förslag [On schoolchildren's discussions in small groups]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 252-261.

Ohlsson, Maria, 1992: Lek, samarbete och konflikt. Om flickors och pojkars interaktion och diskussion i gruppsamtal. [Play, co-operation and conflict. On girls’ and boys’ interaction and discussion in small groups] In: B.-L. Gunnarsson & C. Liberg (eds.), Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium i Uppsala, 7–9 november 1991. (ASLA:s skriftserie 5.) Uppsala, 221–230.

Ohlsson, Maria, 1995: Samtal i skolan – om språk och kön. [Conversation in school – on language and gender.] In: Utbildning och demokrati, nr 3 1995, 44–64.

Ohlsson, Maria, 1998: Om vi tar motorsåg ska dom ha förbandslåda - Skolelevers diskussion i enkönad och blandad grupp [Schoolchildren’s discussions in unisex and mixed groups]. In: Nydanske studier og almen kommunikationsteori, NyS 24. Sprog og køn, 73-95.

Ohlsson, Maria, 1999: Att konstruera kön. En studie av skolelever i enkönad och blandad grupp. [Constructing gender. A study of pupils in unisex and mixed groups] In: L.-G. Andersson et al. (eds.), Svenskans beskrivning 23. Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Göteborg den 15–16 maj 1998, 326–335.

Ohlsson, Maria, 1999: Flickor, pojkar och muntliga prov. Resultat från nian och gymnasiet. [Girls, boys and oral tests. Results from national tests for 16-year-olds and 19-year-olds] In: C. Nyström & M. Ohlsson (eds.), Svenska på prov. Arton artiklar om språk, litteratur, didaktik och prov. En vänskrift till Birgitta Garme på 60-årsdagen den 24 november 1999. (Svenska i utveckling 13. FUMS rapport 196.) Uppsala, 105–112.

Ohlsson, Maria, 1999: Skämt, makt och myter – humor i genusperspektiv. [Jokes, power and myths - humour from a gender perspective] In: Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2 1999, 31–42.

Olevard, Helena, 1997:  Kvinnor i seminarieinteraktion. En studie av enkönade och blandade forskarseminarier [Female interaction in research seminars]. (TeFa 24.) Uppsala universitet. Uppsala.

Olevard, Helena, 1997:  Tystnad och pauser - en analys av förekomsten av pauser och deras betydelse [The meaning of pauses]. (TeFa 21.) Uppsala universitet. Uppsala.

Olin Lauritzen, Sonja & Sachs, Lisbeth (eds.), 1994: Health care encounters and culture. Interdisciplinary perspectives. Multicultural centre. (Serie A:10.) Botkyrka.

Osvaldsson, K., 1999: Social accounts in conference talk: A case study on the voice of a girl in an assessment centre. In: P.Linell, L. Ahrenberg och L. Jönsson (red.), Samtal och språkanvändning i professionerna, (ASLAs skriftserie 11), Uppsala: Department of Scandinavian languages, Uppsala University.

Osvaldsson, K., 2002: Talking Trouble. Institutionality and Identity in a Youth Detention Home, (diss.), (Linköping studies in arts and science), Linköping: Department of Child studies, Linköping University.

Osvaldsson, K., in press 2003: Får jag bara säga en grej... Att göra sig hörd: Deltagande och deltagarperspektiv på särskilda ungdomshem [Can I just say something... To make yourself heard: Participation and members perspecive on Youth Detention Homes]. In: Blir det bättre med behandling? [Will treatment make it better?], Socialtjänstforum 2003. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Osvaldsson, K., forthc. 2004: On laughter and disagreement in multiparty assessment talk. (Manuscript accepted för publication in TEXT)

Ottesjö, Cajsa, 2003: Om diskontinuerlighet i turutrymmet. Ett exempel från ett flerpartssamtal [On discontinuity in the turn space. An example from ], Folkmålsstudier 42, 113–143.

Ottesjö, Cajsa, 2005: Iallafall som diskursmarkö [Iallafall as discourse marker] . In: Jan Anward & Bengt Nordberg (red.), Samtal och grammatik, Lund: Studentlitteratur.

