| | | |Startsida

Inbjudan 22/5

Påminnelse 23/8

Välkomstbrev 6/9

Infoutskick 14/9

Middagsinfo

Lunchinfo

Buss till campus

Campuskarta

Program 17/9

Deltagarlista 17/9

Abstracts 14/9


OFTI 22: Linköping 17-18/9 2004ABSTRACTLISTA


PLENARTALARE

Lars Fant

Stockholms universitet

Relationshantering i samtal och språkliga resurser

Av en övergripande sociopragmatisk teori för relationshantering i samtal kan man förvänta att den gör reda både för begreppet 'face' (social egenbild) och för den identitetsförhandling som utgör en väsentlig del av varje form av dialog. Traditionell artighetsteori av Brown-Levinsonskt snitt utgör härvidlag en alltför snäv och i viss mån alltför odifferentierad ram. Det odifferentierade har att göra med att denna teori likställer aktiviteter som är orienterade mot deltagares agenda, territorium och sociala rättigheter/skyldigheter (i grova drag: 'negative politeness' koppad till 'negative face') med aktiviteter som är relaterade till deltagares medlemskap och individualitet ('positive politeness' kopplad till 'positive face'). Begränsningen, å sin sida, består i fokuseringen på annan-inriktade och (åtminstone om 'oartighet' inte räknas in) identitetsförstärkande aktiviteter, medan identitetsnedbrytande och framför allt egeninriktade aktiviteter lämnas utanför.

I den ram som här föreslås ses identitet som bestående av två komponenter som dialogdeltagare förhandlar om: medlemskap (gruppidentitet) och individualitet (individuell identitet). 'Face' i Goffmansk bemärkelse ses som uppdelat i en serie komponenter som utgör villkor, vissa för uppnående av medlemskap och andra för erhållande av individualitet.

Det har från flera utgångspunkter hävdats att individers strävan efter medlemskap och individualitet i dialog utgör den mest väsentliga kraften bakom framväxandet av konventionellt givna språkstrukturer. Enligt detta synsätt är de partiella återanvändningar som karakteriserar naturliga samtal framdrivna just av strävan efter såväl likhet som unicitet. De modeller för uppbyggnad av språkstrukturer som föreslagits av EDIC-grammatiker (Emergent, Dialog, Interaction, Construction) är kompatibla med synsättet, liksom även nyare teorier om formelstrukturer i lexikon. Enligt de senare är formler och konstruktioner i det omarkerade fallet bärare av såväl semantiska som pragmatiska tolkningspotentialer.

Relationshanteringen kan dels studeras inuti själva dialogen, i samspelet mellan olika språkliga strukturer och icke-verbala uttryckssätt.  Den kan också studeras på det paradigmatiska planet, genom analys av just formelstrukturersoch konstruktioners tolkningspotentialer.


PRESENTATIONER

Elisabeth Ahlsén

Göteborgs universitet

Hur tränar man samtal bäst?

Inom logopedisk behandling av språkstörningar vid afasi finns idag två inriktningar som kommit att avlägsna sig långt från varandra.

Den ena är träning enligt kognitivt neuropsykologiska processmodeller för ordperception eller ordproduktion och tillämpning av s k grammatisk mappning mellan tematiska roller och innehållsord av olika kategorier till korta meningar. Här görs kontrollerade fallstudier för att säkerställa terapieffekter i test.

Den andra, s k sociala approachen har många varianter, där man mer eller mindre genomgående försöker ta ett grepp på individens sociala situation, den närmaste omgivningen och det omgivande samhället..

Presentationen är en diskussion om hur man bäst tränar samtal genom en eller båda dessa metoder eller på helt andra sätt.


