| | | | | | |


LÄNKAR

Nätverk      
NORDTALK NorFA network on corpus based research on spoken language

  Nordiskt nätverk för korpusbaserad forskning om talspråk
       
Forskargrupper      
CLIP Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices   Forskargrupp kring studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker vid EDU i Uppsala
BUV Barn och ungdomsvetenskap   Samarbete mellan BUV i Stockholm och EDU i Uppsala
Center of excellence Finnish Center of Excellence in Research in Intersubjectivity in Interaction   Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion
       
Forskningsprojekt      
GRIS Samtalsspråkets grammatik   Svenskt och finlandssvenskt projekt om samtalsgrammatik

SVESTRA Finlandssvenska samtalsstrategier   Finlandssvenskt projekt om samtal på svenska i Finland

SIF Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv   Finlandssvenskt projekt om syntaktiska drag i samtal på svenska i Finland

       
Seminarieserier      
MODIS Modernas diskurs- och interaktionsseminarium   Seminarieserie vid Instititutionen för moderna språk, Uppsala universitet
SIS Samtals- och interaktionsseminariet   Seminarieserie vid Linköpings universitet
INTERAKTIONS-SEMINARIET Seminarieserie för samtals- och interaktionsforskning   Ämnesöverskridande seminarieserie vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
     
Diverse      
ETHNO/CA NEWS Information on Ethnomethodology and Conversation Analysis   Paul ten Haves resurssidor för forskare inom området ethnometodologi och konversationsanalys

Tidskrift Språk och interaktion   Språkvetenskaplig skriftserie som utges av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
       

 

NN/ 2016