Ottesjö, Cajsa & Jan Lindström, (forthc.): som diskursmarkör [ as discourse marker], Språk och Stil.


bP [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Persson, Annika, 1997:  Diskursdeltagande - vilja och framgång på forskarseminarier [Discourse participation - ambition and success in research seminars]. (TeFa 17.) Uppsala universitet. Uppsala.


bR [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Reimers, Eva, 1992: Att tala om det outsägliga. Diskursanalys av dopsamtal [To talk about the unspeakable. Discourse analysis of baptism conversations]. (Arbetsrapporter från Tema K 1992:8.) Linköping University. Linköping.

Reimers, Eva, 1994: Berättelser som argument - analys av två berättelser i forskningsintervjuer om dopet [Stories as arguments - analysis of two stories in research interviews on baptism]. In: Språk och stil 3, 93-104.

Rommetveit, Ragnar, 1990: Konversasjon i Ibsens dokkehus [The dialogue in Ibsen´s The dollhouse]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 1-24.

Rostila, Ilmari, 1994: The treatment of client responsibility and laughter in encounters between social workers and clients. In: B.-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions" Uppsala, 26-29 August, 1992. (ASLA:s skriftserie 6.) ASLA. The Swedish association of applied linguistics. Uppsala, 201-218.


bS [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Saari, Mirja, 1992: Kommentar till ett samtal: topikstruktur och sociala konventioner [Comments on a dialogue: topic, structure and social convention]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 9-22.

Saari, Mirja, 1994: Diskurspartiklar i socio-kulturell belysning [Discourse particles from a socio-cultural perspective]. In: Språkbruk, grammatik och språkförändring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994. Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. Lund, 65-74.

Saari, Mirja, 1996:  Det mångfunktionella nu i helsingforssvenskan. I: M. Reinhammar (ed.), Mål i sikte. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Almqvist & Wiksell. Uppsala, 311-320. (Även i Svenska Landsmål 1995. Dialekt- och Folkminnesarkivet. Uppsala, 311-320.)

Sahlén, Birgitta & Nettelbladt, Ulrika, 1993: Context and comprehension: a neurolinguistic and interactional approach to the understanding of semantic-pragmatic disorder. In: European Journal of Disorders of Communication 28, 117-140.

Severinson Eklundh, Kerstin & Linell, Per, 1983: The structure of a minimal communicative interaction. In: F. Karlsson (ed.) Papers from the Seventh Scandinavian Conference on Linguistics, Vol 1. Department of Linguistics, University of Helsinki: Publication No 9, 293-304.

Severinson Eklundh, Kerstin, 1983: The notion of language game: a natural unit of dialogue and discourse. Studies in Communication 5, Department of Communication Studies, Linköping University.

Severinson Eklundh, Kerstin, 1986: Dialogue processes in computer-mediated communication: A study of letters in the COM system. (Linköping Studies in Arts and Science 6.) Linköping University, Linköping.

Severinson Eklundh, Kerstin, 1987: Explicit and implicit feedback in computer-mediated communication. Computer Networks and ISDN systems 14, 147-153.

Severinson Eklundh, Kerstin, 1994: Electronic mail as a medium for dialogue.  In L. van Waes, E. Woudstra, & P. van den Hoven (eds.), Functional Communication Quality (Utrecht Studies in Language and Communication)  Rodopi Publishers. Amsterdam, 162-173.

Severinson Eklundh, Kerstin, 1997: Samtalsmönster i elektroniska nätverk. [Patterns of conversation in electronic networks.] In: O. Josephson (ed.), Svenskan i IT-samhället. (Ord och stil 28.) Hallgren & Fallgren. Uppsala, 119-137.

Severinson-Eklundh, Kerstin, 1998:  To quote or not to quote: Setting the context for computer-mediated dialogues. Technical report TRITA-NA-P9807, Royal Institute of Technology, Stockholm, April 1998. Accepted for publication in S. Herring (ed.) Computer-mediated conversation.