Mathias Broth

Stockholms universitet

Om bruket av namnskyltar under en direktsänd tv-intervju

I det direktsända franska intervjuprogram som jag för närvarande undersöker (Rideau Rouge på franska TV5), växlar programledaren då och då mellan deltagarna i den grupp av inbjudna gäster som inför varje program inbjudits att delta i studiosamtalet. Videoinspelningar gjorda i kontrollrummet visar hur det går till under dessa kritiska ögonblick i arbetet med direktsänd tv-produktion. Det är mycket som skall bli rätt i övergången från en gäst till en annan: rätt kameraman skall filma programledaren och den nya gästen, bildproducenten skall lägga ut dessas bilder i rätt ögonblick och dessutom skall ibland även namnet på den nya gästen läggas ut i bild.

     Min presentation kommer att fokusera på den sistnämnda praktiken, utläggande av en gästs namn i bild. Problem som produktionsteamet behöver lösa är bl.a. - och vid varje byte av gäst - om det skall läggas ut någon namnskylt eller ej och, i så fall, när det är lämpligt att göra detta. Exempel ur min ca 8 timmar stora korpus av videoinspelningar visar att produktionsteamet orienterar sig mot publikens förståelsearbete. Vet publiken redan vem en viss gäst är, eller är det kanske första gången personen i fråga syns i rutan? Teamet utgår även ifrån att publiken förstår tv-bilden utifrån konventionen som säger att det namn de ser nederst i rutan också skall vara namnet på den person som är i bild. Detta gör att teamet måste vara mycket precis vid införandet av en gästs namn, så att inte en viss namnskylt riskerar att hamna i en bild över "fel" person.  I sitt arbete med att identifiera lämpliga tidpunkter för införande av namnskyltar orienterar sig teamet bl.a. emot, och litar på, det turtagningssystem som även deltagarna i studiosamtalet orienterar sig emot i egenskap av medverkare i en intervju. Införandet och avlägsnandet av namnskyltar kompliceras ytterligare av det faktum att flera personer i kontrollrummet är inblandade i denna process, vilken kommer att beskrivas i sekventiella termer.


Barbro Bruce, Kristina Hansson och Ulrika Nettelbladt

Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet

Eliciteringsstrategier hos logopeder i samtal med barn med språkstörning: Konversation jämfört med grammatisk träning

Det har i tidigare studier framkommit att språkträning lämpligen sker inom ramen för en naturlig samtalskontext (1), där den vuxne följer barnets intressefokus (2) och använder sig av en icke-krävande interaktionsstil (3). I detta projekt avser vi att belysa vilka olika eliciteringsstrategier svenska logopeder använder sig av i två olika kontexter: konversation och träning av grammatik. Vi vill också undersöka om barnets språkliga produktion skiljer sig mellan dessa två kontexter och om skillnaderna i så fall kan knytas till vilka eliciteringsstrategier logopederna använder.

Sju svenska logopeder spelades in tillsammans med 11 barn med språkstörning (i ålder 3;9 - 5;0) i konversation respektive grammatisk träning. De 11 dialogerna (10-15 minuter) spelades in och transkriberades ortografiskt (4). Logopedernas samtalsturer kodades med avseende på eliciteringsstrategi, som sedan grupperades efter i vilken mån de var krävande respektive icke-krävande samt om de följde fokus från barnets förra yttrande eller ej. Antalet olika typer av strategier beräknades, liksom antalet ord per tur för både barn och logoped.

Resultaten visade att de vanligast förekommande eliciteringsstrategierna i båda kontexterna var icke-krävande och följde barnets fokus från föregående yttrande, men att logopederna pratade mer och kontrollerade fokus mer i grammatisk träning än i konversationskontext. Antalet ord per tur hos barnet var däremot signifikant högre i konversation än grammatisk träning. Den individuella variationen var stor.

Referenser
Camarata, S., Nelson, K. & Camarata, M. (1994). Comparison of conversational-recasting and imitative procedures for training grammatical structures in children with specific language impairment. Journal of Speech and Hearing Research, 37, 1414-1423.

