| | | | | | |


LÄNKAR

Nätverk      
       
Forskargrupper      
CLIP Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices   Forskargrupp vid EDU i Uppsala kring studier i barndom, lärande och identitet som interaktionella praktiker
BUV Barn och ungdomsvetenskap   Samarbete mellan BUV i Stockholm och EDU i Uppsala
CEDER Centrum för demensforskning   Forskargrupp i Linköping med fokus på kring de utmaningar och möjligheter som en demensdiagnos för med sig
Center of excellence Finnish Center of Excellence in Research in Intersubjectivity in Interaction   Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion, vid Helsingfors universitet
       
Forskningsprojekt      
GRIS Samtalsspråkets grammatik   Svenskt och finlandssvenskt projekt om samtalsgrammatik

IVIP Interaktion och variation i pluricentriska språk   Svenskt och finlandssvenskt projekt om kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska
SVESTRA Finlandssvenska samtalsstrategier   Finlandssvenskt projekt om samtal på svenska i Finland

SIF Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv   Finlandssvenskt projekt om syntaktiska drag i samtal på svenska i Finland

       
Seminarieserier      
MODIS Modernas diskurs- och interaktionsseminarium   Seminarieserie vid Instititutionen för moderna språk, Uppsala universitet
SIS Samtals- och interaktionsseminariet   Seminarieserie vid Linköpings universitet
INTERAKTIONS-SEMINARIET Seminarieserie för samtals- och interaktionsforskning   Ämnesöverskridande seminarieserie vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
     
Diverse      
ETHNO/CA NEWS Information on Ethnomethodology and Conversation Analysis   Paul ten Haves resurssidor för forskare inom området ethnometodologi och konversationsanalys

Tidskrift Språk och interaktion   Språkvetenskaplig skriftserie som utges av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
Obituary In memory of Prof. Jan Anward (Per Linell)    
Book Jan Anward (2015) Doing Language    
Minnesord Till minne av Prof. Ragnar Rommetveit (Per Linell)    
Minnesord Till minne av Prof. Bengt Nordberg (Per Linell, Elisabet Engdal)    

 

NN/ 2016