Steensig, Jakob, 1994: Suggestions for an operational definition of turns in conversation. In: J. Allwood & F. Gregersen (eds.), Spoken Language. Proceedings of the XIVth Scandinavian conference of linguistics and VIIIth conference of Nordic and general linguistics, August 16-21, 1993. (Gothenburg papers in theoretical linguistics 72.) Department of linguistics. Gothenburg University. Gothenburg, 63-80.

Stenström, Anna-Brita, 1995: Taboos in teenage talk. In: G. Melchers, & B. Warren (eds.), Studies in anglistics. (Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in English LXXXV.) Almqvist & Wiksell international. Stockholm, 71-79.

Stjernfelt, Mikael & Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1995: Hälsoundersökning av asylsökande — reflexioner kring uppgifter från socialmedicinsk intervju [Health examinations of persons seeking asylum — reflections on information from socio-medical interviews].  Socialmedicinsk Tidskrift. Temanummer: Flyktingmedicin..

Strand, Hans, 1991: Kön, kontext och språklig dominans i TV. In: TV som kulturellt system [Speakers sex, context, and language dominance in television]. Arkivet för ljud och bild. Stockholm, 7-41.

Strand, Hans, 1992: Projektet Språklig kommunikation och interaktion i TV. Metodbeskrivning [The researech project 'Linguistic communication and interaction in TV'. Method]. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Stockholms universitet. Stockholm.

Strand, Hans & Resén, Christina, 1996:  Socialdemokratiska och andra partiledares språkliga beteende i TV-sända valintervjuer 1964 - 1991. In: E. Åsard (ed.), Makten, medierna och myterna. Socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson. Carlssons. Stockholm, 254-303.

Svensson, Jan, 1992: Kommentar till ett samtal [Comments on a dialogue]. In: S. Hellberg, U.-B. Kotsinas, P. Ledin & I. Lindell (eds.), Svenskans beskrivning 19. Förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Stockholm 2-3 april 1992. Lund University Press. Lund, 23-39.

Svensson, Lennart, 1990: Kommunikation i professioner [Communication in the professions]. In: Forskning om utbildning 1990, 4, 36-56.

Säljö, Roger, 1990: Problemlösning och diskursivt arbete i samtal. Om tänkandets kontextuella förankring [Problem solving and discursive work in conversation. On the contextual dependence of thinking]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 131-146.

Säljö, Roger, 1990: Språk och institution: den institutionaliserade inlärningens metaforer [Language and institution: the metaphors of institutionalized learning]. In: Forskning om utbildning 1990, 4, 5-17.

Säljö, Roger, 1991: Institutioners makt över språk och omvärldsuppfattning [The power of institutions over language and perception]. In: Spov - studier av den pedagogiska väven 11, 18-25.

Säljö, Roger & Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1996:  Kommunikation i vården. En forskningsöversikt över kön, interaktion och makt i patient-läkarkonsultationer [Communication in health care. A research review of gender, interaction and power in patient-physician consultations], Kap 2. I Socialdepartementets utredning (Delbetänkande) SOU 1996:134, Jämställd vård. Möten i vården ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Socialdepartementet. Stockholm.

Säljö, Roger & Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1996: Kommunikation, kön och makt i patient-läkarkonsultationer [Communication, gender and power in patient-physician consultations]. I Socialdepartementets utredning om Bemötande av kvinnor och män inom hälso- och sjukvården (kap. 8.3), SOU 1996:133, Jämställd vård. Olika vård på lika villkor. Stockholm: Socialdepartementet.

Säljö, Roger, & Mäkitalo, Åsa, 2002: Att lära sig underförstå: om kommunikativ socialisation i det komplexa samhället. In: Per Linell & Karin Aronsson (eds.), Jagen och rösterna: Goffman, Viveka och samtalet, (Studies in Communication 42), Linköping: Linköpings universitet, 207-217.

Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1990: Livsstilsfrågor i vårdsamtal [Lifestyle questions in health care dialogues]. In: U. Nettelblad och G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning Linköping University: Linköping Studies in Arts and Science, 60, 117-129.

Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1990: Livsstilsfrågor i vårdsamtal [Life style issues in health conversations]. In: U. Nettelbladt & G. Håkansson (eds.), Samtal och språkundervisning. Studier till Lennart Gustavssons minne. (Linköping Studies in Arts and Science 60.) Linköping, 117-129.

Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1991: Patientens delaktighet i vårdbeslut [The patient‘s participation in health care decisions]. In: SPOV 11, 36-42.

Sätterlund Larsson, Ullabeth & Eriksson, Charli, 1994: Samtal om knöl i pungen. En studie av samtal mellan män med testikelcancer och professionella i vården. En projektbeskrivning [Dialogues about a lump in the scrotum. A study of dialogues between men with testicular cancer and professionals in health care. A project description].  Arbetsrapport 1994:11. Linköping: Tema Kommunikation, Linköpings universitet.

Sätterlund Larsson, Ullabeth, Johanson, Marita & Svärdsudd, Kurt, 1994: Sensitive Patient — Doctor Communications Relating to the Breast and Prostate. Journal of Cancer Education, 9; 19-25

Sätterlund Larsson, Ullabeth, Johanson, Marita, Säljö, Roger & Svärdsudd, Kurt, 1998: Lifestyle discourse in primary health care. Talking about smoking and drinking. In: J. Benzing, U. Sätterlund Larsson and J. Szecsenyi (Eds.), The quality of doctor-patient communication in general practice. Utrecht, The Netherlands: NIVEL, 19-43.

Sätterlund Larsson, Ullabeth, Nilholm, Claes & Säljö, Roger ,1994: Communicating with the severely brain-damaged adults. In: P., del Rio, A., Alvarez & J., Wertsch (gen.eds.), Explorations in Socio-Cultural Research, In Volume II, J. V. Wertsch and J. D. RamireZ (Eds.), Literacy And Other Forms of Mediated Action. (2; 115-122). Madrid: Fundations Infancia y Aprendizaje, Carretera de Canillas.

Sätterlund Larsson, Ullabeth, Nilholm, Claes & Säljö, Roger, 1993: Kommunikation med gravt hjärnskadade vuxna [Communicating with the severely brain-damaged adults]. In: Rapport vid forskningskonferens Människa. Handikapp. Livsvillkor, Social- och omsorgsförvaltningen, Örebro läns landsting, 24-25 mars. 1993. Människa, handikapp, Livsvillkor, rapport nr 18, Social- och omsorgs-förvaltningen, Örebro läns landsting.

Sätterlund Larsson, Ullabeth, Nilholm, Claes & Säljö, Roger, 1995: Communicating with the severely brain-damaged adults II. Establishing Inter - subjectivity. In: K. Junefelt (Ed.), Special Sessions: Activity Theory.


bT [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Tebble, Helen, 1994: The systems analyst's interview. In: B.-L. Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions" Uppsala, 26-29 August, 1992. (ASLA:s skriftserie 6.) ASLA. The Swedish association of applied linguistics. Uppsala, 257-274.

Tryggvason, Marja Terttu, 2002: Language - a mirror of culture. A case study on language socialization with Finns living in Finland and Sweden, and Swedes living in Sweden. Diss. (Studies in Educational Sciences 59). Göteborg: Elanders Graphic Systems.


bV,W [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Wadensjö, Cecilia, 1992: Interpreting as interaction. (Linköping Studies in Arts and Science 83.) Linköping University. Linköping.

Vagle, Wenche, 1992: Radiospråket - et eksempel på sekundær muntlighet [Radio language - an example of secondary orality]. In: J-E Lundström & B. Sahlström (eds.), Talspråk, skriftspråk, bildspråk. (Studies in Communication 35.) Department of Communication Studies. Linköping University. Linköping, 117-125.

Wande, Erling, 1994: Translating machine or creator? On Finnish-Swedish community interpreting in Sweden. In: Hermes, Journal of linguistics 12, 109-126.