Yoder, P., Davies, B., Bishop, K. & Munson, L. (1994). Effect of adult continuing Wh-questions on conversational participation in children with developmental disabilities. Journal of Speech and Hearing Research, 37, 193-204.

Nettelbladt, U., Hansson, K. & Nilholm, C. (2001). Why ask questions? Contextual effects on the grammatical structure in the language production of children with SLI. Child Language Teaching and Therapy, 17, 89-106.

MacWhinney, B. (2000). The CHILDES project: Tools for analyzing talk. Third Edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.


Polly Björk-Willén

Linköpings universitet

Ska vi leka spanskagrupp? Interaktion och lärande i en flerspråkig förskolemiljö

Den här presentationen handlar om lärande som en naturlig del av förskolebarns sociala samspel och visar hur barn transformerar lärarledda pedagogiska aktiviteter till lek- och vardags aktivitteter. Barnen i denna studie är tre till fyra år och många är flerspråkiga med svenska som sitt andra eller tredje språk. Genom att utgå från från ett samtalsanalytiskt perspektiv läggs fokus på barns språkbruk. Språket verbalt som ickeverbalt, ses i sin tur som ett av de viktigaste verktygen för barns meningsskapande.


Anne-Mari Folkesson

Högskolan i Kalmar

Små barns delaktighet i formella och informella samtal i förskolan

Det övergripande syftet med den här studien är att förstå vad delaktighet kan innebära i pedagogisk praktik. Forskningsfrågan är: Hur kan barns delaktighet förstås i olika aktiviteter i förskolan? Data består av videoobservationer från två typer av aktiviteter. Den ena aktiviteten kan beskrivas som formell medan den andra aktiviteten har en mer informell karaktär. Samtalen mellan lärare och barn beskrivs och analyseras. Resultaten visar att delaktighet kan relateras till lärarens organisation och attityd. I den formella aktiviteten kan vi se en "stark klassifikation och inramning", vilket ger en "svag delaktighet" för barnen. I den mer informella aktiviteten ser vi i stället en "svag klassifikation och inramning", något som tycks främja en "stark delaktighet" hos barnen. Läraren upprätthåller hela tiden kontrollen över situationen, inte genom stark styrning utan genom att själv vara delaktig, känslomässigt närvarande samt ge inspiration, bekräftelse och respons.


Mona Forsskåhl

Helsingfors universitet

Kopulasatsen i evalueringens tjänst

Kopulasatser, satser med verben vara och bli, förekommer frekvent i vardagliga samtal. En genomgång av ca 30 h samtalsmaterial (från Sverige och Finland) visar dessutom att de oftast används för evaluering, exempelvis så här: ”de: alltså helt härlit de här kaffe”.

Med evaluering avser jag att talaren implicit eller explicit uttrycker sin egen eller någon annans värdering av något eller någon. I mitt föredrag kommer jag att presentera exempel på olika typer av kopulasatser som används för evaluering i samtal. Dels tar jag upp olika sätt att variera kopulasatsernas interna struktur, dels vill jag visa hur satsernas interna struktur är beroende av var i en sekvens de kommer in. Frågan om vilka kopulasatser som verkligen är evaluerande aktualiseras också genom de exempel jag tar upp till diskussion.


Maria Fremer

Helsingfors universitet

Du eller man? Konstruktioner med generiskt pronomen

Generaliserande användning av personliga pronomen är ett fenomen som noterats i många språk men studerats ingående i endast ett fåtal, framför allt i engelskan och franskan. Också i svenskan kan det personliga pronomenet du användas ungefär som det generaliserande pronomenet man, speciellt i det talade språket. Detta du är ett ungt fenomen, mindre frekvent och mera stilistiskt markerat än man.

