OFTI 23

16-17 sept 2005

Startsida

Anmälan


Program

Deltagare och föredrag

Abstracts

Resväg

Hotell

Fritid

Kort från festligheterna


Länkar:

OFTIs hemsajt

Institutionen för lingvistik
och filologi


Institutionen för moderna språk

Institutionen
för nordiska språk


Miljökommunikation, SLU

Webbplatsen skapad av
the Noréns

Senast ändrad: 2005.09.06

DELTAGARE

Nu är det 52 anmälda.


Deltagare Kommer till samkväm fred.
Elisabeth Ahlsén, Göteborg
Inferens och talspråksinteraktion efter förvärvad hjärnskada
ja
Jens Allwood, Göteborg
Vilket eller vilka rationalitetsbetrepp ska vi förutsätta i studier
av språk och kommunikation?

ja

Jan Anward, Linköping
Assonans i samtal

ja

Helena Bani-Shoraka, Uppsala
Hon låtsas vara herr Haj Abdullah!
Om narrativer av spekulativ karaktär

nej
Nataliya Berbyuk, Göteborg
Some Comments on Intercultural Communication in Swedish Health Care System between Non-Swedish Physicians and Swedish Patients and Colleagues

ja

Hanna Bergeå, Uppsala
Samarbete utanför agendan - Känsliga frågor i gränslandet mellan naturvårdsrådgivning och myndighetsutövning

ja

Anneli Bergström, Göteborg
Förändras förmågan, hos personer med afasi, att bidra med ny information i samtal i hemmiljö - efter träning i sjukhusmiljö? Beskrivning av pågående projekt

ja

Gustav Bockgård, Uppsala

Mathias Broth, Stockholm
Normbrott i en fransk tv-intervju

ja

Barbro Bruce, Lund
Interaktion i dialoger mellan barn med språkstörning och ålders- respektive språkmatchad kamrat

ja

Nils Dahlbäck, Linköping
Litar vi mer på den som låter som vi eller den som vet vad han pratar om - studier av accenteffekter i informationsdialoger

ja

Charlotte Engblom, Gävle

ja

Ann-Carita Evaldsson, Linköping/Uppsala
Plenarföreläsning
Förolämpningsaktiviteter - avvikande parasiter med ordnande ambitioner

ja

Lars Fant, Stockholm

Mats Forsgren, Stockholm

ja
Åsa af Geijerstam, Uppsala ja

Johan Gille, Stockholm
Knutbysekten, å grejer

ja

Britt-Louise Gunnarson, Uppsala

ja

Kristina Hansson, Lund
Eliciteringsstrategier hos logopeder i samtal med barn med språkstörning:
Fri konversation jämfört med grammatisk träning

ja
Mia Heikkilä, Uppsala ja

Trine Heinemann, Uppsala

ja

Pernille Holck, Lund
Hur hanteras avvikelser från ämnet i dyader mellan barn med cerebral pares och professionella? Några exempel

ja

 

Jana Holsanova, Lund
"Gubbens kameraben":
Om kreativa och avvikande sätt att beskriva spatiala relationer i samtal

ja

Cilla Häggkvist, Uppsala
Knutbysekten, å grejer

ja

Tina Ibertsson, Lund
Reparationer i strukturerade och semistrukturerade samtal LÖR

nej

Gunilla Jansson, Stockholm
Möten mellan sociala praktiker i en flerspråkig högskolemiljö.
Ett samtalsanalytiskt perspektiv på andraspråksstudenters socialiseringsprocess

 

 

Birgitta Johansson-Hidén, Karlstad
Diskurser om det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet
inför införandet av "Lag om skydd" FRE

ja

Anna-Malin Karlsson, Stockholm
Rekontextualisering och remediering.
Om muntliga skrifthändelser och skriftrelaterade samtal i arbetssammanhang

ja

Leelo Keevallik, Uppsala
Svenska turkonstruktionsmönster i estniska flyktingars samtal

ja
Lari Kotilainen, Uppsala/Helsingfors ja

Håkan Landqvist, Uppsala

ja
Charlotte Lindgren, Uppsala nej
Anna Lindström, Uppsala nej

Per Linell, Linköping
Den dialogiska hjärnan

ja

Charlotte Lundgren, Linköping
Samtal i multi-professionella rehabiliteringsteam:
Bedömningar av patienters arbetsförmåga

ja

Anna Malmbjer, Södertörn

ja

Cathrin Martin, Uppsala

Helen Melander, Uppsala

Karin Milles, Stockholm

ja

Ulrika Nettelbladt, Lund

ja
Nina Niemelä, Uppsala och Vasa ja
Bengt Nordberg, Uppsala kanske, kanske, kanske

Anita Nordzell, Eskilstuna
Att citera sig själv och andra som stöd för kategorisering i skolledningsmöten

ja

Coco Norén, Uppsala
Allting som du gör, kan on göra bättre

ja

Niklas Norén, Linköping
Några funktionella aspekter på en samtalsgrammatisk konstruktion

ja

Lina Nyroos, Uppsala
Är det riskfyllt att använda vi?
Om att växla mellan vi och jag för att ge uttryck
för gruppen respektive sig själv vid ett akademiskt seminarium

ja

 

Cajsa Ottesjö, Göteborg

ja

Charlotta Plejert, Linköping
Samkonstruktion av förståelse i samtal med personer med kommunikativa funktionshinder - En projektbeskrivning

ja

Bitte Rydeman, Göteborg
Hur kan man använda en talspråkskorpus som underlag för samtalshjälpmedel för personer med talhandikapp?

ja

Fritjof Sahlström, Uppsala
Plenarföreläsning
Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli? - om relationen mellan interaktionsforskning och forskning om lärande och socialisation

 

 

Christina Samuelsson, Linköping
Samkonstruktion av förståelse i samtal med personer med kommunikativa funktionshinder-En projektbeskrivning

ja

Gunlög Sundberg, Stockholm
Att avvika genom metakommunikation

nej

Ing-Mari Tallberg, Stockholm

ja

Malin Thysell, Karlstad
Diskurser om det kommunala skydds- och säkerhetsarbetet
inför införandet av "Lag om skydd"

ja
Jenny Wiksten Folkeryd
ja

Karolina Wirdenäs, Örebro
Som man frågar får man svar?
Om när den kvalitativa forskningsintervjun saknar kvalitet

ja
Jenny Öqvist, Linköping
ja