Wibeck, Victoria, 1998: Att arbeta med fokusgrupper [Using Focus Groups]. Arbetsrapporter från Tema K, 1998:1. Linköpings universitet. Linköping.

Wibeck, Victoria, 1998: Föreställningar om genmodifierade livsmedel [Public Perceptions of Genetically Modified Food]. Arbetsrapporter från Tema K, 1998:3. Linköpings universitet. Linköping.

Wibeck, Victoria, 2000:  Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod [Focus Groups]. Studentlitteratur. Lund.

Winter, Joanne & Norrby, Catrin 2000: Set marking tags 'and stuff'. In: J. Henderson (ed), Proceedings of the 1999 Conference of the Australian Linguistic Society. <http://www.arts.uwa.edu.au/LingWWW/als99/proceedings.html>

Wirdenäs, Karolina, 1997:  Gräl och diskussion i vardagssamtal [Quarrels and discussions in everyday conversations]. (Meddelanden från Institutionen för svenska språket 20.) Göteborgs universitet. Göteborg.

Wyndham, J, 1994: Matematiska samtal i klassrummet - tvärkulturella studier. Presentation av ett intresseområde [Talking mathematics in the classroom - crosscultural studies]. Arbetsrapporter från Tema K, 1994:7. Linköpings universitet. Linköping.


bZ [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Zetterström, Elisabeth & Sätterlund Larsson, Ullabeth, 1997: Communication in Multiprofessional Teams. A pilot study of conferences at a rehabilitation clinic. In: Proceedings from the 3rd Biennial International EuroQuan Conference on Quality and Nursing Practice, main Topic: Multi-Disciplinary Collaboration for Quality, 11-13 September, Oslo, Norway. Oslo, Norway: Norwegian Nurses Association.


bÅ [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Åbrink, Håkan, 1996:  Radiopratarens ethos [The ethos in radio talk]. In: A.-M. Ivars et al (eds.), Svenskans beskrivning 21. Lund University Press. Lund, 307-316.

Åbrink, Håkan, 1998: `Gomorron, Stockholm´: radioprat som stil, genre och samtal med lyssnaren [`Goodmorning Stockholm´. Radio talk as style, genre and interaction with the listener].  (Acta Universitatis Tamperensis 632.) Tammerfors universitet. Tampere.


bÖ [ABCDEFGHJKLMNOPRSTVWZÅÖ]

Öberg, Britt-Marie, 1993: Team Work in Business Negotiations. In: Hermes, Journal of Linguistics 11, 61-68.

Öberg, Britt-Marie, 1994: Miscommunication in International Negotiation. In: Brekke, M., Andersen, Ø, Dahl, T., & Myking, J. (eds.), Applications and Implications of Current LSP Research.

Öberg, Britt-Marie, 1995: Incipient Miscommunication as a Resource in International Negotiations. In:  Hermes Journal of Linguistics 15, 81-110.

Öberg, Britt-Marie, 1995: Incipient miscommunication as a resource in international negotiations. In: Hermes 15, 81-110.

Öberg, Britt-Marie, 1995: Negotiation Processes as Talk and Interaction. Interaction Analyses of Informal Negotiations. (Diss. Linköping Studies in Art and Science, 133). Linköping University.

Öberg, Britt-Marie & Cedersund, Elisabet, 1998: Arbetsvärdering och lokala löneförhandlingar. [Work evaluation and local wage negotiations]. Arbetslivsinstitutet. Solna.

Öberg, Britt-Marie & Cedersund, Elisabet, 1999: Vi och dom. Analys av skiftande deltagarperspektiv i arbete i projektgrupper [Us and them. Analyzing changing participants’ perspectives during work in project groups.] In: P. Linell, L. Ahrenberg & L. Jönsson (eds.), Samtal och textanvändning i professionerna. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping 6–7 november 1997 (ASLA:s skriftserie nr 11.) Uppsala. S. 249–264.


a To the beginning of this page

 


URL http://www.ofti.se/bibl/sweden.shtml