Man är i sig en markör för generalisering, medan du prototypiskt är – och uppfattas som – ett deiktiskt pronomen som refererar till lyssnaren. En förutsättning för att du ska kunna användas generellt är att generaliseringen markeras på något annat sätt. I mitt föredrag relaterar jag du och man till vissa andra lexikala och syntaktiska markörer för generalisering (jfr Laberge & Sankoff 1979:422–426) som ofta förekommer i den närmaste omgivningen av pronomenen, bl.a.:

·           uttryck som generaliserar tid och plats (t.ex. alltid, nuförtiden, överallt)

·           tempusbyte till presens

·           konditionala bisatser (om X så Y)

·           epistemiska fraser (t.ex. jag tycker)

·           konstateranden om ”hur det är”, ”hur det brukar vara” och ”hur det borde vara”.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad i den språkliga kontexten som gör att du i vissa omgivningar kan användas och uppfattas som ett generaliserande pronomen.

Referenser
Laberge, Suzanne & Sankoff, Gillian, 1979: Anything you can do. Syntax and Semantics, Volume 12: Discourse and Syntax: 419–440.


Trine Heinemann

Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet

Språk, samförstånd och oenighet i vardagliga och institutionella miljöer: ett europeisk och tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Samförstånd och oenighet är sociala praktiker som utgör byggstenar för konstruktionen av solidaritet i samtal. Dessa praktiker är systematiska och de kan beskrivas genom en detaljerad analys av vad människor gör och säger i faktiska möten. Detta internationella samarbets-projekt undersöker den sociala organisationen av samförstånd och oenighet i danska, engelska, finska, italienska, svenska och tyska samtal. Vi kommer att visa hur sociala aktörer förhandlar om samförstånd och oenighet i olika kulturer, språksamhällen och institutionella sammanhang. Resultaten kommer att bidra till en bättre förståelse av europeiska kommunikations-mönster. Vi kommer också att utveckla teorier och metoder för ett tvärvetenskapligt perspektiv på studiet av språk och social organisation. Projektet förenar 20 framstående forskare inom sociologi, socialpsykologi och språkvetenskap. Forskarna har tillgång till en databas bestående av 1000 timmars ljud- och videoinspelningar av såväl vardagliga samtal som samtal i olika arbetsmiljöer. Vi har planerat fyra workshops där vi kommer att diskutera teori och metod, utveckla forskningssamarbeten och presentera preliminära resultat. Projektet löper i tre år med början april 2003.


Pernille Holck och Ulrika Nettelbladt

Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet

Samtal mellan habiliteringspersonal och barn med cerebral pares: En jämförande studie mellan sjukgymnaster och logopeder

I en pågående delstudie studeras samtal mellan sjukgymnaster och barn och mellan logopeder och barn i en interventionskontext. Samtliga barn har en cerebral pares. I en förstudie har samtal mellan förskolepersonal och barn med cerebral pares undersökts (1). Bakgrunden till arbetet är egen mångårig klinisk erfarenhet som visat att många barn inom barn- och ungdomshabiliteringen uppvisar pragmatiska problem som t.ex. svårigheter att hålla sig till samtalsämnet, ge relevanta bidrag i ett samtal och anpassa sig efter samtalspartnern, men även avsaknad av känslighet för den sociala kontexten och de regler som styr samtal.

Pragmatik i samband med etablerade hjärnskador är ett svåravgränsat område. Barn med cerebral pares kan ha kognitiva svårigheter som påverkar den pragmatiska förmågan. Dock finns det barn med stora kognitiva svårigheter som är välfungerande pragmatiskt, och barn utan några direkta kognitiva svårigheter som har betydande pragmatiska problem. Syftet med studien är att försöka hitta faktorer i omgivningen som kan tänkas påverka barnens pragmatiska förmåga. En hypotes är att en välvilligt inställd omgivning kan förstärka de problem som finns genom att barnet inte ställs inför samma kommunikativa utmaningar som andra barn. En dålig pragmatisk förmåga bidrar troligen i hög grad till bristande delaktighet i samhället, då delaktighet är något som uppstår i skärningspunkten mellan individen och miljön genom samspel (2).

