| | | | | | |


INFORMATION OM OFTI

OFTI (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion) bildades 1983 för att fungera som ett tvärvetenskapligt informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika typer av forskning relaterade till talspråk, samtal och interaktion.

Varje år arrangeras en konferens. Hittills har trettiosex konferenser arrangerats. Konferensen innefattar samtalsstudier inom discipliner som sociologi, språkvetenskap, pedagogik, vårdforskning, socialt arbete, logopedi och habilitering, men forskare från andra områden är också välkomna.

Konferensen välkomnar forskare från samtliga nordiska länder!

Den årliga konferensen har ibland ett aktuella tema, vilket den aktuella organiserande institutionen i så fall råder över.
Föredrag som behandlar andra områden inom talspråksinteraktion än själva temat är dock givetvis alltid välkomna.

Konferensen är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen, samt ett tillfälle att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form. Ingen återkommande konferensvolym ges därför ut. Syftet med konferensen är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte. Enligt tradition disponerar varje föredragshållare 30 minuter, varav 10 anslås till diskussion. Detta hindrar inte att enskilda sessioner organiseras på annat sätt, t.ex. med längre föredrag, datasessioner eller workshops. På kvällen den första konferensdagen brukar en konferensmiddag anordnas till självkostnadspris.

Vid varje konferens genomförs ett gemensamt möte där beslut fattas var nästa OFTI-konferens ska arrangeras, samt var den näst-nästa konferensen eventuellt kan arrangeras. Ett bra tillfälle för detta möte är vid konferensens slutdiskussion eller motsvarande.

Det kostar ingenting att vara med på OFTI-konferenser, men deltagarna måste vara beredda att betala resa och uppehälle själva eller söka lokala anslag.
Det finns därför ingen budget för arrangörer att använda för plenarer och lokaler m.m. varför medel för detta måste sökas lokalt eller externt.

Förteckningar över tidigare konferenser och var de har hållits, samt information om nästa konferens finns tillgängliga via menyn ovan.

 

NN/ 2016