Hittills har sju barn i åldrarna 6-10 år spelats in tillsammans med sjukgymnast och logoped. För att få en bild av barnens pragmatiska förmåga har föräldrar och pedagoger tagit ställning till de 79 påståenden som ingår i svenska CCC (Children´s Communication Checklist) (3). Dialogerna transkriberas ortografiskt. Därefter görs en samtalsanalys, företrädesvis Initiativ-Responsanalys. Denna kompletteras med en mikroanalys av barnens och logopedens respektive sjukgymnastens interaktion med fokus på välfungerande respektive problematiska sekvenser, samt till vem (barn eller personal) problemet kan härledas.

I fortsatta studier avser vi att studera andra typer av samtal, nämligen barn med cerebral pares och ryggmärgsbråck i samtal med föräldrar, syskon och pedagoger (4,5).

Referenser

1.        Holck P. (2001). Samtal mellan förskolepersonal och barn med och utan funktionshinder ur ett dominansperspektiv. Magisteruppsats. Institutionen för logopedi och foniatri, Lunds universitet.

2.        Björck-Åkesson E. & Granlund M. (2004).  Delaktighet – ett centralt begrepp i WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). I Gustavsson A. (red) Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur.

3.        Nettelbladt U., Radeborg K. & Sahlén B. (2003). Svenska CCC. Enkät och manual. Bearbetning av Children´s Communication Checklist av D. Bishop. Inst f logopedi, foniatri & audiologi. Lunds universitet.

4.        Hansson K., Nettelbladt U. & Nilholm C. (1998). Contextual  influence on the language production of children with speech/language impairment. International J Language and Communication Disorders, 34, 1999, 32-47.

5.        Dallas E., Stevenson J & McGurk H. (1993). Cerebral-palsied children´s interaction with siblings II. J Child Psychology & Psychiatry, 34:649-671.


Jan Lindström och Cajsa Ottesjö

Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet

Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet

’Så’ – adjunktionellt eller funktionellt? Ett samtalsgrammatiskt perspektiv

Det lilla ordet har många funktioner i svenskan: det kan t.ex. vara ett komparativt adverb (Gör så som Peller gör; Blås så högt att alla hör), ett adverb angivande ordningsföljd eller kausal relation (Först hämtar du lådan, och så sätter du den på hyllan; Försök en gång till, så får vi se om han svarar), eller fungera som en konjunktion/subjunktion (Det är mycket att göra, så jag behöver nog lite tid) (se SAG 2:667–671). Dessutom förekommer ofta efter ett första led i en satsformad enhet särskilt i talspråk:

H: iallafall så sa dom sist att dom behövde ha behov
°av av projekt°

-konstruktioner av detta slag har förknippats med dislokationer (som även åsyftats med beteckningar ”dubbelt satsled” och ”dubbelt fundament”). Ett första, dislokerat led, t.ex. i alla fall följs av som ett återupptagande fundament till den följande satskärnan, så sa dom sist (se Thorell 1973:272, Jörgensen & Svensson 1987:139, Ekerot 1988). I SAG (4:694 f.) tilldelas detta en ”adjunktionell” roll, dvs. fungerar som en funktionellt obestämbar gränsmarkör mellan fundamentet och satskärnan, i alla fall () sa dom sist. Denna syn kan tänkas få stöd av att ibland verkar markera gränsen mellan ett tydligt extraponerat led och den efterföljande satsen: Förresten (så) det har nog kommit ut (se SAG 4:453). Att den satsgrammatiska analysen av detta inte är självklar tyder på att i denna användning snarast har en diskursiv motivering eller åtminstone ett dylikt ursprung.

Vi kommer att relatera den adjunktionella så-konstruktionen till en rad närbesläktade användningar av i svenska samtal, där uppträder såväl mellan som inom yttranden. Ett sådant perspektiv kan hjälpa oss att bättre förstå den funktionella motiveringen bakom denna markör i svenska yttranden.

Referenser

Ekerot, Lars-Johan, 1988: -konstruktionen i svenskan: konstruktionstypen ”Om vädret tillåter, så genomföres övningen” i funktionellt grammatiskt perspektiv. Lund.

Jörgensen, Nils & Svensson, Jan, 1987: Nusvensk grammatik. Malmö.

SAG = Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik, 1999: Svenska Akademiens grammatik. (Band 2 och 4.) Stockholm.

Thorell, Olof, 1973: Svensk grammatik. 2 upplagan. Stockholm.


Per Linell

Linköpings universitet

Ny och ny - om att använda x-och-x-konstruktionen för att bestämma ords meningspotentialer

- Har du köpt en ny bil?

- Nja, ny och ny, den är sju år gammal

X-och-x-konstruktionens dialogiska grammatik har diskuterats i några uppsatser av bl.a. Jan Lindström och mig själv. I detta föredrag ska data från x-och-x-sekvenser användas för att diskutera en annan fråga, nämligen meningspotentialen hos lexemet "ny". Kerstin Norén och jag har samlat en korpus av x-och-x-texter där x = "ny", och med hjälp av denna tittar vi på vilka aspekter i meningspotentialen som framhävs resp. upphävs i olika användnings­sammanhang. Teorin om meningspotentialer utgår från att aspekter i ord­betydelsen obligatoriskt samverkar med kontextuella resurser för att på olika sätt ge upphov till olika situerade betydelser. Vi har således att göra med en tillämpning av dialogisk språkteori på lexikal pragmatik.


Catrin Norrby & Gisela Håkansson

Lunds universitet

Som man frågar får man svar?  Om interaktionella mönster i samtal mellan första- och främmandespråkstalare

Inom projektet ”Svenska i och utanför Sverige” undersöker vi andraspråks- och främmandespråkstalares muntliga och skriftliga produktion av svenska. Samtliga informanter är universitetsstuderande i antingen Malmö eller Melbourne, Australien. En av uppgifterna som studenterna deltar i är ett muntligt test, som syftar till att elicitera vissa grammatiska strukturer. Detta test föregås dock av några minuters uppvärmningsprat på svenska mellan en forskare och respektive student. I vårt föredrag presenterar vi resultaten av en interaktionell analys av sex sådana uppvärmningssamtal som genomförts i Melbourne.  Resultaten pekar bl.a på följande:

·          En låg grammatisk nivå behöver inte betyda en låg interaktionell nivå

·          Ett samtal kan börja som en relativt asymmetrisk intervju men omförhandlas till ett mer jämlikt och ’vardagligt’ samtal

·          Forskarens kännedom /avsaknad av kännedom om informanten ifråga förefaller påverka interaktionens förlopp, något som framförallt kan beläggas utifrån hur forskaren formulerar frågor och hur dessa bemöts.


Jon Solberg & Nils Dahlbäck

Institutionen för datavetenskap

Linköpings universitet

Kommunikationseffektivitet och kommunikationsstrategier för L1- och L2-talare i referentiella problemlösningsuppgifter

Engelska används allt mer som koncernspråk också i svenska företag. Inom delar av den svenska universitetsvärlden är engelska arbetsspråk. I syfte att bredda rekryteringen, liksom för att göra studenterna bättre förberedda på ett yrkesliv också utanför Sveriges gränser ges en ökande del undervisning vid svenska universitet på engelska.

     Fördelarna med en ökad användning av engelska som yrkes- och utbildningsspråk är ofta uppenbara. Men en viktig teoretisk och praktisk fråga är vilka konsekvenser som detta får för kvaliteten på kommunikationen, och därmed också på kvaliteten på den bedrivna verksamheten.

Svenskar anses ofta kommunicera bra på engelska. Men i många fall handlar det om en ganska prototypisk samtalssituation; två samarbetande talare som möts ansikte mot ansikte i en samtalssituation med delad visuell kontext.. Hur bra är vi som inte har engelska som modersmål i kommunikationssituationer som är mer komplicerade än denna situation. Hur bra är vi t.ex. när det handlar om en förhandlingssituation? Eller om en tekniskt komplicerad beskrivning som kräver en hög precision i de referentiella uttrycken.

     I denna studie var den andra av dessa frågor i fokus. Vi studerade kommunikationseffektivitet och kommunikationsstrategier i två referentiellla kommunikationssituationer, en sorteringsuppgift och en konstruktionsuppgift. Samtliga 40 deltagare hade svenska som modersmål, men hälften fick lösa sina uppgifter på engelska och hälften på svenska.

     Resultaten visar på stora skillnader mellan grupperna. I den svensktalande gruppen var t.ex. endast en dyad långsammare än den snabbaste engelsktalande gruppen. I konstruktionsuppgiften var den genomsnittliga lösningstiden nästan dubbelt så stor för den engelsktalande gruppen som för den svensktalande. I denna uppgift var dock spridingen inom de båda grupperna större.

     En närmare analys av samtalen visar en större skillnad i kommunikationsstrategier och rollfördelning i den engelsktalande gruppen, vilket väcker intressanta frågor om konsekvenser av en sämre språkbehandling i t.ex. en förhandlingssituation. Också resultaten från deltagarnas självskattning av sin kommunikativa kompetens och tilltro till sin egen förmåga att kommunicera på engelska istället för svenska visar på intressanta mönster som också kommer att presenteras i föredraget.


Sofia Tingsell

Göteborgs universitet

Reflexivt eller personligt pronomen i ungdomars talspråk

Det här föredraget behandlar valet mellan reflexivt och personligt pronomen i ett talspråks­material. Materialet består dels av eliciterade data i intervjuform och dels av spontandata från egeninspelningar. Ett skriftligt material för jämförelse av fenomenet i tal och skrift finns också. Materialet är insamlat i samarbete med projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer.

Jag kommer att presentera vissa preliminära resultat om hur valet mellan reflexivt och personligt pronomen realiseras hos första- och andraspråkstalare i mitt talspråksmaterial. Jag kommer också att diskutera metodologiska problem som aktualiseras när ett grammatiskt fenomen som traditionellt beskrivits som satsgrammatiskt skall analyseras i en större kontext i talat språk.


Camilla Wide

Svenska litteratursällskapet i Finland

Definithetskonstruktioner i östnyländska

I dialekter och stadsspråk i östra Nyland i Finland förekommer ett flertal uttryck för definithet som konstrueras med bestämd artikel och/eller demonstrativt pronomen. Hit hör bl.a. följande uttryck:

[substantiv + bestämdhetssuffix]: joo maatn å de däran- ...

[te/de ’den/det’ + subst. + best. suffix]: Va mån de klåkkan ska vara å?

[ten/den + subst. + best. suffix]:  för ja hadd bara sykel (p) denn tiidn

[te/de + adj. attribut + subst. + best. suffix]:
när man bör fåå te första bååne ’när man börjar få det första barnet’

[te(n) tär/de(n) där + subst. (+ adj. attribut) + best. suffix]:
såm nu int eksisteerar i dedäär riktiga dialektn

[te/de här + subst. (+ adj. attribut) + best suffix]:
de e noo gått dehär tjötte

[tetta (i äldre språkbruk även: tesin (jäär)) + subst. (+ adj. attr.) + best. suffix]: vi hadd tiisånt opa tetäär- (p) viiken- (p) inte tetta viiken

Uttrycken förekommer ofta parallellt i liknande kontexter. Vilket kommunikativt jobb utför då de olika uttrycken? I mitt föredrag kommer jag att diskutera denna fråga utgående från några autentiska exempel.

 
 

Norén 2004